Tolnai Népújság, 2007. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

2007-09-01 / 204. szám

2007. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT XVIII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM, ÁRA: 99 FT, ELŐFIZETVE: 67 FT WWW.TOLNAINEPUJSAG.HU TEGNAP ATADTAK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA ÚJ SZAKASZÁT > 7. oldal ÁREMELKEDÉS: TÖBBET KELL FIZETNI A KENYÉRÉRT ÉS A HÚSÉRT IS ► 6. OLDAL SZAVAY AGNES A 32 KÖZÉ JUTOTT ► 15. OLDAL i— Szemüket bántja a szemét Összefogott Varsád, a Czikkhalas Kft., a Donát-völgye Vadászegylet és a kistormásiak. Az út mentén 193 zsák szemetet szedtek össze tegnap délelőtt. ► 3. OLDAL Lehet tanulni a testvértől Jelentősen meg­változott a test­vérkapcsolatok tartalma és jelle­ge. Egyre fonto­sabbak a gazda­sági kapcsolatok. ► 2. OLDAL GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 HOROSZKÓP 10 BULVÁR 11 TV-MŰSOR 11-12 REJTVÉNY 13 SMS 13 HIRDETÉSEK 14 A jó könyv jó tanítómester Az olvasásra felkészítést nem lehet elég korán kezdeni. Ha a gyermek kiskorától könyvek között nő fel, egész életére kiható ajándékot kap. Az olvasás szeretetének kialakulásá­ban később fontos az intézményi kör­nyezet. ► 9. OLDAL Most jön a második vizsga IDŐJÁRÁS Ma szép, őszi idő lesz, Kevés felhő között süt majd a nap, gyenge északnyugati szél fúj, a hőmérséklet 22 fok köré emelkedik. ► 13. OLDAL Szombaton Tata­bányán is győz­nie kell a Paksi FC-nek, hogy Lengyel Ferenc maradhasson az együttes szakve­zetője. ► 15. OLDAL Megölik, ha nem jön rendőr A szombat éjjel, Szekszárd belváro­sában történt szamurájkardos táma­dás áldozatának barátnője szerint az erőszakoskodók szándékosan provo­kálták ki az összetűzést. Az egészben az volt a legdühítőbb, hogy a klub előtt álló emberek semmit sem tet­tek, egyszerűen csak közönyösen nézték a vérontást. ► ío. oldal Hat lépcső a kőműves előtt modulrendszer Az idén bevezethető, de csak jövőre kötelező A modulrendszerű okta­tás már az idén bevezet­hető lenne a szakképzés­ben, ám az iskolák zöme csak a következő tanév­ben szánja rá magát. Amikor kötelező lesz. Wessely Gábor Az új szisztéma lényege, hogy nem teljes szakmát, hanem szakmarészeket - modulokat - tanulnak a fiatalok, s mikor minden moduljuk megvan, ak­kor tehetnek összevont szak­vizsgát. Erről Hága László, az iparkamara szakképzéssel fog­lalkozó vezető szaktanácsadója tájékoztatott. Például a kőmű­ves szakma hat modulból áll: betonozó, vakoló, burkoló,-stb. S aki mind a hat lépcsőn túljut, kőműves szakmunkás-bizo­nyítványt szerezhet. A megye legnagyobb szakképző intéz­ménye a szekszárdi Szent Lász­ló Középiskola. A szakmai igaz­gatóhelyettes, Talabos Gáborné elmondása szerint a szakkép­zési törvény és az OKJ is sok­szor és sokat változott a rend­szerváltás óta. Először még mintegy 1500 szakmát tartot­tak nyilván, aztán szűkítették a listát nyolcszázra, s most négy­százra. Ezeknek körülbelül ne­gyede egymodulos, a többi részképzésekre bontott. Még a szakembernek sem egyszerű az eligazodás, az átállás, ezért az iskolák többsége az utolsó pillanatig vár. ► 3. oldal Még a hagyományos rend­ben: Oblisz Tamás és taná­ra, Kozár István a szekszárdi középiskola tanműhelyében Az új tanévben szép, felújított iskolába járnak Ozorán a diákok Pénteken átadták a felújított ál­talános iskola épületét Ozorán. Az önkormányzat a Regionális Operatív Program pályázatán nyert támogatást a 143 millió forintba kerülő beruházáshoz. A Belügyminisztérium kiegé­szítő támogatásának köszönhe­tően két és félmillió forintos ön­részt kellett vállalnia a telepü­lésnek. A megújult iskolában modern körülmények között, felkészült tantestület vezetésé­vel készülhetnek a gyerekek a hétfőn kezdődő tanévben. Az iskoláról és a település életéről bővebben is olvashatnak la­punk mai számában, amely az önkormányzat támogatásának köszönhetően jut el minden ozorai háztartásba. ► 5. oldal Izmény is nehéz helyzetben van, kevés a gyerek A kistelepülések önkormány­zatai nehéz helyzetben van­nak. Ez alól Izmény sem kivé­tel. Az alig több, mint ötszáz lel­kes településen is egyre keve­sebb a gyerek, ám ezt a problé­mát már három évvel ezelőtt felismerte a falu vezetése, ezért társultak Bonyháddal. így a fa­lu költségvetése nem lett nega­tív. Az egyébként gyönyörű környezetben fekvő település­nek a legnagyobb gondot a pá­lyázatok jelentik, az elbírálá­sok során általában nemleges választ kapnak. Lapunk mai száma az önkormányzatnak köszönhetően minden izményi háztartásba eljut. ► 4. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Van Őrség, van Völgység, van Hanság, van Jászság, van Kunság, van Hajdú­ság, van Ormánság, de nincs Sárság. Pedig Sárbogárd térségét minden to­vábbi nélkül megilletné ez az elneve­zés. Szekszárdról Székesfehérvár felé haladva, a 63-as úton lehet látni egy elgondolkodtató helységnévtáblát: Sár- szentágota. A sár és a szent. Költői. A Lajosmizse melletti Tatárszentgyörgy és a Nagykanizsához közeli Pogány- szentpéter is ad okot némi tétova to­vábbgondolásra, de Sárszentágota vi­szi a prímet. Ehhez hasonló, ellent­mondásos helységneveket legfeljebb né­hány mai magyar politikus nevének felhasználásával lehetne kreálni a Sár- ságban. Vagy a Szentföldön. (wg) 07204 Ajándék ma A Gyöngy legújabb számát adjuk ajándékba a Tolnai Népújság lakossági folyószámláról fizető előfizetőinek! Miért ne fizetné Ön is lakossági folyószámláról? Hívja a 74/511503-as telefonszámot! Folyószámlás előfizetőink negyedévente a GyÖi aktuális lapszámát kapják ajándékba! Tolnai Népújság A hír velünk jár! Ingóiét és csíkot fogtak a Duna-expedíció kutatói HIRDETÉS Mai számunkban mn egy Jé taníÖSUnk Szombati számunkban olvasóink megkapják a Jó tanács egészség- és életmódmagazin őszi számát. Jó tanácsok az őszi szépségápoláshoz:- Eg)’ kapszula, ami belülről szépít -Segítse immunrendszerét- Kevesebb megfázás, ritkább betegség j- A szem fontos tápanyagai-Nem csak cukorbetegeknek! És még sok-sok jó tanács a Jó tanácsban: ' megtalálják mai számunkban. Édesvízi szivacsot is talált a Du­nában a második Duna Vízmi­nőségi Expedíció. A ritka állat­ra Komáromnál lelt rá a nem­zetközi csapat. Az augusztus 14-én Regensburg- ból útnak indult, három hajóból álló flotta jelenleg már Mohácson jár, illet­ve a magyarországi szakasz fel- térképezésének végeztével in­dul vissza Baja felé. Több he­lyen mintát vettek a kék sza­lagból, fontos adatokat szerez­ve a vízminőségről, valamint a növény- és állatvilágról. Dr. Guti Gábor, az MTA Dunaku- tató Állomásának biológus szakértője néhány érdekessé­get osztott meg lapunkkal a ve­le készített telefoninterjúban.- A Budapest alatti szaka­szon, tehát a Tolna megyei rész­hez közeledve, sok ingolát fog­tunk ki. Ezek a ceru­za nagyságú halak az elmúlt 10-15 év­ben ritkaságszámba mentek. Most vi­szonylag gyakoriak. Ugyanez mondható el a balkáni csíkról is. Komoly gondot jelent viszont a Duna-szabályozás miatti me­dermélyülés. Kisvizes idősza­kokban a mellékágak nem kap- nak elegendő vizet, így pedig megszűnnek, mint a halak szá­mára fontos szaporodási és táp­lálkozási helyek. ■ Sz. Ä. ■ Gondot jelent a Duna-meder mélyülése.

Next

/
Thumbnails
Contents