Tolnai Népújság, 2004. március (15. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-01 / 51. szám

Business kártya + alacsony költségek Vállalkozói Bankszámla Vállalkozói bankszámláját térítésmentesen megnyitjuk Önn Tartósan alacsony dijakért intézheti pénzügyi tranzakcióit, akár az irodájából vagy otthonából is. Most 2004. március 15-től 2004, április 30-ig vállalkozói bankszámla mellé akár EC/MC Business bankkártyát is adunk ajándékba* *a bankkártyák gyártási diját átvállaljuk. Ú) ügyfél esetében óvadéki szerződés megkötése me Megjelenik minden pénteken! Keresse az újságárusoknál! csak 125 forint! tempó baranya, Somogy, tolna H ha apró, akkor tempó ingyenes apróhirdetések A-tól Z-ig Vonalban vagyunk Közérdeklődésre számot tartó kérdéseivel hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Mai számunkból Utcai „harcosok klubja” Közönségsiker Szekszárdon ti * Borversenyek Remek borokat kóstoltak Hercegi pár a kastélyban Apródok, bolondok és hoppmester A tehetség áldás és átok egyben Dunántúli egyházi iskolák háromnapos konferenciája Az egyházi iskolák tehetséggondozó programjáról tartottak konferenciát a Völgység fővárosában, a Petőfi Sándor Evangé­likus Gimnáziumban. A meghívó szerint ez az intézmények szűk körét érintette, ám a felmerült gondolatok minden isko­lának útravalóul szolgálhattak volna. Bonyhád Az ország legismertebb szakemberei, gya­korló pedagógusai három napig a tehetség- gondozás különböző formáiról, módszerei ről, szellemi és anyagi feltételeiről tanácskoztak Bonyhádon a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium­ban. Jeles tudósok, oktatáspoliti­kusok mondták el véleményüket a tehetséggondozással és kibonta­koztatásával, géniuszaink megbe­csülésével kapcsolatban. Szinte valamennyien megfogalmazták, hogy a gondolatkör pedagógiai, pszichológiai és társadalmi meg­közelítésben nyitott, megoldásra váró prob­lémákat vet fel, melyeibe a bonyhádi ta­nácskozás, mint más, megannyi fórum, a válaszokat keresi. A konferencián - a dunántúli egyházi is­kolák szinte valamennyi intézményéből ér­keztek vezetők és pedagógusok - szinte szlogenné vált, hogy a „tehetség áldás és átok”, s hogy kibontá­sához, gondozásához elsősorban annak fel­ismerésére van szük­ség. Az, hogy a tálentumot időben felis­merjék, mindenekelőtt a pedagógusok felkészültségén, s természetesen figyelmén múlik. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy erre mind az iskolák, mind az állam sokat ál­doz. Az a kérdés azonban, hogy uniós csatlakozásunk után ez az áldozat nemzetünknek milyen eredményekkel jár, a tehetségek hogyan találják meg helyüket szü­lőhazájukban, nyitott maradt. A fórum egyik előadója, Frenkl Ró­bert - napjaink sporttudományá­nak egyik legjelesebb professzora - kérdésre adott válaszában kifejtet­te, hogy amit ma „agyelszívásnak” neveznek, az rossz ugyan az or­szágnak, de a sport területén ter­mészetes folyamat. Bizonyos szin­ten itt sem kívánatos, de cserehely­zet van, ami a globalizációnak tu­lajdonítható, ám igyekezni kell mindezt a nemzet javára fordítani. Ugyaner­ről a kérdésről Szabados Tamás, az Oktatá­si Minisztérium államtitkára úgy vélekedett, hogy reális veszély a tehetségek külföldre vándorlása. Ugyanakkor hangot adott annak a véleményének, hogy a felsőoktatás megreformá­lásával, a gazdasági felté­telek javulásával sikerül olyan helyzetet teremteni, hogy a tapasztalat-, tudás- szerzésre külföldre indult fiatal tehetségek hazata­láljanak. A Dunántúli Egyházi Iskolák Tehetséggondozó Konferenciájáról senki nem ment haza útravaló nélkül. Mint Ónodi Szabolcs, a házigazda Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatója mond­ta, remélhetőleg a tanácskozás kö­zös gondolkodásra késztette a kü­lönböző felekezetekhez tartozó in­tézmények vezetőit, tanárait, s rá­irányította a figyelmet arra, hogy a talentumainkkal való sáfárkodás nemcsak az egyházi iskolák, ha­nem a nemzeti oktatás valamennyi intézményének nehéz, de szép fel­adata. -PÁL­Nő a létszám és az elismertség Polgárőrök megyei közgyűlése Dunaföldvár Növekszik a polgárőrségek száma, ez is jelzi egyre ma­gasabb társadalmi elismert­ségét. A Tolna Megyei Polgár­őr Szövetség tegnap tartotta közgyűlését. A városházán rendezték a Tolna Megyei Polgárőr Szövetség éves közgyűlését vasárnap. Az Orszá­gos Polgárőr Szövetség két alel- nökkel is képviseltette magát, Cseh István egyben a Fejér megyei szövetség és Zsombor György, a budapesti szövetség elnökei révén. Ott voltak természetesen azok is, akikkel szoros az együttműködés: a rendőrség, a határőrség, a ka­tasztrófavédelem vezetői. Széles János, a megyei szövetség elnöke elmondta: négy éve folyamatosan nő a tagegyesületek száma, ma már ötven település polgárőrségét tömöríti a szervezet. Tavaly Nagydorog, Bikács, Gerjen, Sár- szentlőrinc és Aparhant lépett be a szövetségbe, az idén újabb öt tele­pülésen alakul polgárőrség. Az együttműködő testületek is elége­dettek a munkával, a lakosság is pozitívan ítéli meg a polgárőrök te­vékenységét. A tagság a beszámo­lót, a pénzügyi bizottság elnöké­nek, Nagypál Bélának jelentésével együtt elfogadta. Rákosi POLGÁRŐR EGYESÜLETEK, POLGÁRŐRÖK SZÁMA TOLNA MEGYÉBEN Ev Egyesület Fő 2000 30 723 2001 35 908 2002 45 1200 2003 50 1357 Rendőrkézen a bankrablók Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott ötös lottó és joker számsorsoláson a következő számokat húzták: 13, 36, 53, 59, 75. Joker-szám: 280489. Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; a 4 találatosok- ra 874.845; a 3 találatosokra 10.084; a 2 találatosokra 709 forin­tot fizetnek. A 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a kö­vetkező számokat húzták: 3,10, 20, 23, 25, 40. Pótszám: 29. A 9. héten megtartott hatos lottó nye­reményei a következők: 6 találatos szelvény nem volt, 5 + 1 találatos szelvény 2 darab, nyereményük egyenként 5.843.121 forint; 5 talá­latos szelvény 125 darab, nyere­ményük egyenként 93.490 forint; 4 találatos szelvény 4.236 darab, nyereményük egyenként 2.759 forint; 3 találatos szelvény 58.269 darab, nyereményük egyenként 702 forint. 04051 O ! < 5 f 3 Ü 1 I Kérjük, a továbbiakban is olvassák figyelemmel a Tolnai Népújságot, s hirdetési lapunkat a Grátiszt, minden akciónkat itt tesszük közzé a jövőben is. A miénk! | Kedves Szülök! Nagyszülők! Köszönjük a CBA-Grátisz kölyök gyennekszépségversenyre eddig beküldött gyermekfotókat! A nevezést lezártuk, a közzétehető 216 db. fénykép már beérkezett. Kérjük, hogy a későbbiekben ne küldjenek több fényképet, mert ezen játékunk keretében már nem tudjuk elhelyezni őket újságunkban (a lezárást követően érkező fotók visszaküldésre kerülnek). Hasonló versenyt a későbbiek folyamán is tervezünk meghirdetni,: melynek témája és időpontja még nincs eldöntve. Tűzzel a tél ellen A lángok bevilágították a hideg évszak alkonyát Körtánc a lángok körül fotó, gottvald károly Szekszárd Maskarába öltözött, álarcot viselő fiatalok táncolták kör­be Szekszárdon azt az égő ko­porsót, melynek elhamvadása a tél elenyészését jelképezte. A Vadrózsák egyesülete - a közönség érdeklődése mellett - így intett búcsút a hideg év­szaknak. Élt három hó (napot): ez a felirat virított azon a koporsón, mely a telet volt hivatott magába zárni a szekszárdi Vadrózsák Hagyo­mányőrző Néptánc Egyesület múlt szombat délutáni rendez­vényén. A csapat zenével - síp­pal, dobbal, nádihegedűvel - kí­sért vonulással kezdte a progra­mot, a fiatalok a Béla király tértől haladtak a Promé­theusz parkig, ahol már a kört alkotó közönség érdeklő­dése közepette kezdtek hozzá a „te­metéshez”. Ami ez alkalommal nem je­lentett mást, mint a koporsó gyúlékony anyaggal való meg- locsolását, majd lángra lobbantását. Előtte azonban az egyesület nevében Pusztai Teréz, majd a magyar kultúra lovagja, Pócs Margit kö­szöntötte az egybegyűlteket. A hideg évszakot elparentáló beszédek után azonnal körülölel­ték a lángok a fa alkalmatosságot, majd a felcsapó tűz és a gomoly­gó füst, illetve a megannyi kerep­lő éles hangja már azt jelezte: a tél, jóllehet képes némi utóvéd­harcra, immár kiadta erejét. (Fotó összeállításunk a www.tolnainep- ujsag.hu honlapon tekinthető meg.) ___________________-szÁ­Ci vilek: megyei siker Tolna megye A múlt hét szombati napján Pé­csett ülésezett a Nemzeti Civil Alapprogram dél-dunántúli régi­ós testületé. A résztvevő száz­nyolc elektor megválasztotta an­nak a kollégiumnak a kilenc tag­ját, akik együttesen képviselik a térséget. A voksoláson Tolna megyei siker született, hiszen szűkebb pátriánkból négyen is - Dér Miklósné, Baka Ferenc, Illés Tamás és Pokorni József - tagjai lehettek a kollégiumnak. Ez a szerveződés a tervek szerint idén 450 millió forint - pályázat utáni - szétosztásában jut sze­rephez. A nemzetközi kapcsola­tok EU-s integráció országos szakkollégiumában szintén ta­lálható Tolna megyei küldött, a dombóvári Farkasné Szalai Má­ria személyében. ! » 4 SZEKSZÁRD Elfogta a rendőrség szombaton reggel Budapesten azt a két férfit, akiket a felsőnyéki takarékszövet­kezet február 11-ei kirablásával gyanúsítanak. Az elfogás körül­ményeiről a sajtószóvivő nem kí­vánt nyüatkozni, annyit tudni csu­pán, hogy Szekszárdra szállították őket. Erről olvashatnak lapunk 11. oldalán. ________■

Next

/
Thumbnails
Contents