Tolnai Népújság, 2008. október (19. évfolyam, 230-255. szám)

2008-10-01 / 230. szám

2008. OKTOBER 1, SZERDA XIX. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM ARA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 71 FT / / SSS5SP DRASKOVICS SZIGORUO CSOMAGJA: Jj« GONDOZOTT GYEP A MAGYAR _____'_____'_______• ■____ FAVORITTAL TE NGER MElifn , 9. OLDAL MEGFÉKEZNEK A GARAZDAKAT ► 8. OLDAL KEZD A KSC. ^eromu 15. OLDAL EGY PERCBEN Torna után jön a bibliaóra Az Egyesített Szociális Intézmény anyaintézménye az Arany Sziget Idő­sek Otthona, a dombóvári kistérség­ben nyolc telephelye van. ► 2. oldal Nem elég a meleg kabát A gyakori őszi időjárás-változá­sok, a fronthatá­sok megviselik szerveztünket, ha nem vigyázunk,, meg is betegíthet- nek. ► 3. oldal KÖZE LET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR TV-MUSOR HIRDETÉSEK 11 11 12 SMS REJTVÉNY HOROSZKÓP 13 13 16 A munkaképesek fele dolgozik A foglalkoztatás terén a régióban még tartja magát a megye az első helyen. ► 4. oldal .. ­_____...... ID ŐJÁRÁSI...jjß Ma még enyhe Idő várható, csa­padék nem való­színű. A gyenge délies szél mellett napközben 18 fo­kig emelkedik a hőmérséklet. ► 13. OLDAL Folt a foltját megtalálja Harminckilenc foltvarró érkezett az amerikai kon­tinensről, az USA és Kanada külön­böző települései­ről Szekszárdra. ► 16. OLDAL FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: TEOL.hu SZÓVÁ TESSZÜK Amerikai turisták jártak Szekszárdon. A csoport nem csak a helyi foltvarrókat kereste fel, hanem a megyeszékhely és környékének nevezetességeit is. A város­nézést a belvárosi katolikus templom­ban szerették volna kezdeni, amiről a Tourinform irodában, ahol megrendel­ték az idegenvezetést, először hallani sem akartak. Nem tudják, hogy a temp­lom nyitva lesz-e, utasították el a kérést Ha nem tudják, akkor kérdezzék meg, kardoskodott a vendéglátó egyesület ve­zetője. Végül a csoport mégis a templom megtekintésével kezdte a városnézést, amihez elég volt egy telefon a plébániá­ra. Érthetetlen, hogy akinek ez a dolga, ezért kapja a fizetését, miért nem tette ezt meg szó nélkül (fké) 08230 770865603036 Kész életveszély a kémény fűtés A negyedszázada építettek fölött mára eljárt az idő Dell Gyula kéményseprő szinte minden kéményt ismer Szekszárdon. Egyre több az olyan lakástulajdonos, aki maga kéri az ellenőrzést Megyénkben huszonöt évvel ezelőtt nagy lendülettel indult el a gázprogram, abban az idő­ben a kéményeket is felújítot­ták. Huszonöt év azonban nagy idő, a romos építmények mára veszélyesek, a szeles időben könnyen ledőlhetnek. A szol­gáltató az önkormányzat építé­si hatóságánál jelzi a problé­mát. Tolna megyében száz­negyvenezer működő kéményt tart nyilván a megyei szolgálta­tó, a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. A kémények állapota ve­gyes, körülbelül ötszáz azok­nak a száma, melyeket életve­szélyes jelzővel illetnek a szak­emberek. Utoljára nagyobb tra­gédia öt éve Bonyhádon, azt megelőzően pedig Szekszár­don történt Mind két esetben az illegálisan bekötött kémény okozta a bajt. ► 3. oldal A gondok ellenére eredmény is van, megőrizték a község iskoláját szakály Könnyen megközeh't- hető, a települést érinti nem csak a 65-ös út, hanem a vasút is. A dombok ölelte, kedvező fekvésű községet a közelmúlt­ban jelentős veszteség érte: or­szágosan ismert tájháza a tűz martaléka lett. A falut folyama­tosan sújtja a munkanélküli­ség, a pénzhiány. Ugyanakkor jelentős sikereket is elkönyvel­het a település. Ezekről is ol­vashatnak lapunk mai számá­ban, mely az önkormányzat jó­voltából minden háztartásba eljut Szakályban. ► a oldal Négyen sérültek meg a motoros balesetben Személyautó és nagymotor üt­között kedden késő délután a laktanyánál Dombóváron. A balesetben négyen sérültek meg - tudtuk meg a Dombóvá­ri Rendőrkapitányságtól. Ket­tejük állapota súlyos, ketten pedig könnyű sérülést szen­vedtek. ■ S. V. A kiviteli terv: szentírás alagút Folytatható az építés a be nem omlott részeken bátaszék A beomlott alagút- szakasz mentesítésének, újra­építésének módjáról még nincs döntés, a többi helyen vi­szont folytatható a munka. így nyilatkozott dr. Kereki Ferenc pécsi bányakapitány. Az ezzel kapcsolatos dokumentációt megküldték a Nemzeti Közle­kedési Hatóságnak (NKH). Az M6-oson eddig alkalmazott alagútépítési technológiát megfelelőnek ítélte a bányaka­pitányság, de fokozott bizton; sági követelményeket fogalma­zott meg a fejtési sebességre, a pillérek megerősítésére és a biztosító elemek rögzítésére vonatkozóan. Azt is kikötötték, hogy a párhuzamos járatok fej­tését nem lehet egyszerre, ugyanabban a szelvényben vé- ' gezni, csak bizonyos távolság- tartással. Hang­súlyozta a bá­nyakapitány, hogy a kiviteli tervtől eltérni kizárólag a tervező jóváhagyá­sával szabad. Mint mondta, ed­dig ezt nem tekintették szent­írásnak az alagútépítők. A beomlott szakasszal kap­csolatos vizsgálódás több időt igényel. Ezért annak ügyinté­zését külön választották a töb­bitől. Ott valószínűleg új tech­nológia alkalmazását írja majd elő a bányakapitányság. A megváltozott munkavégzési ■ Fokozott biztonsá­gi követelménye­ket írtak elő. körülményekről és módsze­rekről, a dolgozókat minden esetben oktatásban kell része­síteni. Határozatot a továbbépítés­ről a közleke­dési hatóság hoz belefoglalva a bányakapi­tányság kikötéseit. Hogy ez az engedély mikor születik meg, arról Rusai Firisz Andrea ha­tósági szóvivő nem tudott nyi­latkozni. A kivitelező cégcso­portot képviselő, külső kap­csolatokért felelős főmérnök, Rakita András azt mondta: ha megkapják a határozatot, na­pokon belül képesek folytatni a munkát. ■ Wessely Közel másfél milliárd áramlik a szakképzésbe Összesen 1 milliárd 300 millió forint uniós támogatást nyert Tolna Megye Önkormányzata a Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozására és fejlesztésére. A hírt tegnap je­lentette be dr. Puskás Imre köz­gyűlési elnök és Vida Lajos, a TISZK főigazgatója. A közös saj­tótájékoztatót stílszerűen a köz­pont szekszárdi főépületében, a volt Ady Endre szakképző intéz­mény udvarán tartották. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 400 millió forintjából a Szent László Szakképző Iskola, mint TISZK intézmény szervezeté­nek kiépítése, vezetői irányítá­si rendszerének kidolgozása, valamint a hátrányokkal küz­dő tanulók felzárkóztatása va­lósulhat meg. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prog­ram (TIOP) közel 900 millió fo­rintos támogatásának és a me­gyei önkormányzat 100 millió forintos önrészének egymilli­árdos összegéből pedig meg­kezdődik az iskola szekszárdi székhelyének és további hat tagintézményének jelentős fej­lesztése, például szaktanter­mek felújítása, felszerelése. Az ebből származó eredmények révén a megye szakképzése az eddigieknél sokkal rugalma­sabban igazodhat a gazdaság igényeihez. ■ Sz. Á. Képek: TEOL.HU HIRDETÉS Fejlesszen Ön is! Vidékfejlesztési pályázatok november 30-ig. www.umvp.eu ..............«... *„ .*** ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2007-8013

Next

/
Thumbnails
Contents