Tolnai Népújság, 2007. április (18. évfolyam, 77-100. szám)

2007-04-02 / 77. szám

Tolnai Népújság % 2007. ÁPRILIS 2., HÉTFŐ XVIII. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM, ARA: 89 FT, ELŐFIZETVE: 67 FT LABDARUGÓ MEGYEI ELSŐ OSZTÁLY: EGY ÉVIG DECS AZ ÚR A SÁRKÖZBEN rr r r ► 11. OLDAL HAT EVE VOLT ILYEN DERÜLÁTÓ UTOUÁRA A GAZDASÁGI SZFÉRA ► 7. OLDAL www.tolnainepujsag.hu EGZOTIKUS SZTÁROK A KÉPERNYŐN ► a Bűnben ég a szerves anyag A tavaszi idő kicsalogatta a kisker­tekbe, szőlőkbe az embereket. A met­szés a vége felé tart, a levágott vesz- szőket sokan összegyűjtik és elége­tik. Pedig ez tilos. ► 2. OLDAL Több rendőrt szeretnének Míg az ország­ban nemrégiben még sokan rend­őrállamot kiáltot­tak, addig a szek­szárdi kistérség településein több rendőrt szeretné­nek. ► 3. OLDAL TARTALOM GAZDASÁG 7 KÖZÉLET 8 SPORT 9­11 BŰNÜGYEK 12 TV-MŰSOR 12 HOROSZKÓP 13 REJTVÉNY 13 SMS 13 HIRDETÉSEK 14 Az atomerőmű versenyképes A paksi atomerőmű igazgatóságának elnöke Széchenyi-díjat kapott tudo­mányos-közéleti munkásságáért. Dr. Molnár Károly számos más, igen fon­tos poszton tevékenykedik, a Buda­pesti Műszaki Egyetem tanszékveze­tő tanára, rektora. ► 5. oldal IDŐJÁRÁS Ma ismét száraz, napos, meleg idő lesz. Gyenge kele­ties szél várható, a hőmérséklet mi­nimuma 4, maxi­muma 18 fok kö­rül alakul. ► 13. OLDAL Olcsóbb orosz gáz Tíz százalékkal olcsóbban kapja Magyarország a gázt az orosz Gazpromtól, mint három hónappal korábban. ► 7. OLDAL Kóka az SZDSZ új elnöke Óriási meglepetések és izgalmak tar­kították az SZDSZ elnökválasztását. Az első voksolás után, a két induló, Kóka János és Fodor Gábor 377-377 szavazatot kapott. Az új szavazás után Kóka lett a befutó. ► 8. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Három fiatal állt a minap az egyik szekszárdi élelmiszerbolt pénztáránál. Vettek egy csokit 96 forintért. Nem tu­dom, kinek mennyi jutott a szeletből, de azt láttam, hogy nehezen találták meg a százast, amivel fizettek. A pénz­táros beütötte az összeget, majd adta volna a visszajárót. A srácok szinte egyszerre mondták: - Tartsa meg höl­gyem! A sorban várakozók nem is tud­ták mosolyogjanak vagy bosszankodja­nak. Tény, a fiatalok még nem tudták értékelni a pénzt, ami szerintük arra jó, hogy az ember elköltse. Ez így is van rendjén. Nyilván változik majd a véleményük, ha nekik maguknak kell megdolgozni érte. Lehet, akkor már minden forintért harcolni fognak, (mi) 07077 9 770865 603012 Ez már nem gyermekcsíny bűnözés Az esetek többségében idősebbel együtt lop a fiatal A 14 év alatti gyermekbűnözők gyakran maguk is áldozatok. A legtöbben lopnak, de akadnak nagyon megdöbbentő esetek is (illusztráció) Csökkent a 14 év alatti, vagyis a gyermekkorú bűnelkövetők száma az országban és a me­gyében is. Tolnában 2004-ben 133, egy évvel később 121, ta­valy pedig 98 gyermek köve­tett el bűncselekményt. Még­sem lehetünk nyugodtak, mert az utóbbi két évben egy- egy megdöbbentő esetre de­rült fény, mondta dr. Ökrös Magdolna, a Tolna Megyei Fő­ügyészség fellebbviteli ügyé­sze, sajtószóvivő. A bűnelkö­vetők 75 százaléka teljes csa­ládban él, s csak nagyon ke­vés köztük az állami gondo­zott. A15 százalékot sem éri el a csonka családban nevelke­dők aránya. Jellemző azon­ban; hogy a szülők több mint a fele munkanélküli, s az utóbbiak 60-70 százaléka al­koholista. ► 2, OLDAL A Lux-Tex visszavonta a felmondást munka A csökkenő támogatás miatt továbbra is bizonytalan a helyzet bátaszék Visszavonták a Lux- Tex Kft. bátaszéki dolgozóinak felmondását - közölte érdeklő­désünkre Schäffler Ádám, a kft. Tolna megyei cégvezetője. Mint azt csütörtöki számunk­ban megírtuk, a megváltozott munkaképességűeket foglal­koztató cég bátaszéki üzemé­nek tizenhat dolgozója meg­kapta a felmondását. Schäffler Ádám már akkor jelezte: el­képzelhető, hogy visszavonják a felmondást. Ez azóta meg is történt. A cégvezető azonban arra nem tudott válaszolni, hogy hány hétig, vagy hóna­pig lesz még munkájuk a bá­taszéki dolgozóknak. Az elbo­csátási tervek oka egyébként az, hogy jelentősen csökkenni fog a megváltozott munkaké­pességűek után járó állami tá­mogatás. ■ S. K. Két díszpolgárt avatott Dombóvár az idei évben dombóvár Véget ért a Dombó­vár Hete 2007 rendezvényso­rozat. A várossá avatás 37. év­fordulóját gálaműsorral ünne­pelték a hétvégén. Ebben az év­ben két díszpolgári címet is adományozott a képviselő-tes­tület. Az egyiket Takács István­ná vehette át. Az Illyés Gyula Gimnázium pedagógusa hosz- szú évek óta részt vesz a Dom­bóvári Városszépítő és Város­védő Egyesület munkájában. Meghatározó szerepet játszott a várostörténeti gyűjtemény létrehozásában. A másik dísz­polgár Majoros János kerami­kusművész, aki 1928-ban szü­letett Dombóváron. A kétsze­res Munkácsy-díjas alkotó számtalan kiállításon mutatta be munkáit, amelyek az Ipar- művészeti Múzeumban is lát­hatók. Dombóvár Város Elis­merő Díszjelvénye címet ka­pott önzetlen munkájáért, a vá­ros jó hírnevének öregbítésé­ért Freller Miklós, Kovács László, dr. Kutas Péter, Lengyel Ferenc, Somogyi György és So- mogyvári László. Az Év Ven­déglátója díjat Bessenyei Lász­ló, az Év Társasvállalkozója cí­met a Dasser B42 Kft. és a Völ­gység-Hegyhát Takarék, a Tisz­ta Vízért különdíjat pedig a dombóvári vízmű kapta. Va­sárnap a sport és az egészség napjával zárult az egyhetes rendezvénysorozat ► 16. oldal A Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet Termesé easraiW MM * miéi* 2,5%-os éves kezelési költség Maximum 5 éves lejárattal (THM: 13,19-16,91%) Hitelbefogadási díj nem kerül felszámításra! Jelen ajánlat tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek A részletekről érdeklődjön kirendeltségeinken! Nyugdíjjárulékot fizetnek a munka mellett dolgozó nyugdíjasok A hónap elejétől ismét emel­kedtek a lakosság terhei. A nyugdíj mellett dolgozóknak a kiegészítő jövedelem után 8,5 százalékos nyugdíj járulékot kell fizetni. Cserébe a kereset növeli a nyugdíjat. A nagykorú eltartottaknak sem ingyenes az orvosi ellátás. Az APEH-nél kell bevallani és befizetni a járulé­kot. A közel hatezer forint meg­fizetését más is átvállalhatja. Szigorodtak a munkaügyi sza­bályok, nőttek a bírságok. Fi­zetni kell az autóutak többsé­gén, és emelkedett a cigaretta jövedéki adója. ► 7. oldal A megyei kórház igazgatója aláírt, de záradékkal szekszárd Dr. Muth Lajos, a megyei kórház főigazgatója is aláírta szombaton a finanszíro­zási szerződést az egészségbiz­tosítóval. - Ellenkező esetben még rosszabb helyezetbe került volna a betegellátás és a kórház - mondta lapunknak. Hangsú­lyozta, hogy a diktátumot erköl­csileg elfogadhatatlannak tart­ja. Nem ért egyet a megyei kór­ház az aktív ágyak csökkentésé­nek a mértékével, annak szer­kezetével. Kifogásolták a beuta- lási rendszert, a volumenkorlá­tozás jelen szabályait és más részleteket. A bonyhádi és a dombóvári kórház igazgatója ugyancsak a betegellátás érde­kében, a diktátum ellen tiltakoz­va és szakmai észrevételeket té­ve írta alá egy nappal korábban a finaszírozási szerződést. ■!. I. Összefogtak a Völgység óvópedagógusai bonyhád Megalakult a völgysé- gi óvodapedagógusok munka- közössége. A szakmai csoport létrehozását a Völgységi Több­célú Kistérségi Társulás kezde­ményezte. Mint Somogyi János humánreferens elmondta, a kö­zösség létrehozásával a szak­mai munka minőségének jobbí­tása, a tapasztalatok kicserélé­se, a jó nevelési módszerek to­vábbadása a céljuk. A közösség vezetőjévé Markovics Mihály- nét, a bonyhádi Varázskapu Óvoda igazgatóját választották. Ő azt mondta: a munkaközös­ség a kistelepüléseken sokszor egyedül dolgozó óvónők számá­ra jelenthet ismeretszerzési, konzultációs lehetőséget. ■ P. Á. 4 L J 1

Next

/
Thumbnails
Contents