Tolnai Népújság, 2004. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-01 / 152. szám

r - I I I www.eon-deldunantul.com Energia nem vész el, csak dtdldKUI. o E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. e-on Új energia Mai számunkból Képzőművészet, jókedvvel Örömüket lelték a munkában Sportpályaavató Bonyhádon Diákok látványos bemutatója Juliska néni virágai A csodájára járnak Valuta és deviza: vihetjük és hozhatjuk Gyorsabb és kényelmesebb, ha kártyával fizetünk A devizaliberalizációnak köszönhetően ma már összegkorlátozás nélkül vihető ki, illetve hozható be az országba bármi­lyen fizetőeszköz. Nyaraláshoz, utazás­hoz bőven vihetünk tehát magunkkal pénzt, de a szakemberek azt tanácsolják: ha tehetjük, fizessünk inkább bankkár­tyával. Tolna megye Jól emlékszünk még azokra az időkre, ami­kor korlátozott - és bizony igencsak szűkös - egyéni valutakeret felett rendelkeztek a ma­gyar állampolgárok. Ez volt az az időszak, amikor Gorenje hűtőláda vásárláskor a nagy­mamát is vinni kellett Bécsbe, mert másként nem rendelkezett volna a család - hivata­losan - a szükséges valutamennyiséggel. Ezeknek az időknek vége, szabadságot élvezünk ezen a területen is, mind a ma­gyar állampolgárok, mind a külföldiek összegkorlátozás és kiviteli igazolás nél­kül vihetnek ki, illetve hozhatnak be bár­milyen fizetőeszközt. Befellegzett az ille­gális pénzváltóknak, akik a ki tudja honnan szerzett valutát hatalmas felárral adták tovább a nyugati árucikkekre kiéhezett lakosságnak, ráadásul nemegyszer alaposan be is csapták őket. A vagyoni értékek behozatalára és kivitelé­re vonatkozó devizajogi korlátozásokat felol­dotta a 88/2001. [VI. 15.) Kormányrendelet. Bőven vihetünk tehát pénzt a zsebünkben, ám a pénzintézeti szakembe­rek szerint egyszerűbb, ké­nyelmesebb, sőt, gyakran ol­csóbb is bankkártyával, vagy hitelkártyával fizetni nyaralás­kor is. A felmérések szerint a kártyával rendelkezők többsé­gének MasterCard vagy Visa kártyája van, a két kártya elfo­gadottsága nem egyforma. A Visa kártyát inkább az euró- zónán túl fogadják szívesen, míg a MasterCard a kontinens legtöbb országában ismert és Igazolni kell A pénzmosás elleni rendelkezések szerint az ál­lamhatárt átlépő személy, ha a birtokában össze­sen egymillió forintot elérő vagy azt meghaladó forint vagy valuta van, köteles ezt bejelenteni és az azonosító adatait a vámhatósággal közölni. népszerű. A MasterCard-ot Európában több mint 20 millió helyen fogadják el fizetőesz­közként. Mindemellett készüljünk fel arra is, hogy kisebb üzletekben nem biztos, hogy el­fogadják a magyar bank által kibocsátott kár­tyát. Vagy a leolvasó „nem ismeri”, vagy az al­kalmazott bizalmatlan és nem meri lehúzni a számára „idegennek”, ezáltal gyanúsnak ítélt kártyát. Mint az OTP Bank Rt. megyei igazga­tóságán megtudtuk, ha kártyával vásárolunk, csak az áru, vagy az igénybe vett szolgáltatás árát vonják le a keretből, nincs egyéb költség. Ha bankkártyánkkal pénzt váltunk külföldön - 100 ezer forintnak megfelelő összegig tehet­jük ezt - akkor a tranzakció 4 euróba, plusz a felvett összeg 1 százalékába kerül nekünk. Ám mindkét esetben valószínűleg jobban já­runk, mivel a hazai pénzintézet az aktuális devizaárfolyamon kiszámított összeggel ter­heli meg a számlánkat, ami a kezelési költség­gel együtt is kevesebb, mintha itthon vásárol­tunk volna külföldi fizetőeszközt. VENTER Biztos, ami biztos Mielőtt külföldre indulunk, ellenőrizzük a bankkártya érvé­nyességét és az összeget, ami fölött rendelkezünk. A kártyát és a kártya biztonsági (PIN) kódját ne egy helyen tartsuk, megkönnyítve ezzel a tolvajok dolgát. A kódot azért jegyez­zük fel valami biztonságos helyre, mert előfordulhat, hogy le­blokkolunk és elfelejtjük. Ha megtehetjük, kérjünk SMS- szolgáltatást a kártyához. Ha pénzt emelünk le a kártyáról - vagy tudtunkon kívül más teszi meg ezt - azonnal SMS-ben kapunk értesítést, így tudjuk, mennyit költöttünk, illetve azonnal észre lehet venni, ha valaki jogosulatlanul használja a pénzünket. Lovaglást és magyarságot tanultak SZEKSZÁRD ben ismereteket szereztek az „ősi------- magyar tudásról” (amelytől elvá­„Lólépésben előre”. A szóösszeté- laszthatatlan a ló), a táborzáró tré- tel nem egy sakkparti drá­mai pillanatára kíván utal­ni, sokkal inkább arra, hogy az egy évvel ezelőtti lovaglótudásukhoz képest határozottan előrébb lép­tek azok a gyerekek, akik az elmúlt nyárhoz hason­lóan ismét részt vettek a Gemenc Szabadidő Köz­pontban rendezett egyhe­tes lovastáboron. A napi kétszeri lovaglás mellett - amelybe kényel­metlen, izomlázgerjesztő feladatok is beletartoztak - természetesen elsajátítot­ták az istállótakarítás, a lópucolás, a felszerszá- mozás fogásait. Ezenköz­A programba azért a nem ló-tí- pusú időtöltés, a lazítás is belefért, nem volt tüos például a labdajáték, és strandolni is elmentek a „kenderáztatóhoz”. A tavalyi futószárazás után a gyerekek a mostani tábor végére már urai vol­tak a lovaknak, legalábbis megpróbáltak parancsolni netók, ami többnyire sike­rült is: a paripák szófoga­dók voltak, még kisebb bal­eset sem történt. A lovagló­tudást egyébként a szülők előtt lebonyolított „vizsga­bemutató" is bizonyította, amelyen a gyerekeknek egyebek mellett bójákkal nehezített pályán kellett vé­gigmenniük négylábú tár­saik hátán. A táborlakók lovas kocsival rándultak ki a Taplós-gógai bemutatóterületre fotó: gottvald károly Ingyen internet a könyvtárban Paks A Paksi Városi Művelődési Köz­pont könyvtárában eMagyaror- szág Pont jött létre. Az Informati­kai és Hírközlési Minisztérium hirdetett pályázatot olyan intéz­mények részére, ahol már koráb­ban is volt kiépített internetkap­csolat. A program célja, hogy min­den település számára biztosítsák a hozzáférést a vüághálóhoz. Gu­tái Istvánné könyvtárvezető sike­resen pályázott, egymillió forintot nyert a könyvtár számára, mely­ből két számítógépet vásárolt, il­letve 300 ezer forint értékben internet-elérhetőséget. Ez utóbbi 18 hónapra biztosítja a térítésmen­tes internetezést. A szolgáltatás el­indult, az olvasók egy órán keresz­tül vehetik igénybe. Az új kompu­terekkel háromra emelkedett az olvasók által használható számító­gépek száma. VIDA Változik, de nem kerül többe Módosulnak a gyógyszerek beszerzési árai Tolna megye A gyógyszergyártók és az egész­ségügyi tárca között megegyezés született arról, hogy a termelői árak visszatérnek a március 31-i ál­lapotba. Ez azt jelenti, hogy válto­zik a kis- és nagykereskedelmi ár­rés. A gyógyszertárak többségét rosszul érintette a március 31-e utáni árcsökkentés, hiszen leérté­kelődtek a meglévő készleteik és fennakadások voltak az ellátásban is, nem volt ritka a gyógyszerhi­ány. A beszerzési ár változása a betegeket nem érinti, nem kell töb­bet fizetniük a gyógyszerekért. Az intézkedés nyomán fellépő árkü­lönbözetet az egészségbiztosítás, illetve a gyártók kompenzálják, vm Mai számunkban: Felsőnyék A felsőnyéki bor évszázados múltra tekint vissza, s egykor nagy hírnévnek örvendett. A fel­tételek adottak ahhoz, hogy a nyéki bor a szekszárdi minőségét is elérje - többek között erről ol­vashatnak Almanach-sorozatunk legújabb, Felsőnyékről szóló ösz- szeáílításában. írunk többek közt Az ajánlat a Citroen C3 1.1 X Spot gépjárművekre érvényes és a készlet erejéig tart. Az akció a kijelölt márkakereskedésekre vonatkozik. A képen látható autó illusztráció. A Citroen C3 l.li fogyasztása: 7,8/5f0/6,0 1/100 km (városi/országúti/vegyes), C02-kibocsátás: 143 g/km. A CITROÉN a Total -t választotta. Legyen még szebb az élet! • ­CITROÉN SZEKSZÁRD 7100 Szekszárd, Bor u. 8„ tel.: 74/512-233 ■ CITROÉN-APÁTI KFT. 7192 Szakály, Zrínyi u. 710/1., tel.: 74/488-135 CITROÉN i i a helyi természeti értékekről, s a természetvédelmi egyesület tö­rekvéseiről. A lap mai száma Móriczné és társa Bio Bt.-nek, Debella Lászlónak, Kóczán Ist­vánnak és a Bonta Kft.-nek kö­szönhetően a község minden háztartásába eljut. (7. oldal) __________________________■ fás vetélkedőben is szerepeltek ilyen jellegű, a magyarság régmúlt­ját idéző feladatok.

Next

/
Thumbnails
Contents