Tolnai Népújság, 2005. szeptember (16. évfolyam, 204-229. szám)

2005-09-01 / 204. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. SZEPTEMBER 1, CSÜTÖRTÖK PAKS, DUNAFÖLDVÁR ÉS TÉRSÉGE Termőhelyén itták a bort a földvári kertbarátok kirándulás Mintakertben lesték a titkot A dunaföldvári kertbarátok négy napot töltöttek Miskolcon és környékén a helyi kert­barátkor meghívására. Nem fér­tek fel a buszra, ezért többen autóval indultak el az Észak- Magyarországi kirándulásra - tudtuk meg Szeleczki Sándor­tól, a kertbarátok vezetőjétől. Az ötvenhat kertbarát egy dél­utánt töltött az egyik helyi ter­melő gyümölcsösében és zöld­ségeskertjében. Megtudták, hogy egy-egy betegség megelő­zésére milyen permetezőszere­ket használ a tulajdonos. Me­lyik tápoldattól fejlődnek az ott termesztett zöldségek a legjob­ban. A szakmai bemutatót kós­toló követte. Jutott idő a pihenésre is: jár­tak Lillafüreden, a cseppkőbar­langban, Tokajban borkóstolón, és fürödtek a miskolc-tapolcai barlangfürdőben. A hallottakat a dunafóldváriak az őszi foglal­kozásokon összegzik, miután szeptemberben ellátogatnak a szigetszentmiklósi virágkiállí­tásra, ahol leginkább az őszi ül­tetésit virághagymák után ku­tatnak. Négy hónapig próbajárat lesz Sárszentlőrincen bejárók Buszt indít az önkormányzat Régi vágyuk teljesül a sár- szentlőrincieknek. Kora reggel, igaz csak próbaként buszjárat indul hajnalban a faluból Szek- szárdra. A településen folyama­tos problémát jelentett, hogy azért nem tudtak a környező te­lepüléseken munkát vállalni a helyiek, mert hat órára, a mun­kakezdésre nem érnek oda. A fa­luban nagy a munkanélküliség. HETES! károly polgármestertől megtudtuk, hogy a Volán a kép­viselő-testület kérésére koráb­ban már állított be próbajáratot, de egy hónap után megszüntet­te. A közlekedé­se si vállalat sze­rint nem volt *> kihasználva a 1 járat: naponta t nyolcan-tízen utaztak vele. A rendkívüli tes­tületi ülésen a képviselők egy emberként határoztak, hogy négy hónapon keresztül kifize­tik az ötvenezer forintos hozzá­járulást, amit a próbajáratért a Gemenc Volán kért. Ha lesz elég utas, jövőre visszaállítják a haj­nali járatot. (se) VÉRADÁS. A vöröskereszt gerjeni szervezete által meghirdetett vér­adásra ötvenketten jelentek meg, ebből harminckilencen adtak vért. A donorok apró ajándékokat vehettek át a Paksi Vöröskereszt Egye­sülettől. A helyi önkormányzat ebéddel vendégelte meg a véradókat. Az óvoda jelenti a jövőt felújítás A munka költségeit megelőlegezte az Álba Holding A gyerekek ma vették birtokba a megújult óvodát. Láthatóan örülnek a szép környezetnek és a sok új játéknak Európa bármely pontján megállná a helyét Bikács most felújított óvodája. A településen évek óta nem volt ilyen nagy beruházás. A község vezetői kiutat ke­resnek, hogy virágzásnak induljon a település. Seregély Erzsébet A közel hetvenéves épület, meg­élt jót, rosszat és vihart. Létezé­se óta gyermekintézményként funkcionált. A bezárástól meg­menekült óvodába az ötvenes évekig ötven-hatvan gyerek járt. A nyolcvanas évekre le­csökkent huszonöt-harminc fő­re a létszám. Most tizenöten ve­hették birtokba - mondta Varga János polgármester. A fogyatko­zó gyermeklétszám miatt nehéz fenntartani és működtetni az intézményt. Ennek ellenére a képviselő-testület az idei költ­ségvetés tárgyalásakor heves viták után úgy döntött, hogy fel­újítja a legkisebbek otthonát. Ebben az Álba Befektetési Holding vállalta a partner szere­pét. A cég finanszírozta a teljes felújítás költségét, annak fejé­ben, hogy később az önkor­mányzat használaton kívüli épületeit bérbe veszi, és nem fi­zet bérleti díjat a megelőlegezett összeg, mintegy tízmillió forint erejéig. Az óvoda kívül-belül átala­kult. A falakat lélegző vakolattal látták el. A kerítés festőfallal ké­szült, hogy a kicsik a védőfalra rajzolhassanak. Az épület és az udvar takarításában az egész fa­lu segédkezett. Vanya Lajosné intézményi egységvezető szerint az óvodá­ban a gyermekcentrikus neve­lés minden feltétele adott. Nyolc évig az iskola épületében fogla­koztak a gyerekekkel. Örökösen vándoroltak egyik szobából a másikba. Az új óvodában csalá­diasabb légkört tudnak kialakí­tani és a környezet is szebb. A gyermekjátékok biztonságosab­bak és jobban megfelelnek a ki­csik életkori sajátosságainak. Ajándékot vittek Horvátországba DVD- és CDTejátszót, valamint könyveket adományozott a csákováci magyar háznak a ger­jeni önkormányzat. Az ajándéko­kat az elmúlt hét végén egy nyolc­tagú küldöttség adta át a Magyar Folklór Szemlén. A Vukovár mel­letti településen működő magyar kulturális egyesület évről évre megrendezi a találkozót, amely­re a magyar nyelvterületről, több országból érkeznek fellépők. Idén a rendezvényt már a hagyo­mányőrző egyesületnek otthont adó új Magyar Ház udvarán tar­tották. A községnek már régóta van kapcsolata a horvátországi településsel. Több alkalommal voltak már különböző sport- és kulturális rendezvényeken egy­más falujában. kitüntetés Megszeretteti a könyveket a kicsikkel A Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt kitün­tetését kapta augusztus húszadikán bérdi imréné, a pálfai Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettese. A rangos elismerést a Nép­rajzi Múzeum aulájában Magyar Bálint oktatási mi­niszter adta át. A pálfai születésű tanító ugyan­abban az iskolában dolgozik, amelyikben a betűvetést tanulta. Még gimnáziumi évei alatt dön­tötte el, hogy pedagógus lesz. El­végezte a kaposvári tanítókép­zőt. Friss diplomásként vissza­tért a szülőfalujába. Akkoriban még háromszáz tanulója volt az iskolának - emlékszik a kezde­tekre, azóta felére fogyatkozott a létszám. Harmincegy éve tanít a faluban. Éveken keresztül az alsó tagozatosoknak szervezett sport­kört vezette. Versenyekre készí­tette fel őket. Különösen a ma­gyarórákat kedveli, mert azokon történeteket lehet mesélni a gye­rekeknek. Tavaly a negyedikeseket okítot­ta a szép szóra. A szünetekben sem hagyja magukra a diákokat. A tanító néni megannyi titkot őriz iskolai szerelmekről és csínytevé­sekről. Idén napköziben tanít majd. Meséket olvas, sportfoglal­'F' kozásokat tervez a kicsiknek és a könyvtárba viszi őket Ezeket a könyvtárhasználati órákat nagy gondossággal készíti elő. Az üyen foglalkozások után mindig töb­ben mennek a bibliotékába. Büszke arra, hogy tanítványai gyakran búvárkodnak, keresgél­nek a könyvek között. Három évtized a katedrán TOLNÁBAN Á TÓL Z-IG Báta kirándulnak Az OMÉK-ra utazik pénteken reggel a bátai Bát-Gabona Kft. mintegy negy­ven dolgozója, illetve a dolgo­zók családtagjai. A bátaiak a | kft. költségén a kiállításon az új gépekkel, eljárásokkal is­merkednek. (gym) Bátaszék ünnepség Átadták j tegnap a Kalász János Városi | Sportcsarnok felújított öltözőit. A tornacsarnok megszépülésén : az önkormányzat és az iskola munkatársai és közhasznú munkások is dolgoztak. Az öl­tözőkben nemcsak burkolatot, de nyílászárót is cseréltek, m Gerjen károk Sok gondot oko­zott a közelmúltban hullott csapadék a településen. Az ön- kormányzat úgy döntött, hogy mielőbb rendbe kell hozni a Fadd referens Ma, csütörtö­kön áll munkába a faddi pol­gármesteri hivatal ifjúsági és közbeszerzési referense, Nyirati Kinga. Ilyen munka­kör eddig nem volt a faddi ön- kormányzatnál, ám mindkét szakmai terület fontos a nagy­község működésében. Az új referens pályakezdő munka- nélküli volt, kinevezése egy­előre egy évre szól. Foglalkoz­tatásához a munkaügyi köz­pont pénzügyi támogatást nyújt, fski Högyész látogatás Kilencven hőgyészi lakos, két busszal lá­togat el szeptember 3-án a paksi atomerőműbe a Megye­napok keretében. A nap, az erőmű-látogatáson kívül, sok színes programot ígér, többek között lesz horgász- és fociver­seny, a gyerekeknek kézmű­ves foglalkozás, valamint kö­zös ebéd. tikéi Sárszentlörinc támogatás a község képviselő-testü­letének döntése alapján a te­lepülésen élő általános isko­lás gyermekek ingyen kap­nak tankönyvet. A nyolcvan- három tanuló összesen óll ezer forint támogatásban ré­szesül. Emellett a középisko­lások négyezer, a főiskolá-sok hatezer forint hozzájárulást vehetnek igénybe. Az önkor­mányzati határozatról szóró­lapokat készítenek, és min­den háztartásba eljuttatják, hogy minden érintett értesül­jön a hírről. ise> vízelvezető ár­kokat - tudtuk meg MOLNÁR József polgár- mestertől. Az egyik legprob­lémásabb he­lyen a napokban a szikkasztó árkot átalakították vízelvezető árokká, s a csapadékot a ré­gebben halastónak használt medrek felé terelték. <se> Gerjen KOMP Elkezdődött a ger­jeni komp deszkázatának cseré­je. Az önkormányzat a víziszál­lító működésére és felújítására nyújtott be pályázatot a közleke­dési minisztériumhoz. Az el­nyert hárommillió-egyszázezer forintból újítják fel a kompot, tsei Bátaszék kiállítás Szeptember 20-ig látható az a kiállítás a bátaszéki könyvtárban, mely a város történetét mutatja be a saj­tó tükrében. Képünkön Tafner Tímea és Tafner Kitti olvasgatják a kiállított anyagot, melynek többségét a könyvtár munkatársai a Tolnai Népújság cikkeiből állították össze, mi

Next

/
Thumbnails
Contents