Tolnai Népújság, 2011. április (22. évfolyam, 76-100. szám)

2011-04-01 / 76. szám

Tolnai Népújság 2011. ÁPRILIS 1., PÉNTEK XXII. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 90 FT www.teol.hu 1 r / r r .. .. AJULTAN ESETT ÖSSZE A DOMBÓVÁRI FIÚ AZ ÜTÉS UTÁN f # w NÉGY HÓNAP BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK CSILLAG SZÜLETIK ZSŰRIJÉBEN ► www.teol.hu ► 8. OLDAL EGY PERCBEN Még nem kerültek a térképre Egymást érik a borversenyek mos­tanság Pakson is. A terület adottsá­gai jók, készülnek jó borok is, de egyelőre Paksnak még nem sikerült felkerülni a bortérképre. Előrelépést az állandó, magas minőség és az összefogás jelenthet a hozzáértők szerint. ► 3. oldal Küzdenek a kártérítésért Hatvan szedresi háztartás össze­sen 16 millió fo­rintos kártérítést szeretne kapni az Mó-os autópálya építése során ke­letkezett károk Után. ► 5. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma folytatódik a nyár eleji meleg ■■HiHmnBmBi TARTALOM «1 GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 HIRDETÉSEK 12 REJTVÉNY 13-14 SMS 14 HOROSZKÓP 16 Kezdődhet a számolgatás 20 fokos nappali hőmérséklettel. Csapadék nem várható, enyhe lesz a szélmozgás is. ► 13. OLDAL Az alapszakasz­bajnokság utolsó meccsét vívja szombaton az Atomerőmű SE NB I-es férficsápa- ta a Zalaegerszeg ellen. ► is. oldal PILLANATFELVÉTEL ATEOLhu olvasóitól Ön aggódik-e az eladósodás miatt? a Igen, az állam mértéktelen eladósodásából nincs kiút ■ A saját eladósodásom aggaszt inkább Háromból egy érmet érdemel kóstolás A Szekszárdi Borvidéki Borversenyen a tavalyi évjárat Viniczai Sándor szakújságíró (jobbra) és Takler Ferenc házigazda bírál a Takler Pince kóstolótermében. A borászok bizonyították hozzáértésüket szekszárd Ki hitte volna nyolc hónappal ezelőtt, amikor még a szüretre készülődtek a ter­melők, hogy majd a sorra kö­vetkező borversenyen dicséret is illetheti az évjáratot? Annyi eső hullott tavaly pár hónap alatt, amennyit évtizedek óta nem láttak az emberek, a gaz­dák attól tartottak, lerohad a szőlő. A tegnapi szekszárdi borvidéki borverseny eredmé­nyei azt bizonyították, hogy nincs rossz évjárat, ha megvan a kellő szakértelem és a tech­nológia. A borvidéki borver­senyre kétszáz mintát küldtek be a termelők, és ennek har­minc százaléka kapott érmet, zömében aranyat. A legjobb borok termelőinek a nevét áp­rilis 30-án, a Szent György-na- pi Borünnepen ismerheti meg a közönség. ► 4. oldal Feleakkora terület elég az óvodának határidő A korábbi tervhez képest kevesebb pénzből kell kihozni az épületet tolna A rendelkezésre álló épület felében elfér az új tolnai óvoda - tájékoztatott a tegna­pi tolnai testületi ülésen Lukáts István, a város főépíté­sze. Megírtuk: a Hősök terei Gesztenyéskert óvoda épületé­ből szolgáltatóházat alakíta­nak ki, emiatt az intézményt egy másik ingatlanba kell köl­töztetni. A testület hosszú mérlegelés után nemrég úgy döntött, hogy az új óvoda a volt laktanya egyik átalakítandó épületében lesz. Ennek tervei már megvol­tak, de azok alapján az átalakí­tás költsége mintegy 120 mil­lió forint lett volna, amit a vá­ros nem bír el anyagilag. Lukáts István ezért egy új, a minimumfeltételeknek megfe­lelő, 3 csoportos óvoda tervét készíti el, amire a testület teg­nap 3 millió forintot szavazott meg. A kiviteli tervek május végéig meglesznek. Az ülésen elhangzott, hogy az idő szorít, hiszen a szeptemberben kez­dődő nevelési évet már az új helyen kell kezdeniük a gyere­keknek. ■ S. K. SZÓVÁ TESSZÜK Drága a parkolás Szekszárdon (is), ennek az a következménye, hogy az autósok egy része ott áll meg, ahol nem kell érte fizetni. Ezzel csupán az a baj, hogy az ingyenes helyek mind a központtól kicsit távolabb eső lakóte­lepek, társasházak közelében vannak. Az ottlakók viszont nem tudnak meg­állni a saját otthonuk előtt, így vagy addig köröznek, amíg fel nem szaba­dul az egyik hely, vagy addig mennek, amíg másutt ingyenes helyet találnak. A fizetni nem kívánók egész napra el­veszik a lakók elől a helyet, sőt, néme­lyek úgy parkolnak, hogy egyszerre két helyet is elfoglalnak. Itt a tavasz, le­het, hogy érdemesebb lenne sétálni, mint más háza elé beállni... (má) 9 '770865 603043 11075 Kenyértörésre készül három település cikó Valószínűleg kenyértörés­re kerül a sor. A három telepü­lés, Cikó, Grábóc és Mőcsény hosszú idő óta nem tudott meg­állapodni a megüresedett kör­jegyzői állás betöltéséről. Teg­nap együttes ülést tartott a há­rom testület Cikón, és arról döntöttek, hogy felhatalmaz­zák a polgármestereket - dr. Ferencz Mártont, Takács Lász­lót és Krachun Elemért -, hogy kezdjék meg a közös megegye­zéssel való különváláshoz a tár­gyalásokat. Grábóc és Mőcsény már korábban elfogadta volna az egyik jegyzőjelölt, dr. Bo- zsolik Róbert pályázatát, de a cikóiak nem képviseltek e té­ren egységes véleményt. Most akörjegyzői feladatokat dr. Dobai Sándor kakasdi jegy­ző látja el. Az ő megbízatását újabb 3 hónapra meghosszab­bították. Mivel az elválás napi­renden van, új körjegyzői pá­lyázatot nem írnak ki. Grábóc és Mőcsény várhatóan Bony- hádhoz fog csatlakozni, július 1-jétől. A különválásról, illetve a csatlakozásról való tárgyaláso­kat megkezdik. Ám amint az egyik képviselő, dr. Beréti Zsolt elmondta, harag nélkül válnak el, és maradnak még közös ügyeik is. A három település in­tézmény-fenntartó társulása to­vábbra is jól működik, és kérte a képviselő az együttműködés folytatását. ■ W. G. • vállalkozói jogviszonyban (jutalékos rendszerben) • alkalmazotti jogviszonyban (alapbér + jutalékos rendszer) A TolnailNepuisagltermékmenedzsertlkeres Amit kínálunk: • a tevékenység végzéséhez szükséges ónállóság, lendületes csapat • hosszú távú biztonságos és kiszámítható jövedelem, • folyamatos képességfejlődés, karrier * rugalmas munkaidő Elvárásaink: • közép-, felsőfokú iskolai végzettség • megbízhatóság, pontosság, önálló munkavégzés 4 kiemelkedő kommunikációs, problémamegoldó készség • felhasználói szintű számítógépes ismeret • ügyfélorientáltság, pozitív hozzáállás A kezdés várható időpontja: 2011. április Fényképes önéletrajzokat a Tolnai Népújság címére (7100 Szekszárd, Liszt F. tér 3.) vagy az aniko.miklos@axelspiinger.hu e mail címre várjuk. Mindenüket felajánlják a bajban, de nem találnak vevőt- Egyre több önkormányzat ke­rül csődközeli helyzetbe Ma­gyarországon. A bajba jutott te­lepülések közül több szinte a teljes vagyonát eladásra kínál­ja, ám vevőt találni ezekre ne­hezebb, mint elsőre gondolnák. Nem feltétlen jó, hogy 31 milli- árddal segítik az önhikis önkor­mányzatok hitelkonszolidáció­ját. Áz olyan települések veze­tői, ahol nem dúskálnak a ja­vakban, de nincs hiány, igaz­ságtalannak tarthatják, hogy korábban szabálytalanul gaz­dálkodó önkormányzatokat ment meg az állam - mondta Zongor Gábor, a Települési Ön- kormányzatok Országos Szö­vetségének főtitkára. ► 7. oldal A civil és a sporttámogatást is felosztották bonyhád Tegnap tartotta soros ülését a város képviselő-testüle- te. A grémium tagjai összesen tizenhét napirendi pontot tár­gyaltak. Ezek közül is kiemel­kedtek fontosságukat tekintve a civil szervezetek és a sportegye­sületek 2011. évi támogatásá­nak felosztása, az óvodai és ál­talános iskolai beiratkozások időpontjai, valamint a Bonyhá­di Oktatási Nevelési Intézmény átszervezésének előkészítésé­ről szóló napirend. A város tele­pülésfejlesztési koncepcióját is nagyító alá vették a döntésho­zók. Mivel a tanácskozás lap­zártánkig nem ért véget, ezért a részleteket szombati szá­munkban olvashatják ■ V. B. Újra tárgyalni akart Szabó az aljegyző ügyéről dombóvár Dr. Szabó Péter al­jegyző közszolgálati jogviszo­nyának megszüntetése is sze­repelt a tegnap, lapzártánk után véget ért képviselő-testüle­ti ülésen. Mint arról korábban hírt adtunk, a testület jobbolda­li frakciója indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmentette az aljegyzőt állásából. Ezzel a döntéssel Szabó Loránd polgár- mester nem értett egyet, ezért három napon belül felfüggesz­tette, mivel úgy érezte, a város érdekei ellen van. A törvény elő­írja, hogy a testületnek ezt kö­vetően 15 napon belül újra kell tárgyalnia a kérdést. Részlete­ket lapunk szombati számában olvashatnak. ■ R. T. A * l

Next

/
Thumbnails
Contents