Tolnai Népújság, 2011. szeptember (22. évfolyam, 204-229. szám)

2011-09-01 / 204. szám

A tájékozass í*m 8$$?őP élvéflVéSeK viss2avonas!g érvé? Röghöz kötnek a könyvek Egy 2011-es közvélemény-kutatás sze­rint a fiatalok csupán egytizede olvas napi rendszerességgel, míg a legtöb­ben alkalmanként vagy egyáltalán nem vesznek könyvet a kezükbe. So­kan a romló társadalmi értékeket, má­sok a kötelező olvasmányokat tartják hibásnak. Ml vezethetett odáig, hogy ciki legyen az olvasás? ► 11. oldal Otthonra leltek a civilek Nyugdíjasok, ba- bák-mamák, pol­gárőrök vették bir­tokba a megürese­dett régi iskola- épületet. Tavasztól őszig „lakják, fűté­se még nem meg­oldott. ► 2. OLDAL ■BBHOHBnnURKaHB TARTALOM'* GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ELETMOD 9 BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 HIRDETÉSEK 12 REJTVÉNY 13 SMS 14 HOROSZKÓP 16 IDÓJARAS Ma még marad a meleg, délutánra 28 fokig emelke­dik a hőmérséklet Napközben enyhe, változó Irányú szél fúj. Éjszaka feihő- södés kezdődik. ► 13. OLDAL Balsai is talárba bújik Alkotmánybíróság: Balsai István volt Meszes ország- gyűlési képviselő saját törvényeiről is alkotmányossá­gi ítéletet mond­hat. , ► 8. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Igazán szép ez a felújított középület. Már az ereszcsatornák felrakásánál tartanak a kivitelezők, hamarosan át lehet adni. De hoppá! A csatornák vé­gén nincs kiköpő. A föld alá buknak. Csak nem a szennyvízelvezető hálózat­ba kötötték be őket7 Tavaly, amikor olyan sok eső esett, és a rendszer már nem bírta a terhelést - visszafelé bu- gyogott -, azt mondták az illetékesek, hogy ez az illegális rákötések miatt van. Sok ingatlantulajdonos vezette csapadékvizét a szennyvízcsatornába. Ami tilos. Füstöléssel ellenőrzött a víz­mű. Benyomták az aknába a füstöt, és ahol az eresz „pipázott” ott volt a bibi. Lehetséges, hogy ez a tiltás nem vonat­kozik a középületekre? (wg) 9 '770865 603043 11203 www.tarr.hu • mail: info@tarr.hu ATEOLhu olvasóitól Ön szívesen vásárol kézművesterméket? INem, nem rajongok értük Vásárolnék, de csak Igen, mert egyediek, jé minőségűek diákok Egy kis meglepetéssel nyithatták meg a tanévet az elsősök csökkentésének Felkészülés, próba, majd fogadalomtétel pincehely Legalább 1 év szük­séges ahhoz, hogy a cserkészje­löltből cserkész legyen. Pince­helyen legalábbis ez a módi. El­méleti és gyakorlati ismerete­ket szereznek a fiatalok, mie­lőtt cserkészpróbát, majd -foga­dalmat tesznek. Kari Andor, a helyi csapat vezetője elmondta, augusztus közepén táborozott 60-70 gyerek a pincehely mel­letti erdőségben. Többségük még csak cserkészjelölt volt. Sok gyakorlati ismerettel felvér­tezve vágnak most neki az ősz­nek, amikor következnek az el­méleti foglalkozások. Ezeket he­tente egyszer tartják. Magyar­ságismeret, természetismeret, csomózásismeret szerepel az anyagban. Felkészültségükről a tanév végén adhatnak számot a cserkészpróbán. Utána, aki vál­lalja, fogadalmat tehet. Kari An­dor hangsúlyozza, cserkésznek lenni nem kötelezettség, hanem lehetőség. ■ W. G. Újabb államadósság-csökkentő lépések várhatóak hamarosan - vetítette előre Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány szerdai ülésének is egyik köz­ponti témája volt, hogyan lehet­ne a rossz gazdasági mutatókat jobb irányba fordítani. A meg­szorítások részleteire azonban még várnunk kell. A 24CF2Ó0 milliárd forintnyi áfát minél előbb vissza kell téríteni a vál­lalkozóknak az EU-bíróság dön­tése nyomán. Erről is döntenie kell a kormánynak. ► 7. oldal Leépítést hozhat a chipsadó Az utolsó pillanatig kérdőjelek kísérték a mától hatályos nép­egészségügyi termékdíj részle­teit, ami pedig kiderült, az sem ígér sok jót. A nagyobb gyártók elhalasztják fejlesztéseiket, a kisebbek elbocsátanak, és akár a rolót is lehúzhatják. A Chio Magyarország Kft. német tulaj­donosai a chipsadóról értesül­ve úgy döntöttek, sem a terve­zett popcorngyártósort, sem a mogyorós termékek gyártóso­rát nem Magyarországra fog­ják telepíteni. Az adónemet a cukros és sós ételekre, és ma­gas koffeintartalmú italokra ve­tik ki. ► 6. OLDAL Tizennégy diadalmas perc már megvan A néző jelenleg az első 14, job­bára diadalmas percet láthatja abból az animációs filmből, mely a 485 éve lezajlott mohá­csi csatát jeleníti meg, egyszer­re látványosan és megrázó erő­vel. A néző mintha ott lenne a seregek közvetlen közelében, amikor a kamera végigpásztáz­za a törökök, közel 6 kilométer hosszú, rendíthetetlen és félel­metes arcvonalát. Ugyanígy át­jön a végzet érintése a magyar lovasság dübörgő halálrohama láttán... A Total War stratégiai játék segítségével készített mo­dellezés csapatmunkával való­sult meg, Baltavári Tamás kez­deményezésére. A fővárosban élő, fiatal történészt erős szá­lak kötik Tolna megyéhez, an­nak székhelyéhez. - Kisgyer­mekkoromban költöztek szüle­im Szekszárdra, itt jártam álta­lános és középiskolába, itt nőt­tem fel, itt szocializálódtam - vallja. ► 4. OLDAL A rossz bérlőtől nagyon nehéz megszabadulni Nagyot téved az az ingatlantu­lajdonos, aki úgy gondolja, saját lakásából könnyedén kiteheti a bérlőt, ha az nem fizet, vagy ha egyszerűen csak föl akarja bon­tani vele a szerződést. A valóság ugyanis az, hogy ha a bérlő ön­szántából nem költözik ki, a tu­lajdonos általában csak lakás­kiürítési per útján rakhatja ki. Ha a lakó nem fizet, de a bérbe­adó kivár, könnyen megeshet, hogy a bérlő egyszerűen lelak­ja a kaució összegét, és még azon felül is marad néhány hó­napot. Ilyenkor a tulajdonos örül, ha egyáltalán megszaba­dul tőle. Az ilyen esetekkel rá­adásul a rendőrség sem foglal­kozik, hiszen az a bíróságra tartozik. Emiatt is fontos a köz­művek átíratása a bérlő nevé­re, hiszen, ha ez nem történik meg, a lakó pedig kirakhatat- lan, az esetleges díjtartozáso­kat a tulajdonoson hajtja be a szolgáltató. ► 5. OLDAL PROMÓCIÓ Idén 331 elsős kisdiák kezdheti meg tanulmányait Szekszárd nyolc általános iskolájában az Alisca Terra Kft. ajándékcsomagjával gazdagabban. A cég környezettudatos nevelési programja keretében kifestőfüzetet, a Kuka Manó című mesefüzetet, órarendet, kuka alakú (legyezőt és egy fadobozos, hatdarabos színesceruza-készletet vehettek át az apróságok a tegnapi tanévnyitókon. Képünk a Babits általános iskolában készült Néhány hónapnyi kihagyás után tegnap délután ismét nagy volt a nyüzsgés a szek­szárdi Babits Mihály Általános Iskola épületében és udvarán. A fekete szoknyába, nadrágba és fehér blúzba, ingbe bújt gye­rekek 17 óra előtt már gyüle­keztek a tanévnyitóra szüleik kíséretében. Sokan közülük el­ső alkalommal vettek részt - legalábbis diákként - iskolai ünnepségen. Ők, azaz az első­sök, egy kis plusz meglepetés­sel indíthatták el a tanévet, hi­szen az Alisca Terra Kft. egy csomaggal ajándékozta meg őket. Az ifjak jövendőbeli tan­termeikben, padjaikban ülve ismerkedtek a pakk tartalmá­val. Horváth Adél például, na­gyon méltányolta a szí­nesceruza-készletet. Bevallása szerint, imádja a színes ceru­zákat, ugyanis nagyon szeret rajzolni. Mivel színezni is sze­ret, a kifestőfüzet is telitalálat volt, valószínűleg hamar bete­lik majd. Padtársa, Vass Patrik Péter, akivel együtt jártak a Perczel oviba, a kuka alakú he- gyezőt találta a legjobbnak az ajándékcsomagban. A két ifjú­ban azonban nemcsak koráb­ban látogatott óvoda és jelenle­gi osztályuk a közös, hanem az is, hogy bevallásuk szerint egyi­kük sem izgult az iskolakezdés miatt. Mind a ketten jártak már korábban az iskolában valami­lyen foglalkozáson vagy éppen angolórán. A Babits Mihály Ál­talános Iskola elsősei számára nem ismeretlen az iskola épüle­te, és a pedagógusok személye sem, hiszen az előző évben már több, úgymond „ismerkedő” foglalkozásokon vehettek részt. Többek között novemberben tartottak egy játékos sportdél­utánt, decemberben az advent köré szervezték a foglalkozás programját, januárban kézmű- veskedtek, de tavasszal például idegen nyelvi órára is ellátogat­hattak. ► 3. OLDAL-os INTERNÉT 8tA kötés» ITrTVIT AUSCATerra Regionális Hulladákgazdáltoclasi K# PILLANATFELVÉTEL EGY PERCBEN Élettel telnek a termek Nagy ára lesz az államadósság drasztikus Tolnai Népúj ság 2011. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK XXII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 90 FT www.teol.hu keresse kTEOUiuolmehe KÉTMILLIÁRDOS TŐKEEMELÉS EGYNAPOS VESZTEGZAR ALA mmstílws. A;Arun kerül orfű a rau miatt CSANYIDALMANDI CÉGÉNÉL ► 4. OLDAL GYÖNYÖRŰ SZEMEK BŰVÖLETÉBEN ► 9. OLDAL * ■f

Next

/
Thumbnails
Contents