Tolnai Népújság, 2005. január (16. évfolyam, 1-25. szám)

2005-01-03 / 1. szám

Tolnai Népúj ság www.tolnainepujsag.hu ---------------------- hb QKÁ----------------------------------;---------------------------------—-----------------------------1. . 20 05. január 3„ hétfő__________________________________________________________Ara 79 Ft Előfizetve 55 Ft.__________________________________________________XVI. évfolyam, 1. szám Hadjárat festékszóróval Újabb csatát nyertek Szekszárdon a graffitisek: garázsok, házak és egy trafóház esett áldozatul a festékszó­rós doboznak. A falfirkáló először még megúszhatja egy figyelmeztetés­sel, a visszaesők viszont pénzbünte­téssel számolhatnak. ► 4. oldal Szükséges, de nem kötelező Nincs külön jogszabály a polgár- mesteri hivatalban, az intézmények­ben, pénzintézetekben és egyéb, nagy ügyfélforgalmat lebonyolító he­lyeken illemhelyek létesítéséről. A szorult helyzetbe került polgár rosz- szabb esetben csak moroghat az orra alatt, és esetleg dolgavégezetlenül tá­vozhat. ► 5. OLDAL APROHIRDETESEK 6 GAZDASÁGI HÍREK 8 SPORT 9-10 BŰNÜGYEK 11 PROGRAMOK 12 HOROSZKÓP 12 TV-MŰSOR 12 REJTVÉNY 12 RECEPT 13 SMS 13 IDŐJÁRÁS Tartósabb nap­sütésre számít­hatunk. Élénk szél fúj. Keddre virradóan hava­zás várható! ► 13. OLDAL Az élre száguldott a Welorex A profiknál a Welorex, az amatőrök­nél a Speed sikerével zárult a XXII. _ Fenyő-kupa te­li remlabdarúgó- v ■ torna Bátaszé- ken. A bátaszéki sportcsarnokban lebonyolított négynapos viada­lon 401 találat­nak tapsolhatott a szépszámú publi­kum. ► 9. OLDAL Végleg lezárult a Pándy-ügy Kétéves nyomozás után eredmény­telenül zárták le a belga rend­őrök a legújabb Pándy-aktát. A 2002-ben már életfogytiglani bör­tönbüntetésre ítélt magyar állelkész szervkereskedelem gyanújába keve­redett. ► 11. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Szóvá tesszük, hogy a technika ördöge mindig túljár az ember eszén, és ezért nekünk, egyszerű földi halandóknak duplán kell dolgoznunk. Vagy azért, mert a mi számítógépünk romlik el, és eltűnik a verejtékes munkával létreho­zott Nagy Mű, vagy, mert az általunk amúgy nem sűrűn látogatott hivatal, bank informatikai rendszere omlik össze. Ilyenkor a dühünk gyakran ma­gunk ellen fordul, hogy ugye, „hogy le­hettem ekkora hülye, hogy pont most jöttem”, ami szintén marhaság. A leg­szebb persze mindig az, amikor a hó­hért akasztják, vagyis amikor a már említett egyszerű földi halandó a gé­pekre vonatkozó szitok- és panaszára­datát félbeszakítva a rendszergazda közli, hogy „bocsika, de lefagytam”. BUDAVÁRI KATA 0 5 0 0 1 770865603012 Pénzükre várnak a rendőrök távollét Akinek jár, kapja meg. A szakszervezet és a főkapitány egyetért: tiszta vizet kell önteni a pohárba Ihárosi Ibolya szekszárd Közel kétszáz rendőr kéri az elmaradt tá­volléti díjak kifizetését a szekszárdi rendőrkapitány­ságon. A díj a Tolna Megyei Rendőr Szakszervezet sze­rint a fizetett ünnepnapokra járt a hivatásos állomány tagjainak, szima judit, az érdekképviseleti szervezet titkára elmondta: a Legfel­sőbb Bíróság már több eset­ben megítélte a fizetett ün­nepekre járó úgynevezett tá­volléti díjat. Ez 2003. június 30-ig járt a hivatásos rend­őröknek, tehát ettől kezdve három évre visszamenőleg lehet kérni az elmaradt jut­tatást. A távolléti díjként át­lagkereset jár, ez számítása­ik szerint azt jelenti, hogy egy tiszt a három év alatt 250-300, egy tiszthelyettes pedig 150-170 ezer forintot nem kapott meg. Három év alatt 23-25 napot nem fizet­tek ki nekik. A szakszerve­zeti vezető által képviselt ügyek közül a távolléti díja­kat érintő országos jelentő­ségű, amelynek teljesítése több milliárdra is rúghat.- Akinek jár, az kapja meg - mondta DR. KUSTRA JÓZSEF Tolna megyei rendőrfőkapi­tány, mert szerinte az ügy igencsak bonyolult, s a bizo­nyítás sem lesz egyszerű. Nem a szakszervezet, hanem ő maga mondta el a szek­szárdi kapitányságon, hogy mindenkinek joga van kér­ni azt, amiről úgy véli, hogy az övé. - Derüljön ki egyértelműen, hogy mi a jogos, mi nem - fogalma­zott. A pénzt kifizetni nem tudnák, mert erre a célra nincsen elkülönített összeg. Emlékeztetett: volt már rá példa, hogy fizettek és évek múlva, a felülvizsgálati eljá­rásban mégis a főkapitány­ságnak adott igazat a bíró­ság. Kétszázan csatlakoztak a szakszervezethez A Tolna Megyei Rendőr Szakszervezet országos érdekvédel­mi szervezetként 2004. augusztus 24-én alakult meg, októ­ber 7-én jegyezte be a bíróság, mintegy kétszáz tagja van. A Munkástanácsok Országos Szövetségéhez csatlakoztak. Megkerült magyarok A Külügyminisztérium tovább­ra sem kezel egyetlen magyar állampolgárt sem eltűntként Délkelet-Ázsiában, és csökkent azok száma is, akikről egyelő­re nem tudnak. Vasárnap egy charter géppel 148-an érkeztek haza, több, korábban keresett személyről pedig időközben derült ki, hogy már itthon van. Polgár Viktor, a Külügyminisz­térium szóvivője arra figyel­meztetett: amíg nincs minden keresett személy hollétéről biz­tos információ, addig nem le­het kizárni, hogy magyar áldo­zatai is vannak a délkelet-ázsi­ai szökőárnak. ► 2. OLDAL Lamperth szigorítana BUDAPEST Lamperth Mónika utasította a tárca illetékes szakembereit, hogy dolgozza­nak ki javaslatokat az érvé­nyes kormányrendelet szigorí­tására. A belügyminiszter az­zal indokolta döntését, hogy a legutóbbi két szüveszteren so­kan nem tartották be a rende­letet, elszaporodtak a petárda­balesetek, tűzesetek. Ezúttal ugyan nem történt súlyos bal­eset, Kecskeméten azonban egy 16 éves fiú üvegbe helye­zett petárdával sebesített meg egy arra járó lányt. Februártól fészekrakás A harminc' év alatti fiatalok akár tíz százalékos önerővel is hozzájuthatnak a kisze­melt ingatlanhoz a kormány februárban életbe lépő Fé­szekrakó lakásprogramja ré­vén. Elemzők felhívják a fi­gyelmet: az új lakáscsomag mindazonáltal csak a tűzol­tásra tesz kísérletet. Az intéz­kedések nem lakáspolitikai alapon, hanem a költségvetés által megszabott mozgástér szerint alakulnak. Az Interestate Rt. elnöke, Pfandler Katalin úgy véli: helytelen, hogy a tervezett in­tézkedések 30-40 négyzetmé­teres lakások megvásárlására ösztönöznek. ► 8. OLDAL Melegen tartott kazettaügy PAKS A Radioaktív Hulladéko­kat Kezelő (RHK) Kht. nem tesz semmit a kiégett kazetták Oroszországba való visszaszál­lításáért - állította még a kép­viselő-testület tavaly novembe­ri ülésén dr. Bencsik Lajos ön- kormányzati képviselő, egy­ben a Paksi Atomerőmű Rt. jo­gásza is. Azt javasolta: szólít­sák fel az RHK Kht.-t, hogy jár­jon el a szerződés megkötése érdekében. Hamvas István, az atomerőmű vezérigazgató-he­lyettese az atomtörvényre hi­vatkozva azt mondja: a kht. nem illetékes az ügyben. - Higgadt magatartást kértem a képviselő úrtól - reagált Bencsik Lajos felvetésere. A képviselő azt is szóvá teszi: a magyar-orosz államközi szer­ződés nem kapott nyilvánossá­got. Szerinte egyébként egyelő­re nincs válSfcz arra sem, hogy mi lesz a kettes blokk szennye­zett kazettáival. ► 5. OLDAL 2005: se jobb, se rosszabb költségvetés Kiérlelt uniós programok kellenek, az együttműködés pénzt hoz a településeknek Ó7 plfnaaHntt nrc7Óanc . , . ___, ... ~_n-7__.muz_1 Az elfogadott országos költségvetés sem sok­kal rosszabb, sem sok­kal jobb helyzetet nem teremt az önkormány­zatok számára. Ihárosi Ibolya TOLNA MEGYE Bonyhád szá­mára azért lesz nagyon ne­héz a jövő év, mert fejlesztési lehetőségeik igen korlátozot­tak - mondta potápi ÁRPÁD polgármester, országgyűlési képviselő (Fidesz-MPP). Új beruházások indítására nem is marad pénzük. Az új víz­bázis létesítésének számláját az év elején kell kifizetni, utak, járdák, csapadékelve­zetők építése folytatódik. Hi­Megjelent! TolnaiNépújság tel és ingat- laneladás nélkül új be- ruházást nem tudnak indítani. A pályázati le-, hetőségek bővülnek ugyan, de minden önkormányzat, így a bonyhá­di is azzal küzd, hogy saját erőre sincsen pénzük. Erre is vannak pályázatok, de azok csak lehetőségek. Készül a városközpont rehabilitációs programja, a közel egymilli­árdos ROP-os pályázat be­adását tervezik jövőre. HALMAI GÁBORNÉ, Szekszárd alpolgármestere, MSZP-s or­szággyűlési képviselő el­mondta: az önkormányzatok jövőre 97 milliárd forinttal kapnak többet, ami 8 száza­lékos növekedést jelent. Ez nem teremt sem sokkal jobb, sem sokkal rosszabb helyze­tet. A költségvetés szerkezeti átalakításai az együttműkö­dést támogatják és nemcsak a kistérségekben. Tendencia az is, hogy több pénz elosztá­sa kerül a mi- nisztériu- moktól a fej­lesztési taná­csokhoz. A megye- székhely költségveté­sét is úgy kell megtervezni, hogy több forrás jusson a fej­lesztések önrészére, mondta az alpolgármester. Népújság Almanach m rí 1 L M 2004 A108 Tolna megyei település tükre! Megrendelhető! Lapozzon a 9. oldalra! a 4

Next

/
Thumbnails
Contents