Tolnai Népújság, 2007. november (18. évfolyam, 255-279. szám)

2007-11-02 / 255. szám

'ioAA 2007. NOVEMBER 2., PENTEK XVIII. ÉVFOLYAM, 255. SZÁM, ARA: 99 FT, ELŐFIZETVE: 71 FT www.tolnainepujsag.hu BENZIN: NEM LESZ DRASZTIKUS AZ ÁREMELÉS „ oldal EGY PERCBEN Tüntetnek a sertéstartók Várhatóan országszerte 50-60 hely­színen készülnek demonstrációkra a sertéstartók november 15-én, mert eredménytelennek tartják az ágazat jövőjéről folyó minisztériumi egyez­tetéseket. ► 7. OLDAL MAGYARKESZI KESELES: A SZEMTANUK SZERINT MAGÁT VÉDTE A TETTES A kútból jön a bosszúság Nyáron semmi, télen sárga. Mi az? A palatincai és zsibriki ásott kutakban nyáron nincs víz, télen pedig sárga a szennyezéstől. ► 2. OLDAL V-W&y V TARTALOMÉI GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 11 TV-MŰSOR 11 HIRDETÉSEK 12 SMS 13 REJTVÉNY 14 HOROSZKÓP 16 IDŐJÁRÁS . Jjjjgpl Ma, miután a reg­geli köd, pára fel­oszlott, napos, szeles, de száraz idő várható. A hő­mérséklet napköz­ben 12 fokig emelkedik. ► 13. OLDAL ► 4. OLDAL SZULÁKÉK VÁRJÁK AZ ELSŐ KÖZÖS KARÁCSONYT, u. oldal Újabb kórházak zárnak be? Vészforgatókönyvvel nem készül a kormányzat arra, ha a parlament elutasítaná az egészségbiztosítás re­formjáról szóló törvényjavaslatot. Várhatóan az egyik hatás az lesz, hogy megszűnnek azok a kórházak, amelyek nem produkálnak megfele­lő műtéti esetszámot. ► 8. oldal Az egészségügy szolgáltatás Kilenc hónapja kell vizitdíjat fi­zetnünk, de még mindig vannak olyan kérdések, amelyekkel nem minden beteg van tisztában. ► 4. OLDAL Csörgött a lánc a lábukon Közel nyolcszáz milliós lopás ügyé­nek a tárgyalását kezdte meg a me­gyei bíróság. Tizenhármán álltak a büntetőtanács előtt, akik február 28-án Bikács közelében elloptak egy kamiont áruval együtt. ► 3. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK A jó szó, a mosoly nem kerül pénzbe, ily módon korlátlanul osztogatható. Van­nak helyek, ahol kiváltképp elvárható lenne a kedvesség, ilyen a kórház, a ren­delőintézet A betegnek, aki ráadásul még idős ember is, különösen jól esne, ha nem mordulnának rá kemény han­gon mások előtt, hogy rosszul használja a vizitdíj-automatát Amit először pró­bált ki, nem sok sikerrel Ezért segítséget kért, de helyette letolást kapott Ilyen esetben sóikkal célravezetőbb lenne, ha a fehérköpenyes egészségügyi közalkal­mazott kioktatás helyett inkább megmu­tatná, miképp kell helyesen nyomkodni a gombokat Türelmesen, csendesen, mosolyogva, kedvesen. Úgy, ahogy adott esetben a saját szüleivel tenné, (fké) 07255 9 770865 603050 AT L-. VlíísdiÁSA. A Varga család virágot vitt és gyertyát * jk ' ■ gyújtott hozzátartozója síremlékénél a sioagardi temetőben. A sirkertekbe ma is sokan látogatnak még “ ' ' Előbújt a nap az ünnepre mindenszentek Elhunyt szeretteikre emlékeznek az emberek Tegnap, mindenszentekkor és feltehetően ma, halottak napján is rengetegen visznek virágot, gyújtanak gyertyát szeretteik sírjánál a temetőkben. Ehhez idén az időjárást alakító erők is hozzájárultak, hiszen a boron- gós, esős napok után csütörtök­re kisütött a nap. A nyughelyek tegnap szerte a megyében meg­hosszabbított nyitva tartással fo­gadták a látogatókat A temetők környékén hatalmas volt a gép­jármű forgalom. Ennek megfe­lelően a rend őrei jelenlétükkel számos sírkert környékén igye­keztek ügyelni az értékekre és a közlekedés biztonságára. A megyeszékhelyen a város vezetői a világháborús emlék­műveknél is lerótták kegyele­tüket. A rendőrök pedig szolgá­lati halottaikra emlékeztek. ► 3. OLDAL Vállalkozók is segítenek a felújításban ülés Ötvenkétmilliós ajánlat a takarításra, a részletekre visszatérnek bonyhád A város vezetése a legutóbbi testületi ülésen úgy döntött, felújítják a máj ősi XIV. utcát. Ennek előzménye­ként az utcában működő vál­lalkozások felajánlották, hogy 5 millió forinttal támogatják a várost, így az önkormányzat­nak a maradék tízmillió forin­tot kell előteremtenie az útja­vításhoz. Megszavazta a többség az önrész 7,5 millió forintra eme­lését a Duna-Mecsek Alapít­vány pályázatához. Ebből a bonyhádi integrált mikrotér­ségi oktatási központ fejleszté­sét valósítják meg. Az eredeti önerő 3 millióval volt keve­sebb, ám az alapítvány a 15 millió forint támogatást azzal a feltétellel ítélte meg a város­nak, ha ezt az összeget még hozzáteszik. A 12 önkormányzati intéz­mény takarítására vállalkozók­tól kértek ajánlatot, a legkedve­zőbb évi bruttó 52 millió forint lenne. A részleteket a következő testületi ülésen újra tárgyalják, ahol már laptopjukon dolgozhat­nak a képviselők. ■ R. T. Fénnyel tartja távol a vadat az úttól prizma Somogybán kitűnőre vizsgázott, Tamásinál sokat várnak tőle TAMÁSI A Magyar Közút Kht saj­tótájékoztató keretében mutat­ta be a vadriasztó prizmát Ta­másiban. A szerkezet használa­ta megyénk útjain szükségessé vált, ugyanis az elmúlt években átlagosan nyolcvan vadelütéses baleset történt A személyi sérü­lések és az anyagi károk mellett a vadállomány csökkenése is problémát jelent. A korrózióál­ló reflektorokat a közúti vezető­oszlopra szerelik, a prizma a rá­világító autó fényeit vetíti az út menti területre. Kísérletek bi­zonyították, hogy a hirtelen fel­villanó fény megijeszti a vadat, ami megtorpan, és nem szalad ki az úttestre. Az előadáson a biztonsági fejlesztésben résztve­Gere Dániel (balról) és Kótai János útellenőrök szerelik fel a prizmát vő cégek aláírtak egy együttmű­ködési megállapodást, melynek értelmében összesen kilenc ki­lométernyi útszakaszon helye­zik ki a vadriasztókat a 6-os és 65-ös utakon - nyilatkozta la­punknak Rimái Rudolf, a Ma­gyar Közút Kht. Tolna megyei igazgatója. A héten a 65-ös úton a 36-os és 39-es kilométerszel­vények között már felszerelték a prizmákat. Jövőre a 61-es út­ra is kihelyeznek majd a vadri­asztókból. Somogy megyében egy erdővel szegélyezett, külö­nösen vadveszélyes vasúti sza­kaszon már két éve vannak prizmák, melyek a vadbalese­tek számát szinte a nullára csökkentették. ■ K. P. > Pincehelyi cég működteti tovább a lovaspályát tamási Az önkormányzat a ta­mási rendelőintézet működte­tésére további ötéves szerző­dést köt a Szent Lukács Egész­ségügyi Kht.-val. Erről szerdai ülésén döntött a város képvise- lő-testülete. Dr. Schutzbach Fe­renc címzetes főjegyző azt is el­mondta, hogy a Massive gyár körül található négy és másfél hektáros területekre pályáza­tot írtak ki munkahelyteremtő beruházások céljából. Napiren­di pontban szerepelt az Illyés Gyula utcai telkek keretszerző­dése, melyre egy pesti kft. már jelentkezett. A telkekre - me­lyeken lakások épülnének - 2008. március 31-ig kell vevőt találni. A testületi ülésen jóvá­hagyták, hogy a pincehelyi Eu- ro-Atlantisz Kft. kibérelje a lo­vaspályát, azzal a megkötéssel, hogy a lovasnapok és egyéb vá­rosi rendezvények megtartásá­ra a város rendelkezésére bo­csátja a területet. ■ K. P. Előzetesben a szekszárdi drogterjesztő sZekszárd Előzetes letartózta­tásba helyezte a szekszárdi vá­rosi bíróság azt a húsz év körü­li férfit, akit tetten értek a nyo­mozók kábítószer-terjesztés közben. Király Balázs, a szek­szárdi rendőrkapitányság sajr tóreferense elmondta, bejelen­tés alapján a férfit figyelték, így sikerült elfogni, amikor marihuánát adott el. A gyanú­sított tagadta a bűncselek­mény elkövetését, de már fo­lyik ellene eljárás kábítószer­rel visszélés miatt. ■ 1.1. Elgázolta a vonat a vasút mellett legeltető juhászt Elgázolt a vonat egy .53 éves szárazéi juhászt szerda este a község határában, tájékozta­tott Wiedemann Petra, a me­gyei rendőr-főkapitányság saj­tóreferense. A holttestet csü­törtökön reggel kilenc után ta­lálta meg egy helybéli férfi a vasútvonalat keresztező földút közelében. Az elsődleges meg­állapítások szerint az 53 éves férfi Keszőhidegkút irányából Dombóvár felé gyalogolt a sí­nek mellett. Juhokat legelte­tett, és feltehetően akkor ütöt­te el a vonat, amikor át akart menni a sín egyik oldaláról a másikra, ahol az állatok voltak. A férfi a baleset következtében életét vesztette. ■ I. A.

Next

/
Thumbnails
Contents