Tolnai Népújság, 2010. június (21. évfolyam, 125-150. szám)

2010-06-01 / 125. szám

Tolnai Népújság 2010. JUNIUS 1., KEDD XXI. ÉVFOLYAM, 125. SZÁM ARA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT f f www.teol.hu keksse a TIOLhu omjiott LESZÓÜTOTT EGY KERÉKPÁROZÓ NŐT, VESZTEGETÉS GYANÚJÁVAL ES A BOZÓTOSBA CSÁBÍTOTTA A GYERMEKEKNEK ► www.teol.hu ► 10. OLDAL EGY PERCBEN Bizottságokban is képviselnek Kilencen képviselik megyénket az országgyűlésben. Sok hasonlóság és sok különbözőség van abban, hogy milyen szakmapolitikában kértek és kaptak szerepet. Abban viszont egy­ségesek, hogy értünk dolgoznak. Hogy ez mennyire sikerül, a ciklus végén kiderül. • ► 5. oldal Nem a fogás .—.......... vol t fontos TA^T^OIV*~ Akadt, aki he- gazdaság 6-7 ringgel és makré- közélet________8 Iá val a szákjában életmód________9 érkezett a tamási bulvár_______ÍO ki stérség polgár- tv-músor IQ mestereinek kis- hirdetések 12 székelyi horgász- sms____________13 ve rsenyére. rejtvény 13 ► 2. OLDAL HOROSZKÓP 16 IDŐJÁRÁS * $ Ma hideg, boron- gós idő lesz továb­bi esőkkel. Mér­séklődik az északi szél. A hőmérsék­let napközben is csak 11 fokig emelkedik. ► 13. OLDAL Teljes az élet liszt nélkül is A vashiány, a fo­gyás, a sorozatos vetélések csak néhány jellemző tünet, ami mögött a fel nem ismert lisztérzékenység állhat. ► 4. OLDAL PILLANATFELVÉTEL ATEOLhu olvasóitól Ön szerint kinek a hibája, hogy beszakadt az M 6 os. ■ Egyértelműen az építőké ■ Nem érdekel, sosem fogom használni ■ Csakis az időjárás tehet róla SZÓVÁ TESSZÜK Alig van nap, amikor nem esik az eső, úgy látszik, az idei nyárelő ilyen. Gyakran áll a víz a járdákon és az utakon is. Aki nem elég figyelmes, az rosszul járhat, ha a zebránál várako­zik. Engem egy hét alatt kétszer borí­tott be a víz a mellettem álldogálókkal együtt, amikor zöld lámpára várakoz­tunk, és néhány autó teljes sebesség­gel elhúzott mellettünk. Mondhatnám persze azt, hogy ez az esős időjárás hozadéka, de ez így nem fedi a valósá­got. Némelyik jármű vezetője sportot űz abból, hogy az útszéli tócsa mekko­ra sugarat tud befogni, a világért sem lassítana. Erről pedig nem az időjá­rás, hanem egy-egy sofőr infantilis vi­selkedése tehet, (mi) 9 •770865 603029 10125 Marad szer a zöldségben határérték A hazai előírás sokkal szigorúbb az uniósnál Június negyediké ezentúl a nemzeti összetartozás napja hazánkban ­A Tolna megyében ta­valy végzett 116 ellenőr­zés során nem találtak határérték feletti vegy­szermaradékot a fogyasz­tásra szánt zöldségben és gyümölcsben a növény- védelmi felügyelők. Or­szágosan azonban nem ilyen idilli a helyzet. Mauthner Ilona- Tavaly és idén is csak pozitív tapasztalataink voltak a me­gyében - mondta Czinkné Hol­ló Gabriella minőségellenőr, akit egy ellenőrzésre kísértünk el. Az országos helyzet azon­ban nem ennyire pozitív. Si­mon Gergely környezetkémi­kus szerint az elmúlt öt évben közel 20 százalékkal emelke­dett a szennyezett élelmiszerek aránya. Aggodalomra adhat okot, hogy néhány zöldségben, gyümölcsben egyszerre többfé­le hatóanyagot is ki lehet mu­tatni. Olyan terméket is talál­tak, amelyben 29 különféle permetszer volt kimutatható, bár mind a hatályos határérték alatt. A sok hatóanyag össze­adódva azonban akut mérge­zést válthat ki az emberi szer­vezetben. Hazánkban a lakos­ságnak 1-2 százaléka vásárol csak bioterméket. Ennek oka, hogy ezek 50 százalékkal drá­gábbak, mint az időközönként permetezett zöldség, gyümölcs. Fontos tehát, hogy a mezőgaz- « dasági szakigazgatási hivatal | növényvédelmi igazgatóságé- § nak munkatársai rendszeresen J ellenőrizzék a fogyasztóhoz el- I jutó termékeket. ► n. oldal A piaci árusnál ott kell lennie az őstermelői igazolványnak és a permetezési naplónak (képünk illusztráció) A nemzeti összetartozás napjá­vá nyilvánította az Országgyű­lés a trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét. A Fidesz és a KDNP mellett igennel szavazott a Jobbik, il­letve egy MSZP-s és egy LMP- s képviselő. A Fidesz szerint a kilencven évvel eze-lőtt történ­tek feldolgozhatat-lan trauma­ként nehezednek a magyarság és a szomszéd népek gondol­kodására. A kerek évforduló le­hetőséget jelent: nemcsak az el­múlt húsz évet kell lezárni, ha­nem a Trianon utáni emberöl- tőnyi korszakot is, így kezdőd­het egy új időszak a nemzet számára. ► 8. oldal Újabb családnak kellett költöznie a víz miatt A hét első felében a Dunántú­lon és az ország északi felén is­mét nagy mennyiségű csapa­dékra kell számítani. A terüle­ti eloszlása és mennyisége a május 15. és 18. közöttihez ha­sonlítható. így fel kell készülni arra, hogy újabb károkat okoz­hatnak a medrükből kilépő víz­folyások, még akkor is, ha a víz­ügyi igazgatóság szekszárdi szakaszmérnöksége szerint hétfőn még egyelőre nem emel­kedett a szintje egyetlen Tolna megyét átszelő folyónak sem. Szakálynál a Kapos továbbra sem veszélyeztet ingatlanokat. Értényben viszont ki kellett költöznie otthonából egy csa­ládnak, mert a ház egyik esőáz­tatta fala leomlott. ► 4. OLDAL Korlátozással újraindult a forgalom M6 A minisztérium egyelőre nem tájékoztatott a sztráda helyreállításáról Az építőipar gyors változását remélik a vezetők Majdnem 24 órán át nem lehetett közlekedni az M6-os autópályán a tengelici és tolnai csomópont között. A forgalom hétfőn délután indulhatott újra. Budapest irányába délután fél 2-kor oldották fel az útzárat, a Pécs felé vezető sávon félórával később. A leállósáv utóbbi oldalon omlott be körülbelül tíz négyzetméternyi területen. A pályaszakaszon mindkét irány­ban csak a belső sávban lehet közlekedni, és 80 km/órás sebességkorlátozás van érvény­ben, tudtuk meg az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. munkatársától, Máté Ágnestől. Az üzemeltető munkatársa rész­leteket nem közölt, az mondta, A leállósáv omlott be, de a külsőt Is lezárták a forgalom elől A képgalériát keresse a TEOL.hu hírportálon hogy a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleményt ad ki a vizsgálatok eredményéről. így mindeddig nem kaptunk választ arra, hogy miért szakadt be a két hónapja átadott út, mekkora a kár, terhel- e valakit felelősség, illetve mikor­ra állítják helyre a leomlott sza­kaszt. A minisztérium keddre ígért tájékoztatást. A sztráda leállósávja vasárnap délután szakadt be a felhőszakadás mi­att. A víz lerombolta egy vad­átjáró lábazatát, magával sodor­ta a vízelvezető csövet, és kimos­ta a töltést az út alól, ami ezek után leomlott. Az eset a tengelici csomójjonttól délre történt, a Bu- dapest-Pécs oldalon. ■ V. T. Az új kormány a turizmus és a mezőgazdaság meUett az épí­tőiparnak szán kiemelt szere­pet. A cégvezetők szerint szük­sége is van a figyelemre ennek az ágazatnak, ugyanis a lakás­építés mostanra gyakorlatilag teljesen leállt. Az uniós pén­zekhez való egyszerűbb hozzá­jutás, a hitelfelvétel egyszerű­sítése és a fizetési fegyelem megszilárdítása jelentene megoldást az építőipari válla­latok számára. A cégvezetők szerint, ha nem lesznek né­hány hónapon belül kézzelfog­ható változások, folytatódik az ágazat hanyatlása, és továb­bi elbocsátásokra lehet számí­tani. ► 6. OLDAL * Á V

Next

/
Thumbnails
Contents