Tolnai Népújság, 2010. július (21. évfolyam, 151-177. szám)

2010-07-01 / 151. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2010. JÚLIUS 1, CSÜTÖRTÖK PAKS, DUNAFÖLDVÁR ÉS TÉRSÉGE HÍRSÁV Megszépült a buszváró a falu központjában gerjen Megújult a falu köz­pontjában álló buszmegálló. Az épületben padokat he­lyeztek el, és kívül-belül ki­festették. A munkálatokat az önkormányzat házi­brigádja és a közcélú foglal­koztatottak végezték el. A felújításra azért is szükség volt, mert a vandálok ezt a létesítményt sem hagyták érintetlenül, (vm) A Sötétvölgy helyett a szálkai domboldalon SZÁLKA Az esőzések követ­keztében átmenetileg hasz­nálhatatlanná vált a sötét­völgyi ifjúsági tábor. A ide­érkezőket Szálkára irányí­tották, az ifjúsági alkotóte­lepre. Telt ház van, közel 170-en vesznek részt a ter­mészetjáró diákok országos találkozóján. A tábor holnap zárul. A túrázáson kívül kulturális programok is vár­nak a fiatalokra, (wg) ITT A JÚLIUS, NYARALÁSRA CSÁBÍT! Ausztria, Hotel 3*, 5 éj. all inclusive, egyénileg 38 sm Fí/FO Gőr^orsz^gbu^zai!, apartman, 7 ej, önellátás, busz, t&t ________________________________34 350 nyró Horvátország, Hotel 4*, 5 éj, léipanzió, egyénileg W 33$ rr/fő Ausztria, Hotel 2*. 5 éj, aB inclusive, egyénileg 38 SÍK* FT/TŐ Ausztria, Wolfgangsee, 3 éj, felpanaó, egyénileg 33 SÖ4 FT/FŐ Rodosz, apartman, 7 éj, repülő, óneöátás, illeték, biztosítás ____________________88 480Fr/ffŐ Kos sziget, 7 éj, repülő, regéli, reptéri illeték, bizt 4M jFT/Fd Olaszország, Hotel 3*, 7 éj, félpanzió, egyénileg 39 4&0 Pt/PŰ Párizs repülővel, 3 éj, repülő, reggeli, idengenvezetó, bizt. _____ 10i 2S5 FT/rő Búv árja repülővel, Hotel 3*, repülő, reggeli, biztosítás _______________________________112 370 FT/f 6 Egyiptom, Hotel 4*, 7 éj, aB inclusive, ifleték, biztosíts ____________________________130 790 FÍ/rÓ ajánfataink? Balatonvilágos, panzió, 5 éj, félpanzió W mon/m ; BaiatonfQred, Hotel 2*, 5 éj, fétpanaő 3$ 390 ft/p$ Gyula, panzió, 5 éj, felpanaó_______ 24 430 FT/FŐ Kü lföldi és belföldi utak széles választékával várjuk Kedves Utasainkat! Irodánk üdülési csekk elfogadó hely! CAR-TOUR INTERNATIONAL UTAZÁSI IRODA 7030 Paks. Dózsa Gy.u. 29. Telj 75/510477, Tel/Fax: 75/510476 Eng. szám: fí-1753/98. E-maiU paks@cartour.hu Kitört a pincefelújítási láz vidéki örökség Egységes külső kialakítását szorgalmazzák a györkönyiek Minősítő rendszert dol­goznának ki a györkönyi pincehegyen annak érde­kében, hogy a legtöbb in­gatlan az építészeti elő­írásoknak megfelelő kül­sőt öltsön. Jelenleg 11 présházat újítanak fel, az ott lévő 320-ból. Vida Tünde 6YÖRKÖNY Törmeléket szállíta­nak az egyik présháztól a györkönyi pincehegyen. Felújít­ják az épületet. Belül is lesznek munkálatok, de elsősorban az épület külseje szépül meg. Nem ez az egyetlen pince, ahol dolgoz­nak, vagy tucatnyi helyen fogtak hozzá hasonló munkához. Nem csak az építkezésnek kedvező időjárás az oka annak, hogy „kitört a felújítási láz” a pincehegyen. Az önkormányzat közösen tizenkilenc tulajdonos­sal pályázott és nyert pénzt a költségek fedezésére. Ahogyan Braun Zoltán polgármester mondja, az előkészületek idején még harmincán tervezték, hogy beszállnak, de benyújtáskor már csak egy híján húszán marad­tak. Most, hogy hozzáfogtak a megvalósításhoz, már csak ti­zenegyen. Sajnálja, mert, ha mindenki kitart, a pincék majd’ tíz százaléka újult volna meg. Az Új Magyarország Vidékfejleszté­si Programban vidéki örökség megőrzésére igényeltek pénzt még 2009 januárjában. Mostan­ra jutottak oda, hogy lebonyolí­tották a közbeszerzési eljárást és hozzáfoghattak a munkához. Az említett pincék mellett a polgármesteri hivatal épülete érintett még. Az előbbieknél a nettó költség hetven százalékát, utóbbinál száz százalékát nyer­ték meg. A hivatal - amely ha­sonlóan a pincehegyhez helyi vé­dettség alatt áll - külső felújítá­Braun Zoltán polgármester (jobbra) abban bízik, hogy egyre több pincét újítanak fel úgy, ahogy azt most Böhm Péterével teszik son esik át, egyebek között az ab­lakokat szigetelik, homlokzatot újítják. A pincéknél igyekeztek összehangolni a munkát nem­csak küllemben, hanem érték­ben is, árulja el Kuti Imréné alpol­gármester. Abban állapodtak meg, hogy mindenki ötszázezer forint értékű munka elvégzésére pályázik. A pénzből kizárólag az építészeti előírásokkal összhang­ban lévő átalakítást lehet elvégez­ni. Braun Zoltán hozzáfűzte, hogy nemcsak állagmegóvó és javító beavatkozásokról van szó. Van olyan pince is, aminek az állapo­ta nem indokolná a munkát, de korábban nem a hagyományos építészeti megoldásokhoz illesz­kedő átalakítást végeztek rajta, és ennek nyomait kell eltüntetni. Az önkormányzat és az e célból alakult civil szervezet, valamint a pincetulajdonosok célja, hogy a pincehegy, mely lassan a falu védjegyévé válik, egységes képet mutasson. Ennek érdekében egy minősítő rendszer kidolgozását tervezik. Tavaly szerettek volna egy örökségvédelmi tábornak he­lyet adni. Ennek résztvevői sorra járhatták és dokumentálhatták volna a háromszázhúsz préshá­zat. Ezt nem sikerült tető alá hoz­ni, ezért saját kútfőből igyekez­nek megoldani. Egy olyan rend­szer összeállításának gondolata vetődött fel a Pincehegyért Egye­sület legutóbbi ülésén, ami „man­kót” jelentene a tulajdonosok szá­mára, ha pincéjüket szeretnék újítani, szépíteni. Ebben megha­tároznák, hogy milyen kritériu­moknak kell megfelelni homlok­zat, nyílászárók, tető és egyebek tekintetében. Braun Zoltán arra számít, hogy ez ösztönzőleg hat majd a tulajdonosokra, bár azt is tudja, hogy ez nemcsak akarat, hanem pénz kérdése is. A saját erőhöz Is kapnak segítséget A györkönyi polgármesteri hi­vatal felújítása nettó 3,9 mil­lióforintba kerül. A község­nek saját forrásból csupán az áfát kell finanszíroznia. Pin­cefelújításra egyenként félmil­lió forintot nyertek a tulajdo­nosok. Elvileg a saját erő 30 százalék. Kuti Imréné alpol­gármester azonban újabb pá­lyázati sikerről számolt be: a Duna Mecsek Területfejleszté­si Alapítványnál pozitív elbí­rálás alá esett pályázatuk, így sikerült elnyerni a sajáterő 65 százalékát. Színház, zene: FÖLDVÁRI NYÁRI ESTEK program Figaró házassága, Bob herceg, Szalóki Ági-est a Vár szabadtéri színpadán A dunaföldvári vár ad helyet a Földvári Nyári Esték programsorozatnak Már csak históriája, sajátos han­gulata miatt is érdemes megláto­gatni a XV. században épült dunaföldvári várat, hiszen ha az épület falai beszélni tudnának, számos viharos évszázadról, tör­ténelmi fordulatról regélhetné­nek. A vaskos falak azonban nemcsak önnön értéküket nyújt­ják a látogatóknak, hanem kivá­ló, és a néhány évvel ezelőtti fel­újítás óta még méltóbb környe­zetet teremtenek különféle kul­turális programokhoz, rendez­vényekhez. Idén immár 13. alkalommal rendezi meg a dunaföldvári mű­velődési ház a Földvári Nyári Es­ték előadás sorozatot. A duna- J földvári Vár udvarán, hangula- 1 tos környezetben várnak min­denkit, aki igényes kikapcsoló­dásra és felhőtlen szórakozásra vágyik. A programokat most is igyekeztek úgy összeválogatni, hogy bárki - korosztályra és ér­deklődési körre való tekintet nél­kül - megtalálja a szívéhez közel álló előadást, és azok is kedvet kapjanak a színházhoz, zenéhez vagy a tánchoz, akik korábban nem érezték magukhoz közel ezeket a műfajokat. A sorozat el­ső része már sikerrel lezárult: június 26-án a Duna Menti Folk­lórfesztiválhoz kapcsolódva a hagyományokat színes felvonu­lással, forgataggal, kirakodó vá­sárral, és gálaműsorral vitték közelebb a nagyérdeműhöz. Azonban, aki szeretné, még bőven szemezgethet a kínálat­ból, hiszen három előadás is hátra van. Elsőként július 3-án 21 órai kezdettel Beaumarchais Egy őrült nap, avagy Figaró há­zassága című vígjátéka kínál fel­hőtlen kikapcsolódást az érdek­lődőknek. A Bartók Kamara- színház előadásában ismerős arcok, helybeli színészek is fel­tűnnek majd. Ugyancsak remek szórakozást ígér a Huszka lenő - Bakonyi Károly - Martos Fe­renc nevével fémjelezett Bob herceg. A regényes nagyoperet­tet a Turay Ida Színház színé­szeinek előadásában július 10- én 21 órai kezdettel tekinthetik meg az érdeklődők. Végül, de nem utolsó sorban Karády Kata­lin szellemiségét A vágy muzsi­kál címmel egy emlékest kereté­ben idézi majd Szalóki Ági. A varázslatos hangú énekesnő elő­adását július 17-én szintén 21 órai kezdettel hallgathatják meg a zenekedvelők. A kellemes, csillagfényes nyá­ri estéhez a kiváló előadásokon kívül hozzájárulhat egy baráti társaságban elfogyasztott ital, amit a rendezvény idejére felál­lított büfében széles választék­ban kínálunk. Eső esetén, mindig az adott előadás másnap­ja az esőnap. FÖLDVÁRI NYÁRI ESTÉK Színház, zene és tánc a duna­földvári Vár szabadtéri szín­padán Bérlet: 5500 Ft További információ és jegyren­delés (akár on-line is): www.dunafoldvar-muvhaz.hu 75/541-000, 541-001 muvhaz.dfv@t-online.hu ▲ MECSEKVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Forint megtakarításaira 2 hónapra évi 6 % betéti kamatot (EBKM: 6,00 %) Euro megtakarításaira 3 hónapra évi 3 % betéti kamatot (EBKM: 3,00 %) Vállalkozói forint betéteire 2 hónapra évi 5,78 % kamatot (EBKM: 5,75 %) Szekszárd, Garay tér 14-16. 74/510-115 Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818 Paks, Villany ti. 4. 75/511-240 Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, Somogy és Zala megyei fiókjainkban, hívását a 06/40-200-900 telefonszámon. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák ! TÁMOGATOTT, Tanfolyam költsége: 24 OOO Ft. A tanfolyam elvégzése után munkalehetőséggel! +36-20-424-1859 Fnysz: 00313-2008 Fegyvervizsga 1 nap alatt! INTENZÍV, az EU összes országában érvényes biztonsági őr, testőr és vagyonőr tanfolyam indul július 10-én Pakson. A i 1

Next

/
Thumbnails
Contents