Tolnai Népújság, 2003. szeptember (14. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-03 / 205. szám

MOST KERESI ALMAI HÁZÁT, LAKÁSÁT? VELÜNK BIZTOSAN MEGTALÁLJA! empo Apróban óriás MEGJELENT! Vonalban vagyunk www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2003. szeptember 3., szerda Ára 76 Ft. Előfizetve 51 Ft. XIV. évfolyam, 205. szám Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Mai számunkból Ekkora a Duna Három napja emelkedik Kis falu Csend, szépség, nyugalom Az ötödikért hajtanak Marcsekova volt a legjobb A halaknak is kell az élettér Jelentős hozamcsökkenés az aszály nyomán Az idei rendkívüli szárazság miatt kevesebb hal és drágábban „terem” a tógazda­ságokban. Ennek megfelelően a szakemberek szerint többe kerül majd a hal, mint egy normális esztendőben. Tolna megye Az általunk megkérdezett szakemberek mindegyike megerősítette, hogy az idei for­ró, aszályos nyár miatt jelentős hozamcsök­kenéssel kell számolniuk a tógazdáknak (is). A kiesés nem elsősorban halpusztulás miatt várható (bár voltak, nem jellemzően, száz mázsás elhullások is), hanem azért, mert az erőtel­jes párolgás és a vízpótlási lehetőség hiánya miatt a ha­lastavak vízszintjét - a nö­vekedéshez szükséges élet­tér szempontjából - nem le­hetett optimális szinten tar­tani. Czikk László, a Czikkhalas Kft. vezetője másfél-két hónappal a leha­lászás előtt 30-40 %-os ho­zamkiesést prognosztizál saját gazdaságában. A pia­con megjelenő kevesebb áru és az aszály miatt drá­guló haltakarmányok miatt szerinte a hal ára is növe­kedni fog. Ez azt jelenti, hogy a lehalászás idején, ősszel sem lesz jelentősen olcsóbb a ponty a mostani, 650-850 forintos bolti árnál. Czikk László szerint elképzelhető az is, hogy tavasszal halhiányos hónapok követ­keznek, és ezt talán importtal sem lehet át­hidalni, mivel külföldön is pusztított az aszály. Csibi Csaba bonyhádi haltermelő és hal­Kevesebb hal lesz idén a hálókban (archív) kereskedő szerint is jövő tavasszal lehet majd igazán érezni, hogy idén jóval keve­sebb hal terem. Arra számít, hogy az őszi le­halászáskor legfeljebb 400-420 Ft-ra (+ ÁFA) csökkenhet a piaci ponty mostani 500 forint'(+ ÁFA) körüli tóparti ára (nem azo­nos a bolti árral). Csibi Csaba szerint a nö­vendék halak közül a kétnyaras ponty - mi­vel sok helyen pusztult - a szokásosnál drá­gább lesz, az egynyarashoz, amelynek rész­ben kedvezett a sekélyebb, meleg víz, rela­tíve olcsóbban lehet majd hozzájutni. Gyurkó Ferenc, a paksi halászati szövetkezet el­nöke is jelentős terméski­eséssel számol az eddig sohasem látott vízhiány miatt. Az elnök is arra számít, hogy nem csök­ken jelentősen az ár a le­halászáskor, halhiánytól viszont szerinte nem kell tartani. A szövetkezet termé­szetes vízi eredményei is jóval gyengébbek az idén, de ez nagyrészt a halásza­ti módszerrel van össze­függésben: a paksiak fő­ként kerítőhálóval dol­goznak, de ezen technika alkalmazásához nem volt fotó: ooTTVALD elég víz a Dunában. -&■ Megerősítik a Sárvíz-hidat Félpályás útlezárás október közepéig Sárszentlőrinc Tegnap kezdődött a sárszent- lőrinci Sárvíz-híd felújítása. A várhatóan október közepé­ig tartó munka ideje alatt fél­pályás útlezárásra kell szá­mítani. A Sárvíz-hídhoz megépítése óta nem „nyúltak”, mára szükségessé vált az átkelő teherbírásának növelé­se és szélesítése. A munka során a 4,8 méteres kocsipálya szélességű hidat 6,5 méteresre bővítik, teherbí­rása 20 tonnáról 40 tonnára nő. A budapesti Bauweb Kft. kivitelezés­ében, a Tolna Megyei Közútkezelő Kht. lebonyolításával zajló 23 millió forint értékű beruházás munkaterü­let átadására tegnap került sor, a mű befejezését október 17-re tervezik. A híd megerősítését két ütem­ben végzik. A munka ideje alatt félpályás lezárásra kerül sor, a forgalmat jelzőlámpákkal szabá­lyozzák. A híd egyik, majd ké­sőbb a másik oldalán szabadon maradó útpálya szélessége 2,75 méter lesz, így a buszok, és te­herautók is áthaladhatnak az át- kelőn a felújítás ideje alatt, -es­Önkéntesek hete Szekszárdon Megbecsülés a másokért dolgozóknak SZEKSZÁRD A szekszárdi Városi Mentál­higiénés Egyesület első alka­lommal rendezi meg az Ön­kéntesek hetét. Az október 6. és 12. között zajló rendez­vénysorozathoz kapcsolódva pályázatot írtak ki. Mint azt Dér Miklósáé, az egyesü­let titkára elmondta, az Önkénte­sek hetét az országos rendezvény- sorozathoz kapcsolódva szervezik meg a megyeszékhelyen. A ren­dezvény célja: az önkéntesek és az önkéntes - néha áldozatos - válla­lások középpontba állítása. Ilyen módon szeretnék megadni az ön­kéntes tevékenységekben résztve­vőknek az őket illető megbecsü­lést, illetve megünnepelni őket. Az egyesület az Önkéntesek hete al­kalmából pályázatot hirdetett, amelyre két témakörből várnak írásokat: önvallomást az önkéntes munka öröméről, egyéni, vagy kö­zösségi hozadékáról, illetve kö­szönet valakinek valamiért. A pá­lyaművek javasolt terjedelme 2-3 gépelt oldal, az írásokat október 3- ig lehet eljuttatni a Városi Mentál­higiénés Műhely címére (7100 Szekszárd, Augusz u. 1-3.). vem BONYHÁD. A Solymár Imre Városi Könyvtárban tanulmányokat se­gítő dokumentumokkal - könyvek, CD-ROM-ok, folyóiratok, Internet-hozzáférés - az új tanévben is várják a diákokat. Vakok és gyengén látók számára hangos, elsősorban szépirodalmi könyvek ta- lálhatók. A beiratkozás 16 éves korig ingyenes. ______ ■ Na ki szüret A Faluszépítő Egyesület, vala­mint a Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub szombat dél­után két órától szüreti felvonu­lást tart a falu utcáin. Este nyolc­tól bál lesz a művelődési ház­ban. ■ TIR /SULK Bt. AUTÓSISKOLA f Személygépkocsi- és motorkerékpár vezetői tanfolyam indul szeptember 17-én! Szekszárd, Mátyás király u. 46. Tel./fax: 74/410-608, 20/9357-388 OKÉV: 03-0173-02 Akkreditáció: 0267 2003. SZEPTEMBER 10-ÉN AUTÓPIAC MELLÉKLET-ben megjelenő \ hirdetéseit p ^ JELENTŐS KEDVEZMÉNNYEL ADHATJA FEL! További információ: 74/511 -534 74/511-540 Mi legyen az átmeneti években? A magyar mezőgazdaság az unió kapujában Németh Imre földművelésügyi miniszter tartott előadást teg­nap a megyehét rendezvényi­nek sorában Szekszárdon, a régi megyeháza dísztermé­ben. A termet zsúfolásig meg­töltötték a gazdák és agrár- szakemberek. Szekszárd A rendezvényt Frankné dr. Kovács Szilvia, a me­gyei közgyűlés elnöke nyitotta meg, majd Bea József az FM-hivatal ve­zetője szólt a megye mezőgazdaságáról. Németh Imre szakmai előadá­sában kitért arra, hogy az idén a mezőgazdaságnak nemcsak az időjárás, hanem a nemzetközi gaz­dasági recesszió sem kedvezett. Az aszály több, mint százmilliárd fo­rint veszteséget okozott termelők­nek, a kárt teljes egészében nem tudja átvállalni a központi költség- vetés. Szólt arról, hogy nincs még egy ágazat, amelynek annyit kell változnia az uniós csatla­kozás után, mint a mező- gazdaságnak. Kifejtette, hogy a kormány agrár- programjában célul tűz­ték ki a termelő alapok összerendezését, a mező- gazdaság versenyképes­ségének javítását, a szö­vetkezés támogatását, az uniós pénzek befogadásához szük­séges intézményhálózat létrehozá­sát. Utóbbit az előző ciklusban el sem kezdték. Részletesen ismertet- te az unió jelenlegi és 2007-től ér­vényes agrárpolitikáját. A támoga­tásokról szólva elmondta, hogy a reformig tartó átmeneti időben vá­lasztani lehet, elfogadjuk-e az eu­rópai bizottságnak ajánlását, hogy az úgynevezett összevont terület alapú, egyszerűsített kifizetési rendszert vegyük át. Ennek a lé­nyege, hogy Magyarországon tisz­tán területalapú kifizetés nem len­ne szerencsés, mert vannak állat­tartók, akiknek nincs területhasz­nálatuk. De például a dohányter­mesztők sem járnának jól, mert ne­kik előnyösebb lenne a termés alapján járó kifizetés. Jelenleg tár­gyalnak arról, ha az unióban elfo­gadnak bizonyos magyar sajátossá­gokat, akkor megfontoljuk az egy­szerűsített rendszerre való áttérést, mondta egyebek között a minisz­ter. Az előadást fórum követte, ihi IDŐJÁRÁS Az átlagnál hűvösebb idő +13, +19 °C Vízhőmérsékletek 20^^^ 19-211 Balaton 21 °C 20-21 °C \ Dun9 XDráva Háromnapos előrejelzés Csütörtök Péntek Szombat *12.-VC +13,+18°C 9 770865"603036 + 14,20 C < 4 I I

Next

/
Thumbnails
Contents