Tolnai Népújság, 2009. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

Vasárnapi Tolnai Népújság 2009-02-01 / 05. szám

2 2009. FEBRUÁR 1, VASÁRNAP Lezárná a főügyész a Maiina Hedvig-ügyet tiltakozik a vizsgálatok ter­vezett lezárása ellen a Nyit- rán megvert szlovákiai ma­gyar diáklány, Maiina Hed­vig ügyvédje. Roman Kvas- nica levelet küldött Dob- roslav Trnka szlovákiai fő­ügyésznek, amelyben fel­hívta a figyelmét arra, hogy több bizonyítási eljárást nem végeztetett még el. Aggregátorról van áram négy vasi faluban vas megye négy települé­sén, Szőcén, Hegyháthodá- szon, Gersekaráton és Sár- fimizdón továbbra is aggre­gátorok működtetésével ad áramot a szolgáltató a na­pokkal korábbi erős hava­zás okozta villanyvezeték- rongálódás miatt. Tisztújítás négy megyei , MSZP-szervezetben TISZTÚJÍTÁST TARTOTTAK az MSZP négy megyei szerve­zeténél. Egyedül Békésben nem választották újra ko­rábbi elnöküket a küldöttek. Az MSZP Békés megyei ve­zetője mostantól Varga Zol­tán, aki a Dél-alföldi Regio­nális Fejlesztési Tanács el­nöke. Fejér megyében to­vábbra is Horváth András, Komárom-Esztergom me­gyében Lukács Zoltán, Zala megyében Baracskai József marad a szocialisták elnöke. A Hamasszal is tárgyalni kell Blair szerint tony Blair szerint be kell vonni a Hamaszt valami­lyen módon a közel-keleti békefolyamatba. A Gázai övezetből közben újabb ra­kétát lőttek ki Dél-Izraelre. Blair tárgyalna a Hamasszal Megmentették Bősnél a dunai teherhajót Tegnap délelőttre sikerült stabi­lizálni azt a dunai teherhajó, amely péntek éjjel hatszáz ton­na acéllal, és négyfős magyar személyzettel a fedélzetén meg­dőlt, majd megtelt vízzel a szlo­vákiai Bősnél. Az Ausztriából Magyarországra tartó - német zászló alatt közlekedő - jármű rakománya valószínűleg nem volt elég jól rögzítve, és közvet­lenül a bősi zsilipkamrába va­ló beúszás előtt elmozdult. Da­rukat és búvárokat is igénybe vettek, hogy visszaállítsák a ha­jó egyensúlyát, a rakomány egy részét így még az éjjeli órák­ban sikerült átrakni. Amíg a mentés tart, Bősnél szünetel a forgalom. ■ KÖZÉLET Menesztés egy mondatért Miskolc A vajda és a polgármester is a cigányozó rendőrfőnök mellett Ezermilliárd forint sorsáról döntenek a mai rendkívüli kormányülésen Pénteken leváltották Pásztor Albert miskolci rendőrkapitányt, aki azt mondta, hogy cigányok követik el a rablásokat a városban. Szombaton kiállt a menesztett rend­őrvezető mellett a helyi Fidesz, az MSZP-s polgár- mester és a borsodi ci­gányvajda is. Takács Zoltán Nem tűri, hogy rasszistának pró­bálják beállítani a pénteki kije­lentése után más beosztásba he­lyezett miskolci rendőrkapitány. Legalábbis erről adott szomba­ton szűkszavú nyilatkozatot Pásztor Albert, aki egészen pon­tosan így fogalmazott: „senki se sajnáljon, és senki se próbáljon rasszistának beállítani, mert azt nem tűröm”. Az eset előzménye az volt, hogy még pénteken vizsgálatot indított az Országos Rendőr­főkapitányság (ORFK) a rendőri vezető ellen, mert egy sajtótájé­koztatón azt mondta: „a decem­berben, januárban Miskolcon történt valamennyi rablási bűn- cselekmény elkövetője cigány származású volt”. Ezután újság­írói kérdésre közölte, hogy mis­kolci kapitányként nem tiszte „cigánybűnözésről” beszélni, csak a tényeket sorolta fel. A sajtótájékoztatón elhangzot­takra Gusztos Péter, az SZDSZ frakcióvezető-helyettese, illetve a Magyar Helsinki Bizottság jog­védő szervezete is reagált. Töb­bek között azt kérdezték, hogy miként tartja számon a rendőr­ség a bűnelkövető magyar állam­polgárok nemzetiségét. Erre reagálva Pásztor Albert azt nyilatkozta: nincs ilyen nyil­vántartás, a kihallgatások során maguk a gyanúsítottak nyilat­koznak erről. Hozzátette: „a gya­núsított érdeke, hogy körülmé­nyeiről beszámoljon, ami adott esetben akár enyhítheti is cse­lekményének a megítélését”. Mindenesetre Draskovics Ti­bor igazságügyi és rendészeti miniszter kezdeményezésére Bencze József országos rendőr- főkapitány azonnali vizsgálatot rendelt el Pásztor Albert nyilat­kozatával kapcsolatban, és a vizsgálat idejére más beosztásba Pásztor Albert egy korábbi rablás helyszínén. Nyilatkozata nagy vihart kavart. helyezte. A miniszter úgy indo­kolt, hogy a rendőrkapitány nyi­latkozatával átlépett egy olyan határt, amelyet az állam képvi­selője nem léphet ót, s-az áthe­lyezésével erkölcsi alapú döntés született. A miniszter szerint na­gyon sokan „rosszul élik” meg a rendőrkapitány áthelyezését, mert tehetséges, eredményes, jó vezetőnek tartják. A tárca veze­tője hozzátette, neki is „vérzik a szíve” érte. A Borsod megyei cigányVajda viszont határozottan kiállt a mis­kolci rendőrkapitány mellett. La­katos Attila azt nyilatkozta, hogy egyetlen mondatáért „nem lett volna szabad felfüggeszteni, mert ő csak tényeket közölt, ez nem rasszista megnyilvánulás volt”. Lakatos Attila megjegyez­Eredményes volt a rendőrkapitány harminc eve szolgál rendőr­ként a most más beosztásba he­lyezett miskolci rendőrkapitány. Pásztor Albertet 2000-ben ne­vezték ki a Miskolci Rendőrka­pitányság élére. Tevékenységé­nek első évében több mint har­minc százalékkal csökkent a bűncselekmények száma a bor­sodi megyeszékhelyen és a kör­nyező harminchat településen. A legutóbbi, 2007-es évértékelés szerint a bűncselekmények több mint hatvan százalékát oldot­ták meg a borsodi megyeszék­hely rendőrei. 2008. augusztus 19-én Sólyom László köztársa­sági elnök a Magyar Köztársa­sági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta neki. te, hogy ő maga vajdaként szá­mos fórumon elmondta: „igen, van cigánybűnözés”. Ilyenkor nem arról beszélt, hogy „egy bi­ciklin a roma ember hazatolja a fát az erdőről, mert különben megfagyna, hanem arról, ami­kor fiatal emberek, akár 200- 300 forintért bántalmaznak va­lakit, és ezek az elkövetők cigány származásúak” - tette hozzá. A vajdán kívül a Fidesz-KDNP miskolci önkormányzati frakció­ja és Káli Sándor, Miskolc szocia­lista polgármestere sem ért egyet a rendőrkapitány menesz­tésével. Sőt, a Tettrekész Ma­gyar Rendőrség1 Szakszervezete (TMRSZ) egyenesen az országos rendőrfőkapitány lemondását követelte a menesztés miatt. Ami biztos: vasárnapra szim­pátiatüntetést szerveznek Mis­kolcon a kapitány érdekében. Megosztottak a roma szervezetek is a nagy port kavart ügy megítélésében teleki László romaiigyi minisz­teri megbízott első hallásra nem tartotta felháborítónak a kije­lentést, bár szerencsétlen mon­datnak tartja. HORVÁTH FERENC, a Roma Rendőrök Országos Egyesületé nek elnöke viszont úgy véli, hogy politikai indíttatású lehe­tett Pásztor Albert kijelentése. Éppen ezért a 2005-ben alakult szervezet vezetője egyetért a bor­sodi vezető áthelyezésével Az egyesületi elnök szerint ez intő példa minden rendőrnek, hogy betartsa a szolgálati sza­bályokat. „Ha ez nem történt volna meg, akkor ez alapot te­remthetett volna arra, hogy a kapitányok máshol is ezt a magyarázatot használják. Ez pedig erőszakot gerjeszthetne a cigányok ellen” - hangsú­lyozta az elnök. farkas Félix, a Mezőkövesdi Cigány Kisebbségi Önkormány­zat elnöke viszont úgy véli, hogy vissza kell helyezni pozíciójába a rendőrkapitányt, Draskovics Tibornak pedig meg kellene gondolnia a lemondását Far­kas Félix szerint a miniszter sú­lyos feszültséget keltett a rend­őrkapitány leváltásával, amiből a tisztességesen élő cigányság is megkapja a részét. Várhatóan a kormány mai, soron kívüli ülésén vitatják meg a Gyurcsány Ferenc által csütörtö­kön bejelentett változásokhoz kapcsolódó feladatok menetrend­jét. A miniszterelnök ezermil­liárd forint megmozgatásáról be­szélt, és ígéretet tett arra, hogy a konkrét javaslatokat február 16-án az Országgyűlés elé terjesz­tik. A kormányfő a személyi jöve­delemadó és a tb-járulék csök­kentését, a vállalkozások és a ma­gánszemélyek különadóinak el­törlését is kilátásba helyezte. Fel­szólalásában jelezte, hogy szük­ség lesz a mentességek és ked­vezmények csökkentésére, az áfa növelésére, illetve az egységes va­gyonadó bevezetésére. Az alanyi jogon járó szociális és jóléti támo­gatásokat bruttósítanák, és be­vonnák az adórendszerbe. Azokat az intézkedéseket, ame­lyeket saját hatáskörben megte­hetünk, rendeletek és határoza­tok formájában közzétesszük, a törvénymódosításokat igénylő ja­vaslatokat ()edig folyamatosan ter­jesztjük az Országgyűlés elé - mondta el tegnap Kiss Péter kan­celláriaminiszter. A szocialista po­litikus a közterhek csökkentésé­nek mértékéről szólva nagy, sőt, meghökkentő változásról beszélt. A Fidesz szerint 600 milliárd forintot vesz el az emberektől az MSZP az adóemeléssel. Az ellen­zéki párt szerint öt százalék áfa­emelés évi 300 milliárd forintos terhet jelentene. A személyi jöve­delemadó-kedvezmények eltörlé­se, még az szja-csökkentéssel együtt is, 80-100 milliárdot vesz ki az adózók zsebéből. ■ ÁNT Gyurcsány nyilatkozzon! gusztos Péter, az SZDSZ ügyvi­vője azt szeretné, ha a miniszter- elnök egymondatos kötelezettség vállalással nyilatkozna terveiről. Alulírott, Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterel­nöke kijelentem, hogy az adó- csökkentés témájában megfogal­mazott, egymásnak ellentmondó nyilatkozataimat visszavonom, és az Országgyűlés január 29-i, rendkívüli ülésén általam el­mondottakat tekintem végleges álláspontomnak. ” A szabad de­mokraták szerint a kormányfő e nyilatkozat aláírásával tehetné egyértelművé, hogy mit gondol az adócsökkentésről. Az önkormányzatok elégedettek a Priv-lnvesttel sikerdíj Egymásnak ajánlották a fővárosi székhelyű céget a települések vezetői „Nem vagyok az új Tocsik Már­ta” - mondta Csapó Ágnes, a Bu­dapest Priv-Invest Kft. ügyveze­tője lapunknak azután, hogy Tóth Károly szocialista képvise­lő vele kapcsolatban azt állította: milliárdos sikerdíjügy főszerep­lője. Csapó Ágnes most jogi lépé­seket fontolgat, mert úgy érzi, megsértették cége jó hírnevét. Az ügyvezető úgy nyilatkozott, hogy a kft. mintegy húsz önkor­mányzat pénzét fekteti be, nagy­részt olyan összegeket, amelyek kötvénykibocsátásból származ­nak. A közpénzeket a cég olyan helyre fektette be, ahol tőke- és hozamgarantált lehetőségek vol­tak, kaszinóba, tőzsdére nem vit­ték őket. „Badarság, hogy a Fidesz szer­vezné a kapcsolataimat. Az ön- kormányzatok ajánlanak egy­másnak, és közöttük csak akko­ra arányban vannak fideszes ve­tocsik Márta és a Vektor, illet­ve a Vektor Bróker Rt. közvetí­tett az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. és az állami vagyonra pályázó cégek között, hogy minél magasabb áron ér­tékesíthessék a privatizálandó vagyontárgyakat. Tocsik több, mint 8 milliárd forintot alku­dott össze, sikerdíja 804 millió forint volt. A MÁV Cargo el­zetésű települések, mint az or­szágban általában” - mondta Csapó Ágnes azzal kapcsolatban, hogy a cég több fideszes önkor­mányzattal áll kapcsolatban. adásakor a csaknem kétmil- liárdnyi sikerdíj miatt pattant ki botrány. A százmilliárdos üzletért az osztrák vevő, Rail Cargo Austria 7,1 millió euró nyi sikerdíjat fizetett a magyar Geuronet Bt. számlájára. A vállalkozás vezetőjének fia, Gulya András, előbb az ABN Amro Bankot, majd a Posta­bankot vezette. Sikerdíjas botrányok: Tocsik és Gulya András Csapó Ágnes cége Békéscsaba mellett a megyeszékhelyek kö­zül a szintén fideszes szolnoki önkormányzatnak is adott taná­csot, de dolgoztak a kazári, a mó­ri, a mezőtúri, és a tatai testület­nek is. Ezek közül a települések közül például Mezőtúrnak ugyan fideszes többségű a képviselő­testülete, de MSZP-SZDSZ-es polgármestere van. A mezőtú­riak nem akarják megszakítani az együttműködést a Priv-lnvest­tel, a céget több pályázó közül vá­lasztották ki. Michl József, Tata fideszes polgármestere szerint kiemelkedő munkát végzett a Priv-Invest: százmilliós különbö­zeihez jutatta a várost. ■ Ambrus V.-Újvári M. Ebben a házban van a cég irodája A ► /I m

Next

/
Thumbnails
Contents