Tolnai Népújság, 2004. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-01 / 77. szám

Szavazzon a legjobb fotóra! A Grátisz Kölyök verseny résztvevőinek fotóit megtalálják honlapunkon is. Nézze meg és szavazzon! www.tolnainepujsag.hu i, f www.toInainepujsag.hu email: tolnai.nepujsag@axels.hu Vonalban vagyunk 2004. április 1., csütörtök Ára 79 Ft. Előfizetve 55 Ft. XV. évfolyam, 77. szám Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Mai számunkból Tavaszváró varázslat Néphagyomány az óvodában Galántaiak Szekszárdon Bemutatót tartottak a diákok A divat fenegyereke Hetvenen túl is újít Az eva után itt van az EMMA Az új rendszerből munkaadóknak, munkavállalóknak egyaránt hasznuk származik Május l-jétől életbe lép az Egységes Ma­gyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA) a munkaerőpiac átláthatóságának javítása, valamint a munkavállalók jogbiztonságá­nak növelése érdekében. Tolna megye- Az EMMA lehetővé teszi, hogy a kö­zel két és fél millió, a Magyar Munka­törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, valamint az őket foglal­koztató, több mint háromszázezer munkáltató naprakész, megbízható központi adatbázisból szerezzen a munka- viszonnyal kapcsolatos információt. Az EM­MA megteremti a fejlett munkaügyi ellenőrzés felté­teleit, illetve biztosítja az Eu­rópai Unió adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesíté­sét - mondta dr. Brebán Va­léria, a Tolna Megyei Mun­kaügyi Központ igazgatója, hozzáfűzve, hogy ez az új, nagy rendszer, amiből min­denkinek, munkaadóknak, munkavállalónak egyaránt haszna származik. Mint megtudtuk, a tör­vény szabályozza a Munka­ügyi Adatbázis kapcsolatát más nyilvántartásokkal, to­vábbá rögzíti a nyilvántartásban szereplő személyek adatainak kezelésével kapcsola­tos jogokat, valamint azok gyakorlásának módjára vonatkozó szabályokat. A munkavállalók PIN-kód segítségével juthatnak „EM­MA információkhoz”. A PIN- kódot a munkáltatók szemé­lyes ügyintézését követően, az illetékes munkaügyi kiren­deltség adja ki. A munkaválla­lók részére a törvény semmi­lyen kötelezettséget nem ír elő, azonban lehetőséget biz­tosít számukra munkaviszonyuk és ezáltal, munkáltatóik ellenőrzésére. A munkáltatók a munkaviszonyban történő változásokat négy­féleképpen jelenthetik be:- személyesen- postai úton- egyedi PIN-kóddal védett telefonon- valamint interneten keresztül is. A munkavállalók ugyancsak a fent említett négy módon kap­hatnak információt munkaviszonyukról. Nekik is személyesen kell eljárni PIN-kód igénylésük ügyében az illetékes munka­ügyi kirendeltségnél. 2004. május 1-jétöl az EMMA a 185-ös telefonszámon, vala­mint a www.emma185.hu internet-címen érhető el. A munkaügyi kirendeltségek - Tolna megyében Szekszár­don, Bonyhádon, Tolnán, Tamásiban, Dombóváron és Pak­son - készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére. Az EMMA működéséért a Foglalkoztatási Hivatalon belül létrejövő Munkaügyi Nyil­vántartó Központ felel. Feladatai közé tarto­zik az induló adatbázis kialakítása, „feltölté­se”, a munkaviszonyokkal kapcsolatos vál­tozások rögzítése, a bejelentések visszaiga­zolása és az adatok valódiságának ellenőr­zése, a munkaügyi ellenőrző szervek infor­mációkkal való ellátása, az adattulajdono­sok egyedi információigényeinek kielégíté­se; a nyilvántartási rendszer ügyfélszolgála­tának működtetése, az információfeldolgo­zó központ biztonsági feltételeinek megte­remtése és folyamatos biztosítása. Az EMMA alapját adó, induló adatbázist az Országos Nyugdíjfolyósító 2002-2003. év végi adatai, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2004. január 1. és április 30. közötti nyilvántartásában szereplő, léte­sített és megszűnt munkavi­szonyok adatai képezik. A tör­vény által a munkáltató számára előírt bejelentési kötelezettség te­hát az ez év május 1-je után élet­be lépő, munkaviszonnyal kap­csolatos változásokra vonatkozik. Ettől az időponttól kezdve a mun­káltatónak azonnal jeleznie kell a munkaviszony létesítését és meg­szűnését - fejezte be dr. Brebán Valéria. Jótékonysági koncert SZEKSZÁRD Együtt legyőzhető a mellrák cím­mel jótékonysági koncert lesz pénteken esete hét órai kezdettel a Művészetek Házában. Az in­gyenes hangversenyen, szintén ingyen lép fel a Szekszárdi Mad­rigálkórus. A helyszínen árusí­tott termékek bevételét fordítják a mellrák elleni küzdelemre, amelynek a szekszárdi csak egyik rendezvénye. Ismeretes, hogy már háromszor szerveztek egynapos gyaloglást is ugyan­ezen célból, az idei túra június 5- én lesz Szentendre és Budapest között. A szekszárdi rendezvény fővédnöke Pócs Margit, a Magyar Kultúra lovagja. ____________ihi 04 0 W 70865' Átalakított intézményi szerkezet Hosszú távon várnak csak jelentősebb megtakarítást Átalakítja a község intézményi szerkezetét a bogyiszlói önkor­mányzat. A döntés indoka az önkormányzat szempontjából át­láthatóbb gazdálkodás és a takarékosság. Bogyiszló A költségvetésnek az elkö­vetkező évekre is prognosz- tizálhatóan jelentős műkö­dési hiánnyal kell szembe­néznie, ennek csökkentése érdekében - hosszas előké­szítés után - határoztak a képviselők az intézményi szerke­zetátalakításról - tudtuk meg Tóth István polgármestertől. A döntés nyomán az óvoda és az iskola egy új, részben önálló intézménnyé válik, július elsejétől. Ez lényegé­ben azt jelenti, hogy a gazdasági irányítás, könyvelés a polgármes­teri hivatalhoz kerül. A konyhát egyéves próbaidőre vállalkozásba adják, a tolnai Alimentál Kft.- nek. Az étkeztetéssel kapcsolatos admi­nisztráció nagy részét a társaság veszi át a polgármesteri hivatal­tól, így a hivatal „győzni fogja” az iskolával és óvo­dával kapcsolatos plusz feladato­kat. Az iskolai csoportok létszámát maximálják, a törvényi maximum alapján. Konkrétan: a következő tanévtől az alsó tagozaton 26, a fel­ső tagozaton 30 fő alatt nem lehet majd csoportot bontani. Az intéz­kedést felmenő rendszerben veze­tik be, azaz jövőre még csak az el­sősökre és az ötödikesekre vonat­kozik. Ez várhatóan a tanulócso­portok számának csökkenését eredményezi, viszont konkrét, elő­re tervezhető, így nyugodtabb vi­szonyokat teremt az iskola körül - véli a polgármester. Az intézkedések hosszabb tá­von jelentenek csak komolyabb spórolást, ebben az évben egy fő létszámleépítéssel számolnak. Óvónői létszámban is egy fő „meg­takarítást” érnek el, és az iskolai csoportokkal kapcsolatos döntés miatt a pedagóguslétszám is csök­kenhet. Három év múlva mai érté­ken legalább 6 millió forint megta­karítást hoznak az intézkedések - közölte Tóth István. Szakképzés: váltani kell A források plusz az érintettek együttműködése SZEKSZÁRD Tizenhat térségi integrált szakképző központ (TISZK) segíti majd a hazai szakkép­zés gyökeres reformját. A Dél- Dunántúlon két ilyen létesít­ménnyel lehet számolni. Nehéz nem felismerni, hogy megengedhetetlen luxus a munkaerőpiac helyett az utca számára képezni szakmunkáso­kat. Ennek a fényűzés­nek a tarthatatlanságá­val a kormányzat is tisz- ___ tában van, ugyanakkor a helyzet változtatásához szüksé­ges pénzösszegeket csak mosta­nában sikerült előteremteni. Erről a kérdéskörről adott tájé­koztatást Jakab János, az Oktatá­si Minisztérium helyettes állam­titkára, akit tegnap Szekszárdon, a megyei önkormányzat hivatalá­ban Pogátsa Alajos, Tolna Megyei Közgyűlésének alelnöke fogadott. Jakab János elmondta: elodázha­tatlan a képzés szerkezetének megújítása, az ügyben érdekelt valamennyi szereplő bevonásával és együttműködésével.- Van forrás a váltás­ra, mindenekelőtt az európai szociális alap, illetve az európai regio­nális fejlesztési alap ré­vén. A megújításban fő- «gL szerepet játszó tizenhat WW\ térségi integrált szak­képző központ mintegy 17 milliárd 700 millió forint bevonásával jön létre. Ezen központoknál 800 milliótól 1 mil­liárd 400 millió forintig terjedő összegeket pályázhatnak prog­ramjaikkal a különböző szakkép­ző intézmények. Az unióról a Casinóban SZEKSZÁRD Az Európai Unió lesz a témá­ja a szekszárdi Civil Casino legközelebbi találkozójának. A témagazda, Herczeg György nagykövet, az európai regionális ügyek miniszteri megbízottja, a házigazda Kocsis Imre Antal, a megyeszékhely polgármestere. A bevezető tájékoztatót a hagyo­mányoknak megfelelően kötet­len beszélgetés követi. A Casino következő rendezvénye április 6- án este fél hatkor kezdődik, hely­színe a Belvárosi Kávéház. Lakásfelújítás 10 perc alatt? Citibank Hitelvonai: 06-40-40-10-40 Citibank Személyi Kölcsönök. 10 perc alatt megtudja, mekkora hiteihez juthat, és választ kap az Ön számára fontos kérdésekre. 'Tvi i OtiD.wft Rt. • a ffotqyaror szögi űbfranfc csoport e& a Grigroop tagja. _____________________U Uö I * l\ A Citibank Személyi KtHcsőoőfc íemaszftátéss cé#»z nem kötött fogyasztási kölcsönök. A különbőzé (Másai* Személyi Kölcsönöknek élt<*6 feltételét lehetnek. A Citibank a kölcsönt a tóteibíráteíi feftétsfef alafóán, a smződéskötést követően nyújtja, amelyekkel kapcsolatos további felvilágosításért hívja a Citibank Httelvonaiat (06-40 40-10-40?. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét fettételei a teljes hitelbírálat eredményé töl függenek. Ez a hirdetés kizáró- !ag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem rnmösii» nyilvános ajánlattételne* vagy tájékoztatónak. THM: 28,66%-5l,59% ÍTllNDCNN-flP mis flJflHDÓn...! Térjen be a Tescoba, 2004 április 2-án keresse hirdetésfelvételi helyünket! A Tolnai Népújságba feladott minimum 3 soros apróhirdetésért a fotón látható ajándékot kapja! További információ: 74/512-480 Tolnai Népújság A miénk I l >

Next

/
Thumbnails
Contents