Tolnai Népújság, 2011. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

Vasárnapi Tolnai Népújság, 2011-01-02 / 1. szám

\ www.vasarnapreggel.hu XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2011. JANUAR 2. ARA: 140 FT uuHPfli uwh ipck jsiREccTo ÖNGYILKOS MERÉNYLET SZILVESZTER EMEL szervezetünket « - EGYIPTOMBAN: TIZENHÉT HALOTT ►2. OLDAL EGY PERCBEN Az ötös lottó 52. heti nyerőszámai . . Jokerszam: 4 8 31 81 83 300546 Karácsonyra visszatértek a harangok Három új harang és egy ajándék lélekharang volt a Mátyás-templom karácsonyi ajándéka. A harangok most a templom bejárata előtt vára­koznak, hogy néhány hét múlva a helyükre kerüljenek. Húsvétkor pedig mindenki meghallgathatja, hogy milyen volt a harangzúgás a Mátyás­templomban a háború előtt. ►s. oldal Ártatlan besúgói jelentés nem létezett - mondja Gervai András Nem maguk az ügynökök, hanem az állambiztonság szerepe, módszerei ér­dekelték Gervai András filmkritikust, amikor megírta a Fedőneve: szocializ­mus című könyvét. Mint fogalmazott: nem létezett „ártaüan jelentés". A kö­tet a művészeti életét érintő hálózati tevékenységet tárja fel. ►13. oldal Sokat árt az autónak a hó és a jég! Még ha nem is szakad le ajtónyitás­kor az odafagyott gumitömítés vagy nem zúdul lavina a háztetőről a kocsi­ra, a jég és a hó rettenetesen sokat árt neki. Megesik, hogy az ajtórésbe fa­gyott víz nyitáskor kigörbíti az ajtó sarkát, előfordul, hogy a kézifék kien­gedése után is rögzít a fék. ►14. oldal Schmidt Mária: politikailag inkorrekt! Schmidt Mária, a Terror Háza Múze­um főigazgatója új könyvében „politi­kailag inkorrekt”, ami szerinte a kívá­natos hozzáállás. Úgy gondolja, a mé­diatörvény adhat okot az aggodalom­ra, de bízik a korrekcióban. Politikai ambícióiról annyit mond: „a helye­men vagyok”. ^7. oldal „Minden döntésünkkel politizálunk" Drágább lesz az élet, de kevesebb adót fizetünk Január 1-jétől nem előzhetnek a kamionok az autópályán, csökken az szja, elfelejthetjük az APEH-ot, és számos ponton drágul az élet. Az év elején élet­be lépő változások legfontosab­bika az adórendszer átalaku­lása. A bevallás lényegesen egyszerűbb lesz, akár egy rö­vid nyüatkozattal is helyette­síthető. Nagy adókedvezmé­nyeket kapnak a gyerekesek, felére csökken a 300 ezer felett keresők adója. 7 8 ezer forint lesz a minimál­bér, de drágul az élet. Drágább lesz az autópálya-matrica, Bu­dapesten pedig szinte minden közszolgáltatás többe kerül idén. Részletek: M. oldal Modos Ernő, az Alisca Borrend nagymestere arra kérte a szekszárdiakat, hogy a helyi borokat keressék, így támogatva a borvidéket- Az évezred most‘kezdődő második évtizedében bízzunk a magyarság felemelkedésé­ben, tekintsünk optimistán a jövőbe, és koncentráljunk az előttünk álló feladatokra, hi­szen a gondjainkon, problé­máinkon csak magunk segít­hetünk. Ehhez kívánok min­denkinek erőt és egészséget - mondta ünnepi köszöntőjé­ben Kővári László, a szekszár­di közgyűlés gazdasági bizott­ságának elnöke. A megye- székhely polgárai 1999-ben köszöntötték először együtt az új esztendőt a Béla téren. Az akkori ünnepség hagyomány­Európa csúcsán most Magyarország EU-ELNÖKSÉG Orbán Viktor: Mindent megteszünk a stratégia sikeréért A budapesti Millenáris Park­ban szilveszteri bulin ünnepel­ték, hogy Magyarország fél éven át az Európai Unió soros elnöke. Orbán Viktor azt mondta, a magyar elnökség mindent megtesz, hogy az Eu­rópa 2020 stratégia sikeresen megvalósuljon. A miniszterel­nök interjút adott az Európai Unió Tanácsának honlapján, ahol két területre hívja fel a fi­gyelmet: egy átfogó európai ro­mastratégia szükségességére és arra, hogy biztosítani kell a nyugat-balkáni országok szá­mára az európai perspektívát. Hangsúlyozta: „A kommuniz­nyá vált, így 2010. december 31-én is közösen búcsúztatták az óévet, és köszöntötték az újat. Hasonló programot a me­gye számos településén tartot­tak. ►S. OLDAL mus bukása óta az előttünk ál­ló év lesz Európa legnehezebb éve, ami komoly kihívást jelent. A magyar azonban sokat pró­bált nép, amely számos válsá­gon túljutott már”. ^2. oldal Hatályban a médiatörvény: az ellenzék az AB-hez fordult Aláírta a köztársasági elnök a médiatörvényt, a jogszabály legtöbb pontja január elsején hatályba lépett. A törvény egyebek mellett szabályozza a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jogköreit, meghatá­rozza a médiapiaci szereplők jogait és kötelességeit, vala­mint rendelkezik a rájuk kiró­ható szankciókról is, közöttük több tízmilliós lehetséges bír­ságokról is. Hatálya minden médiumra kiterjed. Az aláírás utáni órákban mindegyik ellenzéki párt azon­nal az Alkotmánybírósághoz fordult normakontrollért. A Job­bik a Médiatanács túlhatalmát kifogásolja, szerinte elfogadha­tatlan, hogy a Médiatanácsban kizárólag fideszes delegáltak vannak. Az LMP kifogásolja, hogy a jogszabály a kihirdetést követő napon már hatályba is lép. Karácsony Gergely frakció­vezető-helyettes korábban úgy érvelt, a Fidesz saját médiabiro­dalmának építése érdekében felszámolja a sajtószabadság garanciáit és megfélemlíti az új­ságírókat. Az ellenzéki kritikákra L. Si­mon László, a kulturális és saj­tóbizottság fideszes elnöke ko­rábban úgy reagált: meg kell várni, hogy a médiahatóság ho­gyan fog működni a jövőben. Eközben a brit The Times a magyar EU-elnökséggel össze­függésben azt írta, az elnöki tisztség átvétele körüli vita „igen kínos” az EU-nak, mivel az az érzet keletkezett, hogy az egykori kommunista ország el­tért a modern európai demok­ratikus elvektől és a vélemény- nyüvánítás szabadságától. ■ Tovább nőtt a belvizes területek nagysága a Közép-Tisza-vidé- ken, ahol több közutat is elöntés fenyeget. Eközben néhány szi­vattyútelepen műszaki problé­mákat okozott a hideg - közöl­te a regionális Környezetvédel­mi és.Vízügyi Igazgatóság véde­lemvezetője. Lovas Attila tájé­koztatása szerint a Tisza újabb árhulláma pénteken Tokaj tér­ségében tetőzött, 722 centimé­terrel. A folyó Tiszalök és Ti- szadorogma között tovább árad. Szolnoknál tegnap 829 centi­métert mutatott a vízmérce. A szakemberek szerint a Ti­sza felső szakaszáról érkező ár­hullám Kiskörénél 800 és 830 centiméter között január 3-án, illetve 4-én, a megyeszékhely térségében 820-840 centimé­teres szinten január 4-én, illet­ve 5-én tetőzik majd. A Zagyván megindult apa­dás miatt elsőfokúra mérsékel­ték a készültséget a folyó jobb és bal partján Jásztelek térsé­gében, de a folyón kisebb meg­szakításokkal áll a jég. A Közép-Tisza-vidéken csü­törtök óta kismértékben nőtt a belvízzel elöntött területek nagysága, jelenleg 525 négy­zetkilométer. Kilenc önkor­mányzat tart fenn elsőfokú, 24 helyhatóság és vízgazdálkodá­si társulás másodfokú, míg to- | vábbi 8 harmadfokú belvízvé- 1 delmi készültséget. ■ Küzdenek a jeges belvízzel Újfehértón Bízni kell a jobb jövőben újév A gondjainkon, problémáinkon csak magunk segíthetünk Fenyeget a víz a Közép-Tisza vidékén árhullám Már több mint 500 négyzetkilométer van belvíz alatt * A I I I *

Next

/
Thumbnails
Contents