Tolnai Népújság, 2009. november (20. évfolyam, 256-208. szám)

2009-11-02 / 256. szám

2 SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2009. NOVEMBER 2., HÉTFŐ Verseskötethez várják paksi szerzők műveit PAKS Verseskötet kiadásához kíván hozzájárulni a Páko- litz Alapítvány. A kuratóri­um költői pályázatot hirdet, melyre 18 évesnél idősebb alkotók jelentkezhetnek. A feltétel, hogy a szerző paksi születésű legyen, vagy jelen­leg ott éljen. Azok sincsenek kizárva, akik csak gyerek­ként éltek az atomvárosban. Kötetben még meg nem je­lent művekkel lehet pályáz­ni. A megszerkesztett könyv kéziratát kell eljuttatni az alapítványhoz 2010. március l-jéig. A pályázat jeligés, (vt) Elkészül a 6-os és a mözsi bekötőút hídja M6 Az épülő Mó-os autópá­lyát keresztező utakat felül­járókra emelik. A napokban a 6-os út és a mözsi bekötőút i hídját és a kapcsolódó kör­forgalmakat vehették birtok­ba az autósok. Ezek kiváltják a régi útszakaszokat, ame­lyek még akadályozták a sztrádaépítést Tolna mellett. Jövő március 31-re átadják az Mó-os Paks-Szekszárd közötti szakaszát, (wg) Átadták az új körforgalmat A két fiatal nélkül nincs szüreti felvonulás keszőhidegkút Két helyi fi­atalnak köszönhető a szüre­ti felvonulás létrejötte Ke- szőhidegkúton. Hudi Diána és Müller András szervező- ■ sével az egynapos rendez­vény során 11 fogat vonult végig a településen, melye­ken népviseletbe öltözött fi­atalok énekeltek. A fogatok a község négy pontján áll­tak meg, ahol a hagyomány- őrző csoportok táncoltak, daloltak, sőt még borral és süteménnyel is megkínálták közönségüket. Az est bállal zárult, (má) Rendőri vezetők fogadóórái novemberben tolna megye Dr. Varga Pé­ter, Szekszárd, 10-én 14 órá­tól 15-ig. Dr. Marcsek Sán­dor, Bonyhád, 5-én 14.30-tól 15.30-íg. Dr. Bognár Szil­veszter, Tamási, 5-én 9-től 11-ig. Dr. Szíjártó István, no­vember 9-én 14.30-tól 15.30- ig. Dr. Kuti István, Paks, 25- én 9-től 11-ig. (ii) Továbbiak a TE0L.hu hírportálon TISZTELT OLVASÓINK! A lap előfizetésével, kézbesítésé­vel kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal keressék Szek­szárd, Tolna és Bátaszék ügynök­ségvezetőit: Szekszárd: Szabóné Rózsás Éva 20/561-03-09 Tolna: Stephaich Tamás 20/460-63-55 Bátaszék: Fazekasné Figler Erika • 06-30/503-6806 Az egyik legzsúfoltabb parkoló Szekszárd belvárosában a Korzó áruház mögötti terület. Szinte minden nap okoz bosszúságot az autósoknak Sok az autó, kevés a hely új lehetőség A mélyparkolóban nem esik az eső és télen sincs hó Átadták a mélyparkolót, de még kevesen veszik igénybe. A felújítás után a Béla király téren sem lehet autóval várakozni. A piac alatt létesítenek 168 parkolóhelyet. Ihárosi Ibolya szekszárd - Két-háromszázzal több parkolóhely kellene a belvá­rosban - válaszolta kérdésünkre dr. Kiss Gyula, a Szekszárdi Va­gyonkezelő Kft. ügyvezető igaz­gatója. Szerinte ez esetben szinte mindig akadna egy-egy szabad hely az éppen érkező autós szá­mára. Ehhez képest rosszul hang­zik, hogy a tervek szerint a felújí­tás után megszűnik a gépkocsik várakozási lehetősége a Béla té­ren. De csak addig, amíg hozzá nem teszik, hogy a piactér alatt építenek egy 168 autó befogadá­sára alkalmas mélyparkolót. A szekszárdi parkolási rend egyébként úgyszólván konfliktu­sok nélkül működik. Dr. Kiss Gyu­la elmondta, havi 45 ezer jegyet adnak el, a büntetések száma en­nek a két százalékát sem éri el. Alig vannak panaszos ügyek. Az autósok fegyelmezettek, döntő többségük betartja a szabályokat, a mérőórák pedig megbízhatóak. Lehet már parkolni bérlettel, kár-' tyával, sőt előzetes regisztráció nélkül, telefonon is fizethető a díj. A városi költségvetésbe évente öt­venmillió forintot fizet be a va­gyonkezelő az évek óta változat­lan parkolási díjakból. A város ve­zetése még az áfanövekedést sem érvényesítette.- Nem is a bevétel a fő cél, ha­nem a parkolási lehetőségek és az igények összehangolása, a forgalom szervezése - fogalma­zott az igazgató. Hozzátette, amúgy nehéz megakadályozni a „végtelen” idejű parkolást, de ha fizetni kell, akkor megnő a jár­művek „forgási sebessége”. Mintegy 1200 fizetős parkoló­hely van a városban. Azért nem lehet pontosan tudni, mert nincs mindenütt felfestve a jelzés. A két leginkább zsúfolt terület a Korzó áruház mögötti és a piac melletti terület. Előbbi minden nap, míg az utóbbi pedig a piaci napokon okoz bosszúságot az au­tósoknak. Lapunkhoz is sok pa­nasz érkezik azzal kapcsolatban, hogy a Korzó mögötü parko­lóban középre is be­állnak a járművek. Őket azonban csak a rendőrség és a közterület-felügyelet bírsá­golhatja meg, ilyenkor viszont több ezer forintos fizetési kötele­zettségre számíthatnak a sza­bálytalankodók. Sok éven átsokan tették szó­vá, miért nem üzemel a mély­A volt fűtőmű területét átmenetileg használhatják A fűtőmű helyén lévő magán- területet is elfoglalták az autó­sok. A város és a Vagyonkeze­lő megállapodást kötött a terü­let átmeneti hasznosításáról a tulajdonossal. Mivel magánte­rület átmeneti használatáról van szó, nem érdemes kialakí­tani rajta a fizetős parkolás feltételeit, de a bérlettel rendel­kezők várakozhatnak a terüle ten. Olvasóink kifogásolták, hogy korlátokat helyeztek ki. Ennek oka a telekhatárok jel­zése és a forgalom terelése, mondta kérdésünkre dr. Kiss Gyula. Az elkerített helyeken pedig alkalmatlan a talaj ar­ra, hogy autók ráálljanak, azokat a napokban füvesítik. parkoló. Mint ismeretes, a Szü­reti Napok ideje alatt még éjsza­ka is nyitva tartott. Kérdésünk­re az igazgató elmondta, hogy meglepő módon kevesen veszik igénybe. Hozzátette, időre van szükség ahhoz, hogy az embe­rek megszokják, megszeressék az új lehetőséget. A Még adtak mélyparkolóban 69 időt a mély- szabad hely van, eb­parkolónak. bői 39 a városé, de valamennyit a va­gyonkezelő üzemelteti. Arra is mutatkozik igény, hogy tartós bérletben, vagyis garázsként vegyék igénybe a területet. Utóbbi akkor lenne kifizetődő, ha a helyek kétharmadát hasz­nálnák. A fedett beálló helyek előnye, hogy a rendes parkolá­si időben a kinti árakon lehet igénybe venni, ugyanakkor megkíméli az autókat és utasa­ikat az időjárás viszontagsága­itól. A jelenlegi elképzelések sze­rint változatlanul nyitva tartják a mélyparkolót, de ha számotte­vően nem nő az igénybe vevők száma, akkor a továbbiakban mélygarázsként hasznosítják a helyeket. Igény vélhetően lesz rá, hiszen a szomszédságban nincs parkoló sem a Kölcsey, sem a Wosinsky lakótelepen. Félszáz csapat jelentkezett már kolbászt tölteni TENGELIC A legjobbak között je­gyezték a tengelici kolbászt az ország egyik legnagyobb gaszt­ronómiai rendezvényén, a bő egy héttel ezelőtt lezajlott 13. Csabai Kolbászfesztiválon. Gáncs István, Tengelic polgár- mestere elmondta, hogy idén már nem csupán érdeklődő­ként, hanem a kolbásztöltő ver­seny résztvevőjeként látogattak Békéscsabára. A megméretteté­sen 420 csapat vett részt, ezek közül nem egészen hatvanan kaptak díjat. Köztük a tengelici- ek, a helyi vágóhídról származó húsból készült, hagyományos ízesítésű alkotásukért. A csapat azonban nemcsak versenyezni, hanem tapasztala­tot szerezni is ment a békéscsa­bai programra. A település ugyanis idén immár negyed­szer rendezi meg a saját kol­bászfesztiválját, ami ugyan még nem mérhető a csabaihoz, de évről évre fejlődik. Gáncs Ist­ván elmondta, hogy a tavalyi 29 után idén már most 50 körüli csapat jelentkezett a november 28-i programra, amely része a szekszárdi kistérségi gasztro­nómiai rendezvénysorozatnak. Az eseményre mintegy 25 tele­pülésről várnak résztvevőket, a megyén kívül az ország számos pontjáról. ■ S. K. Szigorítanák a szórakozási szabályozást fadd Szigorúbb szabályokat ve­zetnének be Faddon az üzletek éjszakai nyitva tartásával, vala­mint a közterületen való szeszes­ital-fogyasztással kapcsolatban. Fülöp János polgármester el­mondta: rendszeresen érkeznek lakossági bejelentések az önkor­mányzathoz, melyek szerint éj­szaka sem tudnak pihenni a szó­rakozóhelyek környékén levő há­zakban. A képviselő-testület emi­att a mostaninál szigorúbb korlá­tozásokat tervez. A polgármester hozzátette: kiérlelt álláspontjuk ebben a kérdésben még nincs a helyi döntéshozóknak. Fontos­nak tartotta megjegyezni, hogy csak olyan szabályokat érdemes megalkotni, amelyeket be is tud tartatni az önkormányzat. A kép­viselő-testület csütörtöki ülésén tárgyalja a témát. ■ K. S. Nem csak egy jelentéktelen földvár állt Tolnán amatőr kutató Véleménye szerint a jellegzetes városi téglakerítések a várfal alakját őrzik tolna Hol lehetett az egykori tol­nai vár? Elterjedt vélekedés, hogy falai beomlottak a Dunába, s maradványai a holtág iszapja alatt fellelhetők. Appelshoffer Fe­renc szerint ez a legkényelme­sebb álláspont. Ő más vélemé­nyen van. Szerinte a belső vár nagyjából a Bajcsy utca, Arany János utca, Festetich utca, Se­lyemgyár utca, Garay utca által határolt tömbbel volt azonos. A külső várfal ennél jóval nagyobb, tízhektáros területet ölelt közre. Lelkes amatőrként húsz éve foglalkozik a vár kutatásával. Még a sarokbástyák helyét is meg tudja mutatni. A közelmúlt­ban előadást tartott erről a Bezerédj Pál Szabadidőközpont­ban, s egy tanulmányban is leír­ta régi térképek és írásos doku­mentumok alapján kimunkált elképzeléseit. Több korabeli ábrázoláson lát­hatóak várkapuk, bástyák. Ezek alapján elvethető az az állítás, hogy csak egy jelentéktelen főlek ■ Létezett egy úgynevezett kontraerőd is, Kistolna, a mai Bogyiszló területén. vár állt itt, amit könnyűszerrel lerombolt a török. Appelshoffer Ferenc szerint Tolna már a ró­mai korban is jelentős dunai át­kelő, s a középkorban végig fon­tos város volt, nagy, bár nem túl impozáns várral. A várfal ma­gassága nagyjából hatméteres lehetett, köveit később beépítet­ték a házakba, kerítésekbe. De az eredeti alapok még megtalál­hatóak a föld alatt, a Neptun sö­rözőnél, a régi posta közelében és a Garay utca mentén. Kiné­zetre a bástyás, oszlopos várfal­ra emlékeztetnek a jellegzetes, masszív tolnai téglakerítések. Appelsoffer Ferenc meggyőző­dése, hogy a várral átellenben létezett egy úgynevezett kontra­erőd is, Kistolna, a mai Bogyiszló területén. A rómaiak sokszor építettek ilyet a fontos vízi átke­lők védelmére, s ezt a későbbi korokban is megőrizték a terület gazdái. Kutatnivaló tehát ott is van bőven. ■ W. G. Appelshoffer Ferenc lelkes amatőrként kutatja a vár környékét

Next

/
Thumbnails
Contents