Tolnai Népújság, 2005. július (16. évfolyam, 152-177. szám)

2005-07-01 / 152. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. JÚLIUS 1, PÉNTEK MEGYEI TŰKOR JEGYZET Mindannyiunkra vigyáznak van olyan tolna megyei kis település, ahol nyugdíjas szakember vezetésével vigyáznak a falu nyugalmára az önkéntes segítők. Ki is írták a település neve mellé, hogy polgárőrök által ellen­őrzött terület. van ahol éjszaka gyalog járják az utcákat, másutt saját kocsival. A nagyobb településeken helyi összefogásból autót is összehoz­tak a polgárőröknek, vagy ők maguknak. Szekszárdon például együtt járőröznek a rendőrökkel. A polgárőrök mindenütt együttműködnek a szakemberekkel, akik mindent megtesz­nek, hogy a sajátjukra és sajátjaikra vigyázó önkénteseket fel­készítsék. Helyben tudják az emberek, hogy kiknek kell a kör­mére nézni, nehogy megint elfeledkezzenek magukról. Ugyan­akkor terjed az utazó bűnözés, s az erre figyelő polgárőrök ész- revesznek és felismernek minden idegen kocsit. A fiatalok számára jó kaland, mondhatni szórakozás is, hogy éjszakán­ként portyáznak, s ezzel a lányoknak is imponálnak. A rendőrségnek jó, hogy többen vesznek részt a bűnmegelőzés­ben. Nekünk mindannyiunknak jó, ha segítségükkel még inkább biztonságban érezhetjük magunkat. ihárosi ibolya Több bért ad a megye közgyűlés Az ellenzék nemet mondott Senki sem kért szót szerdán a megyei közgyűlés közmeghall­gatásán, így a testület azonnal áttérhetett a második napirendi pontra. Itt viszont szót kértek a Fidesz-MPSZ frakció tagjai, akik nem fogadták el az önkor­mányzat idei költségvetéséről szóló rendelet módosítását. Pogátsa Alajos megyei közgyű­lési alelnök ugyanakkor hang­súlyozta: örvendetes, hogy biz­tosítani tudják az intézményi dolgozóknak a 4,5 százalékos bérfejlesztést, erre nem sok ön- kormányzat képes. A kötelező feladatok ellátása sem került veszélybe. Az ellenzék nemmel szava­zott, a kormánypárti többség vi­szont elfogadta a Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió létrehozásáról szóló megállapo­dás jóváhagyását. Ennek lénye­ge az, hogy a megyei önkor­mányzatok, illetve megyei jogú városok a saját területi közszol­gáltatásaik, területfejlesztési, koordinációs feladataik közös ellátására, valamint egyes in­tézmények közös fenntartására társulhatnak. A képviselők délután hallgat­ták meg az önkormányzat in­tézményeinek - az Illyés Gyula Megyei Könyvtárnak, a levél­tárnak, illetve a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnak - a tájé­koztatóit. Az igazgatók színvo­nalas, szakmailag kifogástalan munkáját a képviselők egyön­tetűen megköszönték. Sz. Á. A Hooligans nyitotta meg a Dombon Nyári Fesztivált A Hooligans zenekar élő kon­certje adta meg a kezdő hangu­latot a csütörtökön este indult hagyományos Dombori Nyári Fesztiválon, a program szerint. Mint azt Kindl Gábortól, a négy­napos fesztivál szervezőjétől megtudtuk, az idén több élőze­nei koncertet, és országosan meghirdetett programokat is szerveztek. A sportversenyek és látványos bemutatók mellett országos amatőr moderntánc- versenyt hirdettek, és ismét megválasztják a dombori nyár legeslegszebb hölgyét. A szom­bati horgászversenyt követően a Közép-Duna mente halétel­kedvelői a vasárnapi halfőző­versenyen izzíthatják a bográ­csokat és szakácstudásukat. Az állandó helyszíneken kicsik és nagyok egyaránt kikapcsolód­hatnak: többek között sétálóut­ca, fesztiválpark, kirakodóvá­sár, sörsátor várja a látogatókat. A rendezvénysorozat vasárnap este a Kistehén tánczenekar koncertjével, tűzijátékkal és discóval zárul. H. E. Rendőrt pótol a polgárőr bűnmegelőzés Kétszer annyian vannak, mint öt évvel ezelőtt. Bölcskén huszonhatan, Szekszárdon csak huszonötén szolgálnak Kétszer annyi polgárőr ügyel a rendre Tolna me- s gyében, mint rendőr. A leg- | több településen szeretik őket az emberek, a Közös­ség megbecsült tagjai. És egyre több közöttük a nő. Budavári Kata Az elmúlt öt évben egyébként megkétszereződött a polgár­őrök száma, közülük ma már minden tizedik nő. Sokszor a rendőrség súg az önkormány­zatnak, de gyakran a képvise­lők szorgalmazzák, hogy a te­lepülésen alakuljon polgárőr­ség. Főként a kistelepülése­ken, ugyanis kevés a rendőr. Dr. Szecsei Zsolt őrnagy, a me­gyei rendőrkapitányság köz- rendvédelmi osztályának ve­zetője szerint a polgárőrök gyakran a puszta jelenlétük­kel meghátrálásra késztetik a bűnözőket. Persze a bűnözés minden településen mást és mást jelent, így a polgárőrök­nek is eltérőek a feladatai. Bátaszéken a motorosok ad­nak munkát mostanság a pol­gárőröknek. Bölcskén nyáron a közutakat és a mezőgazda- sági területeket ellenőrzi a hu­szonhat polgárőr, ősszel és té­len viszont a hétvégi házakat - mondja Szénási István, a bölcskeiek vezetője. Bakodi Mire lenne jó 3,5 milliárd? Dobó László, a Fidesz-MPSZ or­szággyűlési képviselője tegnap Szekszárdra érkezett, hogy elmondja: a kormány száz lépés programját népszerűsítő sorozat közpénzből fizetett pártkam­pány. Ezért ők összegyűjtik, hogy a megyeszékhelyeken mire kellene inkább elkölteni ezt a 3,5 milliárd forintot. Horváth István, a szekszárdi közgyűlés frakció- vezetője elmondta, ha a városra eső 170 millió forintot infrastruk­turális pályázatra költenék, ak­kor közel kétmilliárdos fejlesztés lehetne belőle. Fel lehetne hasz­nálni a pénzt munkahelyterem­tésre, a kórházi műtőblokk befe­jezéséhez, vagy éppen a strand és uszoda felújítására. Ihárosi Magyarkesziben tizennégyről huszonnyolcra nőtt a polgárőrök száma. Képünkön Keszler Rezső és Farkas Zoltán Róbert, a szekszárdi polgárőr­ség vezetője viszont maga is csodálkozik azon, hogy csak huszonötén vannak. A megye- székhelyen, szerinte kétszer ennyien kellene lenniük. Ezért is fontos, hogy jó kap­csolatot ápoljanak a Szek- szárd környéki polgárőr szer­vezetekkel. Széles János, a Tolna Megyei Polgárőr Szerve­zetek Szövetségének elnöke elmondta, amikor félő volt, hogy Pörbölynél megárad a Duna, elég volt annyit szólni­uk a szervezet tagjainak, hogy srácok, gyertek át, és kétszáz polgárőr sürgölődött a sárközi településen. Ez már komoly erőt jelent a megyében. Polgárőrök a megyében szervezetek polgárőrök 2000: 30 723 2001: 35 908 2002: 45 1200 2003: 50 1357 2004: 52 1424 2005: 57 1489 Roma történelmet írnak jó példák Földprogram és általános iskolai felzárkóztatás Tolna megyében több isko­lai, felnőttoktatási és fog­lalkoztatási programnak is részesei a romák. Ihárosi Ibolya Történelmet ír az ország a ci- gánypoütíkában - mondta TELEKI László államtitkár csütörtökön Szekszárdon, A roma integráció évtizede című program társadal­mi vitájának utolsó állomásán. Vonatkozott ez egyrészt az itthon már megtett intézkedésekre, mint például a roma referensek kinevezése a minisztériumokba, a megyei munkaügyi központok­ba, a tanulmányi ösztöndíjak megsokszorozása és a cigányte­lepek felszá­molásának programja. A tízéves ro­ma integrációs program alap­elveiről szóló megállapodást egy budapesti konferenciát köve­tően Szófiában írta alá hét kelet, és közép-európai ország kor­mányfője. Tavaly év végére elké­szültek a nemzeti programok. A hazai cselekvési tervet, amely augusztus végén kerül a kor­mány elé, az államtítkár roma nemzeti minimumnak nevezte. Tolna megyében számos jó példa is akad, a bátaszéki föld-, a gyu- laji általános iskolai program, és a felnőttoktatás, foglalkoztatás. A program célja A tízéves nemzetközi prog­ram főként az oktatást, a fog­lalkoztatást, a lakhatást, az egészségügyet célozza meg. Figyelemmel kíséri a mind­ezen területeken érvényesíten­dő alapelvek megvalósítását, az egyenlő bánásmódot, a ne­mek közti egyenlőséget. Bátaszék nyert Huszonkétmülió forintot nyert Bátaszék útfelújí­tásra. A pályázatot a Dél-Tolnáért Egyesület munkatársai készítet­ték, tudtuk meg Kovács Imrétől, a szervezet titkárától, m Bonytlád nyári szünet A műve­lődési házban működő szakkö­rök, klubok, csoportok legtöbb­je nyári szünetet tart. Az esetle­ges programokat plakátokon hirdetik meg, illetve a közössé­gek vezetőitől kaphatnak tájé­koztatást az érdeklődők, w CikÓ utazás A dautphetali és a cikói általános iskola között több mint egy évtizedes az együttműködés. Az intézmé­nyek diákjai és dolgozói rend­szeresen látogatják egymást. A németországi község pedagógu­sait tavaly látták vendégül a cikóiak. Július 4-én a völgységi településről indul egy tanárcso­port Dautphetalba. ipái Dombóvár virágosítás Közösen szépíti az önkormányzat és a MÁV Rt. a város két állomását. A város és a gazdasági társaság közösen nyert pályázaton öt­venötezer forintot, ebből a két vasútállomást virágosítják. itgyi Dunaföldvár flamenco estet ren­deznek július 2-án, szombaton 21 órakor a Földvári nyári es­ték keretében a művelődési központ udvarán. Fellép a Cora- zonada együttes és a Zambra flamenco tánccsoport, m Kalaznó környezetvédelem Megkötötte a kalaznói önkor­mányzat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal TOLNÁBAN A-TOL Z-IG azt a támogatási szerződést, melynek alapján 600 ezer fo­rintot kapnak környezetvédel­mi programjuk elkészítésére. A programot Kiss Gábor ké­szíti el. (fké) Kaposszekcső átalakítás A köz­ségben az önkormányzati épü­let előtti park térkőburkolatá­nak kialakítását június 27-én, hétfőn megkezdték pályázaton nyert pénzből. A munkát e hónap közepéig, július 15-éig kell befejezni, m Kocsola épületfelújítás A pol­gármesteri hivatal épületén ki­sebbfajta felújítást végeztek: ki­festették a termeket, korszerű­sítették a vizesblokkokat. &>> Mórágy díszburkolat A busz­megállótól a háborús emlék­műig díszburkolatot kap a járda. Ezzel egyidőben az utat is felújítják. A költségek egy ré­szét pályázati támogatásból, egy részét önerőből fedezi az önkormányzat, m Simontomya közadakozás a nemrég átadott Szent István té­ri játszótér komfortosabbá vált, öt paddal gyarapodott. Padot ajándékozott a Simontomya Múltjáért Alapítvány, a polgár- mesteri hivatal dolgozói, a taná­rok, az óvónők és tanítók, vala­mint az orvosok. Ugyancsak el- készült a kolostor udvarán a Díszkerti út, Németh Zsolt ado­mányából. (vf> MM— Tamási egyedülálló a hobbija a tamási Szőke Károlynak. Orosz­agár kutyákat tenyészt, s vüágversenyeken futtatja őket. Hét ku­tyája közül legutóbb a Dober Kopp First Lady Mlada Boleslavban, a világbajnokságon harmadik helyezést ért el, de ugyanez a kutya a tavalyi freiburgi vb-n világbajnok volt. m * * « *

Next

/
Thumbnails
Contents