Tolnai Népújság, 2004. október (15. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-01 / 230. szám

előfizetőink ! Miért ne fizetne Ön is lakossági folyószámláról? Folyószámlás előfizetőink havi 50 Ft árengedményt, negyedévente pedig a GYÖNGY aktuális számát kapják ajándékba! Hívja a 06/74-511-503-as telefonszámot! ÁtutáláísSl^megteheti akár havonta, vagy negyedévente! Tolnai Népújság Ifién A miénk ★ * * A központ nem lesz vásártér A nyári szünet utáni első ülését tartot­ta tegnap délután a megyeszékhely közgyűlése. Lapzártáig csak néhány témát tárgyaltak meg a képviselők a vállalt több mint húszból. 4. oldal Fizetőparkolás: lejjebb adták Csaknem felére csökkentette Tamási­ban a Kossuth téri parkolás díját tegna­pi ülésén a város képviselő-testülete: a díjakat egységesen 100 forintban álla­pította meg. 5. OLDAL Színe és zamata jellemzi a bort Borivó és bortermelő a magyar, a nemes nedű kulturált fogyasztásának szigorú szabályaival mégis kevesen vannak tisztában. 9. OLDAL Segítsünk a segítőknek! Megfogyatkozott vá­roskörnyéki kertje- (DŐJÁRÁS ink táján az énekes­madarak, de az egyéb, földön lakó, károkozókat pusztító békák, gyíkok, sün­disznók száma is. 12. OLDAL A hőmérséklet 19 fokig is emelkedhet, eső nem valószínű. 12. OLDAL A Göcsej Kupán hangol a Gunaras Péntektől vasárnapig Za­laegerszegen és Körmen­den szerepel a Gunaras KC Etombóvár A-csopor­tos együttese. 13. OLDAL APRÓHIRDETÉSEK 6 HOROSZKÓP MEGYEI PROGRAMOK 11 TV MŰSOR 11 HÉTVÉGI ÜGYELET ___12 SZERESSÉTEK AZ IDŐSEKET Sokszor érzem: haza kell mennem. Ha­za, idős szüléimhez, akik üidom, egész nap várnak. Csak rájuk nyitni az ajtót, csak meghallgatni őket, csak elmesélni mi minden történt ma. Meg kell simo­gatnom édesanyám ráncos kezét, édes­apám sajgó karjait, deres fejét. Nekem jó, én még megtehetem. Valamennyi idős embernek a gondos­kodó, szerető család jelentené a boldog öregkort. Sokan azonban ennek híján, vagy egészségi állapotuk miatt szociális otthonok lakóivá válnak. Ők is sok sze- retetet kapnak, csak másfélét. Ők azok, akik sokszor az ajtót lesik, családtagot, látogatót várnak, s ha valaki betoppan, minden szóért, mosolyért hálásak. Az idősek világnapján róluk és gondozóik­ról szólunk lapunk 5. oldalán. PÁL ÁGNES Egyszer volt, hol nem volt A Benedek Elek Rajz-, Mesemondó- és Meseíró-verseny eredményét tegnap hirdették ki a megyei gyermekkönyvtárban. Csak a rajzpályázatra kilencszáz munka érkezett, míg a me­seírók versenyére nyolcvan írást küldtek a gyerekek. A zsűritagok örömére a versenyző di­ákok igen magas színvonalat produkáltak mindegyik versenyszámban, ráadásul a megye harminc iskolája képviseltette magát. Képünkön: Nagy Éva tengelici második osztályos kis­diák Az aranymozsár című mesét adja elő. s. OLDAL „A szorgalom embere" Újabb emlékhellyel gazdagodott Tolna, újabb Wosinsky- szoborral a megye. A 150 évvel ezelőtt Tolnán született tudós pap, Wosinsky Mór mellszob­rát tegnap avat­ták fel, a Wosins ky-emlékév ke­retében. ban jelen levő diákságnak ajánlotta példaképül. A szekszárdi múzeum­alapító szobrát a megyei közgyűlés elnöke, a tolnai pol­gármester, Hága Lászlóné, a tolnai Általános Nevelési Központ igazgatója és dr. Balázs Ko­vács Sándor, a gyei Az emlékhelyet a tolnai Wosinsky iskola Sport utcai bejáratánál, a városi sport- csarnok előtt alakították ki. Farkas Pál szobrászművész alkotását Frankné dr. Kovács Szilvia, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Szilák Mihály, Tolna polgármestere leplezte le. Lendvai István apátplébá­nos, elődjét (Wosinsky szek­szárdi apát volt) „a szorga­lom emberének” nevezte, és az ünnepségen szép szám­Wosinsky múzeum muzeológu­sa koszo- rúzta meg. Az avatáson jelen levő Far­kas Pál szobrászművész la­punk érdeklődésére önma­gát kvázi „Wosinsky-felelős- nek” titulálta, mivel tolnai al­kotása - amit a szekszárdi, múzeum előtti szobor „test­vérének” mondott - már az ötödik saját Wosinsky- plasztikája. Ennek megfele­lően jól megismerte a tudós pap munkásságát, akit euró­pai szintű gondolkodónak tart. Az értéket pártolják TN-információ „A közművelődést pártoló ön- kormányzat” cím I. helyezését és az ezzel járó egymillió forin­tot nyerte el a szekszárdi ön- kormányzat, a megyei jogú vá­rosok kategóriájában a közmű­velődés feltételeinek javításá­ról szóló pályázatával, n. helye­zést és az ezzel járó félmillió fo­rintot adományozott a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri­uma Závod önkormányzatá­nak. A kisközségek kategóriá­jában beadott programot a Závodi Teleház munkatársai készítették. Érdemeként emlí­tették a szakemberek, hogy a pályázat útján nyerhető összeg agy részét egy közművelődés­ben dolgozó szakember alkal­mazására fordítja a település vezetése. Ugyanazon az ünnep­ségen Paks önkormányzata a „Múzeumpártoló önkormány­zat” címet nyerte el a városok kategóriájában. Az első díj 1 millió 300 ezer forint, amit a Lussonium romkerthez és a múzeum udvarán felállítandó fedett, középkori, római és új­kori faragott kövekből álló kiál­lítás létrehozására fordítanak. Gyurcsány Ferenc kormányt hirdetett Kihirdette kormánya névsorát Gyurcsány Ferenc miniszterel­nök csütörtökön a Parlamentben. A Medgyessy-kormányhoz képest az új kabinetben, a no­vemberi külügyminiszter-vál­tást is figyelembe véve, öt mi­niszteri poszton lesz változás; az esélyegyenlőségi miniszter tárcát kap, az ifjúsági és család­üggyel kiegészítve. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy az új költségvetés el­készült, azt fel is mutatta az új­ságíróknak, de közölte, hogy csak október 7-én terjesztik be az Or­szággyűlés elé. Mint mondta, az előterjesztést kormánya első ülé­sén még megtárgyalja; ezzel azt akarják egyértelművé tenni, hogy a jövő évi büdzsé már az új kormány költségvetése. Gyur­csány Ferenc elmondta azt is, hogy kormánya első ülésén tár­gyalja meg azt a törvénymódosí­tási tervezetét is, amely a kor­mány struktúráját tartalmazza. A tárcavezetők így október 4-én a jelenlegi kormányzati struktú­rának megfelelően teszik le az esküt, és a parlamenti bizottsá­gok is ennek megfelelően hall­gatják meg őket; egy hónapon belül a jogszabály módosítása után megtörténik a strukturális átalakulás is. Elmondta azt is, hogy a kormányszóvivőt az első szóvivői tájékoztatón mutatja be. A témába vágó további írá­sunk a 3. OLDALON Ma: Kisdorog Kisdorog mindennapjaiba kaphatnak bepillantást olva­sóink lapunk 7. oldalán. Meg­ismerhetik az óvodát, az isko­lát, az utóbbi években történt fejlődést és a falu néhány ne­vezetességét, amelyeket érde­mes megnézni. Megtudhatják azt is, hogy milyen külföldi kapcsolatai vannak a telepü­lésnek. A Tolnai Népújság mai száma a települési önkor­mányzat jóvoltából jut el min­den kisdorogi háztartásba. Új konyha? r~­JJ Havi 16 317 Ft-ért 60 hónapra 600 000 Ft Citibank Személyi Kölcsön Citibank Hitelvonal: 06-40-40-30-40 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. Tel.: (74) 528-430 Hivatkozási szám: Í08 megoldva citibank Cinaarik Hí. ■ a Cltfsw íi i rra^ya.-ersécio« Citisms tsepaci tag<o Az akció 2004. augusztus 23-tól 2004. október 3Hg tart. Az akciós időtartam vonatkozásában a kölcsön igénylésének a Citibank ' információs rendszerében történő rögzítést időpontja irányadó. A Citibank Személyi Kölcsönök felhasználást célhoz nem kötött fogyasztási kölcsönök. A különböző Citibank Személyi Kölcsönöknek eltérő feltételei lehetriek. A Citibank a kölcsönt a hitel- bírálati feltételei alapján, a szerzőcéskőíést követően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a hitel­bírálat eredményétől függenek. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltés: szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. A Citibank Rt. a feítétetek egyoldalú módosításának jogál fenntartja A feileíeiekke! kapcsolatos további felvilá­gosításért hívja a Citibank Hilelvonalat '06-40-40-30-40) vagy íoráírffon munkatársunkhoz; THM; 22,83%-5l,59% INGATLANT KERES? tempó ban. 3552 ingatlanhirdetést talál a inai # AUTÓT KERES, VAGY KÍNÁL? Több száz közül választhat, ha megvásárolja a tempo z 4

Next

/
Thumbnails
Contents