Tolnai Népújság, 2004. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-02 / 27. szám

& I * Telefon: 06 74/511-534, 511-540 KERESSE TANÁCSADÓINKAT! Tolnai Népújság Vonalban vagyunk www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2004. február 2., hétfő Ára 79 Ft. Előfizetve 55 Ft. XV. évfolyam, 27. szám Közérdeklődésre számot tartó kérdéseivel hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Mai számunkból Kitűnő minőségű borok Nyolcvankét mintát hoztak Disznóvágás Kakasdon Német és székely szokás szerint Svábbál a faluházban Kicsinyek kedves tánca Támogatás, vagy pedig járadék? A látássérültek két támogatási forma közül választhatnak A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük bizto­sításáról szóló törvényt 2000-ben módosította a parlament. A módosítás bevezette a fogyatékossági támogatást, amely a fogyatékossággal élők széles körére terjed ki. A látássérül­tek választhatnak: a vakok személyi járadékát, vagy ezt a tá­mogatási formát veszik igénybe. Tolna megye A fogyatékossági támogatás bevezetésével a vakok sze­mélyi járadéka nem szűnt meg, az érintetteknek el kell dönteniük, hogy a két támo­gatási forma közül melyiket Az összegek választják. A Ma­gyar Vakok és Gyengénlátók Or­szágos Szövetsége (MVGYOSZ) me­gyei szervezetei, közöttük a Tolna megyei is, a kezde­tektől segítséget nyújtanak a ta­goknak a kérelmek intézésében. A támo­gatás megítélésekor a megyei egészség- biztosítási pénztárak, illetőleg a minősí­tést végző szakértői bizottság, a megyei vezető szakfőorvos szakvéleménye szük­séges, amely tartalmazza, hogy a járadék­ra jogosult személy állapota végleges. Azok, akik most akarják elindítani a ké- relmezési eljárást, ezt szerezzék be, így elkerülhető, hogy az igénylők külön vizs­gálatokra kényszerüljenek. A MVGYOSZ Tolna megyei szervezeté­től kapott információ szerint a megyében élő több mint 1000 vak állampolgár közül Ki kérheti? A fogyatékossági támogatásra jogosultak körébe a látás-, hallás-, mozgássérültek, az értelmi fogyatékosok, illetve a halmozottan fo­gyatékosok tartoznak, ha fogyatékosságuk a jogszabály által elő­írt jogosultsági feltételeknek megfelel. Az adható támogatás mér­téke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 65, il­letve 80 százaléka lehet. A támogatás igényléséhez szükséges iratokat az államháztartási hivataltól, illetve a háziorvostól is kérhe­tik a fogyatékossággal élő személyek. Fontos tudnivaló az is, hogy nem jogosult a támogatásra, aki a vakok személyi járadéká­ban és emelt összegű családi pótlékban részesül. Ezekről az el­látási formákról le kell mondania abban az esetben, ha mégis a fogyatékossági támogatásra tart igényt. A támogatási rendszerbe bármikor be lehet kapcsolódni, azonban ez az ellátási forma nem jár visszamenőleges hatállyal. A vakok személyi járadéka jelenleg havi 11.480 forint. Ezt a járadékot 2001. júli­usától nem lehet igényelni, akik még kapják, azok ennél régebben igényelték. A fogyatékossági támogatás havi össze­ge a mindenkor hatályos minimálnyugdíj 65 százaléka, ami most 15.063 forint. Azok, akiknek önellátási képessége tel­jes egészében hiányzik, fogyatékossági támogatásként a minimálnyugdíj 80 szá­zalékát igényelhetik, ez jelenleg 18.539 forint. eddig mintegy 800 személy kérelmének in­tézésében nyújtott segítséget a megyei szer­vezet. Kovács Lászlóné, a megyei titkár azt is elmondta, hogy sokan vannak még, főként az idős emberek körében, akik nagyon rosz- szul látnak, de ezt az idős korral járó termé­szetes dologként fogják fel, tehát nem for­dulnak orvoshoz és nem kapnak semmilyen támogatást. Számukra azt tanácsolja, hogy minél előbb forduljanak orvoshoz, a szük­séges iratok beszerzéséhez, illetve a támo­gatás igénylésének ügyintézéséhez a me­gyei szervezet segítséget nyújt számukra. VENTER Táncvizsga és iskolakóstoló Országos átlag felett matematikából és olvasásból Bonyhád Sok érdeklődőt vonzott a Szé­chenyi István Általános Isko­la modern- és társastánc tago­zatos diákjainak vizsgája. Az óvodások és szüleik számára szervezett bemutatkozó nap­ra is sokan voltak kíváncsiak. az oktatás-nevelés tárgyi és sze­mélyi feltételeiről, eredményeiről. Mint mondta: az Oktatási Minisz­térium a tavaly májusban, 6. osz­tályosok körében végzett képes­ségmérése szerint az iskola diákjai matematikából és olvasásértésből jóval az országos átlag felett telje­sítettek, amely városi szinten ki­emelkedő. Sok más mellett bemu­tatta az intézmény specialitásait, a szabadidő hasznos eltöltésének számos formáját. A gyerekekkel a pedagógusok ügyességi játékokat játszottak, német és modem tán­cokra tanították őket, valamint birtokba vehették a számítógépe­ket iS. -PÁL­Mozgalmas hétvége volt a Széche­nyi István Általános Iskolában. A tanórán kívüli, művészeti oktatás keretében indított modem- és tár­sastánc tagozatos tanulók nyílt vizsgán adtak számot tudásukról. A több mint száz gyermek gyakor­latait a kötelező tananyagból állí­tották össze pedagógusaik, Szarvas Szilvia és Hitter Zsolt. Szintén sokan voltak kíváncsi­ak az iskola bemutatkozó napjára, melyet óvodásoknak és szüleiknek rendeztek. A program az iskola épületében lévő uszodában kezdődött, ahol kisdiákok úszóbemutatót tartottak, valamint Gulyás Pé­ter, az uszoda vezetője adott információkat e nevelési terü­letről. Ezt követően Adorján Gyöngyi, az intézmény igaz­gatója tájékoztatta a szülőket Vizsgázó modern táncosok Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá­sa szerint az 5. héten megtartott ötös lottó és joker számsorsolá­son a következő számokat húz­ták ki: 30,42,61,65, 66. Joker­szám: 758262. Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt. 4 ta- iálatos szelvény 16 darab, nyere­ményük egyenként 2.947.428 fo­rint; 3 találatos szelvény 2.101 da­rab, nyereményük egyenként 23.766 forint; 2 találatos szelvény 80.409 darab, nyereményük egyenként 1.207 forint. Az 5. hé­ten megtartott hatos lottó szám­sorsoláson a következő számokat húzták ki: 8, 9, 10, 11, 29, 38. Pótszám: 14. Az 5. héten megtar­tott hatos lottó számsorsoláson a nyeremények a következők: 6 ta­lálatos szelvény nem volt, 5 plusz 1 találatos szelvény 1 da­rab, nyereménye 11.820.038 fo­rint, 5 találatos szelvény 22 da­rab, nyereménye 537.274 forint, 4 találatos szelvény 2.025 darab, nyereménye 5.837 forint, 3 talá- látos szelvény 42.827 darab, nye­reménye 966 forint. 770865 603012 Problémaércékenv, kreatív, r m dinamikus jelentkezését várjuk lapunk dombóvári fiókszerkesztőségébe. A pályázatokat, önéletrajzokat és publikációkat a Tolnai Népújság főszerkesztőjének kell eljuttatni 2004. február 10-ig. Cím: Szekszárd Liszt Ferenc tér 3. 7100 Közösségi házat avattak Szent Imréről nevezték el a katolikus egyház új találkozóhelyét Dombóvár Mayer Mihály pécsi megyéspüspök áldotta meg és szentelte fel szombat este a belvárosi katolikus egyházközség nemrégi­ben elkészült Rákóczi utcai közösségi házát. meg a kivitelezők. A helyiségek be­rendezéseit Dombóvár németor­szági partnertelepülésének, Ker­nen im Remstalnak a katolikus egyházközsége és a Maria Mater Dei Egyesület, valamint egy hely­beli asztalosmester biztosította. A nagyteremben elhelyezett szár­nyasoltárt a kocsolai naiv fafaragó­tól, Kerpács Jánostól vásárolták meg a képviselő-testület tagjai és a vallásos emberek által felajánlott pénzből. Szabó Loránd polgármes­ter köszöntőjében kiemelte, hogy Dombóvár ismét egy olyan létesít­ménnyel gazdagodott, ahol a város lakói a találkozás és az együttlét örömét élheük meg. Mayer Mihály A Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános és Zene­iskola fúvósegyüttesének és szín­játszó csoportjának ünnepi műso­ra után Rostás Jenő István plébá­nos arról beszélt, hogy egy házas­pár másfél évtizeddel ezelőtt aján­dékozta a.kertvárosi Szent István templom szomszédságában lévő ingatlanát a belvárosi egyházköz­ségnek. Elődje, Farkasdi András esperes szorgalmazta annak kö­zösségi házzá történő átalakítását. A tervet a híveknek, a pécsi püs­pökségnek és a város önkormány­zatának adományaiból valósították pécsi megyéspüs­pök az ifjúság vé- dőszentjéről, Szent Imréről el­nevezett közössé­gi ház megáldása és felszentelése előtt elmondta, hogy a keresz­ténység szellemi­ségével, értékei­vel és gazdag kul­túrájával kell megtölteni a pél­dás összefogással létrehozott he­lyet, ahova a fiata­lokat, a középko- rúakat és az idő­sebb korosztály tagjait egyaránt várják. -gr* Mayer Mihály pécsi megyéspüspök áldotta meg és szentelte fel a Szent Imre Közösségi Házat ■ t 4

Next

/
Thumbnails
Contents