Tolnai Népújság, 2007. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

2007-02-01 / 27. szám

Tolnai Népúj ság 2007. FEBRUAR 1., CSÜTÖRTÖK XVIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, ARA: 89 FT, ELŐFIZETVE: 67 FT www.tolnainepujsag.hu FEBRUÁRBAN AZ OROSZOKÉ LEHET A MALÉV ► 8. OLDAL ÚJ JOBBOLDALI PÁRTOT ALAPÍTHAT GORKA, A TERRORSZAKÉRTŐ ► 6. OLDAL GYÓGYÍTSA MEGTÉPÁZOTT IDEGEIT ► 9. OLDAL ■arassa; Házat szeretnének a civilek A Nagycsaládosok Paksi Egyesülete közgyűlésén vetődött fel egy civil ház létrehozásának igénye. Persze nem először. Hosszú évekre nyúlik vissza a terv, hogy az egyesületek, alapítvá­nyok rendelkezésére bocsásson az önkormányzat egy épületet, ahol ta­lálkozhatnak, programjaikat tarthat­ják, ügyeiket intézhetik. ► 2. oldal Nők a bérlista legvégén A nők nemcsak a munkaerőpiacon vannak nehe­zebb helyzetben, hanem keveseb­bet is keresnek, mint a férfiak. ► 3. OLDAL i-iiin>nmirimiMHin«iiiiiiiHMinniriiiiiiiM«i«i» tartatamV PANORÁMA 6-7 GAZDASÁG 8 ÉLETMÓD 9 BŰNÜGYEK 11 TV-MŰSOR 11 HIRDETÉSEK 12 HOROSZKÓP 13 REJTVÉNY 13 SPORT 14-15 Magáért tehet legtöbbet mindenki Az egészségtelen és mozgásszegény életmód okozza a legtöbb egészség- ügyi problémát a negyven éven felü­li korosztályban. Változtatni soha­sem késő. ► 5. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma számottevő csapadék nem lesz. A délelőtti felhőzet délutánra kissé felszakadoz­hat, a hőmérsék­let 0 és +7 fok kö­zött várható. 113. OLDAL Míífiivön is jók a paksiak Idei harmadik edzőmérkőzését is megnyerte a Paksi FC csapata, amely a kecske­méti műfüvesen játszott az NB li­es Szolnokkal. ► 15. OLDAL Hullámsírból mentettek Hullámsírtól mentette meg két Tolna megyei embertársát három fiatalember. Hősies magatartásuk elismeréseként tegnap délelőtt vették át az Életmentő Emlékérem kitüntetést. ► 16. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Az autóstársadalom aktív résztvevője­ként azt már sajnos megszoktam, hogy a gyalogosok a legváratlanabb helyeken bukkannak fel. A közleke­dési lámpa tilos jelzése ellenére a zebrán átfutó öngyilkosjelöltek szinte már fel sem tűnnek. Amit a minap láttam az egyik szekszárdi keresztező­désben, az már annál inkább szokat­lan volt. Egy apuka vagy talán nagy­apa, a közelgő autóm előtt egy baba­kocsiban fekvő apróságot tolt át nagy nyugalommal a gyalogátkelőhelyen. A lámpa természetesen piros volt. Ha valaki a saját életét kockáztatja, az az ő dolga. De egy magatehetetlen gyermeket veszélyeztetni azért talán mégsem kellene, (sv) 07027 770865 603043 Veszélyes a tanulási zavar felmérés A szülőnek is együtt kell működnie a szakemberrel Mesét halhatnak a szekszárdi Mérey utcai óvodások, velük még nincs baj. A későbbi tanulási zavarok első jelei már ebben az életkorban észlelhetők Tolna megyében évente mint­egy kétszáz, tanulási zavarral küzdő gyermeket talál a peda­gógiai szakszolgálat tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsága. A tanulási zavarok előfordulási gyakoriságát az általános isko­lás korú gyerekek körében 15 százalékra teszik a külföldi szakértők. Magyarországon eleinte 3 százalékos volt ez az arány, de a globális olvasásta­nítási módszer elterjedésével az olvasászavar gyakoribbá vált, és ennek tízszeresére nőtt a problémások aránya. A tanu­lási zavarok kategóriájába több mint negyven meghatározás tartozik. Az a diák, aki tanulá­si zavar miatt már az első isko­lás években lemarad a többi­ektől, szinte behozhatatlan hátrányba kerül. ► 3. oldal Hét osztályból csak kettő maradhat megye A közgyűlés bizottságai a szűkös költségvetésről tárgyaltak Hétszázmilliós működési hi­tel felvétele: ezzel számol a megyei önkormányzat ez évi költségvetése. A kassza tartal­ma a megye három, művelő­dési és oktatási, területfejlesz­tési, valamint ifjúsági és sportbizottságának ülésén is terítékre került. Kerecsényi Márton, a harmadikként em­lített testület elnöke elmond­ta: a bizottsági igen döntés an­nak elismerése, hogy ilyen megszorítások közepette jó költségvetés nem létezhet, ugyanakkor ennél jobb terve­zetet sem lehet összeállítani. Dr. Say István, a művelődési bizottság elnöke hozzátette: a jelenlegi intézményi szerkezet nem képzelhető el létszámle­építés nélkül. A megyei önkor­mányzat hivatalában is válto­zások várhatók: az eddigi hét osztályból kettőt alakítanának ki. A dr. Sümegi Zoltán vezet­te területfejlesztési bizottság a biomasszáról mint energiafor­rásról kíván készíttetni tanul­mánytervet. A végső döntést ebben is a február 14-i közgyű­lés hozza meg. ■ Sz. Á. Több mint egymilliárdba kerül az új vízbázis szekszárd Beadta a környe­zetvédelmi pályázatot a város az új vízbázis kialakítására - jelentette be tegnap Horváth István, Szekszárd polgármes­tere. A több mint egymilliárd forintos beruházás elnyeréséhez je­lentős lobbierőre lesz szükség - tet­te hozzá. Ebben is a város stratégiai partnere a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Az állami cég szakmai be­fektetője annak a konzorci­umnak, amelytől a város visz- sza akarja vásárolni tulajdon- részét. Az együttműködésről egyhangú döntést hozott leg­utóbb a közgyűlés - emelte ki ■ A város vissza' vásárolná a tulajdonrészt. a polgármester. Elmondta to­vábbá, hogy várhatóan a jövő héten megszületik a megálla­podás a vízmű üzletrészének visszavásárlásától. A finan­szírozás módjáról bankok­kal tárgyalnak. A tranzakció függet­len a város költ­ségvetésétől, a hi­telállományt nem növeli. Minden visszavásár­lást és vásárlást a később hol­dinggá fejlesztendő vagyon­kezelő kft.-n keresztül valósí­tanak meg. A tervezett továb­bi vásárlás vagy vásárlások részleteiről azonban még ko­rai lenne beszélni - mondta a polgármester. ■ 1.1. HIRDESSEN HATÉKONYAN! 2007, február 9-én, pénteken megjelenő összeállításunkban akciós hirdetési lehetőséget kínálunk. A PITK mmmut melléi lHliliw linkben |30% 9 kedvezménnyel gi adhatja talfS 'rdetésétó ■ 1 1111 Bővebb felvilágosítás: 74/511-534 Tolnai Népújság A hu veiimk tar Kórházaikért sztrájkolnak pénteken a vasutasok Egyórás figyelmeztető sztrájkot tartanak pénteken, február 2-án a vasutasok - jelentette be tegnap Simon Dezső. A Vasuta­sok Szakszervezetének (VSZ) elnöke elmondta: aznap 8 és 9 óra között nem közlekednek a személy- és tehervonatok. Csak alapjáraton működik pén­teken a vasutas egészségügyi ellátás: a MÁV-egészségü- gyisek 8 és 18 óra között csak az elégséges szolgálatatásokat nyújtják majd. A sztrájk oka: a kormány az egészségügyi re­form részeként átszervezné, il­letve részben megszüntetné a vasúti dolgozókat ellátó Intéz­ményeket. ► 6. OLDAL Országfelmérés: jó nálunk vendégnek lenni Magyarország Csehországgal holtversenyben a világ 25. leg­kellemesebb országa - állítja az International Living című magazin. A lap évről évre meg­vizsgálja, hol érdemes letele­pedniük a levegőváltozásra vá­gyó amerikaiaknak. A külön­böző nemzetközi szervezetek és statisztikai hivatalok ada­tain alapuló lista kilenc tényé1 zőt vesz figyelembe: a megél­hetési költségeket, a kulturális és pihenési lehetőségeket, a gazdaság helyzetét, a környe­zet állapotát, az élet szabadsá­gát, az egészségügyi ellátást, az infrastruktúrát, a biztonsá­got és az éghajlatot. Hazánk 25. helyezése egyáltalán nem rossz eredmény. ► 7. oldal Paksi cég nyerte a faddi központ átalakítását fadd Paksi cég, a Ba-Tu Kft. nyerte el a faddi faluközpont rendezésére kiírt pályázatot - derült ki a faddi képviselő-tes­tület tegnapi ülésén. A négy meghívott cég közül három adott ajánlatot, de csak a Ba- Tu Kft. pályázata volt érvé­nyes. A cég viszont minden­képp nyert volna, mert övé volt a legolcsóbb, bruttó 42 milliós ajánlat. A központot uniós támoga­tással rendezik: a Szenthárom­ság tértől a volt kisvendéglőig parkosítanak, árkokat fednek le, parkolókat alakítanak ki. A munka talán már idén őszre, legrosszabb esetben jövő nyár­ra elkészül. ■ S. K.

Next

/
Thumbnails
Contents