Tolnai Népújság, 2003. október (14. évfolyam, 229-254. szám)

2003-10-09 / 236. szám

2003. Október 9., Csütörtök MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom A Magamét RÁKOSI GUSZTÁV Rossz házasság Álltunk a szemerkélő esőben tegnapelőtt este a paksi Városháza előtt, a Deák szobor avatásán. A Haza bölcsének méltatása után lehullott a szoborról a lepel, majd ahogy ilyenkor illik, koszorúval tisztelegtek a különféle szervezetek Deák Ferenc emlékének. Ott volt természetesen az önkormányzati képviselők nagy része is, ko­szorúztak, ha nem is együtt, de egymás után a frakciók nevében, így van ez a nemzeti ünnepeken is, és így van jól. Az sem furcsa, hogy az ünnepi alkalmakkor, a városi rendezvényeken szót érte­nek egymással, szinte baráti a hangnem a testület két oldalán ülők között. Csak azok a fránya ülések ne lennének. Bár ha jól be­legondolok, a nagy dolgokban ott sincsenek perlekedések, a költ­ségvetés vitájában például nagy áz összhang a száz-kétszáz milli­ós tételek kapcsán, könnyedén, vita nélkül szokták ezeket megsza­vazni. Néhány százezer, egy-két millió sorsának megvitatása vi­szont már másfél-két órát vesz igénybe, időnként a becsületsértés határát súroló megjegyzésekkel. Azt már nem is említem, hogy ha önkormányzati tulajdon eladása kerül szóba mekkora a perpat­var, olvashatnak erről lapunkban is eleget mostanában. Egy régi, ismert mondás jut eszembe. Több évtizedes házasság után mond­ja a férj: mi már az esküvőn megegyeztünk, nagy dolgokban én döntök, kicsikben az asszony. Nagy dolog viszont még nem fordult elő. Valahogy így volt ez a paksi képviselő-testületben is idáig. Most viszont a polgármester az eggyel kevesebb szavazatot magá­énak tudható oldalon ül, így aztán a házasság kissé viharos. Nem tudni ugyanis, ki viseli a kalapot. Későn érkezett az eső A kalászosok vetését még segítheti Tolna megye Egész évben arra vártak a gazdálkodók, hogy időben ér­kezzen a csapadék. De sajnos nem jött se tavasszal, se nyá­ron és ha néha esett, akkor is csak annyi, amennyivel nem sokra mentek a mezőgazda- sági termelők. Az elmúlt pár napban viszont egyhavi mennyiség hullott le egy-egy körzetben. A megyei földművelésügyi hiva­tal adatai szerint a kukoricának a felét takarították be október ele­jéig a termelők. A most lehullott eső tehát nem kedvez a még lábon álló kukori­cának, hiszen a szemek nedves­ségtartalma növekedni fog. Pilla­natnyilag tehát nem jött jól az eső a gazdálkodóknak sem. A repcét szeptember 15-ig vetették el a megyében a termelők, mond­ta dr. Vörös Géza, a megyei nö­vény- és talajvédelmi szolgálat helyettes vezetője. Az idén azonban nagyon keve­sen próbálkoztak a repcével, mert a száraz talajon még a vetés előkészítését is csak nehezen ol­dották meg a gazdák. Hiába vár­tak, akkor sem jött meg az eső. Egyedül a kalászosok vetésére készülő gazdák reménykedhet­nek, hogy nagyobb szerencséjük lesz, mint a repcéseknek, ugyan­is a magágy előkészítésében a napokban lehullott (körzeten­ként változó, 50-80 milliméter- nyi) eső sokat segíthet. Október 25-ig (ideális esetben) azonban földbe kellene lennie az őszi ár­pának és búzának is, hogy meg­erősödve átvészelhessék a telet. _________________________________MAUTHNER El őző kérdésünk: C elfogadható-e, ho^ sok sztrájkoljanak? Szavazó­ink nagyobb részének, 69%- ának az a véleménye, hogy az orvosok ne sztrájkoljanak. MAI KÉRDÉSÜNK: Korruptabb-e a mostani kormány az előzőnél? Szavazhat az interneten: www.tolnainepuJsag.hu és SMS üzenetben: 20/454-36*64 A kéményseprő szerencsét hoz Nemcsak a kéményt, a fűtőberendezést is ellenőrizni kell A hosszú, kemény tél fokozott terhelést jelentett a kéményeknek is, hiszen az átlagosnál többet fűtöttünk. A szakemberek szerint ez volt az egyik oka annak, hogy az elmúlt négy hónapban az or­szágban több mint harmincán haltak meg egy-egy rosszul műkö­dő kémény miatt. Megyei körkép A megyei kéményseprő szol­gáltató cég, a Caminus Kft. 80 ezer ügyféllel tartja a kap­csolatot és 150 ezer kémény vizsgálatáért felelős. Sajnos, vannak olyan ügyfeleik is, akik a kéményseprők min­den kísérlete ellenére sem hajlandók a vizsgá­latokat engedélyezni. Huszár Tibort, a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatóját kerestük meg kérdéseinkkel, akit a tavalyi fűtési szezonban 3 esetben (mind­egyik halállal végződött) Baranya és Fejér me­gyében rendeltek ki szakértőnek.- Mi a feladatuk a kéményseprőknek?- A helyszínen meg kell győződniük a ké­mény átjárhatóságáról, állapotáról. A szilárd tüzelésű berendezésekhez tartozó kéménye­ket félévente, a gázfűtésűeket évente kell el­lenőrizni. A kollégáim azt nézik, hogy a padlástérben nincs-e tűzveszély, s milyen állapotban van a kémény. A gáztüzelésnél különösen figyelni kell a kémény átjárhatóságára, mert bajt okozhat egy darázsfészek vagy pókháló is. Ha szükséges, akkor a kéményseprők a tisz­títást elvégzik, ha nem, akkor csak ellenőrzik. A kéményseprőknek csak a kémények ellen­őrzése a feladatuk, de sok gondot okozhat a tüzelőberendezés és a kémény is. Érdemes tehát ezeket is évente szakemberrel ellenőriz­tetni.- Mikor, melyik településen dolgoznak?- Éves ütemterv szerint dolgozunk, napon­ta 20-25 helyre mennek a kollégáim. Január­ban már közzétesszük a munkatervünket, ezt megküldjük a települések önkormányzatai­nak is. Gyakran előfordul, hogy munkatársa­ink nem találnak otthon senkit, ezért értesí­tést hagynak hátra, melyben kérik, hogy az érintett jelöljön meg egy számára megfelelő időpontot.- Az önök munkája sok vitát vált ki, a la­kók egyik fele azért reklamál, mert „koszt akar csinálni" nála a kéményseprő, a másik fele pedig azért, mert évek óta nem látta a ké­ményseprőt. Hogyan lehet ilyen körülmények között jól elvégezni a feladatot?- Sajnos, van aki úgy érzi, a kéményseprés egy­fajta zaklatás és inkább aláírja a munkavégzést igazoló papírt, csak hagyják békén. Ez azon­ban teljesen szabálytalan, mert ha csak a la­kók 2 százalékát is érinti, ez is veszélyforrás lehet. A kéményseprők évente minden helyre eljutnak, ahol egyedi fűtés van. A jogszabály ugyanis előírja, hogy szilárd tüzelésű fűtés­nél évente kétszer, gáztüzelésűeknél évente egyszer kötelező az el­lenőrzés. Ez a követke­zőképpen zajlik: a ké­ményseprők az éves ütemterv alapján felke­resik a tulajdonosokat, ha senkit nem találnak otthon, akkor újabb időpontot adnak meg, s ha az sem megfelelő, akkor akár hétvégén vagy az esti órákban is kimegy a kéménysep­rő. Sokszor azonban semmilyen visszajel­zést nem kapunk még a tértivevényes levélre sem. Ebben az esetben önkormányzathoz Színtelen, szagtalan, de öl A gáz- és fatüzelés közül a gázkazán a veszélyesebb. A veszélyt azonban csökkenteni lehet egy szén-monoxid mérő készülékkel, amely a mérgező gáz érzékelésekor hangjelzést ad ki. Mivel a szén-monoxid 0 fokos állapot­ban könnyebb , mint a levegő (sűrűsége 1,25 kg/köb- méter, mig a levegő sűrűsége 1,293 kg/köbméter), ha­mar szétárad a szobában. Színtelen, szagtalan, Így nehéz érzékelni. Figyelmeztető jel lehet, ha a készülék külső burkolata melegszik, ekkor érdemes szakembert hívni, mert ez az égéstermék visszaáramlását jelentheti. meg, törvényi szabályozás alapján. Az orszá­gos összehasonlításban az utolsó egyharmad- ba tartozik Tolna megye, a szomszédos me­gyékben többet fizetnek a lakók. A kémény- seprési díj megyén belül egységes: egyedi, szilárd fűtésnél 950 Ft/év, az egyedi gázfűtés­nél pedig 878 Ft/év. mauthner Megkérdeztük olvasóinkat Beengedi-e a kéményseprőt? Azt tartja a mondás, a kéményseprő szerencsét hoz, ennek el­lenére van aki nem szívesen engedi be a lakásába, mert fölös­legesnek érzi a „kormolást”. Olvasóinktól azt kérdeztük, mikor járt náluk a kéményseprő és beengedték-e a lakásukba? az fordulunk, s a jegyző szabálysértési eljárást kezdeményezhet. Min­den évben 50-80 körüli az az eset, amikor idáig kell elmennünk ahhoz, hogy a munkánkat el­végezhessük.- Sokszor panaszol­ják a lakók, hogy ma­gas a kéményseprési díj és cserébe alig kapnák valamit.- A díj mértékét az önkormányzat állapítja Pék Józsefné, Szekszárd: - Családi házban lakunk, gázzal fűtünk, így na­gyon fontos, hogy minden év­ben, a fűtési sze­zon előtt meg­nézze a kémény­seprő a kéményt. Nem hogy beengedem, de a ha nem jönne, én mennék érte. Dr. Kádár Andrásné, Szek­szárd: - Két gáz­kéményünk van és nagyon komo­lyan vesszük az ezzel járó felada­tainkat. Az ember sajnos gyakran hall olyan híreket, mely az ellenőr­zés elmulasztásá­ból ered. Ali beengedjük a ké­ményseprőt. Máté Dénes, Gerjen: - Gázzal fűtünk, természe­tesen jó néven veszem, ha jön a kéményseprő és megvizsgálja a szellőzőkéménye­ket. Jön is éven­te, be is enge­dem, mert megis- ' merni az öltözé­kéről. Farkasfalvi Jó­zsef, Paks-Biritó:- Rendszeresen megjelenik a ké­ményseprő, beengedem, hi­szen szerencsét hoz. Annyit min­denképpen, hogy nyugodtak lehe­tünk, nem ka­punk a kémény hibája miatt füst­mérgezést. Hagyományos és új utakon Meg kell őriznünk a hagyományos értékközvetítő módokat, meg kell találnunk az új utakat, s a kettő között a megfelelő egyensúlyt. Minden korosztálynak, minden érdeklődési kör­nek értékes olvasnivalót, a legfrissebb információhordozókat kell a kezébe adnunk -, mondja Antal Mária. tartása mellett fontosnak tartja az új szolgáltatá­sok, módszerek alkalma­zását, bevezetését.- Most, amikor szűk­markú a kultúra támoga­tása, nehéz időszak elé nézünk, többször átél­tünk már hasonlót. A he- tal rendelkező, elismert könyvtá- lyes arányok és több külső forrás ros a hagyományos értékek meg- megtalálásával azonban mindez Bonyhád Bonyhád város képvise- lő-testülete Antal Máriát újabb öt évre megbízta a Solymár Imre Városi Könyvtár vezetői teendő­inek ellátásával. A több évti7.pHps Q7^kmAÍ rrnílt­vállalható. Ma minden azt sugall­ja, hogy az információalapú társa­dalomé a jövő. Sokan mondják, hogy a Gutenberg-galaxisnak vé­ge. Én nem így gondolom. Bár ke­vesebben olvasnak, mint eddig, de még mindig sokan vannak könyv­molyok, ezért meg kell őriznünk a hagyományos értékközvetítő mó­dokat, s meg kell találnunk az új utakat is, amelyek az olvasó embe­reket szolgálják. Minden korosz­tálynak, minden érdeklődési kör­nek lehetőleg értékes olvasnivalót kell adni a kezébe. Fontos, hogy a gyermekek, a diákok, az átképzé­sekben résztvevők megtalálják azokat a szakkönyveket, amelyek tanulmányaikhoz szükségesek. Fi­gyelnünk kell a különböző hátrá­nyokkal - nagyot hallók, csökkent látásúak - küszködőkre is. Az új, az információs társadalom igénye­inek természetesen meg kell felel­nünk. Ez igen magas követel­mény, de remélem, két év múlva eljutunk az elektronikus kölcsön­zésig és tájékoztatásig. Ma már az országos dokumentum-ellátó rendszerben jelen vagyunk, egyre több elektronikus információhor­dozót tudunk könyvtári tagjaink­nak rendelkezésére bocsátani. _______________________________________-PÁL­Ne m tettem soha semmi rendkívülit Bátor Marci bácsi díszpolgársága Ha valaki csak Marci bácsiként említi a faluban, akkor is egy­értelmű, hogy rá gondol. Vezetéknevében ott a sorsa is: Bátor Mártonnak valóban sok bátorságra volt szüksége a történe­lem viharaiban. Jó kedélyét, meleg szívét .t megpróbáltatások sem törték meg. Bölcske ' A falu képviselő-testülete díszpol­gári címmel becsülte meg Bátor Marci bácsi életét, amelynek nagy része az itt lakók szolgálatában telt. Kántortanítónak ké­szült, Pécsett tanult a képzőben, de a Szálasi hatalomátvétel napján a hamisnak tartott katonai eskü elől elmenekült. A tanítóképzőt végül Kalo­csán fejezte be, jött volna haza szülőfalujába, de ez egyből nem sikeredett, nem lévén hely. Tor­máson volt egy évig, majd egy év múlva kis időre végre Bölcske kö­vetkezhetett, kisegítő tanító lett. Közben megnősült, a ta­nyai iskolában jobb volt a fizetés akkoriban, Harc mellett, Janya- pusztán kínáltak állást, elfogadta. Jött a katonaság, tar­talékos tiszti képzés, al- hadnagyi ranggal sze­relt le. A következő évekről nem beszélünk inkább, élete legnehezebb időszakát nem kívánja felidézni Marci bácsi. Sztálin halála után enyhültek a körülmények, 1954-ben újra és immár végleg hazajöhetett Bölcskére tanítani. Túljutott 56- on is, a falugyűlésen, ahol igen­csak szükség volt higgadtságára, hogy lehűtse a forrófejűek indula­tait. Emlékezzünk inkább a mun­kára, amelyet nyugdíjba vonulá­sáig végzett szeretettel, odaadás­sal. Hibázni nem volt szabad - em­lékezik -, pedig akadt tennivaló bőven, cigány analfabéták tanfo­lyama, dolgozók iskolája a napi ta­nítás mellett. Ifjú­sági klubot szer­vezett, vezetett, és ő volt az is, aki az amatőr színjátszás alapjait megteremtette, sokak örömére. Felesége támogatásával persze, éppen ötvennégy esztendeje él­nek együtt. Elégedett vagyok az életemmel - vallja Marci bácsi. Elégedett, mert elismerték mindig amit tet­tem, pedig abban soha nem volt semmi rendkívüli. RÁKOSI GUSZTÁV Bátor Márton Bölcskén született 1926. október 26-án. A tanítóképzőt Kalocsán fejezte be 1946. július 4-én. Élete nagy részében Bölcskén tanított, 1986-ban ment nyugdíjba. Nős, két gyermeke, négy unokája, két déduno­kája van. Jótékony adóellenőrzések Az adók 94,4 százaléka folyt be szeptemberig Tamási Arányaiban kevesebb az év első kilenc hónapjában be­folyt helyiadó-bevétel, mint tavaly, így is a tervezett adó 94,4 százaléka teljesült Ta­másiban. A bevétel túlnyomó hányadát jelentő iparűzési- adó-fizetésre egyes vélemé­nyek szerint jótékony hatás­sal van a tervszerű ellenőr­zés. A költségvetésben tervezett 240 millió forintos helyiadó-bevétel- ből 13,5 millió forint hiányzik, ezt december 20-ig fizethetik meg az adózók. Az első kilenc hónap bevétele arányában valamivel kevesebb, mint tavaly, amikor az adó 98 százaléka beérkezett. A tervezett bevétel nagy része, 195 millió fo­rint iparűzési adó, amelynek megfizetését harmadik éve az önkormányzat megbízásából a Városi Jegyzők Egyesületének szakértői ellenőrzik. Az idén hét ellenőrzést végeztek, és további tíz adóalany számíthat erre. Az adószakértők közel másfélmillió forintért végezték munkájukat, ezen felül több, mint két és fél millió forint plusz adóbevételhez jutott az önkormányzat. A város adófizetőinél 2001-ben kezdő­dött átfogó ellenőrzés, s ezt köve­tően megszaporodtak az önellen­őrzések. Dr. Schutzbach Ferenc, címze­tes főjegyző szerint nehéz bizo­nyítani az összefüggést, de több millió forintra becsülhető az az összeg, amit az ellenőrzések hí­rére az adóalanyok önellenőrzés után befizettek. , , T. P. I Ä

Next

/
Thumbnails
Contents