Tolnai Népújság, 2007. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

2007-06-05 / 129. szám

2007. JÚNIUS 5., KEDD - TOLNAI NÉPÚJSÁG MEGYEI TŰKOR 3 Rohan az idő A MAI TIZENÉVESEK egy része alkoholra és kábítószerre köl­ti zsebpénze egy részét. Sze­rencsére a többségnek nem tetszik meg sem az ivás, sem pedig a drog. BEZZEG AZ ÉN IDŐMBEN csak a filmsztárok és a rockéneke­sek kábítóztak. Erró'l sem ír­tak az újságok, csak ők éne­keltek. Ismertünk orvostan­hallgatókat, akik nemhogy nem adtak, de nem is árul­ták el, hogy milyen gyógy­szerre isznak egy keveset. Sokat ők se mertek. Már­mint gyógyszerre. az én időmben még a vezeté­kes telefon is ritka volt, nem­hogy a mobil. Igaz, bennün­ket nem is kellett folyton el­lenőrizni, mert nem jártunk diszkóba. Jó, ha a gimnázium négy éve alatt két házibulit sikerült összehozni a szülők távollétében. Igen szolidak voltunk. Az még nem a szoci­alizmus vége volt, hanem a közepe. Aki a rendszerváltás­kor született, jövőre nagykö­rű lesz. Számukra a szocia­lizmus, vagy amit annak ne­veztünk, már éppúgy törté­nelem, akár a mohácsi vész. Dombóvár nem bocsát ki kötvényeket dombóvár Több fajsúlyos kér­désben sem sikerült megegyez­niük a dombóvári képviselő-tes­tület tagjainak hétfőn. A több­ség nem szavazta meg az egysé­ges gazdasági szervezet létre­hozását. Többen is felhívták a fi­gyelmet arra, hogy az előterjesz­tés csak az előnyöket sorolta fel, a hátrányokat nem. Nem sza­vazták meg az önkormányzati kötvénykibocsátást sem a kép­viselők. Ezzel nagyobb összegű, szabadon felhasználható keret állt volna a város rendelkezésé­re. Több képviselő is úgy gon­dolta, hogy kötelezettséget vál­lalna magára az önkormányzat, amely a későbbi években veszé­lyeztethetné a működést. Elfo­gadták ugyanakkor azt, hogy közbeszerzési eljárást ír ki az önkormányzat az intézményei működtetésének vállalkozásba adására. Az épületek és udva­rok takarítását és karbantartá­sát vállalkozókra bíznák, ami költségcsökkenést eredményez­het az önkormányzat gazdálko­dásában. ■ T. Gy. Szabó Loránd polgármester Légi felvételek segítik a régészek feltáró és doku­mentáló tevékenységét. A modern technika szolgálja a múltkutatást az autópá­lya előmunkálatainál is. Wessely Gábor Japán motor hajtja az ukrán sár­kányt. Az egyedi légijármű az őcsényi repülőtéren landol. Ha­vonta egyszer érkezik vele a pé­csi régész, Bertók Gábor. Jötté­ben száz fotót készít az M6-os nyomvonala mentén a Tolna me­gyei ásatásokról. Visszafele szá­zat a Baranya megyeiekről. Földön, vízben, levegőben ott­honosan mozognak a 21. század régészei. Dr. Gaál Attila, a megyei múzeum igazgatója 1986-ban, 42 éves korában azért tette le a búvár­vizsgát, hogy a Dunában, a víz alatt dolgozhasson. Bölcske köze­lében erődmaradványokat találtak a mederben. Később szárnyra ka­pott a régész. Mint mondja, ő is re­pült, de Tolna megyében elsőként dr. Zalai Gaál István készített rend­szeresen, régészeti célú légi fotókat. A Decs melletti Ete mező­város feltárásában is nagy szere­pük volt a légi felvételeknek. Ott egy régész hölgy, dr. Miklós Zsu­zsa pásztázta a magasból az idők mélyét Fentről jól látszódnak a fo­lyók néhai, feltöltődött kanyarula­tai, és azok a szárazulatok, ahol települések lehettek. Szerencsés esetben a földvárak és az egykori utcák kontúrja is kivehető. Az elő­zetes feltárást ily módon segíti a fo­tó, s ma már az utólagos dokumen­táció is elképzelhetetlen nélküle. Ehhez szolgáltat most alapanya­got Bertók Gábor. A kétüléses sárkány a pécs- pogányi reptérről indul. A pilóta Burkus Ferenc. Neki az a dolga, hogy viszonylag egyenletes, 80- 100 kilométeres sebességgel, vi­szonylag állandó, 300 méter kö­■ Egyenletes sebességgel, állandó magasságot tartva repülnek. rüli magasságban haladjon, mi­közben támadnak a légáramla­tok, és mögötte a régész jobbra- balra kihajolva kattintgat. Őcsényig száz fotó készül, az elő­ző repülés óta feltárt tolnai terü­letről. Ennyi fér a memóriakár­tyára. Azt itt letölti egy laptopra a térinformatikai dokumentáci­óval foglalkozó vállalkozó Szente Károly, s visszafelé ismét fény­képezhet a régész. Újabb száz ké­pet exponál a baranyai szakasz­ról a baranyai múzeumnak. Az Mó-os nyomvonala mentén feltárandó terület - a Szekszárd- tóT délre eső szakaszon - folya­matosan bővült. Az eredeti terv, másfél éve 210 ezer négyzetmé­ter volt, most, a már véglegesnek tűnő adat 380 ezer négyzetméter. Kutatás 19 lelőhelyen folyt, illet­ve részben még folyik. A felső - a Szekszárdtól északra eső - sza­kaszon még nem kezdődött meg a munka, de az alapadatok is­mertek. Az induló terület 330 ezer négyzetméter, a vizsgálandó lelőhelyek száma 25. Minderről Odor János régész, szakmai koor­dinátor tájékoztatott. Ő is kiemel­te a légi fényképezés fontosságát. Az átfedéssel készülő fotólánco­latnak köszönhetően hatalmas mennyiségű információ kerül a szakemberek birtokába. Lehető­vé válik nagy kiterjedésű terüle­tek egységes kezelése, és a fel­dolgozott anyagban való gyors- keresés is megkönnyíti a régé­szek hétköznapjait. Tolna megyében legalább hetven földvár volt A FÖLDVÁRAK feltárásának spe­cialistája dr. Miklós Zsuzsa. Mint mondja, Tolna megyében legalább hetven földvár volt, jelentős részük ma mezőgazda- sági terület, szántó. A talaj­szinten nem sok minden lát­szik belőlük, de felemelkedve, 400 méter körül, szépen kiraj­zolódik a szerkezetük. az őcsény melletti, hajdani Ete mezőváros kutatásában is sokat segítettek saját készítésű légi fotói. Ez a 21 hektáros haj­dani település már Európa- szerte ismert lelőhely. Az őcsényi repülőtéren felszállásra készen a sárkányrepülő. A pilóta Burkus Ferenc (balról), az ásatást fotózó régész Bertók Gábor Magasról néznek a múltba régészek Sárkányrepülőről fotózzák az Mó-os menti ásatásokat Az önkéntes munkának sok értéke van segítség Könyveket és szemetet gyűjtenek a fiatal korosztály bevonásával Tegnap kezdődtek el az Önkénte­sek Hete programjai, melyek cél­ja, hogy felhívják a figyelmet az önkéntesek munkájának jelentő­ségére, népszerűsítsék az önkén­tességet és növeljék elismertségét Van mit elismerni, hiszen a köz érdekében Magyarországon mint­egy 370 ezren végeznek valami­lyen munkát nonprofit szerveze­teknél, megközelítően 75 millió munkaórában és 63 milliárd fo­rint értékben - derül ki a Közpon­ti Statisztikai Hivatal adataiból. Tá- gabban vett önkéntes munkát pe­dig egymillió ember végez. Azon­ban nem is a megtakarított pénz a legfontosabb, hanem a munka eszmei értéke. A szekszárdi Hospice Alapítvány 13 aktív ön­kéntese betegek mindennapjait te­szi elviselhetőbbé, a Máltai Szere­tetszolgálat 23 önkéntese hajlékta­lanokkal és rászorulókkal foglal­kozik. És még sorolhatnánk. Zádor Béláné 17 éve végez ön­kéntes munkát. Korábban is em­berekkel foglalkozott, és ezt nyug­díjba vonulása után is folytatni szerette volna. Most 21 önkéntes munkatársával a Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ Nyug­díjas Tagozatánál segítenek a hozzájuk fordulóknak, legyen szó ügyintézésről, vagy házigon­dozásról. Az önkéntesek számát illetően megyei adataink nincse­nek. Szűcs Ágnes, az Önkéntes Központ Szekszárd képviseleté­ben elmondta, Tolnában több száz civil szervezet működik, ezek jó része alkalmazott hiányá­ban önkéntesekkel dolgozik. Ta­pasztalataik szerint a nyugdíja­sok a legaktívabbak, de igyekez­nek minél több fiatalt bevonni a körbe. Az Önkéntes Központ fela­data a közvetítésen kívül az ön­kéntesség népszerűsítése és az információ szolgáltatása. ■ H. É. Az önkéntesek hetének programjai Szekszárdon HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG könyveket, mesekönyveket gyűjtenek a Nagydobronyi Református Ir­galmas Szamaritánus Egész­ségügyi Gyermekotthon számá­ra a Garay-téren. ugyanekkor a Zöldtárs Környe­zetvédelmi Közhasznú Alapít­vány és a Comenius Általános Iskola együttműködésben az Önkéntes Központtal a környe­zetünk tisztasága érdekében felmérést készítenek. Szerdán és csütörtökön társasjátékot játszanak kisdiákokkal az ön­kéntességről. Pénteken 16 órai kezdettel a Hála-Gála kereté­ben a Wosinsky Mór Megyei Múzeum könyvtártermében át­adják a Szomjú-díjat. HIRSAV Evangélikus templomban a képzőművészeti tanszak dunaföldvár Az evangéli­kus templomban tartotta a III. Levendula Napot a mű­vészeti iskola. Díjazták és bemutatták a Levendulás ta­vaszunk című pályázatra beérkezett munkákat. Szőke Sándor igazgató elmondta, rendszeresen teremtenek alkalmat a képzőművészeti tanszak és a néptánc tago­zat bemutatkozására, (vt) Tűzrakó helyet építenek a teherautónyi kőből györköny Teherautónyi kö­vet kapott a Györkönyi Pin­cehegyért Egyesület. Braun Zoltán elnök elmondta, sza­badtéri tűzrakó helyeket épí­tenek. Legutóbbi ülésükön a nemzetiségi napi bortúra részleteit is megbeszélték. Minden résztvevő kap egy poharat ajándékba, s térkép segítségével járhatja végig a pincéket, (vt) A polgármester fogadta a gyerek kézilabdázókat SIMONTORNYA Csőszné Kacz Edit polgármester fogadást adott az országosan is jó eredményeket elért kézilab- dás fiúknak. Kossá Istvánná és Varga Szilvia edzők veze­tésével a szivacskézilabdá­zók az országos bajnokság­ban 6. helyezést értek el, míg másik két korcsoport­ban a legjobb 16 közé jutot­tak, így öregbítették Simontornya hírnevét, (vl) Két héten belül átadják a tehermentesítő utat szekszárd Tegnap tartották a szekszárdi tehermentesítő út északi ágának műszaki át­adását. Juhász István, a Tolna Megyei Közút Kht. osztályve­zetője elmondta, a forgalom­ba helyezéshez szükséges hatósági engedélyekre egy­két hetet még várni kell. Áz 1100 méteres útszakasz töl­tésalapozását szeptemberben kezdték, az aszfaltozást má­jusban fejezték be. (wg) Juhász István és Fekete Károly A gazdasági hiányon javítanának a mözsiek tolna-mözs Képviselő-testü­leti ülést tartott Mözs telepü­lésrész. Áttekintették a Tol­na által előterjesztett dolgo­kat. A költségvetés tárgyalá­sakor javaslatot tettek arra, hogy a városi iskolacentrum elkészültéig a Széchenyi is­kolát költöztessék a mözsi iskola épületébe, mert ez je­lentős megtakarítást jelent­het a városnak, (kp) @ TOVÁBBI HÍREK: www.tolnjunepujsag.hu t i

Next

/
Thumbnails
Contents