Tolnai Népújság, 2003. szeptember (14. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-04 / 206. szám

2003. Szeptember 4., Csütörtök MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom A Magamét RÁKOSI GUSZTÁV A szólás szabadsága Kellemes feladatot jelent az újságíró számára olvasókat kérdezni. Megy az utcán, kiválaszt egy-egy szimpatikus járókelőt, ők pedig az esetek többségében szívesen válaszolnak a kérdésre. Közvetlen környezetük közérdekű problémáira is határozott feleleteket ad­nak, nem egyszer kritikát megfogalmazva. Mindez azt jelzi, hogy az embereket érdekli saját sorsuk, szűkebb közösségük gondjai, bajai. Az elmúlt tizenkét esztendőben megtapasztalták, hogy nem kell attól sem tartaniuk, hogy véleményük eltér mondjuk az ön- kormányzat álláspontjától. Igaz, haja szála sem görbült még sen­kinek, ha történetesen a polgármestert vagy az önkormányzati képviselőt kritizálta, akár az újság hasábjain, akár éppen köz­meghallgatáson. Helyben tehát - legalábbis nagyjából - minden rendben a szólás szabadsága körül. Azt gondoltam, országos ügyekben sincs ez másképp. Egy hete azonban az ellenkezőjét ta­pasztaltam, lehet, hogy véletlenül, lehet, hogy nem. Talán emlé­keznek, aktuális kérdésünk arról szólt, miképp vélekednek a Kul­csár ügyről. Szokásom szerint róttam az utcát és kérdezgettem. Több mint tíz esetben szokatlan elutasítás volt a válasz. Nézze uram - mondta például két egymással beszélgető úr - mi vállalko­zók vagyunk, ki tudja mi ér bennünket, ha elmondjuk, amit erről gondolunk. Nem tudom, jogos-e a félelmük. Érdemes volna talán az országos politika szereplőit megkérdezni, tetszik-e nekik ez, a komoly erőfeszítéseik árán kialakított közhangulat. Megkérdeztük olvasóinkat Milyenek lesznek az idei borok? Horváth Csaba, Szekszárdi Én ugyan már felhagytam a szőlőművelés­sel, deúgy értesültem, hogy közepes mennyiségű, jó minőségű termés várható, amiből jó bor készíthető. Borda Sándor, Gerjen: Szeretem a jó bort, s az idén várhatóan ilye­nek is lesznek a nedűk. Úgy hallottam, kevesebb a szőlő leve, így keve­sebb bor lesz, de a cukorfoka 20 felett van, s ez a jó minőségnek ked­vez. A mennyiség miatt viszont lehet, hogy drágább lesz. Szénási István, Bölcske: Szenzációs évjáratnak ígérkezik az idei. Már szüreteltünk néhány fajtát, száz éve nem volt ilyen magas a must­fok, húsz fok feletti, de van 23 fokos is. Jó lesz majd vigyázni az idei bo­rokkal, iszogatás közben! Kern József, Paks: Nagyon jó a minőség az idén. Az időjárás a sző­lőnek kifejezetten kedvezett. A kékfrankos például sokkal édesebb, mint az előző években volt. ■ Előző kérdésünk: Kiszorít-e minden más nyelvet végül az angol, s világnyelv lesz? Szavazóink nagyobb része ezt nem hiszi, 54%-uk nemmel válaszolt. MAI KÉRDÉSÜNK: Elvégezte-e minisztersége egy éve alatt Csehák Judit, amit vállalt? Szavazhat az interneten: www.tolnalnepitJsag.hu és SMS üzenetben: 20/484-36-64 Angol fiatalok szépítették a tábort Pénzt gyűjtöttek, hogy munkatapasztalatot szerezhessenek Tizenhárom Nagy-Britanniában élő fiatal az angol trónörökös, Károly herceg által létrehozott alapítvány jóvoltából két hetet töltött Magyarországon, ahol előbb Kecs­keméten, majd a dombóvári önkormány­zat balatonfenyvesi ifjúsági táborában dolgoztak önkéntes segítőként. Balatonfenyves - Dombóvár Az Essex városából érkezett 17-23 év közötti fiúkból és lányokból álló csoport munkata­pasztalat-szerzés céljából utazott hazánkba. Ezek a fiatalok pályakezdők, akik tanulmányaik befejezé­sét követően nem kaptak ál­lást. Ők a „Károly herceg bi­zalma” Alapítvány támogatá­sával egy olyan programban vesznek részt, melynek el­végzése után növekszenek az elhelyezkedési esélyeik. Előbb egy három hetes összeszoktató tréninget tartottak számukra Angliában, majd tizennégy napra Magyaror­szágra látogattak el, ahol előbb Kecskemé­ten, később pedig a dombóvári önkormány­zat balatonfenyvesi ifjúsági táborában dol­goztak. Egy hét alatt kifestették a nyáron itt üdülő gyerekek szállásául szolgáló pavilonokat, va­lamint a tóparti stéget, a padokat és a ping­pongasztalokat is rendbe tették. A munkavég­zéshez szükséges alapanyagokat, illetve a Az angol fiatalok vidám mintákat festettek a pavilonokra szállás és az étkezés költségét abból a pénz­ből fedezték, amit otthon gyűjtöttek számos szponzortól.- Remekül éreztük magunkat és felejthetet­len élményekkel gazdagodva térünk haza - mondta érdeklődésünkre Sally Marsh, a cso­port egyik tagja a búcsúzáskor. Most visszare­pülünk Angliába és a következő héten közö­sen értékeljük a tapasztalatainkat, majd meg­próbálunk állást találni magunknak. A táborzárón jelen volt Soponyai Mihályné, a létesítményt üzemeltető dombó­vári Jóléti Szolgálat Alapítvány vezetője, aki a Reménység Otthonban gondozott fogyatékos fiatalok által készített ajándéktárgyakkal lepte meg az önkéntes segítőket. __ -gr­Ön zetlen munka a magyarságért A pedagógus, akinek Erdély a szerelme Kisgyermek kora óta óvónőnek, írónak készült. Mindkét ál­ma valóra vált. L. Németh Erzsébet, ahogyan barátai nevezik, Zsike több évtizede dolgozik óvónőként, verseit országszerte, sőt határainkon túl ismerik, szeretik. Az anyaországon kívül élő magyarokért végzett munkája élteti, teszi boldoggá, segí­ti át élete nehézségein. Annyi terv, elképzelés van a tarsolyá­ban, ha mind meg akarná valósítani ezer évig kéne élnie. Paks- Törvényszerű volt, hogy peda­gógus lettem. Hat esztendős ko­romban fél óráig voltam óvodás. Szüleim elvittek, nem tetszett, megszöktem. Én már akkor meg­fogadtam, óvónő leszek, és én majd minden gyerekre figyelek - mondja pályaválasztásáról. Az sem meglepő, hogy költő lett, hi­szen legalább ilyen régen eldön­tötte, írni fog. Kislány korában ült a kerekes kút káváján, rigmusok­ban beszélt. Ez persze nem volt véletlen, hiszen, ahogy meséli, Mamikája az esti mese után Pető­fit olvasott neki, és olyan népda­lokat énekelt, melyek most óvó­női munkája során köszönnek vissza. A Magyarok Világszövet­ségébe is versein keresztül jutott. Csoóri Sándor mint költőt ismer­te, hívta, hogy segítsen a Tolna megyei szervezet munkájában. Csoóri ma is atyai jó barátja, pél­daképe, bár a szövetség sorsát most különféleképpen látják. Az még arra sem tudott sort keríteni, hogy kiadja Felhőjáték című ver­seskötetét, mely elkészült, de még nincs megszerkesztve. Egyébként is sok-sok dédelgetett álma van, járva a világot sok min­dent lát, amit vagy szeretne meg­menteni, az útókornak megőriz­ni, vagy mivel annyira tetszik ne­ki, Pakson is megvalósítani.- Nem tudnám mindezt csi­nálni, ha nem állna mögöttem a családom. A férjem saját dolgát félretéve, jön velem, segít. Támo­gatása az, ami megerősít abban, hogy amit a határokon túl élő ma­gyarokért eddig tettem, folyta­tom, de szeretném, ha ezt a mun­kát tehetséges fiatalok átvennék tőlem. MVSZ-ben végzett munkája so­rán sokat megfordult Erdélyben. Sokat tanult az ott élő emberek­től. Megtanulta a fenntartás nél­küli tiszteletet, a kimondott szó erejét, és azt, hogy lehet sanda- ság nélkül együtt örülni mások­kal. Vége-hossza nincs azoknak az emlékeknek, melyekre erdélyi útjai során tett szert. Tervezi, hogy ezeket a csodálatos élmé­nyeket könyvben is megírja. Ideje azonban nem sok van, hiszen L. Németh Erzsébet L. Németh Erzsébet Budapesten született, ott járt általános és középiskolába, majd Pedagó­giai Főiskolára Huszonöt éve él Pakson, ugyanannyi ideje dol­gozik a Mesevár Óvodában. Óvodapedagó­gus, költő, a Magyarok Világszövetségének Tolna megyei el­nöke, a Kárpát-medencei régió társelnöke, az anyaországi régió elnöke, a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány titká­ra. Az elmúlt szombat óta Magyarsáros díszpolgára, a mag- yarsárosi Unitárius egyházközség tiszteletbeli tagja. Férje: Németh Antal _________Hírek_________ BÖLC SKE. Megkezdődött a Du­na holtágának rehabilitációja a községhez tartozó partszaka­szon. Az öt éves munkára az ön- kormányzat szerződést kötött egy vállalkozóval. A munka el­lenértéke a mederből kitermelt kavics.. Az első ütemben a há­rom kőgát közül a parthoz legkö­zelebbit nyitják meg. PUSZTAHENCSE Közmeg hallgatást tart az önkomiányzat pénteken 19 órától a művelődési házban. A fórumon Lengyel Jánosné polgármester számol be az önkormányzat első félévi tevé­kenységéről, majd egy szélerő- művek telepítésében érdekelt cég képviselője tart tájékoztatót az al­ternatív energiatermelés lehető­ségeiről, az előkészületekről. BÖLCSKE. Helyszíni bejárást tartottak a pincefaluban az ivó­víz- és szennyvízhálózat kiépíté­sének előkészítésére. A szakmai egyeztetésen részt vettek a Kö­zép-Dunántúli Vízügyi Igazgató­ság, a tervező cég szakemberei, a pincetulajdonosok képviselői és az önkormányzat.Megállapítot- ták, hogy van lehetőség a hálóza­tok kiépítésére, az elsődleges szempont azonban a pincék biz­tonságának megőrzése. Szeptem­ber 8-án megkezdik az elektro­mos hálózat és a közvilágítás cse- réjét is a pincefaluban. _______■ Ős zi szezon-nyitó Kiállítás, előadás, könyvismertetés Kinek mennyit ajánlottak? Az okmányokat 30 napon belül kell eljuttatni az APEH-hez Kiállítás-megnyitó, nagy művészek egészségéről és életéről szóló érdekes történetek, a 60-80-as években induló írónem­zedék néhány alkotójának publicisztikája mind-mind felvil­lant a városi könyvtár rendezvényén. Bonyhád A Solymár Imre Városi Könyvtár­ban a nyári szünet után megtar­tották a „Legkedvesebb olvasmá­nyaim” című sorozat első össze­jövetelét, amelyet összekötöttek a Téka Galériában Máté Gyula fotó­iból, zománcképeiből, elektro- grafikáiból rendezett kiállítás megnyitójával. A tárlatot Bertalan Sándor ajánlotta az érdeklődők figyelmé­be, aki Máté Gyulának haláláig al­kotótársa, jó barátja volt. Közös élményeiket idézte. Találkozásu­kat Vasarelyvel, akivel „zomán- cos korszakukban” váltottak szót, s aki munkát ajánlott: nagymére­tű grafikáit szerette volna zománcba ül­tetni. Máté Gyula, az anyag jó ismerő­je azonban nem bó­lintott első szóra: a mi anyagunk alkal­matlan erre - mondta, bizonyítva ezzel precizitását. A bemutató megnyitását köve­tően dr. Hegedűs Éva tartott érde­kes előadást tüdőbajban szenve­dő művészek életútjáról. Sorra vette az irodalom, a festészet, a zene nagy alkotóinak sorsát, aki­ket e betegség kínzott. Mint tüdő­gyógyász főorvos rengeteg érde­kes információval szolgált, mind a tuberkulózis természetéről, mind az abban szenvedő világhí­rességekről. Ehhez a kórhoz ro­mantikus kép kötődik, mert fokozott érzelmi törésekkel jár, s a ben­ne szenvedőket bizo­nyos mértékű bohémia is jellemzi - mondta. Az est másik fősze­replője Steib György volt, aki Maugham mű­vei és Karinthy Ferenc Napló (1967-1991) című írása kapcsán beszélt nyári olvasmány-élmé­nyeiről. E mellett az 1960-70-80- as években megjelent folyóirato­kat tallózta, ismertetve azokból Lengyel József, Galambos Lajos, Csurka István, Csák Gyula egy- egy írását. ______________-pál­Tolna m egye A magánszemélyek adójuk 1+1 százalékáról rendelkező nyilatko­zatok feldolgozása után az APEH a napokban értesítette a kedvezmé­nyezetteket a részükre felajánlott összegről. Az APEH Tolna Megyei Irodájától kapott tájékoztatás sze­rint a felajánlásra igényt tartóknak a kézbesítéstől számított 30 napon belül kitöltve vissza kell küldeniük az értesítéssel együtt megkapott 0337-es számú adatlapot. Kitöltés előtt célszerű ellenőrizni, hogy van-e az adóhatósághoz be nem jelentett képviselő, levelezési cím, vagy bankszámlaszám változás. Ha valamely szervezet először vá­lik kedvezményezetté, az adatlap­hoz csatolni kell a nyilvántartásba vételről és a kiemelten közhasznú besorolásról szóló bírósági vég­zést, az alapszabályt, alapító okira­tot, illetve annak módosítását. Fon­tos, hogy kiemelkedően közhasz­nú alapítványok vagy társadalmi szervezetek körében szerződés másolatot csatoljanak, ami igazol­ja, hogy a tevékenységüket állami szervvel, vagy önkormányzattal 2003. január 01-je előtt legalább egy évvel kötött szerződés alapján végzik. Amennyiben a kedvezmé­nyezettnek köztartozása van, nyi­latkoznia kell, hogy a felajánlott összeget ennek kiegyenlítésére for­dítsa az adóhatóság. Az adatlapok és a csatolandó iratok mind postai úton, mind az ügyfélszolgálatokon keresztül eljuttathatók az adóható­sághoz, ahonnan az előírt nyilat­kozatok benyújtásától számított 30 napon belül utalják a pénzt a ked­vezményezetteknek. Mint az APEH Tolna Megyei Igazgatóságától megtudtuk, Tol­na megyében egyre többen ajánl­ják fel adójuk 1+1 százalékát. 2003-ban 2,6 százalékos növeke­dés mutatkozik az előző évhez képest. Az idén a teljes felajánlás összege közel 95 millió forint volt. Ennek zömével egészség- ügyi és kulturális alapítványokat, szervezeteket támogatnak az adófizetők. -pál­Megkapták az értesítéseket azok a kedvezményezettek, akik­nek adójuk 1+1 százalékát valakik felajánlották. Az ado­mányhoz úgy juthatnak hozzá, ha a szükséges adatlapot, az előírt nyilatkozatokat határidőn belül benyújtják az adóha­tósághoz.

Next

/
Thumbnails
Contents