Tolnai Népújság, 2007. március (18. évfolyam, 51-76. szám)

2007-03-01 / 51. szám

Tolnai Népújság |\ 'SoaA ** * ^ mádpiiic 1 rci'rrnDTni/' Y\/III CV/CAIVAM Q7ÁM ÁDA- QQ CT Fl nFI7FT\/F- R7 FT WWW TOI NAINFPIJISAG.HU 2007. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK x XVIII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM, ARA: 89 FT, ELŐFIZETVE: 67 FT A TÚLSÚLY MAR FIGYELMEZTETŐ JEL LEHET ► 5., 9. OLDAL KEVESEBB JUT A POLGÁRI VEDELEMRE CSÖKKEN A PÉNZ, TÖBB A FELADAT ► 3. OLDAL www.tolnainepujsag.hu RÚZSA MAGDI AZ EUROVÍZIÓS FESZTIVÁLON ► 11. OLDAL EGY PERCBEN Nehéz uniós pénzhez jutni A paksi kistérség számos települése pénz hiányában nem tervez komo­lyabb fejlesztést. Uniós forrásokra várnak, különböző pályázati keretek­ben bíznak. ► 2. oldal Nagy Bandó mint tananyag Színész, író, költő és bölcselő a hu­morista. Nagy Bandó annyi min­dennel foglalko­zik, hogy talán rá­jött, hogyan kell nyújtani az időt. ► 11. OLDAL ■MnMMMBHHIHHHH TARTArniürV GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BŰNÜGYEK 11 TV-MŰSOR 11 SMS 13 HOROSZKÓP 13 REJTVÉNY 13 HIRDETÉSEK 14 Bezárhat a paksi Tourinform Amennyiben egy hét múlva a paksi képviselők is elfogadják, május 31-én bezár a paksi Tourinform iroda. Júniustól vállalkozói formában működ­hetne a turisztikai információs iroda, az önkormányzat pedig szerződés alap­ján támogatná. A paksi nem az első iro­da, amelyet bezártak idén. ► 4. OLDAL ' Éá|' IDŐJÁRÁS ■‘-Vi' v Ma - a reggeli köd eltűnik. Borongós idő lesz, kevés eső­vel, megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet kora délutánra 13 fok körül alakuL ► 13. OLDAL Saját magukat verték meg Önmagát verte meg a Szekszárd AC Linzben. Úgy szen­vedett 7:3-as vere­séget, hogy három meccset is nyerő pozícióból bukott el. ► 15. OLDAL A mese és a horror a siker Csak kiemelkedően magas nézettség­re számot tartó filmeket vetítenek má­tól a szekszárdi Panoráma mozi nagy­termében. Az országban a legtöbb ki­sebb mozi nézőszáma csökken, s a fil­mek szerelmesei Szekszárdon is el­pártoltak, ráadásul itt a moziterem sem túl kényelmes. ► 16. oldal SZÓVÁ TESSZÜK A technikai haladás dicsérni sokan vannak. De ellenzők is akadnak szép számmal. Nemrég ők tartottak konfe­renciát a fővárosban, melyen a globá­lis felmelegedéstől a nemzetfogyáson át az agytumorig, mindenért a koszerű közlekedési és kommunikációs eszkö­zöket hibáztatták. A vezérszónok kije­lentette, hogy ő minél kevesebb ökoló­giai lábnyomot kíván maga után hagy­ni, biciklivel jár, nincs tévéje, számító­gépe, digitális kamerája, se más elekt­romos kütyüje. Nagy tapsot aratott, a szünetben közrefogták a vidékről érke­zettek, és kérdezgették, hogyan hívhat­nák meg egy szegedi és egy pécsi fó­rumra. Egyszerűen - mondta -, és megadta mindkét mobilszámát, (wg) 9 770865 600349 07051 A büntetés tartana rendet parkolók Elfoglalják a mozgássérülteknek fenntartott helyeket i 'm A mozgássérült Jaszenovicsné Kakuk Anasztázia szerint az áruházaknál gyakran nem rászorultak parkolnak a nekik fenntartott helyeken A gyakoribb ellenőrzések, fi­gyelmeztetések, büntetések visszatarthatják az autósokat attól, hogy illetéktelenül ve­gyék igénybe a mozgássérül­tek számára kijelölt parkolóhe­lyeket. Erre a megállapításra jutottak a rendőrök és a moz­gássérült egyesület képviselői, akik a Tolna Megyei Közterüle­ti Egyeztető Fórum keretében szúrópróbaszerű, fokozott el­lenőrzést tartottak megyénk nagyobb városaiban. A két szervezet képviselői tavaly kö­töttek együttműködési megál­lapodást. Az első ellenőrzés si­kerén felbuzdulva újabb, ha­sonló akciókat terveznek me- gyeszerte. ► 3. oldal Bajban vannak a civilek, kevés a pénz támogatás Szekszárdon már nem lehet felajánlani az iparűzési adóból Bajban vannak a szekszárdi ci­vilek: bevételeik jelentős részé­től elesnek, ha nem kapnak az adóbevételekből. Bonyhádon és Tamásiban pályázati rend­szerben támogatják az önkor­mányzatok az egyesületeket, alapítványokat. Az erre szánt összeg az elmúlt évekhez ké­pest a legtöbb helyen csökken. Bonyhádon az idén két száza­lékkal kevesebb pénzhez jut. Szekszárdon 2006-ig a vállal­kozók iparűzési adójának öt százalékát egy általuk megne­vezett szervezetnek utalta át az önkormányzat. Pakson je­lenleg is van erre mód. Szek­szárdon ez a lehetőség megszűnt. Illés Tamás, a szek­szárdi Civil Kerekasztal veze­tője szerint ezzel 80 százalék­kal csökkenhet a helyi civilek támogatottsága. ■ P. Á. 2010 elejére elkészül az M6-0S gyorsforgalmi út PÉCS Kormánydöntés szüle­tett tegnap arról, hogy az M6- os gyorsforgalmi út kétszer két sávban 2009 végére, de legkésőbb 2010 elejére Pécsig el­készül - jelentet­te be Wekler Fe­renc, a Dél-du­nántúli Regionális Tanács (DÜRFT) tegnapi ülésén. Áprilisban kiírhatják a nem­zetközi pályázatot, és 2008 ele­jén megkezdődhet a tényleges munka: a Dunaújváros-Szek- szárd közti 67 kilométeres, a Szekszárd-Bóly közti 49 kilo­méteres szakasz a négy alagút­tal és völgyhíddal, valamint a Bóly-Pécs közti 30,5 kilomé­Főként a kiste­lepülések pálya zatait várják. tér hosszúságú szakasz építé­se. A beruházás előkészítése Szekszárd-Bóly esetén 77, Bóly-Pécs tekintetében 98 szá­zalékos, míg Duna­újváros és Szek­szárd között na­gyobb a lemaradás. A régiós tanács meghirdette fejlesztési pályá­zatait is. A Dél-Dunántúl ön- kormányzatai összesen csak­nem 1,6 milliárd forintra pá­lyázhatnak. Wekler Ferenc ar­ra kérte a városok vezetőit: a 2007-re leszűkült forrást hagy­ják meg a kistelepüléseknek, mivel a Dél-dunántúli Operatív Program főként a városoknak kedvez majd. ■ Cs. L.-Sz. Á. 3 w m I?##, •• —«tf Minden készpénzes, legalább háromsoros apróhirdetéshez ajándékot adunk! Hívja a 1-534-es telefonszámot. Tolnai Népújság Kifogásolta az MDF pénzügyeit vizsgálatában a számvevőszék A párttörvény rendelkezései el­lenére névtelenül fogadott el 1,3 millió forintnyi pártado­mányt a Magyar Demokrata Fórum 2004-ben és 2005-ben - állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Mindez ellentétes a párttörvény ren­delkezéseivel. Az ÁSZ arra is rávilágított: a párt könyvelése több ponton nem felelt a számviteli törvény előírásai­nak, s figyelmen kívül hagyták az előírásokat akkor is, amikor a demokrata fórum egyesült az MDNP-vel. A rendszerváltó párt jelenleg tízéves támoga­tottsági csúcson van. A Szon- da-Ipsos felmérése szerint je­lenleg a valamilyen pártot biz­tosan választók hét százaléka voksolna rá. ► 8. oldal A hír velünk jár! Borúlátóbbak a magyarok, mint kellene Az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott országok polgára­inak többségéhez hasonlóan a magyarok is úgy érezték: a csatlakozás árnövekedést ho­zott. A régió államaiban ugyan­akkor az emberek 38 százalé­ka úgy látja: hamarosan javul­ni fog az egészségügyi ellátás színvonala. Nálunk csak 17 százalék ilyen optimista. Az életszínvonal emelkedésére is csupán a hazai közvélemény 22 százaléka számít. A Gfk Hungária szerint a gazdasági statisztikák nem támasztják alá az ilyen fokú pesszimiz­must. ► 7. OLDAL A hétvégén lesz olvasóinknak egy Jó tanácsunk Szombati számunkban olvasó­ink ismét megkapják a lapunk mellékleteként megjelenő Jó ta­nács című egészség- és életmód- magazint. írunk arról, hogy mi­lyen veszélyekkel jár a tavasz, s aki megfázott, hogy milyen prak­tikákkal erősítheti ellenálló­képességét. Olvashatnak az alT gäui törpefenyő különleges olajá­ból készült bőrápolószerek jóté­teményeiről, és sok más hasznos tudnivaló mellett megtudhatják, miért fontosak a probiotikumok, hogyan lehet megszabadulni a felesleges kilóktól, és hogy mi le­gyen a tavaszi megújulás prog­ramja. És még sok-sok jó tanács a Jó tanácsban: megtalálják szombati számunkban. ■

Next

/
Thumbnails
Contents