Tolnai Népújság, 2005. június (16. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-01 / 126. szám

2005. június 1., szerda________________________________________________________Ára 79 Ft Előfizetve 57 Ft_____________________________________________XVI. évfolyam, 126. szám SZERDA * * ★ Megmaradnak az óvodák A következő tanév kezdetére kívül- belül megújul a dombóvári Erzsébet Óvoda, a Fogd a kezénél ki el­maradt, hogy utolérje társait című program jóvoltából. Döbröközön ösz- szevonnák, Jágónakon megtartanák az intézményt. ► 2. OLDAL Pénz nincs, orvoshiány van Ha a harmadik pályázatra sem jelentkezik gyermekorvos, akkor ve­gyes körzeteket kell kialakítani Nagydorogon. ► 4. OLDAL GAZDASÁGI HÍREK 8 AUTÓ&MOTOR ___9 BŰ NÜGYEK_______U AP RÓHIRDETÉSEK 18 SMS ________13 HA JDAN___________13 PROGRAMOK 13 REJTVÉNY________13 HO ROSZKÓP 13 TV-MŰSOROK 14 Összeverekedtek a romák Az egyik képviselő a másiknak ron­tott, kezében ásványvizes palackkal. Üvegek törtek, ordítoztak, székek bo­rultak. Az Országos Cigány Önkor­mányzat tegnapi közgyűlésén össze­verekedett Kolompár Orbán és Hor­váth Aladár tábora. ► 6. OLDAL Gólkirályok egymás ellen Az országos fő­táblára jutás a tét­je a labdarúgó Magyar Kupa me­gyei selejtezője szerdai összecsa­pásainak. A legér­dekesebb meccset Madocsán játsz- szák, ahol a me­gyei H. osztály aranyváromá­nyosa az első vo­nal bajnokával néz farkasszemet. ► IS. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma napos Idő lesz. Néha még élénk szél fúj. Délutánra 23 fok várható. ► 13. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Megmondom őszintén, nagyon irigylem a kurdiakat Az ok nagyon egyszerű: a kis településen egyetlen szúnyoggal sem találkoztam. Igaz, hogy rettenete­sen meleg volt, de azt mondják a falusi­ak, egyébként sincs feléjük sok a vérszí­vóból. Nagyon sok kisebb-nagyobb vá­ros és falu cserélne Kurddal, hiszen szinte mindenhol a megyében komoly pénzeket költenek szúnyogirtásra, álta­lában hiába. Szekszárdon, Tamásiban és Dombóváron is permeteztek a leve­gőből és a főidről is, ami azonban a szúnyogokat nem nagyon érdekli, csíp­nek és szívják a vérünket rendületle­nül. Mi meg vakarhatjuk a búbot, meg a fejünket, hogy mitől szerencsésebbek Kurdon, mint máshol. De nem leszek irigy, inkább örülök neki, hogy nem mindenhol csapkodnak folyamatosan az emberek. TULÉZl GYÖRGY 05126 7r 7 0 365 6 i D 3 9 1 Lassabban fogy a magyar népesség Tolna megyében többen születtek, kevesebben haltak meg az első negyedévben, mint tavaly ilyenkor Egy kisváros lakos­sága fogyott el az el­ső három hónapban Magyarországon. Tol­na megyében három­százzal többen haltak meg, mint ahányan születtek. Venter Marianna Az év első három hónapjá­ban a tavalyihoz képest nőtt a születések száma az országban a statisztikai hi­vatal jelentése szerint. Az első negyedévben 24 ezer gyermek született, a halá­lozások száma meghaladja a 37 ezret. Mind a születé­sek, mind a halálozások száma nőtt az előző évihez képest. A statisztika azon­ban kedvezőbb a tavalyinál, mert kisebb lett a születé­sek és halálozások közötti különbség. Lelassult tehát a népességfogyás üteme. Tolna megyében is nőtt a J születések száma, a háláló- | zásoké ugyanakkor csők- kent. Az országban és a me- | gyében csökkenő tendenci- I át mutat a házasságkötések száma. ► 3. OLDAL Jaszenovics Igor a megyei kórházban született, éppen gyermeknapon. Tolna megyében az országos helyzetképhez képest kedvezőbben alakult a népesség száma az első negyedévben Felsőnyék, oly távol és közel A település határában folyik a Sió, melynek hajózhatóvá té­teléről a tervek már megszü­lettek. Felsőnyék ugyanakkor egy másik vízhez, a Balaton­hoz is közel van, jó időben akár szabad szemmel is látha­tó a magyar tenger. Éppen ez, , az amúgy „szélárnyékos” fek­vés hozhatja meg majdan azt az előnyt, ami manapság né­ha hátrány a megyeszékhely- j tői messze található település számára. Kellemes természeti környezet, rendezett belterü­let és barátságos emberek: er­ről is olvashatnak lapunk mai számában, mely a helyi ön- kormányzatnak köszönhető­en jut el valamennyi felsőnyé­ki háztartásba. ► 5. OLDAL Veszélyes lehet a devizahitel A forint további gyöngülésével könnyen pórul járhatnak, akik devizában adósodtak el. Az euró- és svájciffank-alapú la­káshitelek népszerűsége mégis töretlen. Az ügyfelek mintha egyelőre fittyet hánynának ar­ra, hogy nem egy banknál már olcsóbb a forintalapú mgatlan- kölcsön. Egy éve még a lakáshi­tel-állománynak alig másfél százalékát tették ki a devizaala­pú kölcsönök, idén részesedé­sük megközelítette a tizenegy százalékot Közben e hitelek át­lagos hiteldíjmutatója fél száza­lékkal csökkent ► 8. OLDAL Garay tér után Sport utca Szigorúan ellenőriznek akció Együtt, mindent megnéznek Hatvanmillió forinttal kerül többe a tervezettnél a Garay tér felújítása. Ezt a hiányt a belterületi utak felújítására szánt összegben próbálta meg az MSZP-SZDSZ koalíció el­tüntetni - mondta tegnap a Fi­desz frakcióvezetője, Horváth ISTVÁN. A Sport utca felújítá­sát áttették a jövő évi költség- vetésbe, holott azt idén is meg lehetett volna csinálni, ha a Garay térre új közbeszer­zési eljárást írnak ki - ál­lította. HALMAI GÁ- borné alpolgármester elmond­ta, nem lehet valamennyi be­ruházást egyszerre indítani. A sorrendet az előkészített­ség határozza meg. Az új közbeszerzés a Garay tér felújítását odázta volna el a jövő évre, holott az ottani vállalkozók a mostani üteme­zésre számítottak. 1.1. Közös akciót indít ma az or­szágban a közlekedési főfel­ügyelet, a rendőrség és a ka­tasztrófavédelem, mert nem javult a baleseti helyzet. Mint a megyei felügyelet osztályve­zetője, Villányi János elmond­ta, a megyében ma az 56-os fő­úton Várdombnál, pénteken a 61-es főúton Nagykónyinál né­zik meg, hogy a teher- és sze­mélyfuvarozók betartják-e a pihenőidőket, szabályosan szállítják-e a veszélyes árukat A megyében tavaly május 31- ig 179, az idén 178 baleset tör­tént, ebből tehergépkocsi oko­zott az elmúlt évben 13-at, az idén 21-et, autóbusz az idén kettőt, tavaly egyet sem. Díjazzák az értékeset pályázat Népművészek kiállítása Krisztina, Fodorné László Má­ria arany, Bérezés Csilla, Ker­ti Eszter, Csúcs Endre és dr. Német Pálné ezüst, Lőrincz Aladárné bronz oklevelet ka­pott. A kiállítást, mely a kor­társ népművészet legrango­sabb bemutatkozási fóruma, négyévenként rendezik meg - tudtuk meg Oláh Márta gyöngyfűzőtől. Idén a hazai művészeken kívül a Vajda­ságból, Erdélyből és Szlovéni­ából is küldtek munkákat az alkotók. A kiállításon össze- 3000, ebből 98 Tolna megyei munka lát­ható július 27-ig az Iparművészeti Múzeumban. Sikeresen szerepelnek a XIV. Élő Népművészet kiállításon a Tolna Megyei Népművésze­ti Egyesület tagjai, oláh Már­ta, Deákné Szuper Bűntől, bajtól óvják a polgárt A kistelepüléseken elsősor­ban az idős embereket veszé­lyeztetik a betörők és trükkös tolvajok, a fiatalokat pedig a kábítószertől kell megóvni - hangzott el tegnap egy bűn- megelőzési tanácskozáson Ta­másiban. A térség több mint hárommillió forintot nyert bűnmegelőzésre. A megbe­szélésen rendőrök, önkor­mányzati, iskolai, egészség- ügyi intézmények vezetői és családsegítők vettek részt. A rendőrség szakmai, a kistér­ség pedig szervező, összehan­goló szerepet vállal a munká­ban - tudtuk meg Farkas Jánosnétól, a városi rendőrka­pitányság bűnmegelőzési fő­előadójától. -i­rfoen<Jelt«ével forduljon hirdetési tanúcsKlóinkhoz. Telefon: 74/511-511, Fax 74/511-501 “ F.-mail: hinítolnffSait'khu Bővebb felvilágosítás: 74/511-534 A Tolnai Népújság A miénk Tisztelt Partnereink! 2005. június 4-én, szombaton kedvezményesen jelentetjük meg hirdetését az alábbi témában: 4 V 4 #

Next

/
Thumbnails
Contents