Tolnai Népújság, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-01 / 50. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2010. MÁRCIUS 1, HÉTFŐ SZEKSZÁED ÉS TÉRSÉGE HÍRSÁV Disznóvágást tartottak népzenével, tánccal paks-gyapa Egész nap nép­zenétől volt hangos a gyapai közösségi ház szombaton. Itt rendezte ötödik hagyomány- őrző disznóvágását a PATUR Prímás szakcsoportja. Reg­gel nyolctól este tíz óráig tartott a jó hangulatú prog­ram, ami nemcsak a gaszt­ronómiai élvezetekről szólt, az időt népzenével, néptánc­cal töltötték. A gyerekeket egyebek mellett kézműves foglalkozás is várta, (vt) Dalokat lehet hallani a városi könyvtárban PAKS A paksi Pákolitz István Városi Könyvtár március 1- jén, héfőn, 18 órakor tartja a Pistiest-sorozat bevezető műsorát, amelyen saját „dal­csíráit” mutatja be Gyulai István. Közreműködik: Bodroghalmi László, (vt) Óriás tojásokat tojt egy tyúk bogyíszlő Különleges telje­sítményt produkált Liszkai Gáborné tyúkja. A baromi! két darab, nagyjából 7 és fél centiméter magas, 13 deka­grammos tojást préselt ki magából. Hasonlóra eddig még nem volt példa a ba­romfiudvarban, ezért is le­pődött meg annyira az állat gazdája, (he) g Ö H C u­Fent az óriás tojás TISZTELT OLVASÓINK! A lap előfizetésével, kézbesítésé­vel kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal keressék Szek- szárd, Tolna és Bátaszék ügynök­ségvezetőit: Szekszárdi Szabóné Rózsás Éva __________20/561-03-09 To lna: Stephaich Tamás __________20/460-63-55 Bá taszék: Fazekasné Figler Erika 06-30/503-6806 Továbbiak a TEOLhu hírportálon Ami a megkérgesedett szívű felnőttek és az önkormányzatok számára elsősorban gond volt, az a gyerekeknek idén is örömet jelentett Dupla pénzt vitt el a tél hóeltakarítás Korántsem egyszerű minden elvárásnak megfelelni Minimum a tavalyi duplá­jába került az önkor­mányzatoknak a hóel­takarítás a mostani télen, ami nem meglepő. De azért akadt kivétel is. Steinbach Zsolt A hóeltakarítás során nem köny- nyű minden elvárásnak megfe­lelni, különösen olyan sok havat hozó és tartósan hideg télen, mint az idei volt. Az önkormány­zatok, a szekszárdi kistérségben is, mindenesetre megpróbálták minél gördülékenyebben meg­szervezni a feladatot. Amely idén legalább a duplájába került a legtöbb településnek. Hétmilbó-kettőszázezer forint. Ekkora összeg írható az idei tél számlájára Tolnán, a hóeltakarí­tást illetően. Wiedemann Éva, a város kommunális cége, a Thelena Kft. eddigi ügyvezetője elmondta, hogy ez a summa ép­pen kétszer akkora, mint amennyibe az előző télen került az utak, járdák havatlanítása. Négy gép, kettő saját, kettő pedig alvállalkozó járműve, állt csata­sorba tél tábornok ellen, plusz a kft. alkalmazásában álló hólapá­tolók. Az ügyvezető azt mondta, hogy ötcentis hó esetén kezdik el a beavatkozást, minden utcában végigmennek, oda és vissza. A városnak több olyan hosszú út­szakasza is van, amely a közút­kezelő fenntartásába tartozik. A kommunális cég azonban nem szokta megvárni, míg a Magyar Közút járművei Tolnára érnek, ezeket a főbb utakat is elkezdik takarítani. Mindazonáltal a vá­rosban, bizonyos utcákból hal­latszottak kritikák a kotrást ille­tően. Wiedemann Éva azt mond­ta, ő egy olyan napról tud, ami­kor a hóra eső esett és rá is fa­gyott, ezzel a helyzettel valóban nem tudtak mit kezdeni a gépek.- Olajozottan, szinte hibátla­nul oldotta meg a feladatot az a helyi vállalkozó, aki egy nagy teljesítményű traktorral látta el A LEGKISEBB, a főúttól távol eső, viszonylag elzárt települé­sen, Murgán a Felsőnánai Ag­rár Kft és a murgai polgár- mester feleségének vállalkozá­sa tisztította meg az utakat, köztük a földutakat is a hótól. Tengelic és a külterületek hóel­takarítását - értékelt Gáncs Ist­ván polgármester. A faluvezető elmondta: egy alkalommal volt néhány órás fenn­akadás, amikor a Magyar Közúttal is szerződésben álló vállalkozót a közút­kezelő a 6-os útra, a hóátfúvásokhoz rendelte. A polgármester közölte: a hóelta­karításért óránként 10 800 fo­rintot fizet a község a vállalkozó­nak. Idén a tavalyinak mintegy két és félszeresébe került az utak téli tisztítása az önkor­mányzatnak. Bátaszéken a helyi kommuná­lis cég, a Bát-Kom Kft. végezte a havaüanítást, saját gépeivel, illet­ve külső cég bevonásával. Kiss Lajos, a társaság ügyvezetője pon­Sőt, emellett a közútkezelőnek is besegítettek, a murgai bekö­tő úton szélesítették ki a hómentes sávokat. Felki Már­ton polgármester elmondta: a munkáért egyik cég sem kért pénzt az önkormányzattól. tos számokat még nem tudott mondani, de becslése szerint a korábbi két év költségeinek sok­szorosába került az idei hóelta­karítás. Nagy köny- nyebbséget jelentett viszont az a tavaly vett univerzális kis- traktor, amellyel a járdák, kerékpár­utak havaüanítását is lehet vé­gezni. így töredékére csökkent a kézi lapátolás munkaerő szük­séglete. A szakember azt mondta, igyekeztek környezetbarát mó­don végezni a csúszásmentesí­tést, sót csak a legszükségesebb esetekben használtak, ehelyett több tíz köbméter homokot és több tonna környezetbarát érdesí- tő anyagot szórtak ki. A lakosság­tól ők is kaptak negatív visszajel­zést. Példáid, amikor valaki eldo­bálta a havat a saját portája elől, a hókotró pedig ezután visszatúr­ta azt. Az ügyvezető úgy vélte: ha viszont nem kotorták volna el a havat az utcában, akkor azért kapták volna a kritikát. TEOLhu Az előzményeket és a témához kapcsolódó további írásokat keresse a TEOUm hírportálon. Murgán a községnek nem került pénzébe ■ Sót csak a legszüksége­sebb esetben használtak. A támogatásból húsz család ipari mákot termeszt kölesd Sikeresen pályázott a szociális földprogram folytatásá­ra a kölesdi önkormányzat. Berényi István polgármester el­mondta: 1,05 millió forint támo­gatásra adtak be pályázatot, és 900 ezret nyertek. Az igényelt összegnél valamivel kevesebb támogatás miatt a műszaki jelle­gű költségekből vesznek némi­leg vissza. A tavaly elkezdett földprog­ram első évében krumplit és cse­megekukoricát termesztett har­minc rászoruló család, jó ered­ménnyel. A termés egy részét azonban ellopták. Emiatt adták be most ipari mák termesztésé­re a pályázatot. Összesen két hektáron, több kisebb földterüle­ten dolgozhat a húsz jelentkezett család. Nekik kell majd kapálni, az öntözésben közreműködni, il­letve leszedni a mákgubókat. A vetőmagot, kemikáliát a Szek­szárdi Növény Zrt. biztosítja, és a cég veszi át a termést. Az érté­kesített termény bevételét a föld- programban részt vevő családok között osztják szét. ■ K. S. Rossz volt a jég, idén kevesebb nádat vágtak fadd-dombori Az idei télen ke­vesebb nádat tudtak levágni a fadd-dombori holtágon, mint az azt megelőző évben - tájékozta­tott Wusching Gábor, az önkor­mányzati tulajdonú Fatodi Kft. ügyvezetője. Az idei szezon nagy részén ugyanis nem volt elég erős a jég, előfordult, hogy a dol­gozók alatt beszakadt. Tavaly a kft-nek több küomé- ter hosszan sikerült levágni a ná­dat a holtág partján, ezáltal jelen­tős szervesanyag-terheléstől sza­badították meg a vizet, javították a minőségét. Volt egy társadalmi nádvágó akció is, amelyen mint­egy százharminc helybéli vett részt. A hozzáértők úgy ítélték meg, hogy a tavalyihoz hasonló mértékű nádvágás legalább húsz éve nem volt a holtágon. Idén télen a dombori strando­kon sikerült lekaszálni a nádat, emellett a faddi Tokajtól a Bartal- csatornáig terjedő partszaka­szon vágták a növényt. Meghir­dettek egy társadalmi akciót is, de azt a hóviharos időjárás meg­hiúsította. ■ S. K. Szeptembertől családi napközi indul Medinán Bejött a jóslat, lesz második zenésztalálkozó Legalább hat együttes játszik majd Folytatódik a sétányépítés a holtág partján Medina Szeptembertől családi napközi indul Medinán, az óvoda­épületben. Ez is elhangzott a múlt heti közmeghallgatáson. Szalai László polgármester elmondta, hogy az óvoda szekszárdi anyaintézménye ál­tal elnyert pályázati támogatás és az önkormányzati önerő révén alakítják ki a csalá­di napközit, ahol a háromévesnél fiatalabbak napközbeni ellátását is meg lehet oldani. Pusztámé Vaczula Márta óvodavezető el­mondta: öt-hét kisdedet tudnak majd fogadni, az előzetes felméré­sek alapján lesz is ennyi igény. A közmeghallgatáson a polgár- mester tájékoztatása szerint szó esett arról is, hogy a község nem kényszerül hitelfelvételre, a telepü­lés úgymond addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér. Fejlesztése­ket is terveznek, pél­dául a községháza nyílászárócseréj ét, • homlokzati fed felújí­tását, az épület előtti parkoló és tér kialakítását. Idén több mint harminc helybe­li vehet részt a ma induló közfog- lalkoztatási programban. Csapa- dékárok-tisztítás, önkormányzati épületek és a temető karbantartá­sa, járda- és útjavítás, a közterüle­tek rendben tartása szerepel a fel­adataik között. Idén a közfoglalkoz­tatottak közül kiválasztott vezető irányítja a munkákat ■ S. Zs. ■ Addig nyújtóz­nak, ameddig a takaró ér. tolna A nagy sikerű, 2008. de­cemberi I. Tolnai Zenésztalálko­zó után megjövendöltük: biztos lesz második. A jóslat bejött, a szervezők tájékoztatása szerint március 6-án rendezik a II. Tol­nai Zenésztalálkozót, ezúttal a Biliárd Klubban. Este nyolctól Devalami-Bazár (koo)produkció nyitja a programot, de időbeni csúszásra mindenképpen érde­mes felkészülni. 21 órától a Merrys játszik, azután az Akusz­tikus Dobókocka (Robing Stones zenekar, Patesszal), majd a WU2 (+ Pibsi Pityu és népi zenekara) lép fel. Végül a Durr zenél, vala­mint aki még akar, ületve tud. És meglepetés zenekar is előfor­dulhat. ■ ZS. S. Az első, a lovardában rendezett találkozó igen jó hangulatú volt A képgalériát keresse a TEOLhu hírportálon bogyiszló A téli időjárás meg­akasztotta a bogyiszlói holtág partján, a református templom alatt korábban kialakított sza­badidőpark sétányának és kan- deláberes közvilágításának ki­építését. Tóth István polgármes­ter elmondta, hogy a munka most folytatódik, a szekszárdi KÉSZ Kft. és a Köz-Meg-Vill Kft. kivitelezésében. A sétányt egyes részeken térkővel burkolják, a többi szakaszon a szegélyek kö­zött apró kővel szórják le. A több mbit tízmibió forint értékű mun­kát nyárig kell befejezni. Terve­zik, hogy a rongálások megaka­dályozására egy térfigyelő ka­merát is felszerelnek a környé­ken. ■ H. T. * A t

Next

/
Thumbnails
Contents