Tolnai Népújság, 2007. december (18. évfolyam, 280-303. szám)

2007-12-01 / 280. szám

2 HÍRSÁV Kisbuszt vesz a falu a civil szervezeteknek bátaapáti Egy huszonegy személyes buszt rendelt az önkormányzat, amelyet a te­lepülés civil szervezetei használhatnak majd a jövő­ben. Krachun Szilárd pol­gármester elmondta, a jár­mű, amit az önkormányzat önerőből fizetett, 18 millió forintba került. A helyi civi­lek mellett az iskolások és az óvodások is használják majd. A Mercedes típusú buszban még DVD-lejátszó is lesz, így a kicsik sem fog­nak unatkozni utazás köz­ben. (rt) András-napi programok már negyedik éve dunaföldvár A Tolna Me­gyei Önkormányzat Szent András Otthona hét éve egyesült a bölcskei pszichi­átriai otthonnal. Akkor kez­dődött a hagyomány, hogy a névadó tiszteletére András napon programokat szervez az intézmény. Az alkalom rangját emeli, hogy a duna- földváriak idén az otthonuk fennállásának hatvanadik, a bölcskeiek a negyvenötödik évfordulóját ünnepük. Ne­gyedik éve, hogy nyilvános rendezvényt is szerveznek, és az otthon lakói színielő­adás keretében mutatkoz­nak be. Az idei feüépésre tegnap délután került sor a moziteremben, (vt) Fények, karácsonyfa, koszorú díszíti a várost BÁTASZÉK A tűzoltók és a Bát-Kom Kft. munkatársai díszítették pénteken Bátaszék karácsonyfáját. Adorjáni Márta, a műszaki iroda vezetője elmondta, ter­mészetesen lesz hagyomá­nyos adventi koszorúja is a városnak, melyet nyugdíjas asszonyok készítenek. Az idei díszkivilágítást pedig szinte teljes mértékben köz­adakozásból fedezik, (bk) Pongrácz Tamás volt a fő dísztő Országos tánctalálkozót rendeznek a paksiak Paks Másodszor rendez or­szágos countrytánc-találko- zót a csámpai Country Road Club. Az összejövetelre meghívták a hazánkban működő összes linedance klubot, így a budapesti, sze­gedi, balatonfüredi és magyarhertelendi táncoso­kat. A találkozót, mely nyil­vános, december elsején 19 órától a dunakömlődi falu­házban tartják, (vt) @ további hírek: www.toijvaineptjjsag.hu DOMBÓVÁR TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2007. DECEMBER 1, SZOMBAT Gólmann Gyula és Varga Roland a helyi hulladékszállító cég alkalmazottai a gépjármű tartályába öntik a szeméttároló edény tartalmát Gyűlik a szemét, nő a díja hulladékszállítás A díj emelkedésére számíthatnak a dombóváriak Jövőre várhatóan nő a szemétszállítási díj Dombóváron. A város első embere szerint havi 240 forintos drágulásra készülhet a lakosság. Kazinczi Kata Ahhoz, hogy a lakosság megértse, miért keü többet fizetni a hulla­dékszállításért, tisztázni kell en­nek okait Mint ismeretes, az ön- kormányzat nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre és a hulla­dékgazdálkodásra. - Gondoljunk csak az országban elsőként itt be­vezetett „csikkrendeletre”, a sze­lektív hulladékgyűjtésre, a hulla­dékudvar kialakítására, a nemré­giben lezajlott e-hulladékgyűjtés- re vagy a lomtalanítási akciókra - húzta alá Szabó Loránd, a város polgármestere. Azt is elmondta, hogy a közel­gő karácsonyi időszakban na­gyobb figyelmet kell fordítani a hulladékgazdálkodásra, hiszen az ünnepek alatt a háztartások­ban hamarabb megtelnek a ku­kák. A hulladékot pedig el keü száüítani. Ez magától értetődően pénzbe kerül. És hogy mennyibe is pontosan? Ezt már Szabó Eni­kő környezetvédelmi referenstől tudtuk meg: egy ürítés díja egy 110 literes kuka esetében jelenleg 148 forint. Ennek negyedét az ön- kormányzat fizetí a lakók helyett. A jövő esztendőtől azonban meg­szűnik a támogatás, így a díjtétel ezzel az összeggel biztosan emel­kedni fog. De várhatóan nemcsak emiatt kell majd többet fizetni hulladékszállításra, hanem az emelkedő üzemanyagárak és munkabérek miatt is. A méret a lényeg Urméret (liter) 35 50 70 110 120 Ürítési díj (nettó, Ft) 52 75 104 164 179 24Q ; ______358 FORRÁS: POLGÁRMESTERI HIVATAL A polgármester véleménye szerint mindezek havi 240 forin­tos többletkiadással terhelik majd meg a háztartásokat, ami nem éri el egy doboz cigaretta árát sem. Éppen ezért van szükség szemlé­letváltásra: hiszen to­vábbi példával élve, egy áüagos dombóvári család a kábeltévé kettes számú csomagjára fizet elő. Ennek ára havonta közel annyi, mint a hul- ladékszáüítás negyedéves díja. Az önkormányzat segíteni szeretné az új szemlélet kialakí­tását, ezért szórólapokkal, kis- filmmel járul hozzá majd az el­igazodáshoz. Hogy mindez a la­kosságnak legkedvezőbb módon történhessen, Dombóvár képvi- selő-testülete egy szakértőkből álló bizottságot kért fel a díjkal­kulációk elkészítésére. A megkérdezett dombóváriak nem örültek az emelés hallatán. Hiszen ki boldog akkor, ha ismét a pénztárcájába keü nyúlnia, fő­leg az újesztendő kezdetén, mi­■ A dombóváriak nem örültek az emelés hallatán. kor az erszény a karácsony mi­att amúgy is igen lapos. Azt azonban mindegyik megkérde­zett belátta, hogy Dombóvár sok lehetőséget biztosít a hulladék megfelelő elhelye­zésére. Az össze­gyűlt szemetet el­szállíthatják a hulladékudvarba, külön válogathatják az üveg-, műanyag- és papírhulladékot szelektív tárolóedényekbe, a PET-palackokat összepréselhe- tík, lomtalanításkor pedig meg­szabadulhatnak felesleges tár­gyaiktól. Igaz, hogy ezt az össze­get mindenki szívesebben költe­né másra. De ez a szükséges rossz talán még tudatosabbá te­szi a városlakókban azt az érze­tet, hogy mekkora felelősség há­rul rájuk. Bár amíg a gyártók duplán csomagolják áruikat, addig min­den háztartásban bőségesen lesz hulladék, amit el kell szállí­tani. Annak pedig ára van és lesz a jövőben is. A kevés kábítószer is nagy veszélyt rejt megelőzés A rendőrség szakértője tartott előadásokat az Apáczai diákjainak Az „angyalpor” szintetikus ká­bítószer, hivatalos neve PCP: fo­gyasztása, tartása, megszerzése bűncselekmény. Erről, és még sok, ehhez hasonló tudatmódosí­tó szerről is hallhattak tudniva­lókat a dombóvári fiatalok. A drog világát bemutató előadás- sorozatra az Apáczai Csere Já­nos Szakközépiskola diákönkor­mányzata kért fel egy szakértőt: a tájékoztatókat Kis-Csordás Béláné rendőr alezredes, á dom­bóvári rendőrkapitányság bűn- megelőzési referense tartotta. A diákok egyebek mellett át­tekintést kaptak a természetes - növényi eredetű - és a mestersé­ges kábítószerekről, azok élete­ket tönkretevő, több esetben ha­lált okozó mellékhatásairól. Nap­jaink legdivatosabb és legtöbbet használt kábítószere a marihuá­na. A fiatalok nehezen hiszik el, hogy pszichikai függőséget okoz. Hiszen látszatra „csak” egy ci­garetta. Ez igaz is, de a spangli egészségkárosodással járó hal­A diákok a szó szoros értelmé­ben betekinthettek az úgyneve­zett drogmodelltáskába. Az ok­tatási célra készült eszköz tar­talmazta a rendőrség által is­mert összes kábítószert, a ma­guk különböző megjelenési for­máiban, mint például por, tab­lucinációt, zavartságot, látási za­varokat, depressziót okoz, elszí­vása pedig bűncselekmény. A diákok szembesülhettek az­zal a ténnyel, hogy büntetőjogi­lag a kábítószerrel történő visz- szaélés az elkövetés körülmé­nyeitől függően akár 2-től 15 letta és kokacserje. A fogyasz­táshoz szükséges eszközök, a hasispipák és a crackpipák is ott sorakoztak a táskában. a tartalom csak utánzat, nem eredeti, hiszen a lefoglalt kábí­tószer tárolásának is szabályai vannak. évig terjedő szabadságvesztés­sel is sújtható. S azt is megtud­ták, hogy létezik az elterelés in­tézményrendszere: csekély mennyiségű kábítószer fogyasz­tása esetén a fogyasztó nem bün­tethető, de köteles részt venni egy féléves drogambulanciái ke­zelésen, illetve súlyosabb eset­ben intézeü rehabilitáción.- Fontos és szükséges, hogy megelőzési céllal felkészült szakember hiteles információ­kat nyújtson a fiataloknak. Hi­szen ez a korosztály rendelkezik ugyan bizonyos ismerettel, de az vagy részleges, vagy téves - húz­ta alá dr. Szíjártó István alezre­des, városi rendőrkapitány. ■ Szeri Á. Por, tabletta, kokacserje és pipa a táskában Húszmilliót hozott a Tiszta munka az alapítványnak A Dombóvári Munkanélküliekért Jóléti Szolgálat Alapítvány 20 mil­lió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) Nonprofit közvetítés pályá­zatán. A Tiszta munka címmel benyújtott tervezet az alkalmi munkavállalók foglalkoztatását hivatott segíteni Dombóváron és annak kistérségében. Amint azt az elnevezés is jelzi, a fő cél a fe­kete munka kifehérítése. Tizen­hét hónap áü rendelkezésre arra, hogy a program szakembereinek segítségével a munkaképes korú­ak javítsanak munkaerőpiaci helyzetükön, és tartósan elhe­lyezkedjenek az elsődleges mun­kaerőpiacon. ■ Á. SZ. Tízen több mint százszor adták másnak a vérüket A Magyar Vöröskereszt dombó­vári szervezete idén is vacsorá­ra hívta a sokszoros véradókat és a kimagasló teljesítményt nyújtó szervezőket. A helyi szak­képző intézetben tegnap tartott rendezvényen dr. Magda Tamás, a helyi vöröskereszt elnöke, Váradi Józsefné munkatárs és dr. Szabó Judit, a véradó áüomás fő­orvosa emlékplakettet és okleve­let nyújtott át mindazoknak, akik rendszeresen segítettek a rászorulókon. A hetven alkalmat meghaladóknak ajándékkosár­ral is kedveskedtek. A meghívot­tak között nyolcvan- és kilenc- venszeres segítők is voltak, sőt tízen több mint száz alkalommal adtak már vért. ■ K. K. A gombafejűek ritmusgitárosát idézte a grafikus Erky-Nagy Tibor nemcsak Dom­bóváron, hanem országszerte is­mert grafikus. Lakóhelyén emel­lett azt is jól tudják róla, hogy ra­jongója és értő ismerője a Beat­les együttesnek. Már három év­vel ezelőtt klubot szervezett a vá­rosban, előadásokkal tisztelegve a négy gombafejű muzsikus munkássága előtt. Csütörtökön a művelődési házban George Harrison emlékét idézte fel. A rendezvénynek az adta a szomo­rú időszerűségét, hogy éppen hat évvel ezelőtt hunyt el a má­ra már hallhatatlanná vált csa­pattag. Az érdeklődők filmrész­leteket tekinthettek meg abból a műsorból, melyet Londonban, a Royal Albert Hallban szenteltek Harrison emlékének. ■ Sz. Á. Erky-Nagy Tibor és George Harrison A \

Next

/
Thumbnails
Contents