Tolnai Népújság, 2010. november (21. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-02 / 254. szám

2 TAMASI ES TÉRSÉGÉ TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2010. NOVEMBER 2., KEDD MHHNMMHMNNMMNM Már hangolnak a zenészek a versenyekre bonyhád Két versenyen vesznek részt a közeljövő­ben a BONI Bartók Béla Ze­neiskola növendékei. Szlama Bálint, Éppel Noel és Jászberényi Tünde Pomázra utazik november harmadik hetében a negyedik orszá­gos szaxofonversenyre. Míg Páli Antónia, Daradics Tí­mea és Ambrusz Előd a ka­posvári regionális zongora- versenyen méretik meg ma­gukat november 29-én. (vb) Összefogtak a falu lakói, hogy segítsenek BONYHÁDVARASD A VÖrÖS- iszap-katasztrófa elszenve­dőinek gyűjtöttek adomá­nyokat a bonyhádvarasdiak a napokban. A főként tisz­tálkodási szerekből és tar­tós élelmekből álló csoma­gok mellett 43 ezer forint is összegyűlt. Az adományokat október 17-én szállították el egy kisteherautóval, (vb) Balesetmegelőzés terén végzett kiváló munkát Paks A sport, művészet, rendvédelem az esélyegyen­lőség jegyében szervezett mini KRESZ nyílt napok, rekreációs, sport és rendvé­delmi táborok megvalósítá­sában való aktív részvételé­ért kapott elismerést Komlósiné Kiss Anett száza­dos. A Paksi Rendőrkapi­tányság balesetmegelőzési előadójának munkáját Hatala József altábornagy, az Országos Rendőr-főkapi­tányság vezetője, az Orszá­gos Balesetmegelőzési Bi­zottság elnöke méltatta, (vt) Hatala József altábornagy Továbbiak a TEOLhu hírportálon Kicsi, nagy egyaránt fontos társulás A fejlesztési forrásokhoz csak összefogással vezet út A legkisebb is számít. Akár ezzel a reklámszlo­gennel is leírható a Tamá­si kistérségi társulás új el­nöke, Várkonyi Zoltán ars poeticája, a kistérség tele­püléseinek együttműködé­sével kapcsolatban. Steinbach Zsolt Ismét egy kistelepülés, ezúttal Nagyszékely polgármesterét, Várkonyi Zoltánt választotta meg elnökéül a Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás a múlt csütörtökön. Ezzel kapcso­latban az új elnök elmondta: egy kisebb község vezetőjének idejé­be talán jobban belefér a megle­hetősen szerteágazó kistérségi el­nöki teendők ellátása. A kistérsé­gek jövőbeni szerepére vonatko­zó új kormányzati elképzeléseket Várkonyi Zoltán egyébként még nem ismeri, ezzel kapcsolatos kérdéseire nem kapott választ. - A közigazgatásban valószínűleg lesz változás, de konkrétumok hí­ján elnöki programot készíteni meglehetősen nehéz - jegyezte meg. Várkonyi Zoltán szerint mindenesetre a társulás úgy­mond területfejlesztési lábát kel­lene erősíteni. Amíg léteztek a re­gionális fejlesztési források (TEKI, LEKI, TEUT, CÉDE), addig gyakorlatilag minden település, Feladat továbbra is van bőven A tamási kistérségi társulás költségvetése közel egymilli- árd forint Ebből finanszíroz többek között közoktatási tár­sulásokat, foglalkozik peda­gógiai szolgáltatásokkal, egészségügyi alapellátással (hétvégi orvosi ügyelet, iskola­orvos, otthoni szakápolás), belső ellenőrzési feladatokkal, mozgókönyvtári ellátással, pályázatírással és pályázat­menedzseléssel. Mindemellett két nagy intézményfenntartá­sát is végzi, a gyönki Hegyhát Integrált Szociális Intézmé­nyét és a Tamási és a Város­környéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központ­jáét A társulás területfejlesz­tési feladatokat is ellát, jelen­leg azonban nem rendelkezik fejlesztési források felett. Várkonyi Zoltán sem ismeri még a kistérségeket érintő kormányzati terveket minden évben hozzájuthatott leg­alább egy kisebb összegű fejlesz­tési támogatáshoz. A jövőben azonban várhatóan csak nagyobb volumenű, mikrotérségi vagy kis­térségi szintű pályázatok révén lesz lehetőség a fejlesztésre. Azaz olyan méretű pályázatokat, pro­jekteket célszerű kitalálnia a tár­sulásnak, amelyből minden tele­pülés ki tudja venni a maga ré­szét Ez pedig a kistérségen belü­li települések szorosabb együtt­működését, nagyobb egymásra fi­gyelést, összefogást igényel. Az­zal együtt, hogy egy 32 polgár- mester alkotta társulási tanácsot hatékonyan működtetni nem egyszerű.- Szeretném, ha azt éreznék a települések, hogy ebben a kistér­ségben a kicsik és a nagyok is egyaránt fontosak, hogy minden­ki számít - fogalmazott az elnök. Várkonyi Zoltán a munkaszer­vezettel kapcsolatos terveire vo­natkozó kérdésünket még túl ko­rainak tartotta. A soron követke­ző legfontosabb feladatként azt jelölte meg, hogy felmérjék, az egyes településeknek mire van a legnagyobb szükségük. - Először is azt szeretném tudni, hogy az önkormányzatoknak melyek a legfontosabb megoldandó problé­máik, és ezeken mtiyen jellegű fejlesztésekkel tudnánk leghaté­konyabban együtt mint társulás segíteni - szögezte le. Barkóczi: egységes csapattá váltunk ezúttal nem fogadta el a jelö­lést az elnöki posztra Barkóczi József, Fürgéd polgármestere, a társulás korábbi elnöke. Mint mondta, hajdan „mara­kodó társaságként" tartották számon a Tamási kistérség ön- kormányzatait, az utóbbi két és fel évben viszont jó hangu­lat alakult ki, egységes csapat­tá váltak. Ezt bizonyítja az is, hogy tavaly a hátrányos hely­zetű kistérségként elnyert mint­egy hárommillióid forintos tá­mogatást az országban a leg­kevesebb vitával, érdeksére­lemmel tudták felosztani Sike­resnek ítéli a gyönki szociális központ, mint mamutintéz­ményfenntartásának átvételét A politikamentes tevékenyke­dést ugyancsak fontos ered­ménynek tartja. Szebb homlokzatot kap az egykori bóigyár saroképülete siMONTORNYA Megkezdték a Sió híd melletti épület átalakítását. A Metalmax Kft. tulajdonát képe­ző, háborús viszonyokra emlé­keztető épület külsőleg és belső­leg is megújul. Európai uniós pá­lyázaton nyert pénzből és saját erőből létrehoznak egy 150 négy­zetméteres, korszerű műhelyt, és kialakítanak több raktárát is. A munkákat a kitört vasablakok ki­szerelésével kezdték. A télen sze­retnék a cserzőhordók betonáll­ványait lebontatni, ez mint Szenczy Géza a munkálatokat koordináló vezető elmondta a vártnál nagyobb feladat, mert igen masszív és vastag a beton. Több ajánlat érkezett már, de még nem találták meg a végső megoldást, ráadásul a pályázati pénz átutalása is késik. A mun­kálatok felgyorsulása csak 2011- ben várható, akkor már helyére kerülhetnek az új ablakok, és megújul a külső homlokzat is - mondta Csécsi Ferenc a kft. ügy­vezetője. ■ Varga L. Az árvíz ellen védekeztek, pénzt mégsem kapnak regöly Három pályázatot nyúj­tottak be a regölyiek, az árvíz okozta károk, illetve a védekezé­si költségek kompenzálására, összesen mintegy hárommillió forint értékben. Ám a megítélt, megkapott összeg mindössze fél­millió forint volt. Ezt igazságta­lannak tartja Porga Ferenc pol­gármester. Elismeri, hogy az egyik pályázatot egynapos késés­sel nyújtották be - amit azonnal el is utasítottak formai hiba mi­att ám a másik kettő, melyek mögött valós munka volt, rejtély, hogy miért nem került kifizetés­re. Lakóházakat nem veszélyez­tette a víz, de utakat, gazdasági épületeket, állatokat, növényi kultúrákat igen. A Kapos és a Koppány is megáradt Regöly kül­területén, aktívan védekeztek, több mint tízezer homokzsákot helyeztek ki. Az önkormányzat­nak nincs elég pénze a védeke­zésben részt vevők által benyúj­tott számlák kiegyenlítésére. Úgyhogy most kénytelenek el­kezdeni a kínos alkudozást a vál­lalkozókkal. ■ W. G. Attól féltek, nemcsak a fal dől, hanem a ház is siMONTORNYA Két hete kidőlt egy lakóház fala Simontornyán, a Tü­kör utcában. Az épületben egy kisnyugdíjas özvegyasszony la­kott rokkantnyugdíjas társával. A hölgy a múlt héten telefonon kereste meg szer­kesztőségünket, sír- ■ Nem biztosi­vá panaszolva, hogy tási esemény, teljesen reményte­lennek látja a helyzetét. Bár töb­ben, így a katasztrófavédelem képviselője is, segítőkészek vol­tak, érdemi segítséget senki nem tudott adni. Azt mondta, al­bérletet nem találnak, a gyere­keire nem számíthat, és - bár a házra van biztosítás - a biztosí­tó szerint ami történt, az nem biztosítási esemény. Az asszony ráadásul attól tart, hogy végül az egész épület rájuk szakad. Csőszné Kacz Edit polgármester érdeklődésünkre közölte, hogy a tulajdonosnak 30 ezer forint gyorssegélyt adtak, a közmun­kásokkal pedig el­szállíttatták a kidőlt fal törmelékét. Azt mondta, önkormány­zati lakást nem tudnak felajánla­ni, viszont sikerült albérletet ta­lálni. A házban levő bútorokat egy vállalkozó ingyen tárolja, a szállítást közmunkásokkal vé­geztetik el. A polgármester sze­rint az önkormányzat a tőle tel­hetőt megtette, reméli, hogy a biztosító végül mégis helytáll eb­ben az ügyben. ■ S. K. Bronzot hoztak a gyönki diákok Erdélyből kézilabda A legjobb játékos a gyönki Tolnai Lajos gimnáziumból került ki Gyönki diák lett az Erdélyben, Székelyudvarhelyen megrende­zett kézilabdatorna legjobb játé­kosa. Farkas Lázár, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Két Tannyelvű Gimnázium 12. A osz­tályos tanulója az irányító posz­ton ontotta a gólokat Ennek elle­nére a csapat nem állhatott fel a dobogó legfelső fokára, de az ugyancsak szintén szépen csillo­gó bronzérmet sikerült megsze­rezniük.- Immár nyolcadik alkalommal utazhattunk ki erre a kupára - mondta el lapunknak Farkas At­tila testnevelő tanár. - Ez a rend­szeres jelenlét a gimnáziumban folyó, aktív, hosszú múltra vissza­tekintő kézilabdázásnak köszön­Az első meccsen a sötét mezes gyönklek győztek a vendéglátók ellen hető. Az erdélyi városba tizenhá­rom óra utazás után érkeztünk meg, diákjaink még aznap pályá­ra is léptek, és a rendelkezésre ál­ló egyórás pihenés ellenére szín­vonalas játékkal, három góllal győztek. A folytatásban viszont két vereség következett. Ami azért bosszantó igazából, mert Farkas Lázár szerint a gyönkiekben ben­ne volt az arany lehetősége.- Nem tudtuk legyőzni a ben­nünk lévő fáradtságot, emellett sé­rülések is hátráltattak bennünket - adott magyarázatot a két fiaskó­ra. A legjobb játékos egyébként hatodik éve kézilabdázik. Jövőre elköszön ugyan a gimnáziumától, de ha egy mód lesz rá, nem hagy­ja abba kedvenc sportját ■ Sz. A.

Next

/
Thumbnails
Contents