Tolnai Népújság, 2005. augusztus (16. évfolyam, 178-203. szám)

2005-08-01 / 178. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ SZEKSZÁRD ES TÉRSÉGÉ Karolina: nem reménytelen a dolgozók helyzete állás Érdeklődnek a munkáltatók Nagy gondot okoz a Tolna kör­nyéki foglalkoztatásban a tolnai Karolina Kft. lenfonó üzeme au­gusztus elején tervezett bezárá­sa. Ekkora leépítés még nem volt a környéken: háromszázti- zennégy ember sorsa vált bi­zonytalanná. TÓTHNÉ PINTÉR JULIANNA, a tol­nai munkaügyi kirendeltség vezetője el­mondta: a legtöbb érintett tolnai (79 fő), de mások mellett a fad- diakat (60 fő) is sújtja az elbo­csátás. A lakosság létszámához viszonyítva a legnagyobb vesz­tes Tengelic (40 fő) és Bogyiszló (44 fő). Tóthné Pintér Julianna ugyanakkor azt is elmondta, hogy az elbocsátandóknak nem reménytelen a helyzetük. Van már érdeklődő környékbeli cé­gektől a karolinások egy részé­nek foglalkoztatására. Egy tár­saság akár már most tudna húsz embert alkalmazni, egy másik cég a közeljövőben ennél több dolgozót keres. A munka­ügyi kirendeltség folyamatosan dolgozik azon, hogy befektető­ket csábítson a környékre. A kirendeltségvezető egyetért az­zal, hogy a legjobb az lenne, ha az üzem tovább működhetne. Hogy a Karolina ezzel kapcsola­tos tárgyalásai vezetnek-e ered­ményre, nem tudni. Szőlőhegyen közösségi ház épül az egykori iskolából fejlesztés Fontos az infrastruktúra is medina-szqlöhegy Tizenöt ven­dég elszállásolására alkalmas közösségi házzá alakítják Medina-Szőlőhegyen az egykori iskolaépületet - tudtuk meg SZALA! LÁSZLÓ polgármester­től. A mintegy huszonötmillió forintos beru­házás az önkor­mányzat és a Hozam Kft. együttműködése révén, pályáza­ti támogatásból és a Hozam Kft. által biztosított saját erőből ké­szül el. A közösségi házat első­sorban a falu vendégeinek - gye­rekcsoportok, folklóregyüttesek- elszállásolására szánják. A lé­tesítmény működtetését non­profit alapon tervezik. A beruhá­zás külön haszna, hogy a múlt század húszas éveiben készült épületet is megmentik. Második lépcsőben különálló faházakat építenének az egykori iskolához tartozó területen. Mint az is­mert, Medinán egy másik közös­ségi célú épület is készül. A Sió partján, az egykori malomból át­alakított létesítmény elsősorban kistérségi, turisztikai célokat szolgál. Szalai László azt is hang­súlyozta, hogy ezen sikeres beru­házások mellett a szőlőhegyi inf­rastruktúra fejlesztéséért tovább küzd az önkormányzat S. K. Egymillió az ifjúságért pályázat Együttműködés és képzés Egymillió forintot nyert a szek­szárdi többcélú társulás két pá­lyázattal a régiós ifjúsági tanács­tól. Szabó Zsófia, a társulás ifjú­sági koordinátora elmondta, az egyik az ifjúsági szervezetek, in­formális csoportok, diákönkor­mányzatok együttműködését tá­mogatja. A fiatalok elvárásairól ősszel konzultációt szerveznek. A pénz másik részét képzésre le­het felhasználni. Azt szeretnék elérni, hogy településenként leg­alább egy fiatal vegyen részt A tanfolyam első része csoportve­zetők készségfejlesztéséről szól, a második téma az általános rendszerszemlélet alapjairól, a harmadik a projektmenedzselés alapismereteit tartalmazza, a ne­gyedik alkalommal pedig arról lesz szó, miként lehet forrást te­remteni az ifjúsági feladatok megvalósítására. 1.1. Csökkent az M9-es forgalma duna-híd Kisebb lett a forgalom, fontos lenne a tervezett autóút továbbépítése, de erre Tolnában még sokat kell várni Az átadás utáni állapot­hoz képest csökkent a szekszárdi Duna-híd for­galma. Bár enyhe túlzás azt állítani, hogy ez az út­szakasz „sehová sem ve­zet”, tény, hogy fontos lenne az M9-es továbbépí­tése. Erre legkorábban jö­vőre van esély, a Duna „túlfelén”. Steinbach Zsolt Bő két éve adták át a Szekszárd térségében megépült Szent László hidat, illetve a hozzá tar­tozó M9-es gyorsforgalmi út el­ső, húsz kilométeres szakaszát. Az új hidat egyelőre nem sokan használják, mivel nincs kapcso­lata főbb utakkal. Az átadás után sem volt túlzottan nagy forgal­ma. Akkor naponta átlagosan mintegy háromezer autó haladt át rajta, két év eltelte után vi­szont mindössze ezernyolcszáz­kétezer - tudtuk meg Fülöp Já­nostól, a megyei közútkezelő kht. osztályvezető-helyettesétől. A szakember szerint a csökke­nés oka valószínűleg az, hogy a híd mint újdonság varázsa már megszűnt. Ezen a vonalon pedig jelenleg viszonylag kevés úti célt lehet gyorsabban, gazdaságo­sabban megközelíteni, mint másfelé. A hídnak tehát akkor lesz majd valódi jelentősége, ha mind a Dunántúlon, mind a Du- na-Tisza közén megépülnek az M9-es hosszabb szakaszai. A Gazdasági és Közlekedési Mi­nisztérium (GKM) információi szerint erre még várni kell. A legkorábban a túlfélen, azaz Bács megyében az 51. és az 53- as út összekötése kezdődhet meg. Ha minden ideálisan ala­kul, akkor jövőre. Az 53. és az 54. összekapcsolásának engedé­lyezési tervét jövőre kezdik el készíteni. Tolna megyében az M9-es Dombóvár és Szekszárd között halad majd. Erről egyelő­re csak annyit tudni, hogy vár­hatóan még az idén meghirdetik a közbeszerzési eljárást - a ta­nulmányterv elkészítésére. 26 s ■■■■■■■­Most az M6-osé az elsőbbség - mondja a tárca A GKM közlése szerint jelenleg a Budapestről Pécs irányába tartó M6os gyorsforgalmi úté az elsőbbség. Az M6-os egyéb­ként, ha majd eljut Szekszárd térségébe, csatlakozni fog az M9-eshez. AzM9-es útból a Duna-hídhoz kapcsolódó rész mellett a Kaposvárt elkerülő szakasz épült meg eddig. Dávid József, a megyei közútkezelő kht útellenőre egy szakadt gumiab­roncsot távolít el a hídról. Az út jó minőségű, a forgalom egyelőre csekély Óvoda: menni vagy maradni veszélyes Sürgősen kell döntést hozni az épületről Bő három héttel a foglal­kozások megkezdése előtt nem tudni, hogy a faddi Dózsa György utcai óvo­dába járó kisdedek hol kezdik a mostani tanévet. fadd Veszélyeztetett a gyerekek egészsége és biztonsága a lerom­lott állagú Dózsa György utcai óvodaépületben. így látják a he­lyi iskolai és óvodai vezetők, akik nem vállalják a felelősséget az óvoda további üzemeltetésé­ért. A községháza szakem­berének megállapítása szerint közvetlen életveszély nincs az épületben. Ugyanakkor a szige- teletlen falak nedvesedése miatt dohos, áporodott a levegő az ovi­ban. Az épület rendbetétele meglehetősen sokba kerülne. A faddi önkormányzat elkép­zelhetőnek tartaná az épület értékesítését, erre történtek is elő­készületek. A Dózsa György utcai mintegy hetven óvodás elhelye­zése azonban - mint az a legutóbbi testületi ülésen kide­rült - nincs igazán előkészítve. Az ovis csoportokat ugyanis az egészségházba vinnék. Ebben az épületben a védőnők dolgoz­nak, nekik viszont a testületi ülésig senki nem szólt erről. Az óvodai foglalkozásokat augusz­tus 22-én kezdenék Faddon. Az idő tehát nagyon kevés, de kiér­lelt elképzelés nincs arról, hogy miként és milyen anyagi forrás­ból lehetne megoldani a problémát. Abban is el­térnek a vélemények, hogy egy ideig mégis­csak maradjon helyben az óvoda, vagy minden­képpen költözzenek ki a gyerekek. A testület a megoldást attól az átfogó tervtől várja, amelynek néhány napon belüli kidolgozására az érintett önkor­mányzati bizottságok, az iskola, az óvoda vezetői, a polgármeste­ri hivatal szakemberei kaptak megbízást a képviselőktől. Becsiek képviselik Magyarországot A decsi Gyöngyösbokréta Ha­gyományőrző Egyesület tán­cosai ma, hétfőn keltek útra Hollandiába, ahol egy nem­zetközi folklórrendezvényen, a Sivo fesztiválon vesznek részt. A decsiek egyedüli ma­gyar együttesként lépnek fel, ahová a világ több földrészé­ről érkeznek fellépők. Öt éve már szerepeltek itt, s most új­ra meghívást kaptak. A feszti­vál méreteit jellemzi, hogy tíz nagyszínpadon folynak majd az események. A Gyöngyös­bokréta egyhetes ott-tartóz- kodása idején ezek közül szinte mindegyiken megfor­dul majd. S. K. TOLNÁBAN A-TOL Z-IG Bogyiszló telek Nem vesz át holtágparti telkeket az önkor­mányzat - döntöttek a képvise­lők. Egy magánszemély a tulaj­donában levő több telek felét át­adta volna az önkormányzat­nak, azzal, hogy cserébe a köz­ség zúzott köves utat épít a te­rülethez. A település vezetése Bogyiszló jelen anyagi helyzeté­ben nem fogadta el az ajánlatot. Az útépítés költsége tízmilliós nagyságrendű lenne, a telkek értékesítési lehetőségét viszont bizonytalannak ítélték, m Bogyiszló konyha Közbeszerzési eljárást ír ki a bogyiszlói önkor­mányzat a helyi konyha üze­meltetésére. A közbeszerzési bizottságot már megválasztotta a képviselő-testület. A konyhát az utóbbi egy évben a tolnai Alimentál Kft. mintegy próba­idősen működtette. Az új pályá­zatot öt évre írják ki. <s» Bonytiád fogadónap Az 56-os Szövetség Tolna Megyei Szerve­zete fogadónapot tart Bonyhá- don augusztus 1-jén, azaz ma 9-től 12 óráig a művelődési köz­pontban. ipá) Fácánkert ajánlatkérés Három cégtől kér ajánlatot az önkor­mányzat helyi útburkolatok felújítására - tudtuk meg a községházán. A falu a Kos­suth, a József Attila és a Petőfi utcák felújítására nyert állami támogatást, amelyet saját erő­Kurd tizenegyedik alkalommal rendezett fogathajtóversenyt a Kurdi Lovasok Egyesülete. A nagy meleg ellenére huszonnyolc fogatot lát­hattak a nézők. Versenyzők Tolna megye mellett Pest, Somogy és Baranya megyéből is érkeztek a viadalra. Képünkön Simon László döbröközi versenyző, Bitang és Roki nevű lovaival teljesíti a pályát. vei kell kiegészíteni. A beru­házás nem éri el azt a határ­értéket, amely felett közbe­szerzési eljárást kell kiírni a kivitelező kiválasztására. Ezért döntöttek a meghívásos pályázat mellett, rsw Fadd átvilágítás Át kell vilá­gítani a teljes önkormányzati intézményrendszer működé­sét. Ebben lényegében egyet­értés alakult ki a faddi képvi­selő-testület legutóbbi ülésén. A község mintegy nyolcvan­ötmillió forintos működési hiánnyal küzd, az átvilágítás arra adhat választ, hogy mi­lyen lehetőségek vannak a megtakarításokra. A képvi­selő-testület úgy döntött, hogy mielőbb történjen meg az át­világítás, készítsék elő a vizs­gálatot. Isk) Fadd eskü Új jegyző kezdi meg a munkát a faddi polgármeste­ri hivatal élén augusztus első napján. Dr. Császi Ferenc hét­főn, rendkívüli ülésen tesz esküt, isk) Gyönk nyaralni mentek a falu és a környező települések gyerekei Sóstóra. Gyünkről, Sióagárdról, Varsádról, Kistor­másról és Szakadátról összesen 31 diák vett részt a táborban. Volt ügyességi és rejtvényfej­tőverseny, il­letve activity. Ellátogattak Sió­fokra és a csapat egy része a Beach House-on is volt - mond­ta kékesi istvánné, a gyönki iskola pedagógusa, ism t ♦ «

Next

/
Thumbnails
Contents