Tolnai Népújság, 2003. november (14. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-17 / 267. szám

4. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2003. November 17., Hétfő . Fesztivál, nem csak úttörőknek Több mint ötszáz általános iskolás találkozott A színpad díszletein ott volt a magyar úttörők jelvénye, há­romszögletű, nemzeti színű zászló, közepében tábortűzzel. A fesztivál azonban nem csupán az úttörőké volt, minden kisdi­ák részt vehetett rajta, hiszen a rendezvény egyik célja éppen a gyermekek békéjének megőrzése. Paks Országos Gyermek Művészeti Fesztivált rende­zett a hét végén a művelődési központban a Ma­gyar Úttörők Szövetsége. Ez volt a negyedik ilyen seregszemle, amelyet kétévente tartanak, mindig más helyszínen. Az idén az úttörőszervezet pak­si elnöksége kapta meg a rendezés jogát, a több mint ötszáz résztvevővel zajló eseményt a Gyer­mek- Ifjúsági és Sportminisztérium, a város ön- kormányzata, a Paksi Atomerőmű Rt. és a Mobilitás, valamint több vállalkozás anyagilag is támogatta. Pénteken este paksi csoportok bemu­tatójával nyitották a rendezvényt, műsorszámaik, majd az azt követő táncház nagy sikert aratott a gyermekek körében. Szombaton léptek színpad­ra a csoportok és egyéni előadók az ország min­den tájáról, számos műfajban, kora délelőttől es­tig két helyszínen, a színházteremben és a ház nagyklubjában zajlott a verseny, több mint száz produkciót mu­tattak be a gyermekek a közön­ségnek és zsűriknek. Este az ün­nepélyes eredményhirdetésen minden résztvevő „tarisznyájá­ba” került valami, az előadókat bronz, ezüst és arany oklevelekkel és ajándékokkal jutalmazták, a legjobbak - köztük a dunaszentgyörgyi Vadró­zsa Néptánc Együttes - pedig a gálaműsorban is felléphettek. Rácz Péter, a Magyar Úttörők Szö­vetségének ügyvezető elnöke elmondta kérdé­sünkre, nem véletlenül esett a választás az idén Paksra. A feltételek kiválóak és adott egy olyan szervező csapat is, Mezősi Árpád, az úttörők pak­si elnökségének vezetőjével az élen, amely bizto­sította a sok gyermek részvételével zajló sereg­szemle lebonyolítását. A fesztivál nyitott, minden általános iskolás korú gyermek részt vehet ezen, a fellépők több mint fele nem tagja az úttörőszer­vezetnek, voltak köztük egyházi iskolából is. Egyik célunk éppen az - mondta Rácz Péter -, hogy a mostanában eluralkodott szörnyű társa­dalmi megosztottságot próbáljuk távoltartani a gyermekektől. _____________ Rákosi gusztáv A zongora szerelmese Ivanich Miklós kitűnő koncerttel örvendeztette meg közönségét Az Apáczai Csere János Szakközépiskola érdeklődőkkel zsú­folásig telt dísztermében szombat este a 71 évvel ezelőtt Dom­bóváron született Ivanich Miklós zongoraművész adott re­mek hangversenyt, melyen Addinsell, Chasins, Chopin, Gershwin, McDowell, Liszt, Bartók és Kodály művei csendül­tek fel. A sikerekben gazdag életpályát maga mögött tudó, vi­lághírű zenésszel a koncert után beszélgettünk. Hazai ízek a svédasztalon Sokszínűség a konyhaművészetben is Roma, sváb, felvidéki, székely és sárközi ételek a svédasztalon fotó, bakó jenő Bátaszék Hírek DOMBÓVÁR. A Hivatásos Ön- kormányzati Tűzoltóság a hét végén vendégül látta az intéz­mény egykori dolgozóit. A negyvenhárom nyugdíjast Sze­mes Márton alezredes, a pa­rancsnokság vezetője tájékoz­tatta idei tevékenységükről és jövő évi terveikről. A beszámo­lót követően a korábbi lánglo­vagok előbb megtekintették a járműparkot, valamint azokat az új berendezéseket és felsze­reléseket, melyeket utódaik tűz­oltáshoz és műszaki mentéshez használnak, majd elfogyasztot­ták a finom ebédet, végül pedig beszélgettek egymással és jókat anekdotáztak. ŐCSÉNY. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatokat bírálja el a község Szociális Bizottsága ma, hétfőn 17 órakor kezdődő soros ülésén. TAMÁSI. A jövő évi költségve­tés koncepcióját véleményezi, és területvásárlási kérelemről tárgyal az önkormányzat pénz­ügyi bizottsága november 17- én, hétfőn 15 órakor kezdődő ülésén. BONYHÁD. A Solymár Imre Városi Könyvtár „Ólvasni jó” címmel vetélkedőt szervez 3-4 osztályosok számára. Jelentke­zési határidő december 21. A felkészüléshez Lázár Ervin A kisfiú meg az oroszlánok című könyvét kell elolvasni, amelyet a könyvtárban a versenyzők rendelkezésére bocsátanak. Je­lentkezni a 74/451-834-es tele­fonon, vagy a gyermekkönyv­tárban lehet. DOMBÓVÁR. Az önkormány­zat jogi és javadalmazási bizott­sága hétfő délután, négy órától ülésezik a városháza tanácsko­zó termében, ahol többek kö­zött a Mecsek-Dráva Hulladék­gazdálkodási Programhoz való csatlakozásról, valamint az Ily- lyés Gyula Gimnázium és az Apáczai Csere János Szakkö­zépiskola alapító okiratának módosításáról tárgyalnak a kép­viselők a szakértőkkel. ■ Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy FENYVESI SÁNDOR életének 54. évében el­hunyt. Temetése 2003. november 18-án, 15 óra­kor lesz a bonyhádi evan­gélikus temetőben. A részvétnyilvánítás mellő­zését kérjük. A gyászoló család Dombóvár- Mikor és kinek a buzdítására kez­dett muzsikálni?- Hatéves koromban édes­anyám ültetett először a zongorá­hoz, aki hamar felfedezte a tehet­ségemet. Nagy lelkesedéssel taní­tott, sokat kellett gyakorolnom. A hangszerrel gyorsan megbarátkoz­tam és már kisgyerekként komo­lyan készültem arra, hogy zenész legyek. Tizenhárom évesen megis­merkedtem a Dombóvá­ron tartózkodó Kodály Zoltánnal, aki játékomat meghallgatva bíztatást adott.- Hol tanult?- Az elemi iskolát szü­lőhelyemen végeztem, majd a pécsi Pius Jezsui­ta Főgimnáziumban folytattam tanulmányai­mat, azt követően a pan­nonhalmi Szent Bene­dek Rendi Bencés Gim­názium diákja lettem, vé­gül hazatértem Dombó­várra, ahol 1950-ben a gimnáziumban érettsé­giztem.- Milyen pályái válasz­tott?- Természetesen zon­goraművész szerettem volna lenni, ezért felvéte­liztem a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára. Bár a legmagasabb pontszámot ér­demeltem ki a produkciómmal, de a származásom miatt szükség volt arra, hogy Kodály Zoltán és az in­tézmény főigazgatója, Zathu- reczky Ede is közbenjárjon az ér­dekemben. Kiváló mestereim vol­tak, akik közül Ambrózy Béla pro­fesszor foglalkozott velem a leg­többet.- Növendékként melyek voltak a legemlékezetesebb sikerei?- Számtalan hangversenyen lép­tem fel a Zeneakadémia nagyter­mében, és a Kossuth Rádióban több műsoromat is közvetítették. 1954-ben megnyertem a Liszt Fe- renc-zongoraversenyt.- A főiskola elvégzését követően merre vitt az útja?- 1956-ban elhagytam Magyar- országot és Párizsban telepedtem le. A következő években bejártam koncertjeimmel Európát, felléptem Franciaországban, Belgiumban, Svájcban, Hollandiában, Dániá­ban, Svédországban, Luxemburg­ban, Németországban és Ausztriá­ban, de eljutottam Algériába is. Ko­moly nemzetközi sajtóvisszhangja volt ezeknek a fellépéseknek; a legnevesebb újságok, rádiók és te­levíziók számoltak be sikereimről. 1964-ben Angliába költöztem, ahol a BBC Rádió munkatársa let­tem. Két évvel később az Amerikai Egyesült Államokba költöztem, ahol előbb St. Louisban, majd ké­sőbb Chicagóban dolgoztam a Ze­nekonzervatórium Zongora Főtan­szakának vezetőjeként. Az USA- ban is telt házak előtt adtam hang­versenyeket.- Volt-e ebben az időben valami­lyen kapcsolata Magyarországgal?- 1981 és 1992 között kétévente zongoráztam a keszthelyi Feste- tícs-kastélyban, illetve a főváros­ban.- Mikor jött véglegesen haza?- Nyolc évvel ezelőtt költöztem Budapestre. Azóta visszaléptem a pódiumtól és a nyilvános szereplé­sektől, élvezem a békés öregséget. Időnként ellátogatok szülőhelyem­re, ahol a régi utcákon sétálva meg­simogatom azokat az ódon falakat, amelyek között felcseperedtem. ■ Öt helybeli népcsoport látta vendégül a konyhaművészet kedvelőit szombaton este Bá- taszéken. Az ínyencfalatok mindegyike kiváló osztályza­tot ért el a hozzáértő „fo­gyasztók” táborában: a jó szívvel kínált étkek az utolsó szemig elfogytak. Étvágygerjesztőnek zene, tánc és bor, fő fogásként pedig gasztro­nómiai est és bár: ezek a kulturá­lis és konyhaművészeti ínyencsé­gek várták a közönséget a Nép­csoportok Napján. A Bátaszéken tartott rendezvény telt házat te­remtett az általános iskola ebéd­lőjében, ahol sváb, felvidéki, szé­kely, sárközi és roma ételek kí­nálták magukat svédasztalos megoldással. Az érdeklődők az est előtt, a délután folyamán a művelődési házban helybeli bo­rok bemutatójának lehettek ré­szesei, majd innen vonulhattak át az iskolába, ahol szinte azon­nal el is kezdődött a kóstoló. Az étkek változatossága nem a vélet­len műve, a kínálat egyúttal azt a - népcsoportokban megmutatko­zó - sokszínűséget is jelzi, ami Bátaszék sajátja. A svédasztal ab­roszaira külön-külön terített főz­tök általános érdeklődést váltot­tak ki, annyira, hogy nem tellett bele sok idő és valamennyi elfo­gyott az utolsó morzsáig. A kelle­mes jóllakottság azonban nem tette kényelmessé a vendégeket, ezt az a bál is bizonyítja, ami haj­nali két órakor ért véget. -szá­Ivanich Miklós hatalmas tapsot aratott zongorajáté­kával Kakaspörkölt túrós tésztával (Bihari Lászlóné receptje): A feldarabolt kakast feltesszük fő­ni, a lébe a törött paprika mellé friss fűszereket, zöldpaprikát, paradicsomot és lila hagymát szeletelünk. A kakast lassú tű­zön főzzük puhára, a végén egy kis borssal is Ízesítjük. Köz­ben a tésztára sült szalonnát, majd cukor nélküli túrót, vala­mint tejfölt helyezünk. Erre merjük a zaftos pörköltet és a húst, az egészet együtt fogyasztjuk, mint roma specialitást. Káposzta kelt gombóccal (Wittendorfer Antalné receptje): Pörkölt alapon megdinsztel- jük a savanyú káposztát, kolbásszal, szalonnával, füstölt olda­lassal feltesszünk főzni. Közben kelt tésztát készítünk, abból gombócokat formázunk. Amikor félig puhára főtt a káposzta, a gombócokat a tetejére szaggatjuk, a lábast fedővel lefed­jük. Kellő párolódás után máris fogyasztható a jellegzetes sváb étel. Mit üzen az olvasó? Ma elküldi, holnap megjelenik (ROVATUNKBAN HIRDETÉSJELLEGÜ SMS-EKET NEM KÖZLÜNK!) SMS számunk: 20/454-36-64 VB-győztes kommandósok Paks - Orlando ___ Össze tettben tizenhatodik, aka­dálypályán első lett a paksi kommandósok hat fős csapata a rendőrkommandósok nemzet­közi versenyén, Orlandoban. A Tolna Megyei Rendőr-főkapi­tányság Neutron Bevetési Osztá­lya, közismertebb nevén a Neut­ron kommandó harmadszor vett részt a rendőrkommandós világ- bajnokságon. A versenyt hagyo­mányosan az Egyesült Államok­ban Orlandóban rendezték. A Farsang János, Járai Antal, Kéri Zoltán, Kolep János, Major Csa­ba és Szász Sándor alkotta csa­pat összetettben a harmadik leg­jobb európai csapatként a tizen­hatodik helyen végzett, akadály- pályán - megismételve a tavalyi sikert - világbajnok lett. Kéri Zoltán egyéniben harmadik he- lyen végzett. ______________■ * Wilhelm Konrádnénak Gyünkre 24. há­zassági évfordulójára sok boldogságot kí­vánnak: férje és gyermekei! * Tevelre Kaszás Alexandrának kicsit meg­késve boldog szünnapot kíván: az egész család. * János Richárdnak az egész család bol­dog születésnapot kiván: anya, apa, Barna­bás és Viktor. * Nagy Szabolcsnak születésnapja alkal­mából sok boldogságot és jó egészséget kíván: édesanyja és testvérei Tévéiről. * Miért nem kapok visszajelzést? PUSZI!! PUSZI!!! * Szia Sonesz! Én is egy romantikus srác vagyok, 27,184,95. Aki szereti az életet. * 22 éves fiú korban hozzáillő, komoly lá­nyok sms-ét várja, akik nem járnak disco- ba. Komoly kapcsolat céljából! Szd & kör­nyékéről! írjatok: dO/ukehbOh. * Szia Virgin! 22 éves fiú vagyok, szintén magányos, KomolyS őszinte kapcsolatot szeretnék! Ha gondolod írj, légy szíves: dO/tjdgaOg. * 33.182.106 szőkésbarna, egy kissé fur­csa srác vagyok. Keresem annak a kissé duci, de nagyon aranyos lánynak az isme­retségét, aki szintén magányos mint én. 06702078303 SMS. * Miért csenget jeligére: Nagyon-Nagyon Szeretlek!!! Bár tiltott vagy a számomra, de nagyon nagyon Szeretlek!!! Már 12 éve,!! A tel. számom tudod. Szeretlek. * Szia 2 összeillő ember, Szekszárd kör­nyéki. Én is özvegy vagyok, társamat kere­sem. Elérhetőséget tőled kérek. 1 bátorta­lan 45 éves hölgy. * Üzenem “Akelának” 40 éves férfinak, el­érhető telefonszámát adja meg, hogy fel tudjam hívni: Anna. * Egy 23 éves, 176cm b. haj s.b szem ke­resi barátnőjét! Telt alakúak is írhatnak! Paks-Szekszárd környékéről. A szám: OmrOkOdOrgd. * Kedves Tűz! Nem értelek, írsz, ám félsz a kalandtól. Na de minden ismeretlen dolog, kaland, tűz. Közel kell menned, ha a lángja igazán érdekel! Kékszemű. * Tűz. Ne legyél soha második. Szeretné­lek megismerni, és elsővé tenni, ha adsz el­érhetőséget. 70.5491159. * Tűznek! Ha félsz, hogy megégsz, ne menj köze! a tűzhöz. Messziről is nézheted, ak­kor nem éget, nem igéz meg. Viz 29. * Két összeillő ember jeligére: szekszárdi, 42 éves, elvált, molett nő vagyok 2 nagy gyerekkel. Elérhetőséget kérek, ha Neked is megfelel. M. * 30 éves mackós fiatalember vár hasonló korú, csinos arcú, molett hölgyet. Gyerek nem akadály. SMS- 06,20.4216506 -ra vá­rom. * K.L.P! Nem csak hétköznapokra! Ha nem egyenrangú a kapcsolat, kár elkezde­ni. Szerintem is! Kérlek, írj magadról! A ko­moly és érzéki - hát valami ilyenre gondol­tam magam is! * Szaszi Boy! Mik az elvárásaid? * Szia Víz 28! Nem kalandot keresek! Te igen? Ha nem, adj elérhetőséget! „Tűz". * Sziasztok! Én egy 15 éves lány vagyok, barna haj, .barna szemem van, 165 cm va­gyok. Várom 15-17 éves fiúk sms-ét. UL: Szív. * Molett, 18 éves lánynak. 28 éves, 185 magas vagyok, és én is molett. Elérhetősé­gem: dOapwggdw. * Hogy értsd 1 pohár víz mit ér, ahhoz hő­ség kell, ahhoz sivatag kell. Hogy lásd 1 na­pod mennyit ér, ahhoz látnod kell az élet hogyan fogy el! 1 SEXardi lánynak. * Szia Cica-Baba! A kicsi lány barna trapéz náciban és kabátban volt. Vállig érő haja van. „Vörös Rózsa." * 50 éves özvegy úrnak üzenem, adjon el­érhetőséget! Talán egymást keressük! Öz­vegy hölgy. * Egy elvált, 29 éves srácnak üzenem: van esélye! Az emberi értékeket nem pénzben mérik! Én is elváltam és egyedül vagyok. Egy 31 éves hölgy. Merre jár a boldogság? * Macs! Nem tudom a telefonszárfiod. „Ga­bika". * Egy 30 éves srác várja lányok sms-ét, tar­tós kapcsolat reményében, Szekszárd és környéke előnyben 06/30/600-4559. ■ Évzáró lovasok Kurd A Lovasok Egyesülete évzáró összejövetelt tartott a hét vé­gén az általános iskola ét­kezdéjében, ahol megjelent Tóth Gyula, a dombóvári tér­ség országgyűlési képviselő­je is. A honatya gratulált a sportkör tagjainak a július 26-án kilence­dik alkalommal sikeresen meg­rendezett kettes- és négyesfo­gathajtó versenyhez, melyen öt­ven Tolna, Baranya és Pest me­gyei gyeplőkezelő mérte össze ügyességét az akadálypályán. A klub elnöke, Szebényi László bejelentette, hogy a jövő évi ju­bileumi vetélkedőt még az eddi­gieknél is színvonalasabbá kí­vánják tenni. A lovasok segítőik­nek többfogásos vacsorával kö­szönték meg a támogatást. i

Next

/
Thumbnails
Contents