Tolnai Népújság, 2009. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

2009-04-01 / 77. szám

2 HÍRSÁV Szabó Attila cabernet borai a legjobbak között dombóvár Négy arany-, öt ezüst- és egy bronzérmet ér­tek a Magyarországi Német Nemzetiségűek Dombóvári Egyesülete borversenyén be­mutatkozó borok. A fehérek közül Bárány lános vegyes fehérbora lett a legjobb. A rozé- és a vörösborok verse­nyében Szabó Attila mintái jeleskedtek, előbbi cabernet franc-ból készült, utóbbi egy cabernet cuveé. (kk) Előadást tartottak Szent Pál életéről Hőgyész Hegedűs János ta­mási plébános volt a vendé­ge a hőgyészi könyvtárnak. A plébános Szent Pál élete és tanítása címmel tartott előadást a Tea a könyvtár­ban elnevezésű rendezvény- sorozat keretében. Az elő­adás apropója, hogy XVI. Benedek pápa 2008. június 28-tól 2009. június 29-ig tartó jubileumi Szent Pál- évet hirdetett meg az apos­tol születésének 2000. év­fordulója alkalmából, (fké) Pénzt emelt le egy férfi a lopott bankkártyával szekszárd Egy szekszárdi lakos feljelentést tett isme­retlen tettes ellen, aki még december 17-én Szekszár- don a Béri Balogh utcai Penny áruház parkolójában ellopta válltáskáját szemé­lyes irataival együtt. Az el­tulajdonított bankkártyával még aznap leemelt 150 ezer forintot a sértett bakszámlá­járól. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, hívja a szek­szárdi kapitányságot az 501-100-as, a 107-es, vagy a 112-es számokon, (mk) Ezt a férfit keresik Közösségi kisbuszra pályázik a megyeszékhely szekszárd Egy elsősorban közoktatási célokat szolgáló kisbuszra pályázik a me­gyeszékhely önkormányza­ta, döntött a közgyűlés. A pályázatot a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adhatja be. Szek­szárd pedig mint intéz­ményfenntartó társulás üze­melteti a járművet. Erre öt­éves kötelezettséget kellett vállalni. A 15 millió forintos pályázat önereje 5,5 millió forint, amit a pályázati tar­talékból fizetnek, (ii) TISZTELT OLVASÓINK! A lap előfizetésével, kézbesítésé­vel kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal keressék Dombóvár ügynökségvezetőjét: Lösch Ferenc 20/969-20-15 DOMBÓVÁR ÉS TÉRSÉGE TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2009. ÁPRILIS 1., SZERDA •jáigr: Az uniós szabványnak is megfelelő szabadtéri játékok vannak a Szivárvány óvodában. Képünkön a Halacska csoport gyermekei játszanak az udvaron. Nyitva van az ovikapu... lehetőség Népszerű kínálat a néptánc és a nemzetiségi oktatás Néptánc-, német- és beás nemzetiségi oktatás vala­mint hittan. Főként eze­ket a pluszlehetőségeket kínálják a dombóvári kis­térség óvodáiban. Kazinczi Kata Néptánc- és németoktatást is kí­nál a kurdi óvoda. Harmati Józsefné óvodavezető arról szá­molt be, hogy a következő évben 44 gyerek várható. Bár a koráb­bi évekhez képest ez létszám- csökkenést jelent, mégis elegen­dő kisgyermek érkezik ahhoz, hogy megteljen két csoport. Az egyikbe a gyerekek 3-5 éves ko­rig, a másikba 5-7 éves korig jár­nak. Az óvodavezető elmondta, hogy az intézményben működő németoktatás az iskolai nemzeti­ségi tanulmányokra készíti fel a piciket. Ennek megfelelően az is­kolából érkezik a pedagógus, aki mondókák, dalok, és játékok se­gítségével játékos formában ta­nítja a német nyelvet. A néptánc október óta működik fakultatív foglalkozásként. Kosnás Árpád tánctanár minden pénteken tart foglalkozást az óvodában. A cso­port a hétvégén a kurdi kulturá­lis bemutatón is szerepel majd. Kaposszekcsőn szeretnék jövő­re ismét bevezetni a játékos né- metnyelv-tanulást. Mint azt Lőtzné Csavari Mária elmondta, korábban már jól működött a né­metfoglalkozás az intézményben és a gyerekek is kedvelték. Mió­ta a nyelvoktatást végző pedagó­gus megvált az óvodától, a foglal­kozások is szünetelnek. A csopor­tok azonban továbbra is kapcso­lódnak a faluban folyó nemzetisé­gi hagyományápoláshoz, részt vesznek például a Márton-napi ünnepségen vagy a nemzetiségi disznóvágáson. Ápolják továbbá a kapcsolatot a németországi test­vérvárosukban lévő óvodával is és a közelmúltban felkeresték a szlovák testvérvárosuk óvodáját is. Az intézményben jövőre is két csoport indul, megközelítőleg öt­ven gyermekre szá­mítanak. Az intéz­ményvezető hangsú­lyozta, hogy a védőnői előrejelzések alapján várhatóan továbbra is növekszik a gyermeklétszám. Két óvónő és egy dada fel­ügyel a naki óvodásokra. Rácz Róbert polgármester elmondta, hogy a 24 gyermekből álló óvo­da fennmaradása továbbra sincs A jelenlegi gyermeklétszám a térség óvodáiban ................ KÓ ÁI Kaposszekcsől Óvodája 73 KÓÁI Csfkóstottösi Óvodája 28 SZÓB Székhelyóvodája, Dombóvár SZOB Erzsébet Óvodája SZÓB Bezerédj Amália Óvodája 173 95 98 74 KÓÁI=Kaposszekcsői Óvoda és Általános Iskola SZÓB=Szivárvány Óvoda és Bölcsőde FORRÁS: TN-GYÜJTÉS veszélyben. A gyerekek szépen felújított épületbe járnak, há­rom évvel ezelőtt fejezték be az intézmény rekonstrukcióját. Az ebédet két éve Szakcsról hozat­ják, az iskolát már ott kezdik majd a kicsik, hiszen Nakon nincsen általános is­kolai oktatás. A csikóstőttősi in­tézménybe jövőre várhatóan negyven gyermek jár majd, ami nagyjá­ból azonos az idei tanévivel. Marosiné Juhász Tünde óvoda­vezető pedagógus elmondta, a létszámnak megfelelően két ve­gyes csoportot alakítanak ki. Beás nyelvoktatás, néptánc- és hittanfoglalkozás is van a gyulaji óvodában, ahol jövőre várható­an ötven poronty tölti a hétköz­napjait. Mint arról Szentgyörgyi Jánosné óvodavezető beszámolt, a gyermekek szülei írásban nyi­latkoznak, hogy kívánják-e igénybe venni a beás foglalkozá­sokat. Heti egy alkalommal beás nyelvű óvónő foglalkozik az ovi­sokkal. A beás nyelv része az in­tézmény pedagógiai programjá­nak is. Készülnek a szennyvízhálózat kialakítására kiírd Szentpáli Árpádné polgár- mester számításai szerint a lakos­ság részéről sem lesz akadálya annak, hogy elkezdődjön Kurdon a szennyvízcsatorna-hálózat ki­építése. A településen élők közül hétvégén sokan éltek azzal a lehe­tőséggel, hogy hitelszerződést kössenek a háztartásuk bekötésé­hez szükséges önrészre, és ezzel együtt aláírják a beruházás meg­kezdéséhez elengedhetetlen szándéknyilatkozatot. A község vezetője ugyan még nem tudott pontos számot mondani, hogy a 446 háztartásból eddig hányán szignálták a dokumentumot, de információi szerint közel állnak a szükséges kétharmados arány éléréséhez. Úgy véli, többen van­nak még, akik egy összegben készpénzben teszik le a 180 ezer forintot a rákötésért. Mint megírtuk, a település több, mint 589 millió forintot nyert a Dél-Dunántúli Operatív Programból a csatornázás kiala­kítására. A beruházás 90 száza­lékát fedezi ez az összeg. A fenn­maradó tíz százalékot az önkor­mányzatnak és a lakosságnak kell kifizetnie. ■ K. I. Geopark épülhet a megújuló kultúrházhoz KURD Geopark kialakítására pá­lyázik a kurdi önkormányzat. A kistérségben egyedülálló park­ban a környék geológiai neveze­tességeit mutatnák be. A kaolin- és szénbányászat eszközeitől a fellelt fosszüiákon át a különféle talajmintákig. Az ezekkel kapcso­latos ismereteket információs táblákon adnák át a falu lakóinak, a környékbeli iskolásoknak, illet­ve valamennyi idelátogatónak. A parkot a művelődési ház mellé tervezték. Szentpáli Árpádné polgármester elmondta, a kiala­kításának része a művelődési ház rekonstrukciója is, ami több ütemben kivitelezhető. A koráb­bi években már lecserélték a te­tőt, és beszerelték az új gázfű­tést. A most benyújtott pályázat­tól összesen 11 millió forintot re­mélnek, amiből az épület külső tatarozását és a nyüászárók cse­réjét szeretnék megvalósítani. Ezt követően az elektromos ve­zetékek és a bútorok cseréje ma­rad vissza a házban. ■ I. K. Válságkezelés pályázattal és hitellehetőségekkel kaposszekcső A jelenlegi ne­héz, válságos gazdasági helyzet­ben a legfontosabb dolog a mun­kahelymegtartás. Ezzel a gondo­lattal köszöntötte a Kapos Inno­vációs Központban Tóth Gyula országgyűlési képviselő a térség kis- és közepes vállalkozásainak vezetőit. A Dél-Dunántúli Regio­nális Fejlesztési Ügynökség fó­rumán a gazdasági válság keze­lésére rendelkezésre álló pályá­zatokról és hitellehetőségekről tájékoztatták a KKV szektor kép­viselőit. Szakács Anna, a Dél-Du­nántúli Regionális Munkaügyi Központ kirendeltség-vezető he­lyettese a foglalkoztatottak meg­tartására és az újak támogatásá­ra létező pályázati lehetőségek közül a Start-kártyacsomagot emelte ki. Mint mondta, ez a pá­lyakezdőktől egészen az ötven év feletti foglalkoztatottakig kí­nál támogatási lehetőséget, és az összes konstrukció közül a leg­rugalmasabban alkalmazható. Ingula Tamás, a Völgység-Hegy­hát Takarékszövetkezet kiren­deltség-vezetője ismertette, hogy a számos kedvező hitellehetőség mellett a Széchenyi-kártya igénylési módja is kedvezőbb lett. Míg korábban a kártya ki­váltásához a vállalkozóknak Szekszárdra kellett utazniuk, mostantól a dombóvári kiren­deltségen is mindent elintézhet­nek, a kártya igénylésétől a pénz folyósításáig. ■ I. N. Dombóvár Hete 2009 A hétfő a képzőművészet napja volt. A Galériában Károlyi András grafikus tartott rendhagyó rajzórát. Délelőtt az óvodások vet­ték birtokba az épületet, délután a felső tagozatosok, majd az Illyés gimná­zium rajztagozatosai alkottak. Képünkön a gimnazisták és a grafikus. Akadálymentes lett a rendelő Kapospulán kapospula Átadták az akadály­mentesített orvosi rendelőt Kapospulán. A felújítás során jelzőtáblákat helyeztek ki és egy új, akadálymentesített fel­járó is segíti a fogyatékkal élők közlekedését. A korábban hasz­nálatban lévő vizesblokkok he­lyett újakat alakítottak ki, és ezzel együtt az ajtókat, ablako­kat is korszerű nyílászárókra cserélték. Markovics Géza, a község polgármestere elmond­ta, a tervek megvalósításához szükséges közel 6,6 millió fo­rintot a Dél-Dunántúli Operatív Program Közszolgálati intéz­mények akadálymentesítésére szánt pályázati konstrukcióján nyerték. ■ N. I. ■ Várhatóan nem csökken a létszám.

Next

/
Thumbnails
Contents