Tolnai Népújság, 2010. december (21. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-01 / 279. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2010, DECEMBER 1., SZERDA DOMBÓVÁR ES TÉRSÉGÉ Győrvári Gábor, az Országos Horvát Önkormányzat oktatási bizottságának elnöke (balról), Varga-Stadler Gábor, Bercek Izabella és Boros Gyevi László Híd épül a Dráván túlra kapcsolat Horvát önkormányzat alakult főkonzuli jelenléttel Ljiljana Pancirov, a Hor­vát Köztársaság pécsi fő­konzulja is tiszteletét tette Dombóváron, amikor a városban megalakult a helyi horvát kisebbségi önkormányzat. Szeri Árpád dombóvár A testület négytagú, az elnöki tisztet Varga-Stadler Gábor látja el. Nem felesleges tudnivaló, hogy beszél horvátul, miután apai részről horvát gyö­kerekkel rendelkezik: sőt, ma- gyar-horvát állampolgár.- Vagyunk jó páran horvát származásúak Dombóváron, nem is beszélve a még több szim­patizánsról, támogatóról - mond­ta el lapunknak Varga-Stadler Gábor. - Nem véletlen, hogy több mint százan vettünk részt első ünnepélyes ülésünkön, a városi pincében. Ezzel együtt is tény, hogy a horvát határ elég messze van tőlünk: viszont szomszédo­sak vagyunk azzal a Baranyával, mely számos horvát kisebbségi önkormányzattal rendelkezik. Általuk is építhetjük azt az ívet, mely Dombóvárról átér Horvát­országba. Ez a kapcsolat járul hozzá szándékaink szerint a hor­vát kultúra ápolásához. Fontos­nak tartjuk a többi kisebbségi önkormányzattal való együttmű­ködést, hiszen számos olyan kö­zös célunk van, melyet összefo­gással könnyebben elérhetünk. Az elnök hozzátette: bár még nem önkormányzatként, de le­endő önkormányzati tagokként, akkor még mint természetes személyek, sokat tettek a Vir üdülővárossal való partneri kap­csolat kiépítéséhez. Ennek is kö­Névjegy VARGA-STADLER Gábor 1956- ban született Kaposvárott. Ag­ráregyetemi és külkereskedel­mifőiskolai diplomával rendel­kezik. Kaposváron, az egyete­men dolgozik, igazgatója az Állattudományi Kar Tan- és Kí­sérleti Üzemének. A magyar mellett horvát, valamint az anyai örökségnek köszönhető­en német nyelven is beszél. Hobbija magától értetődően Horvátország, kedvenc tája az Adria partvidéke, valamint Szlavónia, kiváltképp Eszék - Osijek - és környéke. Ha csak teheti, szívesen vadászgat a szlavón vidéken. szűnhető, hogy nemrég 41 tagú horvát delegáció járt Dombóvá­ron, és a két polgármester meg­egyezett az okmányok aláírásá­nak jövő tavaszi dátumáról. S bár Varga-Stadler Gábornak vér­mes reményei azért nincsenek, mégis, a pécsi horvát főkonzul­lal való szívélyes viszony nem­csak kulturális, hanem esetleg gazdasági téren is kamatozhat Dombóvár javára: bár ez - je­gyezte meg az elnök - alapvető­en a települési önkormányzat hatásköre.- Mintegy nyolcszáz év közös történelem is összeköt bennün­ket, magyarokat és - zárta végül gondolatait. - Ez a történelem egy nagyobb keretben, remé­nyeink szerint a horvátokkal ha­marosan kibővült Európai Uni­óban folytatódik. Ezt a történe­tet igyekszünk színesíteni a ma­gunk módján itt, Dombóváron. A régi falusi disznóvágást elevenítik fel Attala - A sertések kevésbé, vi­szont a benevezett csapatok már annál jobban várják az idei böl- lérversenyt - mondta humoro­san Gelencsér István, a progra­mot szervező község polgármes­tere. Immáron harmadik alka­lommal kaptak meghívást a kör­nyező települések csapatai az attalai eseményre. Sőt, testvérte­lepülésükről, Szatmárcsekéről is várnak egy delegációt december 11-ére. A polgármester hozzátet­te, hogy a rendezvény legfőbb célja a régi falusi disznóvágás ha­gyományainak megőrzése. A verseny reggel 7 órakor kez­dődik, a 6 tagú csapatok külön­böző feladatokat kapnak: 1 da­rab szépen formált sonkát, 2 ol­dal szalonnát, 10 kiló kolbászt, 12 kiló hurkát, 1 darab abált szalonnát és 2 kilogramm teper­tőt kell készíteniük. Ezeket egy háromtagú zsűri értékeli, ez alapján alakul ki a sorrend a nap végére. ■ Vizin B. Szépen szavaltak a gyulaji diákok a versenyen gyulaj Az elmúlt évekhez hason­lóan ebben a tanévben Is sikere­sen szerepeltek a gyulaji Galló Jó­zsef általános iskola diákjai azon a beás nyelvű vers- és mesemon­dó versenyen, amit a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának Ma­gyar Nyelvészeti és Irodalmi Tan­széke, a Bay Zoltán Egyesület és az Optimizmus Közhasznú Egye­sület hirdetett meg. A gyulaji diá­kok mindannyian dicsérettel és oklevéllel tértek haza: Orsós Já­nos és Orsós Noémi ezüst, Orsós Linda, Orsós Alexandra és Orsós Ágnes bronz minősítést szerez­tek. Az iskola tanulói legközelebb Gyulajon, majd a pécsi Gandhi gimnáziumban vesznek részt ha­sonló versenyen. ■ V. B. Ha nem látszanak, saját magukat veszélyeztetik A megállított személyek jó tanácsot és ajándékot Is kaptak Fejlesztésekkel válaszolnak a válságra viEssrviANN Jövőre félszáz új munkahelyet teremtenek Dombóváron dombóvár - A kerékpárosok nagy része nincs tisztában azzal, milyen eszközökkel kell felszerel­ni a járművét - mondta Kitanics Zsuzsanna, a Dombóvári Rendőr- kapitányság sajtóreferense. Prob­léma az is, hogy a legtöbb gyerme­ken nincs fényvisszaverő eszköz sötétedés után. így a novemberi Látni és látszani kampányban a rendőrség kiemelten ellenőrzi a bringásokat és a gyalogosokat is, hogy megfelően láthatóak-e a ké­ső délutáni, esti órákban. Nemré­giben a Bezerédj .és a Bajcsy- -Zsilinszky utca kereszteződésé­nél ellenőriztek, ahol sok iskolás közlekedik késő délután is. Az ak­ció során a rendőrök felhívták az emberek figyelmét a hiányos fel­szereltségre és az úttesten törté­nő átkelés veszélyeire, ugyanak­kor most nem büntettek a hiá­nyosságok miatt. Kitanics Zsuzsanna kiemelte, kötelező biciklis tartozék a jó kor­mányberendezés, működő első és hátsó fék, csengő, elöl fehér, vagy sárga, hátul piros fényű helyzet­jelző lámpa továbbá prizma, vala­mint az első kerékre sárga küllő­prizma. ■ M. Á. Pontosan három évvel ez­előtt jelent meg a Viess- mann Dombóváron, s a cég sikertörténete - akár­csak szerte a világon - a válság ellenére is tovább ível felfelé. A német tulajdonú Viessmann- csoport egy családi vállalkozás­ból nőtte ki magát, ami egyben elkötelezettséget is jelent a munkavállalók felé. Ma már az egész világot behálózza a Viess- mann; a tizenhat gyártó üze­mük mellett mintegy százhúsz kereskedelmi cégük van, ame­lyek kilencezer embernek ad­nak munkát. A világszerte ismert és ked­velt Viessmann termékskálá­ját a kicsi, közepes és nagytel­jesítményű olaj- és gázkazá­nok, a szolártechnika - ami áram-, illetve melegvízfejlesz­tést takar, s utóbbiban ők a pi­acvezetők -, a jövőt jelentő fa- és biomassza tüzelésű kazá­nok, továbbá a hőszivattyúk, a tároló-vízmelegítők jelentik. Az egész világot sújtó gazdasá­gi válság ellenére is dinamiku­A Viessmann újabb dolgozók előtt tárja ki az ajtaját Dombóváron san fejlődik a nemzetközi vál­lalatcsoport; évről évre 10-15 százalékos növekedést realizál. Amikor 2007 novemberében létrejött a tolnai városban a Viessmann Technika Dombó­vár Kft., körülbelül 120-an dol­goztak itt. Ma már a munkavál­lalók száma eléri a másfélszá­zat, jövőre pedig az a terv, hogy számuk meghaladja a 200-at.- A nagyteljesítményű ipari olaj- és gázkazánokat gyártjuk Egyszerű a válasz ROPPANT EGYSZERŰ a ma­gyarázata annak, hogy vi­lágszerte ismert nagy né­met cégek miért szeretnek befektetni, terjeszkedni ha­zánkban. A MAGYAR EMBEREK jól kép­zettek, kellően motiváltak, fogékonyak az újra és gyor­san is tanulnak - válaszol­ta Ueberschär Andreas, a Viessmann Technika Dom­bóvár Kft. ügyvezető igaz­gatója. Dombóváron, ami rövidesen már múlt idő lesz - mondta Ueberschär Andreas, a Viess­mann Technika Dombóvár Kft. ügyvezető igazgatója. - Átté­rünk a nem is olyan távoli jö­vőt jelentő fa- és biomassza tü­zelésű kazánok gyártására; ezek a csúcsminőséget jelentő, prémium kategóriába tartozó termékek a leghatékonyabbak és egyben a legtakarékosab­bak közé tartoznak a piacon. A Viessmann-csoportnál azt vallják: a válságra a legjobb megoldást a folyamatos fejlesz­tés jelenti. Ebben az évben egymillió euró értékű beruhá­zást hajtottak végre Dombóvá­ron; mondhatni a teljes gép­parkot kicserélték, miközben kiemelt figyelmet szentelnek az innovációra, a környezetvé­delemre. A fejlesztések 2011-ben is folytatódnak a tolnai városban, ami nemcsak a technikát érin­ti. A munkavállalók száma 30 százalékkal megnő majd Dom­bóvár egyik legnagyobb foglal­koztatójánál, ami félszáz új munkahelyet jelent.- Ebben az évben megközelí­tőleg száz ipari nagy olaj- és gáz­kazánt gyártunk le, továbbá fél­száz nagy és mintegy három­száz közép biomassza tüzelésű kazánt. Két műszakban folyik a termelés, ám ha sok a megren­delésünk, akkor három műszak­ban váltják egymást az embe­rek. A cégünk alkalmazottait megbecsüljük, s azon vagyunk, hogy ezt ők is érezzék - mondta búcsúzóul Király Gyula, a Viess­mann Technika Dombóvár Kft. termelésért felelős ügyvezető igazgatója. a \ 4 i t Tavasszal költözhetnek vissza az óvodások alsónyék A szabadtéri fel­adatok befejeződtek a felújí­tás alatt álló óvoda épüle­tén, de a munkával a hideg ellenére sem állnak le. Téli­esítették az épületet, így a belső felújításokkal tava­szig végeznek, a gyerekek pedig majd akkor a könyv­tár épületéből visszaköltöz­hetnek a régi helyükre, (he) Két balesetben hárman könnyebben sérültek tolna, 63-AS ÚT Két közle­kedési baleset is történt hétfőn a megyében. Tolna belterületén egy személy­autó visszapillantó tükrével elsodort egy gyalogost, aki szerencsére csak könnyeb­ben sérült meg - tájékozta­tott a szekszárdi mentőállo­más. A 63-as főúton pedig az árokba csúszott egy sze­mélygépkocsi, amelynek két utasa szerencsére szin­tén csak könnyebb sérülé­seket szenvedett, (má) Vörösmarty születésének évfordulóját ünnepük pincehely Vörösmarty Mi­hály születésének 210. év­fordulója alkalmából ma 9 órakor megkoszorúzzák a költő iskolával szemben álló szobrát. A megemlé­kezést szavalóversennyel teszik emlékezetessé - tudtuk meg Takácsné Ort- ner Ilona tagintézmény-ve­zetőtől. Egy kötelező Vö­rösmarty- és egy szabadon választott verset adnak elő a tanulók. A verseny kis­térségi jellegű, a helyieken kívül érkeznek diákok Gyönkről, Ozoráról, Si- montornyáról, Tolnanéme- diről, Pálfáról és Sárszent- lőrincről is. (vl) Továbbiak a TEOLhu hírportálon

Next

/
Thumbnails
Contents