Tolnai Népújság, 2004. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

2004-09-01 / 204. szám

kaprot ken»'' # Ä Nálunk biztosan megtalálja! ai internéi©« mmu t A lapban megjelenő apróhirdetéseket kereshető formában, rovatonkénti csoportosítás­ban, jóval gyoisabban megtalálja. Hirdessen ~ a/ első napon ingyen, egy hétre pedig csak 80 Ft + ÁFA-ért. iR egtalalja! Az ára is apró. www.tolnainepuisag.hu V 7 O 8 í 2004. szeptember 1., szerda Ára 79 Ft. Előfizetve 55 Ft. XV. évfolyam, 204. szám Mai számunkból L . DS 11. m I il , m tr ......_ OSI m,... 04; Elhú zódó esélytelenség Kevés a pénz Újjávarázsolt túragép Kulcsszereplő lehet Csillogó sztárok Díjátadás Miamiban Becsengettek az iskolákban Újdonságokat hoz a 2004/2005-ös tanév Tolna megye Becsengettek az általános is­kolákban és a középfokú ok­tatási intézményekben. Az új tanév újdonságokkal szolgál diákoknak és pedagógusok­nak egyaránt. Vannak intézmények, ahol már hétfő óta berreg a csengő, tanórára hívja tanulókat, pedagógusokat. Az iskolák többségében azonban ma reggel kezdődött a 2004/2005- ös tanév első tanítási napja. Közel másfél millió diák ült az iskolapa­dokba az országban, közöttük 105 ezer első osztályos. Őket'még, mint eddig sem, nem riogatja az osztályozás réme, teljesítményü­ket pedagógusaik szöveges formá­A tanév rendje Az első tanítási nap 2004. szeptember 1. Az utolsó tanítási nap 2005. június 15. Szakközépiskolákban, gimnáziumokban a végzősök számára befejező nap május 6. Őszi szünet 2004. november 2-től 5-ig. Téli szünet 2004. december 20-tól december 31- ig. Tavaszi szünet 2005. március 24-től 29-ig. ban fogják értékelni. Évismétlésre nem lehet őket kötelezni, feltéve, ha szüleik kérik, illetve hiányzása­ik meghaladják a megengedett mértéket. Nagy változás az oktatá­si rendszerben, hogy ez az osztá­lyozási és buktatási tilalom negye­dik osztály félévéig szól, s felmenő rendszerben lép életbe. A középiskolákban a tanév leg­nagyobb újdonsága, hogy az idén a szakközépiskolások, gimnazisták már a kétszintű érettségi rendszer­ben végeznek, amely egyben a felvételit is je­lenti számukra. Febru­árban kell eldönteni­ük, hogy a nehezebb, plusz pontokat jelentő emelt, avagy a köny­nyebbnek ígérkező középszintű vizsgát választják. Tolna megyében több általános és középiskolában a Tolna Megyei Pedagógiai Intézet előkészítésében felkészítést tartottak a pedagógu­soknak még a tanév kezdete előtt. Mint Bajszné Kis Magdolna mond­ta, többek között magyarból, törté­nelemből volt olyan tanév-elő­készítő, amely abban adott segítsé­get a tanároknak, hogyan készít­sék fel diákjaikat az ötödik évfo­lyamtól a tizenkettedikig, hogy az érettségi követelményeknek megfeleljenek. Dombóváron a középiskolák, Ta­másiban általános iskolák mutat­ták be innovatív, újítási tevékeny­ségüket. Tolna megyében az első tanítá­si napot megelőzően legtöbb he­lyen megtartották a tanévnyitó ün­nepségeket. Több intézményben azonban - főként a kisebb települé­seken - ma, szeptember 1-jén, 8 órakor volt tanévnyitó, s azt köve­tően azonnal osztályukba vonul­tak diákok és pedagógusok. Tanévnyitó a szekszárdi Bezerédj szakközépiskolában. Az idén 750 diák kezdi meg tanulmányait az intézményben fotó: bakó jenő Felpörgött a kettes blokk A hatóság szerint nem kockázatos az indítás Budapest-Paks A paksi atomerőmű kettes reakto­ra hétfőn este 8 órakor elérte a névleges teljesítményt. A próba minden probléma nélkül zajlott - jelentette ki az újraindított reaktor mellett tegnap kocsis István ve­zérigazgató. Az erőmű biztonsági igazgatója az Országgyűlés kör­nyezetvédelmi bizottságának ked­di ülésén elmondta: ha a folyama­tos biztonsági mérési eredmények továbbra sem mutatnak a megen­gedettnél magasabb értékeket, a reaktor napokon belül bekapcso­lódhat az üzemszerű termelésbe. Dr. Molnár Károly elnök szerint a kettes reaktor nélkül a társaság hiánya nem 4,5 milliárd, hanem 9-10 milliárd forint lett volna. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szerint az indítás nem jár több kockázattal, mint bármely más reaktor esetében. Ugyanak­kor Illés Zoltán, a parlamenti bi­zottság fideszes elnöke bíróság­hoz fordul, mert az elmúlt idő­szakban nem kapott megfelelő információkat a próbaüzemről. (További információk a 3. ol­dalon.) m Leszavazott díjcsökkentés Egyelőre marad a 180 forint/óra Alighogy elfogadták, máris változtattak volna rajta: a parkolási rendelet módosítása azonban nem kapott kéthar­mados többséget a napokban a város képviselő-testületétől. Tamási A módosítás a város fő terén, a posta és a Fagyöngy patika előtt az óránként 180 forintos parkolá­si díjat csökkentette volna 150 fo­rintra. így a legrövidebb, húsz perces várakozási idő díja 50 fo­rint lett volna. A javaslat egyik előzménye, hogy üzlettulajdonosok sérelmez­ték, vásárlóiknak fizetniük kell a várakozásért. A változtatás oka azonban nem csak ez. Hajdics Jó­zsef polgármester elmondta: ere­detileg is arról volt szó, hogy szeptember körül az üzemeltető­vel közösen áttekintik a tapaszta­latokat, ezek alapján pedig célsze­rűnek tűnt mérsékelni a díjakat. A tarifacsökkentést az üzemeltető is üdvözölné. Schádi Miklós, a Schádi és Társa Bt. vezetője ezt azzal magyarázta: a tapasztalatok szerint az autósok így inkább igénybe vennék a parkolót. Hajdics József hozzátette: a Kossuth téren a két díjzóna beve­zetésével az volt a cél, hogy a posta és patika előtt a drágább parkolás miatt rövidebb legyen az igénybe vétel, és mindig legyen szabad hely. Ezt elérték, mára nagyságrendekkel csökkent a gépkocsik száma. Szeptember végén ismét előterjesztik a módo­sítást; a polgármester kifejezte re­ményét, hogy a testület ezúttal el­fogadja a díjcsökkentést. t.f. Csatlakoznak a pályázathoz _____ Szedres A szedresi önkormányzat is csatla­kozik a Bursa Hungarica felsőok­tatási ösztöndíj pályázathoz - dön­töttek a képviselők. A község ha­vonta 10 ezer forintot biztosít erre a célra a következő tanévben, a pénzt rászorultsági alapon osztják májd el a jelentkezők között, iski MAI lapszámunkban az 5. oldalon a Dombóvár városi oldalt olvashatja HOLNAP keresse Paks-Dunaföldvár oldalunkat! Ízelítő a tartalomból: 1. Tanévkezdés iskolaösszevonás után 2. Kitüntetett igazgatók 3. Vita a garázssor körül Ingyenes ellátás Kistormás „Túlélte” az első évét a tavaly szeptembertől ismét működő kistormási óvoda. Az intéz­ménybe a tavalyi tizenhét után ebben a tanévben tizenhat hely­béli kisded jár majd. Úgy tűnik, létszámgondok nem lesznek a jövőben sem, mert a következő tanévben 17, azt követően pedig már 19 gyereket várnak a kistor­mási oviba. Az önkormányzat minden Kistormásra járó óvodás részére 3 ezer forintot biztosít (ez a tan­évkezdési támogatás az iskolá­soknak is jár). A helyben foglal­koztatott óvodások ellátását pe­dig ingyenessé teszi a község: a tanév kezdetétől, azaz mától ez év végéig valamennyi gyerek ré­szére térítésmentesen biztosít­ják az étkezést. Átvilágítás házilag A takarékosság a legfőbb szempont Bátaszéken Testületi ülést tartottak tegnap, azaz kedden délután Bátaszéken. A tanácskozás témáit elsősorban a város nem túl rózsás anyagi helyzete adta. Bátaszék intézményeinek átvilá­gítása ugyan nem marad el, de a feladattal a testület nem egy külső céget bíz meg, hanem az intézményvezetőket. __________Bátaszék Köztudott Bátaszéken, hogy a vá­ros pénzügyileg nem áll túl fénye­sen, így ahhoz, hogy a költségve­tés ne boruljon fel, indokolttá vált néhány, a takarékosságot szolgá­ló intézkedés. A keddi testületi ülésen a képviselők ezért döntöt­tek arról, hogy a város intézmé­nyeinek átvilágítását azok vezetői végzik el, és nem külső cégre bíz­zák ezt a feladatot. Az intézmény- vezetőknek két hónapon belül kell elkészíteniük jelentésüket. melynek tartalmaznia kell azt is, miként lehetne a kiadásokat csök­kenteni. Ez persze nem jelenti azt, hogy az intézmények a rájuk bízott feladatokat ne látnák el. A testület már korábban döntött ar­ról, hogy a GAMESZ-t megszünte­ti, és egy gazdasági társaságot hoz létre helyette. A BÁT-KOM 2004. Kft. szeptember harminca- dikától kezdi meg működését, és a város vezetése megtakarítást vár a társaságtól. Szerencsére történnek jó dol­gok is a város háza táján, hiszen Bátaszék központi pályázaton öt­százötvenezer forint tömegközle­kedési támogatást nyert. A képvi­selők tegnap jóváhagyták a Ge­menc Volán Rt-vel kötendő meg­állapodást. Bátaszék természete­sen folyamatosan pályázik, a tes­tület tegnap úgy döntött, hogy be­adja pályázatát a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A pénzből a városházát újítanák fel, a beruházás összesen négymillió­kétszázezer forintba kerül. Ebből 2004-ben négyszázharmincezer, jövőre nyolcszázhatvanezer fo­rint terheli önrészként Báta- széket. A város szintén pályázati pénz­ből szeretne őshonos fákat telepí­teni a városba.

Next

/
Thumbnails
Contents