Tolnai Népújság, 2008. február (19. évfolyam, 27-51. szám)

2008-02-01 / 27. szám

2008. FEBRUÁR 1., PÉNTEK XIX. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ÁRA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 71 FT www.teol.hu FÖLDBE CSAPÓDOTT EGY HELIKOPTER, EGY EMBER MEGHALT ► 8. OLDAL A HAMISÍTOTT aruk nyolcvan SZÁZALÉKA KÍNÁBÓL SZÁRMAZIK ► 7. OLDAL LÓRIDON ZSUZSANNA AZ ÚJ TEOL-LÁNY EGY PERCBEN Éledni látszik a kórház Több mint tíz, takarításhoz kapcsolódó valamint 5 és fél pedagógus álláshely szűnik meg az önkormányzati intézmé­nyekben március elejéig - döntött Bony- hád képviselő-testülete tegnap délutáni ülésén. Három évre előre terveztek A szocialista frakció és a két szabaddemokrata képviselő tartóz­kodott a városfej­lesztési program elfogadásakor. ► 3. OLDAL ► 2. OLDAL TARTALÖ Ml GAZDASÁG 6-7 KOÍ/.HT i bi’l' 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 11 TV-MUSOR 11 REJTVÉNY 12 SMS 13 HIRDETÉS 14 SPORT 15 Dúl a járvány a régióban Felszálló ágában van az influenzajárvány a Dél-Dunántúlon, napról napra emelke­dik a megbetegedések száma. A régió­ban mindössze egy kistérségben nem ér­te el az influenzás megbetegedések szá­ma a járványküszöböt, a többiben viszont jelentősen meghaladta. ► 5. oldal IDŐJÁRÁS Ma mérsékelt, néha élénk déli szél fúj. Zömmel napos idő várható. A hőmérséklet 8 és 5 fok között alakul. ► 13. OLDAL Betartják az örök hűséget Már iskolába is együtt jártak. Az­tán kendertiprás- ra, kukoricafosz- tásra, bálba. Hat­van éve örök hű­séget fogadtak egymásnak. ► 10. OLDAL Új néven a bajnoki címért Új néven, de változaüan célokkal kez­dik vasárnap a tavasz idényt a tolna- mözsi futsalos lányok. Jelenleg máso­dik helyen állnak, de minden esélyük megvan a feljebb lépésre. ► 18. oldal FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: TEOL.hu SZÓVÁ TESSZÜK Sok autótulajdonos kap mostanában levelet a biztosítóktól A levélben az áll, hogy díjelmaradásuk van a kötelező fe­lelősségbiztosításban. Én is kaptam ilyet, állíthatom, tévedett a biztosító nyilvántartása. Már januárban átutal­tuk a pénzt. Itt azonban nem áll meg a dolog. Nekem kell bizonygatnom, hogy nem vagyok hanyag. Ezzel viszont csak az a gond, hogy a megadott telefon­szám folyamatosan foglalt, vagy nem veszik fel. Nyilván azért, mert mi, ügyfe­lek állandóan hívogatjuk őket, nehogy elveszítsük a bonusz-besorolást, ahogy ez fenyegetőleg a levélben áll. A tizedik sikertelen hívás után feladtam. Megvá­rom, míg történik valami. Az én lelkiis­meretem ugyanis tiszta, (mi) 09027 9 770865 603050 Visszakapjuk a vizit díját határidő A hónap végéig kérhető a tavalyi évre járó összeg ? - • , 'j'T • A szekszárdi hivatalban Busbachné Csery Krisztina főtanácsos fizeti vissza a húsz alkalom feletti vizitdíjat Márton Istvánnak Február 29-ig lehet visszaigé­nyelni az önkormányzatoknál a 2007-ben fizetett vizitdíjakat, ha a beteg több mint húsz orvo­si vizsgálaton vett részt. Az el­ső visszaigénylők szeptember­ben jelentek meg, de az igazi roham most, a határidő lejártá­nak közeledtével indult meg. A visszaigénylés összege változó, volt, aki 300 forintot kért és ka­pott vissza, de olyan is akadt, aki 4500-at. Az ügyintézés zök­kenőmentes, a szociális irodák munkatársai a kérelmet is se­gítenek kitölteni. A visszajáró összeget a kérelmező a helyszí­nen azonnal megkapja. Nem csak a vizitdíjat, de a 6000 fo­rint felett befizetett kórházi na­pidíjakat is visszaigényelhetik a betegek. Az esetleges túlfize­tést azonban a kórháztól kell visszakérni. ► 5. oldal Ma vizsgálódik a hatóság az aknákban hulladéktároló A környezetvédelmi miniszter utasítása szerint járnak el BÁTAAPÁTI A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természet- védelmi és Vízügyi Felügyelő­ség és a Pécsi Bányakapitány­ság ma végzi el azt a vizsgálatot, melyre Fodor Gábor adott utasí­tást. A környezetvédelmi mi­niszter azok után intézkedett, hogy Illés Zoltán fideszes képvi­selő veszélyesnek minősítette a Bátaapátiban tervezett tárolót arra hivatkozva, hogy ott vízbe­törés van. Kiing István, a fel­ügyelőség igazgatója rámuta­tott, megfelelő előkészületek, alapos vizsgálatok után adtak környezetvédelmi engedélyt ar­ra, hogy az előírások betartása mellett tároló épülhessen Bá­taapátiban. Mint kiemelte, most kutatások folynak, hogy hely­színi vizsgálatokkal pontosít­sák, alkalmas-e a terület kis és közepes aktivitású hulladékok lerakására. - Azt kell vizsgál­nunk, hogy az engedélyezésko­ri körülmények változtak-e - fo­galmazott az igazgató. ■ V. T. Nem épülhet akármi a művelődési ház helyén TOLNA Eladná a tolnai önkor­mányzat a hamarosan teljesen megüresedő művelődési köz­pont és könyvtárépületét - dön­tött tegnapi, mözsi ülésén a tol­nai képviselő-testület A város központjában levő, Tolna egyik legértékesebb ingatlanára árve­rést írnak ki nettó kilencven- millió forint kikiáltási áron. Az önkormányzat fel szeremé tér­képezni, van-e jelentkező az in­gatlan megvásárlására, vagy más jellegű hasznosítást kell keresni az épületnek. Ellenzéki részről nem az el­adási szándékot kifogásolták, hanem hogy nincs konkrét el­képzelés arról, milyen feladatú és stílusú épület kerülhet a vá­ros egyik főtere szomszédságá­ba. Elrettentő példaként utaltak a '90-es évek közepén a tér má­sik oldalán felhúzott Penny Marketre. Lovas Ferenc városi főépítész leszögezte: szó sincs arról, hogy mindenáron meg akar szabadulni a város az ingatlan­tól. És arról sem, hogy bármit létre lehet hozni a védett tel­ken. A rendezési terv alapvető­en meghatározza, mi és milyen módon épülhet ott. A leendő építtető elképzeléseit pedig az építészeti tervtanács is elbírál­ja. A Penny épületével kapcso­latban úgy fogalmazott: ekkora szakmai bakit biztosan nem fognak elkövetni. ■ S. K. kedvezményesen ön is a Tolnai Márt: fű megjelenő Tavaszi Maoaziniátoafl Bővebb információért 1 a 74/511 >534, 74/ 511-521 A hír velünk jár! A nyugdíjasoktól több biztosítékot kérnek a bankok, ha pénzt adnak „Egyes hazai bankok minden alapos hitelbírálat nélkül, au­tomatikusan visszautasítják a 70 év felettiek hitelkérelme­it” - állítja Herczog Edit, az Európai Parlament szocialis­ta képviselője. Azt tapasztalta ugyanis, hogy több banknál kizáró okként jelölték meg a 70 év feletti kort ajánlatuk­ban. Herczog szerint ezért több mint egymillió idős em­ber nem juthat hozzá azokhoz a gyors, áthidaló megoldást nyújtó áruhitelekhez, ame­lyekkel néhány tízezer forin­tos használati tárgyat vásárol­hatna magának. ► 6. OLDAL ■ ■ Osszejön-e a kétmillió igen voks? Jelenleg az igenek lennének egyértelmű többségben a vizit­díj, a kórházi napidíj és a tandíj eltörlésével kapcsolatban kez­deményezett népszavazáson, de a szavazók egyre kisebb há­nyada mondja azt, hogy egy Fidesz- KDNP által meg is nyert referendum esetén távoznia kellene a kormánynak - derül ki a Medián legfrissebb elemzé­séből. Bár az igenek az elmúlt három hétben változatlanul két­harmados többségben vannak, a nemek száma is számottevő­en növekedett - vélhetően a megkezdett kormányzati kam­pány eredményeként. A kérdés elsősorban nem az igenek győ­zelme lesz, hanem az, tud-e ele­gendő igennel szavazót mozgó­sítani az ellenzék. ► 8. oldal Majd’ negyvenen tartoznak több mint tízmillióval A napokban tette közzé az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal az adótartozással rendelkező magánszemélyek listáját Ezen összesen 2005 név szerepel, melyek között csaknem negy­ven Tolna megyei található. Ok azzal kerültek fel a listára, hogy az állami adóhatóságnál nyil­vántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozá­suk volt tavaly december végén. Az országos listavezető csak­nem 120 mülió forinttal tarto­zik. A megyében Szekszárdról tízen kerültek fel a névsorra, de szinte minden városban, és szá­mos kisebb településeken is akadnak érintettek. ■ H. É.

Next

/
Thumbnails
Contents