Tolnai Népújság, 2003. december (14. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-27 / 300. szám

2003. December 27., Szombat MEGYE TÜKÖR 5. OLDAL Mondom A Magamét SZERI ÁRPÁD Megállíthatatlanul A. dombról letekintve pár napja a legkisebb megyeszékhely is mint­ha egy zaklatott nagyváros képét mutatta volna: a központban au­tóoszlopok sorakoztak egymás mögött, zöldjelzésnél idegesen előre­vágódtak, szinte egymás lökhárítóját érve araszoltak előre, majd a pirosra váltó lámpa láttán fékcsikorgások közepette megálltak. Leg­többen a város szélén található áruház felé igyekeztek: a szupermar­ket parkolója színültig megtelt ezen a karácsonyt megelőző utolsó napon, sőt, a beszámolók szerint az üzlet a szenteste napján - a ko­ra délutáni zárásig - is jelentős forgalmat bonyolított le. Méghozzá úgy, hogy a vásárlók addigra már szinte mindent elvittek, amit csak érdemes ajándékozni karácsonykor. S megvettek olyasmit is - már persze a rossznyelvek szerint -, amit nem érdemes... Az esti híradások arról számolnak be: a pápa óva int attól, hogy a karácsony elüzletiesedjen. Csak egyetérthetünk felhívásával, hiszen ettől az ünneptől, mármint eredeti üzenetétől mi sem idegenebb, mint az üzleti szellem. A Szentatya nyilván széleskörű tapasztala­tok alapján tette közzé nyilatkozatát: olyan világjelenség ismereté­ben, mely nem hagyja érintetlenül a karácsonyt, nem hagyja érin­tetlenül az embereket és bizony nem hagyja érintetlenül még szű- kebb pátriánk székhelyét sem. Az egyházi vezető azt tette, amit ten­ni kell, egy helyesnek tartott út felmutatásával: csakhogy a világ is azt teszi - és mint látjuk, még karácsonykor is -, amit tennie kell. Minden jó szándékú felhívás ellenére halad megállíthatatlanul, mindenhova behatolva és mindent áthatva a maga útján... Pályázaton döntöttek Két gazdája lesz a rendezvényeknek Paks Megalakulása óta fontosnak tartja a Paksi Dunapartért Közalapítvány a Duna-part rendezésén, szépítésén túl azt is, hogy részt vállaljon a városi rendezvények szerve­zésében. Ezek a programok - Tavaszkö­szöntő, Nyári Esték, Családi Na­pok, mind-mind a Duna-parthoz, a gesztenyesorhoz kötődnek, s többségüket maga az alapítvány indította útjára. Tavaly, sokak meglepetésére, az önkormányzat pályázatot hirdetett a szervezésre. A programokat ugyanis jelentős önkormányzati hozzájárulással rendezték. A múlt évben a nyertes a Paksi Közművelődési Kht. volt, mely addig sem volt kívülálló, ha­nem társszervezője ezeknek a Pakson mind népszerűbbé váló eseményeknek. Az alapítvány ak­kor ígéretet tett arra, hogy anyagi­lag és munkában is segítségére lesz a pályázat győztesének. A ta­vasztól őszig tartó programokat így közös erővel szervezték. Az önkormányzat idén ismét meghirdette a jövő évi városi ren­dezvényeket.- Több pályázó is volt. Mi amel­lett döntöttünk minden esetben, aki a legjobb programot kínálta a legjobb áron - mondta el lapunk­nak a pályázatokról döntő oktatá­si, kulturális és sportbizottság tag­ja, Mezősi Árpád. Ennek alapján a pünkösdi fesztivált, valamint a szüreti feszüvált idén is a Paksi Közművelődési Kht. szervezi, míg a Paksi Tavasz és Paksi Nyár nevet viselő sorozatok rendezője a Paksi Dunapartért Közalapítvány lesz. Mezősi Árpádtól megtudtuk, hogy a városi nagyrendezvények támogatására mintegy tízmillió forintot szán az önkormányzat VIDA TÜNDE Szavazhat az interneten: www.tolnalnepiUsag.hu és SM8 üzenetben: 20/454-36-64 Előző kérdésünk: Hosszabb téli szünetet en­gedne-e a gyerekeknek? Szavazóink 69 %-a igennel voksolt. MAI KÉRDÉSÜNK: Tart-e fogyókúrát karácsony után? Három nap, meleg étellel „Soha nem gondoltam volna, hogy idejutok” Varga Gyula minden év karácsonyán megvendégeli a rászorulókat, a hajléktalanokat. Az ismert vállalkozó sátra napjainkra szimbólummá változott: ha csak há­rom napra is, de itt bőséges élelem és meleg fogadja a társadalom peremére sodródott embereket. Szekszárd Feldíszített karácsonyfa a nagyméretű sátor hátsó traktusában, vele átellenben az ünnepi műsort sugárzó televízió: a hosszú padokon ülve, az asztaloknál mintegy huszonöt-har­minc, szegényesen öltözött ember kanalazza egykedvűen a levest. Mintha többen lenné­nek, mint pár évvel ezelőtt: csak az ételért - melyet éthordóban visznek el - bizonyítottan többen járnak ide, mint korábban. Ok még nem vállalják azt, hogy leülnek a többi, sze­rencsétlen sorsú társuk közé. Az ismert vállal­kozó, Varga Gyula karácsonyi ingyenkonyhá­ja, mely Szekszárdon, a Szent István téren várta a rászorulókat, ezúttal is betöltötte fel­adatát, azaz jól lakatta az éhezőket. Csereklei Tamásné önkéntes segítő két nagy kondérból merítette az ünnepi menüt: ez tegnap vadhús­ból készített gulyás volt, bőséges mennyiség­ben. A betérők, ha igényelték, az ebéd mel­lett reggelit és vacsorát is kaptak.- Nemcsak szekszárdiak, hanem decsiek, sióagárdiak és szedresiek is érkeztek hoz­zánk. Naponta úgy ötvenen biztos megfordul­nak itt, persze, ők nem mind hajlékta­lanok, sokan csak az éhüket szeretnék el­verni - hangzik a rö­vid helyzetfelmérés. Attila, elmondása szerint 43 esztendős, de legkevesebb tíz év­vel többnek néz ki. Róla messziről lerí, hogy nincs állandó fedél a feje fölött, ennélfogva megoldhatatlan számára a rendszeres tisztálkodás.- Úgy három hónapja ellopták a pénzemet a buszmegállóban, az­óta csak vagyok Szekszárdon, Összevissza- Három gyermekem van Pécsett, de ők csak akkor tartották velem a kapcsolatot, amikor volt pénzem. Voltam Palánkon is, elvonón, ahonnan háromszázötvenezer forinttal jöt­tem ki. Akkor jó voltam a családomnak. Utá­na senki sem foglalkozott velem. Hogy mi­lyen az életem? Pocsék. Csavargók, kuká­zók, amit találok, megpróbálom eladni, ab­ból élek. De még hüntetve nem voltam. Az ilyen ételosztások sokat segítenek. De csak most. János egy kicsit szabódik, először nem akarja elmondani, miként jutott oda, hogy hetvenévesen kénytelen legyen mások jóté­konykodását igénybe venni. Azután megol­dódik a nyelve. Csereklei Tamás és felesége osztotta az ünnepi ételt FOTO: BAKÓ- Kezdhetném a gyerekkorral, hogy mi­lyen szomorú életem volt. Most az a szeren­csém, hogy nyugdíjasként kapok egy kis pénzt, bár az meg egyből elmegy a számlák­ra. Azt azért soha nem gondoltam volna,: hogy idejutok. A rendszerváltozás olyan helyre lökött le, amilyenről még álmodni; sem mertem. Illetve, ilyesmit egyszer már; megértem, de egészen kicsi koromban: a] harmincas-negyvenes években a Benedek- szurdokban, barlanglakásban laktam. Itt most van egy kis meleg ennivaló: ebből vi­szek haza magamnak is, meg a feleségem-; nek is, mert ő nem képes főzni. A jövőt ille­tően csak annyit mondanék: én még eltengő­döm valahogy, igazából azokat a mai fiatalo- kat sajnálom, akik itt ülnek mellettem, -szá­Pályáztat a főkapitány Fiatalokat és nőket szeretne a vezetői posztokra A megyei főkapitányságon megüresedett vezető beosztásokat pályázati úton tölti be a megyei főkapitány. Leépítés nem lesz, de a főkapitányságon csökken a létszám, ugyanakkor negyven rendőr hiányzik a megyéből. Tolna megye Sokan nyugdíjba vo­nultak, vonulnak a Tol­na Megyei Rendőr-fő­kapitányság vezető be­osztásaiból. így példá­ul Zsók Imre az elem­ző, értékelő, Hegedűs Endre a nyomozó, Ka­rácsony György a felderítő osztály vezetője, Dömötör József a köz- rendvédelmi osztály vezetője pe­dig sajnos viszonylag fiatalon el­hunyt. Dr. Kustra József ezredest, Tolna megye rendőr-főkapitányát arról kérdeztük milyen elvek alapján töltik be a megüresedő helyeket.- Pályáztatni fogom a beosztá­sokat, s bár közhelynek tűnhet, de a lényeg mindenképpen az adott ember alkalmassága az adott posztra. Mondhatnám azt is, hogy fiatalokat és nőket szeretnék veze­tő beosztásokba, és ez igaz is, eb­ben az esetben is az alkalmasság dönt. Éppen ezért nem pályáztat­tam a hivatalvezetői beosztást, mert K. Balogh Zsuzsannánál job­bat úgysem tudtam volna találni, ráadásul azon a területen átszerve­zés is történt. Megszüntettük a tit­kársági osztályt, amire ma már nincs szükség, az ügyeled osztály alosztályként a hi­vatalhoz került, melynek az élén kimondottan fiatal ember áll, az ellenőrzési osztály vezetője viszont Klamár István lett, a hiva­tal előző vezetője, hiszen ezt a beosztást nem lehet olyanokkal végeztetni, akiknek nincs kellő szalunai és emberi tapasztalatuk. Ahhoz azonban, hogy valaki jó felderítő, nyomozó, megelőzési, értékelő­elemző, vagy közrendvédelmi osz­tályvezető legyen, már nem kell annyi idő, a szakmai tapasztalatot kiegészítheti a vezetői és az embe­ri alkalmasság.- Az Ön nemzedéke megkapta annak idején ezt a bizalmat?- Manapság meglepődünk, ha visszafelé nézve azt látjuk, hogy amikor mi fiatalok voltunk, már 30-35 évesen egészen magas be­osztásokba kerültünk. Bízom ben­ne, hogy most is fiatal befutók lesznek.- Hogyan zajlik a pályáztatás?- Elsősorban megyén belülről szeretném betölteni a beosztáso­kat, s olyan szakmai bírálóbizott­ságot szeretnék összeállítani, amelynek a tagjai értenek a rend­őri munkához. Mindenképpen lesz benne 1-2 kapitányságvezető, a megyei főkapitányságról pedig olyanok, akik nem érintettek a vál­tozásokban. Szeretném, ha Körinek László, a Pécsi Tudo­mányegyetem kriminológus pro­fesszora, a Belügyi Szemle főszer­kesztője lenne a bizottság vezető­je, belügyi államtitkár-helyettes is volt, igazán jól ismeri a rendőri munkát.- Végül is ki dönt?- A bizottság által felállított sor­rend nem köti a parancsnokot, je­len esetben engem, de nem azért pályáztatok, hogy utána meg ne hallgassak rájuk. Az biztos, hogy az első kettőből nevem ki az egyi­ket, nem az ötödik helyről.- Mennyi időbe telik mindez?- Nagyon gyorsan szeretném ezt megoldani, azt tervezem, hogy az első negyedévben befejeződik a folyamat.- Lesz-e létszámleépítés?- Olyan formában, hogy bárkit is elbocsátanánk, biztosan nem lesz. Folyamatosan csökkentjük a főkapitányság létszámát egy bizo­nyos szintig, de olyan módon, hogy a megüresedő helyek egy ré­szét nem töltjük be. A városi kapi­tányságokon pedig nem csökken­het a létszám, de sajnos most már ott tartunk, hogy a megyében ösz- szesen negyven rendőr hiányzik, persze főként Szekszárdról. IHÁROSI IBOLYA Hírek TOLNA. Átlagosan mintegy 5 százalékkal emelked­nek az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti dí­jai Tolnán. Az összkomfortos lakások négyzetméterenkénti tarifája 190-ről 200 Ft-ra, a komfortos lakások díja 127-ről 133 Ft-ra, a félkomfortos lakáso­ké 76-ról 80 forintra, a komfort nélkülieké 45-ről 47 forintra nő. Az üzlethelyiségek bérleti díjai 380-633 Ft-ról 400-665 Ft-ra (+ áfa), míg az egyéb helyiségeké 253 Ft-ról 266 Ft-ra {+ áfa) emelkedik. BONYHÁD. A Solymár Imre Városi Könyvtár éjjel-napj- pal várja az olvasókat, érdeklődőket december 29-én 10 órától, 30-án 16 óráig. A nonstop nyitva tartás alatt olvasni való mellett kedvezményes internetezési lehetőséget, 30 órán keresztül folyamatosan projektoros filmvetítést kínálnak a könyvtá- ' rosok, valamint óriás puzzle ki­rakására is vállalkozhatnak a látogatók. BÁTAAPÁTI. A település ön- kormányzata és a közbeszerzé­si pályázat nyertese, a Mecsekaszfalt Kft. aláírta a megállapodást a bekötőút kivi­telezésére. A hat méter széles, közel két kilométer hosszú út megépítése nagy előrelépés a falu életében. Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy ID. BEKE JÓZSEF kisdorogi lakos 59 éves korában váratla­nul elhunyt. Temetéséről később történik intézke­dés. A gyászoló család Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy GYÖRGY SZILVESZTER életének 68. évében el­hunyt. Temetése 2003. de­cember 29-én, délután 14 órakor lesz a bonyhádi evangélikus temetőben. A gyászoló család Veszélyben a dél-dunántúli jégelhárítás Nincs költségvetési pénz, feleslegessé válhatnak a már beszerzett eszközök Míg az év elején a védelmi szolgáltatás régiós kiterjesztésére készült a Nefela Dél-Magyarországi Jégeső-elhárítási Egyesü­lés, addig most úgy tűnik, hogy pénzhiány miatt jövőre be kell szüntetniük a tevékenységüket. Dél-dunántúli körkép Idén a jégeső-elhárítási szezon kez­detén még arról számolhattunk be, hogy a megelőzési tevékenység mellett a nonprofit szervezet ez év­ben újabb 37 generátor telepítését készíti elő, hogy ezáltal jövőre mindhárom dél-dunántúli megye teljes területe lefedetté váljon. Ez­zel szemben jelen pillanatban a fennmaradásért küzd a Nefela Dél- Magyarországi Jégeső-elhárítási Egyesülés. Mint azt Huszár István igazgató elmondta, tavaly - a szokásos mű­ködési támogatáson túl - 30 millió forintos fejlesztési támogatást biz­tosított az állam, amelynek segítsé­gével az eddigi hiányzó területek védettségét is sikerült megoldani a régióban. A rendszer jövő évi mű­ködtetése azonban teljesen bi­zonytalanná vált, miután a kor­mány tervei szerint az agrárszekto­ron belül ilyen célra nem jut keret 2004-ben. Huszár István számításai szerint a három megye teljes egészére ki­terjedő rendszer működtetése 2004-ben 107 millió forintba kerül­ne, amely összeg közel felét az egyesülés mintegy 600 tagja állná. Ám a jelenlegi elképzelések szerint jövőre elmaradó, 65 millió forintos állami támogatás hiányában meg­szűnhet a tevékenység, miután a tagok nem tudnak nagyobb arány­ban hozzájárulni az országban egyedülálló jégeső-elhárítási rend­szer működtetéséhez, mivel ők a mai napig a nyári aszálykárok terheit nyögik.- így a központi támogatás hi­ányában nem marad más, mint1 hogy be kell szüntetnünk a tevé­kenységünket - mondta az igaz­gató. - Utolsó esélyünk a mező- gazdasági bizottság, amely fon­tolóra vette a helyzetünket. Amennyiben viszont nem sike­rül változtatni a kormányzat el­képzelésén, a több százmillió fo­rint értékű, talajgenerátorokra és időjárási lokátorra kiterjedő esz­közpark (amelynek csaknem harmadát a tavaly kapott központi támogatásból szereztük be) felesle­gessé válhat. A 13 éve létrejött egyesület működésének tapaszta­latai szerint a korábbi időszakhoz képest mintegy 67 százalékkal csökkent a jégkár a térségben, ami csak a szántóföldi növényi kultú­rák esetében évi 1,4 milliárdos kár­megtakarítást jelent. Az egyesület igazgatója szerint már csak ezért is érthetetlen, hogy miért nem szán­nak pénzt ezen védelmi szolgálta­tásra. SOMLAI ADRIENN Huszonhét éves történelem Baranya megye déli részén 1976-tól rakétás jégelhárító rendszer működött, ám tizennégy év után - a magas költségek miatt - a rendszer szétesett. Később ezen hálózat alapjain jött létre a régió három megyéjének mezőgazdasági nagyüzemeit, önkormányza­tait, érdekképviseleteit tömöritö Nefela Jégesőelhárítási Egyesü­lés. A szervezet teljesen új módszert kezdett alkalmazni: a dél-du­nántúli régió 104 pontján kihelyezett talajgenerátorok segítségé­vel olyan anyagokat juttatnak a zivatarfelhőkbe, amelyek csökken­tik a jégeső kialakulásának esélyét. A módszer hatékonyságát bi­zonyítja, hogy a korábbi rakétás jégelháritás mellett bekövetkezett kárarány a talajgenerátorok használatával a harmadára csökkent.

Next

/
Thumbnails
Contents