Tolnai Népújság, 2011. február (22. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-01 / 26. szám

f 2011. FEBRUÁR 1., KEDD XXII. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 90 FT WWW.TEOL.HU KERESSE A TEOL.hu OLDALON: NEGYVEN ÉVE NEM LÁTTAK EKKORA VADKANT ► www.teol.hu MARTONVI: KESZEK A VÁLTOZTATÁSRA, KIIGAZÍTOK A MÉDIATÖRVÉNYT ► 8. OLDAL DR. RÉTI LÁSZLÓ: EZEK VOLTAK A RÉGI, SZÉP IDŐK ► 5. OLDAL EGY PERCBEN Emelkedő nyugdíjkorhatárok Több európai országban is rossz hí­reket kaptak a leendő nyugdíjasok, mivel szinte mindenhol a nyugdíj- korhatár emelését tervezik, Magyar- országon 62-ről 65 évre. Spanyolor­szágban 65-ről 67 évre történő eme­léséről döntött pénteken a madridi szocialista kabinet. ► 6. oldal Csodák nincsenek Demján Sándor kedvező adó- és jogszabályok hiá­nyában nem Ma­gyarországra ter­vezi további je­lentős beruházá­sait. ► 7. OLDAL TARTALOMÉI GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR ÍO TV-MŰSOR 10 HIRDETÉSEK 12 SMS 13 REJTVÉNY 13-14 HOROSZKÓP 16 idöimís sQs Egyre jobbak Ma reggel és 3 D0r3ÍK délelőtt sűrű lesz a kőd. Délutánra felszáll a köd és szűrt, derengő napsütés várható 0 fokos délutáni hőmérséklettel. ► 13. OLDAL Vadételek, borok. A gyógyturizmus mellé gasztronó­miai programokat is szeretne kínál­ni az üdülővendé­geknek Tamási. ► 2. OLDAL ATEOLhu olvasóitól Ön szerint lesz idén érezhető fellendülés a gaz­daságban . — Igen, aj adócsökkentés Idén még nem lesz számottevő növekedés PILLANATFELVÉTEL tanulmány Másfél millió forint alatt aligha szerezhető diploma Tényleg kérdezze meg orvosát vagy legalább a gyógyszerészt Fiatalkorú vandáloknak sincs pardon statisztika Szinte az egész megyében kevesebb lett a rongálás és a garázdaság Ök a szekszárdi főiskola hallgatói voltak, tavaly júniusban át is vették a diplomájukat. Aki diákhitelt vett fel, annak már törlesztenie kell Negyvenezer forint. Szűkösen számolva is minimum ennyibe kerül havonta egy egyetemi hallgató taníttatása. Ez alatt csak az utazás, az étkezés és a lakhatás értendő, már ha a fia­tal olyan szerencsés, hogy be­kerül a kollégiumba. Az albér­let, várostól fiiggően, újabb te­temes, minimum 20 ezer forin­tos kiadást jelent. És ez csak egy gyermek. Ha a családban több okos csemete is van, akik egy-két év különbséggel beke­rülnek a felsőoktatásba, akkor bizony ínséges évek következ­nek a diplomaosztókig. Sok esetben a hallgató a szülői tá­mogatás ellenére is kénytelen felvenni a diákhitelt. 2001 óta 290 ezren éltek a lehetőséggel. Munkavállalás pedig, például orvosi egyetem mellett, szinte elképzelhetetlen. ► 5. oldal Kérdezze kezelőorvosát, gyógy­szerészét! - figyelmeztetnek a reklámok nem ok nélkül. Ugyanis az azonos hatóanyagú, vény nélkül kapható készítmé­nyek szedése akár túladagolás­hoz is vezethet. Megfázásos idő­szakban a paracetamol tartal­mú szerekkel kell vigyázni, mert nagy mennyiségben máj­károsodást okozhatnak. Sokan hívei az öngyógyításnak, saját tapasztalatra, no és persze a reklámokra hagyatkozva kezde­nek el szedni valamilyen vény nélkül kapható készítményt. | Ennek nem csak az a veszélye, hogy egymással össze nem illő pirulákat kapkod be valaki. Koc­kázatos lehet, ha elnyomja a sze­rekkel egy esetleges súlyos be­J tegség tüneteit ► 3. oldal A megélhetés a tét, válaszokat várnak a gazdák Átalakulás előtt áll az agrárka­mara. A tervek szerint a több­ség számára ingyenes, alanyi jogú tagság járna. Sok még a nyitott kérdés, a gazdák vála­szokat várnak. Zöld Sándor, kamarai biztos szerint a felfo­kozott hangulat érthető, hiszen emberi sorsokról, megélheté­sekről van szó. Az új rendszer az év közepén állna fel. Új el­képzelés, hogy az agrárkama­rához kerüljön az élelmiszer- ipar, élelmiszergazdaság, így a tej,- a hús- és a gabonaipar is. Kérdés, mit szól mindehhez a másik, a kereskedelmi és ipar­kamara. ► ll. oldal SZÓVÁ TESSZÜK A megyeszékhely jó nevű általános is­kolájában a fiatal tanárnő kecses ív­ben kivezette a dobást Csak arra nem gondolt, hogy fakeze van, ellentétben az amerikai kosárlabdasztárok laza csuklójával. „Hopp, ez mellé ment” - a portáspult mellett állva konstatálta, hogy egy összegyűrt papírgalacsint nem tudott belehajítani a tőle másfél méterre álló, nagyméretű gyűjtőedény­be. Azt gondoltam, odamegy és felve­szi. Miután kolléganőjével befejezte a lélekemelő diskurzust, a szégyenpír leghalványabb jele nélkül odébbállt. A pedagógus a görög peidagogos szóból származik, jelentése gyermekvezető, kísérő. Őt nem szívesen látnám gyer­mekem kísérőiéként, (bl) HIRDETÉS ZTÁLYK1RÁNDULÁS így mégis megfeledkeznek Onokrol starttól nem így lesz! Jelenjen meg On is exkluzív kiadványunkban, am*» a ****** kiaava y h,aalotlm.ekona„.a^ Bővebb információ: 74/511-534 E-mail: hird.tolna@axels.hu A hír velünk jár! Béni továbbra is faluvezető halasztó A bíróság döntött, nincs összeférhetetlenség HARC Nem szűnt meg Bóni Zol­tán polgármesteri jogviszonya. Erről az érintett számolt be teg­napi tájékoztatóján, miután a megyei bíróság döntött a harci faluvezető ügyében. Megírtuk: a harci képviselő- testület január 18-án kimondta az összeférhetetlenséget Bóni Zoltán polgármesteri, illetve a Harc Jövőjéért Alapítványnál betöltött tisztsége között. (A fa­luvezető az alapítványi elnök­ségről csak a jogszabályban előírt 30 nap eltelte után, ta­valy december elején mondott le.) Az összeférhetetlenség mi­att elvileg megszűnik a polgár- mesteri jogviszony. Bóni Zoltán azonban január 19-én keresetet nyújtott be a bírósághoz, ami álláspontja szerint halasztó ha­tályú volt, azaz amíg a bíróság nem dönt, legalább addig pol­gármester maradhat. m Kifutott a testület az időből a fegyelmivel. A Művezető elmondta: a bíró­ság megszüntette a testület janu­ár 18-i határozatát az összeférhe­tetlenségről, mivel azt az adott időpontban kell vizsgálni, és ja­nuár 18-án már nem állt fenn. A bíróság emellett azt is kimondta, hogy halasztó hatályú volt a bíró­sági felülvizsgálat, azaz Bóni Zol­tán eddig is jogosan végezte pol­gármesteri munkáját. Mint ismeretes, Bóni Zoltán ellen decemberben fegyelmi el­járást is indított a testület A fe­gyelmi ügyében döntő testületi ülést, a törvényes határidők alapján, január végéig kellett volna megtartani. Mivel azon­ban a testület álláspontja sze­rint a polgármester az összefér- heteüenség miatt január 18. óta nem volt polgármester, ezért nem lehetett kit felelősségre vonni. így aztán nem is hívták még össze az ülést. Ám most, amikor a bíróság ítélete alapján kiderült, hogy Bóni Zoltán végig polgármester volt, a képviselő- testület kifutott az időből, és leg­feljebb elölről kezdheti a fegyel­mi eljárást. ► 4. oldal l 1 Drága a gyermek, ha okos I • Szinte az egész megyében csök- • kent a vandalizmus. A kivétel : Dombóvár térsége, ott ugyanis : az utóbbi három évben növeke- : dést tapasztaltak. A statisztika i csalóka, a számok ugyanis a te­lepülést érintő vonatszerelvé­nyek megrongálását is tartal­mazzák, noha ezeket nem biz­tos, hogy a városban követték el, viszont itt összesítik. Megle­pő tény azonban, hogy a kistér­ség buszmegállóiban törők-zú- zók, illetve a kukagyújtogatók többsége fiatal, nem ritkán gyermekkorú. Sőt gyakran it­tas is. Augusztus óta a fiatalko­rúakat is elzárhatják 30 napra, ha rongálnak. A megelőzés ér­dekében több városban is elő­adásokat tartanak diákoknak, talán ennek is köszönhető, hogy a legtöbb helyen csökkent a van­dalizmus. ► 4. OLDAL

Next

/
Thumbnails
Contents