Tolnai Népújság, 2007. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

2007-06-01 / 126. szám

2 BONYHAD ES TÉRSÉGÉ TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2007. JUNIUS 1, PÉNTEK hhmmmmmmmwmmrhí Tolna Dorottya műszaki előadó (balról) Filczinger Ágnes polgármesterrel és Sebes Attilával, a vendégházak bérlőjével egyezteti az elképzeléseket A turistákra bízzák a jövőt lehetőség Szállásfejlesztésben pályázati előnyben van Váralja HÍRSÁV Sziklakertet építettek a faluban, saját anyagból bátaapáti A falu központi buszmegállója mellett szik­lakertet és egy kis tavat ala­kítottak ki. A sziklakerthez a helyi bányából származó gránitot használtak fel. A munka 1,2 millió forintba került. Az újjávarázsolt fa­luközpont június 8-án adják át ünnepélyesen, (wg) Új helyre került a régi nagydorogi pellengér nagydorog Az egyházme­gye, a gyülekezet, és az ön- kormányzat támogatásával újítják fel a nagydorogi re­formátus parókia kerítését a napokban. Közben a temp­lom előtt helyezték el a régi szégyenkövet, ami eddig a parókia udvarán állt. (hé) Bemutatóval zárták az évet a Táltos iskolások bátaszék Évzáró bemutatót tartottak tegnap a bátaszéki Táltos Iskola diákjai. Az ér­deklődők táncprodukciót és a kézművesek munkáiból nyílt kiállítást is megcsodál­hatták. (bk) Három kiállító: Könyves Sándor, Rohmann Nóra és András Kitti Új háziorvos érkezett Pécsről Szekszárdra szekszárd Új háziorvos kezdte meg munkáját a 9. számú háziorvosi körzetben Légrádiné dr. Kassai Enikő személyében. Az előző házi­orvos dr. Lampek Imre érté­kesítette praxisjogát. A pra­xisjog átvételével a közgyű­lése egyetértett, a doktornő­vel a feladat ellátására szer­ződést kötött, (ii) @ további hírek: WWW.TOLNAINEPUJSAG.HD Súlyponti településnek minősítette Váralját a regi- onálisi degenfogalmi bi­zottság. Ez azt jelent, hogy a település a jövőben nagy eséllyel pályázhat turiszti­kai fejlesztésekre. Rácz Tibor A váraljai parkerdei tavak felé vezető úton jól látszott, hogy nemrégiben óriási zivatar volt. A járást kátyúk, sár és az a hor­dalék nehezítette, amelyet az eső a Mecsekből a falu felé hor­dott. Mintegy négy kilométerre a település központjától két er­dei házikó áll az erdő közepén, amelynek tulajdonosa az önkor­mányzat. A turistaházakat egy bérlő működteti. Ezt a két épüle­tet is szeretné felújíttatni a helyi önkormányzat. Remélik, a Dél­dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ír ki olyan pályázatot, amely ezt lehetővé teszi. Az úton elkísért minket Filczinger Ágnes, Váralja pol­gármestere is. Örömmel újsá­golta, hogy a községüket azok közé a települések közé sorol­ták, amelyek pályázhatnak 2007 és 2013 között a turisztikai fejlesztéseket támogató uniós pénzekre. - A különböző muta­tók alapján kialakított pontrend­szer szerint a völgységi telepü­lések közül Váralja is bekerült az első kategóriás magterületek közé. Ez azt jelenti, hogy nagyobb az esé­lyünk arra, hogy nyerjünk a turisztikai pályázaton. Mindkét házat ilyen forrásból szeretnénk felújítani - mondta a polgármes­ter. A vizesblokkot, a tetőt, a fű­tést, valamint a nyílászárókat kellene korszerűsíteni. Emellett a három parkerdei tó közül kettőt sürgősen ki kellene kotorni, mert szinte teljesen el­iszaposodtak. E tavak szomszéd­ságában tartják minden évben a Kuglóf Fesztivált, amelyre a múlt évben közel kétezren látogattak ki. Éppen ezért sze­retnének majd egy fedett, szabadtéri színpadot is építeni, hisz ezen a fesztiválon egyre nevesebb elő­adók lépnek fel. A polgármester szerint újabban nem ők keresik meg a művészeket, hanem már az ismert előadók ajánlkoznak be a fesztiválra. Filczinger Ág­nes aláhúzta, a fesztivál, a tele­pülés fekvése, adottságai, vala­mint természeti látványosságai miatt óriási lehetőségek vannak a turizmus fejlesztésében Váral­ján. A pályázatokhoz az önkor­mányzat minden önerőt és támo­gatást megadna. Működik több panzió és vendégház is a telepü­lésen, amelyek közül az egyik ta­valy kifejezetten jó évet zárt. Ez is mutatja, hogy egyre többen kí­váncsiak a településre. Márton György, a Dél-dunán­túli Regionális Fejlesztési Ügy­nökség fejlesztési igazgatója kér­désünkre elmondta, a Regionális Idegenforgalmi Bizottság nem­rég hozott egy döntést a régió súlyponti településeiről. Ennek lényege, hogy a forrásokat oda koncentrálják, ahová azt a szak­emberek érdemesnek tartják. Ezt a vendégéjszakák száma, va­lamint a vonzerő alapján állapí­tották meg. A három megye 645 településének 45 százaléka kap­ta meg a súlyponti település cí­met. A völgységi települések kö­zül Bonyhád, Kakasd, Lengyel valamint Tevel szerepel még a jelenlegi súlyponti települések listáján Váralján kívül. Parkolót, parkot épített a falu saját forrásból bátaapáti Mintegy huszonnégy parkolóhelyet épített az önkor­mányzat a település temetőjénél, mondta el lapunknak Krachun Szilárd polgármester. Mindezt önerőből valósították meg. A parkoló építése az önkormány­zatnak 2,2 millió forintjába ke­rült. Emellett nemrég egy parkot is kialakítottak a falu központjá­ban, amelyben van egy szikla­kért, egy kisebb méretű tó és egy pihenőhely padokkal. Itt helyez­tek el egy gránittömböt is, amo. lyet a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás alakulásá­nak tizedik évfordulóján, június nyolcadikén lepleznek majd le hivatalosan. Krachun Szilárd hozzátette, terveik között szere­pel a temetőhöz vezető út felújí­tása, amit a nemrégiben beadott TEKI és CÉDE pályázatokból sze­retnének finanszírozni. ■ R. T. Közösen pályázna a falu a térség településeivel CIKÓ Támogatta a képviselő-tes­tület legutóbbi ülésén a RE-KOM Kht. zrt.-vé alakulását és egyút­tal delegálta a tagokat a felügye­lő bizottságba, valamint az igaz­gató tanácsba. Az utóbbi hét vi­haros időjárása miatt a települé­sen előfordult, hogy az utakat, járdákat elöntötte az iszap. Hosz- szú távú megoldást jelenthet az a vízelvezetési, vízvédelmi prog­ram, amely mintegy 100 millió forintba kerülne. Erre az összeg­re a Bátaapáti Térsége Terület- fejlesztési Társulással közösen pályáznak. Megkezdődött a Ci- kói úton a zártkertek villamosí­tása, ami 120 tulajdonost érint. Jelenleg a villanyoszlopok állítá­sát végzik. Az ülésen a Falu Tv Alapítvány kuratóriumának tag­jaival folytattak kerekasztal-be- szélgetést. Bár az önkormányzat új stúdió kialakítását tervezi a helyi televízió részére, a lakos­ság szóvá tette, hogy az utóbbi időben kevesebb felvétel készül a falut érintő eseményekről, ren­dezvényekről. ■ !. H. A felvidékiek kitelepítésére emlékeztek Szeptembertől pályázhatnak a települések a 2007-2013-as időszakban csak a súlyponti települések önkormányzatai pályázhatnak szállásfejlesztési forrásokra. Az első kétéves időszakban, 2007-2008-ban rendelkezésre álló pénz kilencmilliárd forint. emellett ugyanebben az id& szakban komplex turisztikai termékcsomagok megvalósítá­sára is lehet pályázatok álján forrást igényelni, hétmilliárd forint jut erre. De ehhez leg­alább három, turistákat csalo­gató vonzerőt kell felmutatni önállóan vagy másik önkor­mányzattal összefogva. A nem súlyponti települések sincsenek kizárva ebből a pá­lyázatból, ám mindenképpen olyan községekkel kell társul­niuk, amit súlyponti kategóri­ába soroltak. A vonzerőfejlesz­tésnél a pályázatok támogatá­si aránya 50-70 százalék, a szálláshelyfejlesztésnél 3040, a többi pénzt a pályázónak kell előteremtenie. ■ Koncentrálják a turisztikai forrásokat. Borversennyel ünnepelték a jubileumot a barátok bonyhád Tízéves fennállását ün­nepelte a Bonyhádi Borbarát Kör. A jubileumot összekötötték a 7. kistermelői borversennyel. A rendezvény kulturális műsor­ral indult: a váraljai kórus sző­lővel, borral kapcso­latos verseket, dalo­kat adott elő, vala­mint Kosnás Árpád és a bonyhádi német tánckar lépett fel. Módos Ernő, a szekszárdi borlovagrend nagy­mestere analizálta a 2006-os esz­tendőt, majd következett a bor­versenyértékelése. Márton Béla, a szervezőbizottság vezetője el­mondta, összesen 122 borminta érkezett. Vörösből 70, roséból 12, fehérből pedig 40. A bírálatot há­rom bizottság végezte és a zsűrit Szekszárd és környékbeli neves borászok, ismert szakemberek mellett 1-1 borbarát kör tagja al­kotta. A leadott mintákból 30 arany, 32 ezüst és 43 bronz mi­nősítést ért el, míg 20 bor nem kapott minősítést. Kategóri­ánként nagyarany­éremmel díjazták Ónodi Szabolcs fehér (sárga muskotály), Hegedűs Lászlóné rosé (meriot rosé), Sebestyén Jó­zsef cabernet sauvignon vö­rösborát. A legeredményesebb kistermelő címet ketten kapták meg: Sebestyén József bonyhádi, illetve Beke Zoltán nagymányo- ki termelő. ■ Hunyadi I. > ■ A 122 mintá­ból 30 lett aranyérmes. Most félmillióval jobban jár! A Suzuki Hirtnél Régi autóját most akár 500 000 Ft beszámítási felárral cserélheti új Suzukira! a Suzuki Hirt Autószalon Tamási, Vasút u. 1-3. Tel.: 74/573-920 Kaposvár, Kond vezér u. 2. Tel.: 82/555-515 bonyhád - A falvakban marad­iakat is megviselte a kitelepítés, hisz barátaiknak kellett elhagy­ni lakóhelyüket - mondta Seres Lajos, Alsószeli polgármestere az egykori felvidéki kitelepítettek bonyhádi találkozóján. Az ese­ményt a Bonyhádi Felvidékiek Egyesülete szervezte, mivel 60 esztendeje kezdődött meg a kite­lepítés 3 községben: Alsószeli- ben, Deákiban és Kismácsédban. E három településről most ötve- nen érkeztek a Völgység főváro­sába. A hivatalos köszöntő után a Palotabozsoki Magyar Dalkör adott elő felvidéki dalokat, köz­tük azokat is, melyekkel hat év­tizede búcsúztak szülőfalujuktól a telepesek. Fellépett még Deáki citerazenekara, valamint a bony­hádi felvidékiek kórusa. Végeze­tül az egybegyűltek megkoszo­rúzták a Völgység Múzeum fa­lán lévő, a helyi egyesület által készíttetett felvidékiek emlék­tábláját. »H. I. * i i * %

Next

/
Thumbnails
Contents