Tolnai Népújság, 2003. augusztus (14. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-30 / 202. szám

2003. Augusztus 30., szombat MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom a magamét IHÁROSI IBOLYA Hivatalok és emberek Ha azt mondja az ügyintéző az önkormányzati hivatalban, a bankban, a postán, a földhivatalban, vagy bárhol máshol, hogy szívesen elintézné minden ügyemet, de kevés az ideje és sok az ügyfele, ezért vámom kell, akkor várok. Vagy ha azt mondja, megköszönné, ha jövő héten ismét benéznék, örömmel megyek be a jövő héten ismét, mert megértem, ő is dolgozik. Ha egyáltalán mondana bármit is a hivatalnok, nem csak a visszautasító hallga­tás, és a legközelebbi, távoli időpont közlése lenne az ügyfelek osz­tályrésze, máris mindenki jobban érezné magát. Még a kánikula is hűvösebbnek tűnne. Tudhatja ezt mindenki, aki ügyfél volt valaha, hiszen természe­tesen találkozni ilyen ügyintézőknek is. Azt is tapasztalhatjuk nap, mint nap, hogy némely ügyfél sem jobb a Deákné vásznánál. Az ilyenek kiabálnak, mielőtt kérdeztek volna, pikírtek és felhábo­rodnak, ha kell ha nem. Legfeljebb az szolgál a mentségükre, hogy nem ez a foglalkozásuk. Érdekes újságírói tapasztalat, hogy könnyebb megtudni egy mi­niszter személyes mobil számát, mint némely falusi, vagy városi polgármesterét. Válaszolt már a hivatalos sajtótájékoztatón kívül is a köztársasági elnök újságírók kérdéseire, de nem lehetett meg­tudni egy közérdekű és nyilvános adatot a kis település és közepes város ügyintézőjétől. Sőt, hallani, hogy némely jegyzőnek titkos a hivatali telefonszáma. Naná, még a végén rátelefonál egy közön­séges halandó, valamilyen piszlicsáré ügyben! Jó volna az emberek közötti közlekedésre is kiterjeszteni a KRESZ első pontját mely szerint a legfontosabb a türelem az előzé­kenység és az egymás iránti figyelem. Nyárbúcsúztató Bonyhád A Solymár Imre Városi Könyvtár a nyár folyamán számos progra­mot kínált a gyermekeknek. Leg­népszerűbbek a kézműves foglal­kozások, a kerékpártúrák voltak, de a nyári hőségben szívesen ül­tek kicsik és nagyok a besötétí­tett, hűs könyvtárszobába, hogy videó-vetítéseken klasszikus fil­mek adta élményekkel gazda­godjanak, olvassanak, beszélges­senek. A nyári programok zárá­saként a bonyhádi Perczel kert árnyas fái alatt krumplipaprikást főztek. Közösen elköltött ebéd­del köszöntek el egymástól, a nyári alkalmakat szervező könyvtári dolgozóktól. A búcsú azonban csak néhány napra szól, hiszen a szeptemberben kezdő­dő, de akkor már főként az isko­lai tanulmányokhoz kötődő ren­dezvényeken, vetélkedőkön újra találkozhatnak. -pál­Előző kérdésünk: Ön szerint megfelelő-e a parlagfű problé­ma kezelése? Szavazóink többsége, 88 százaléka szerint nem. MAI KÉRDÉSÜNK; Szeretne-e bekerülni a rekordok könyvébe? Szavazhat az interneten: wvrw.tolnalnepbJsas.hu és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Szekszárdon fellendült az építési kedv Nem divat, kényszer a tetőtér-beépítés Új lakások a volt tiszti házban FOTÓ: BAKÓ JENŐ Az első félévben több lakásra adtak ki használatba vételi engedélyt a megyeszékhe­lyen, mint tavaly egész évben. A korábbiakhoz képest sok a tetőtér-beépítés is. Szekszárd Köztudott, hogy Szekszárdon kevés a szabad telek, önkormány­zati pedig egyáltalán nincsen. Uj, kevéssé előnyös adottságú építési telkeket csak nagy nehézségek árán lehet kialakítani, többnyire a város peremén. Ezeknek a telkek­nek általában nincs rendes útjuk, hiányos, vagy egyáltalán nincs raj­tuk közmű sem. Az egyik megol­dás a régi házak lebontása volt, de lassan az ilyen módon létrejött tel­kek is elfogynak. Jelenleg a Mátyás Király utca északi oldalán folyama­tos az építés, mindegyik lebontott Tetőtér-beépítés a Herman Ottó lakóte­lep szélén és újabbak elbírálása van folya­matban. Az alkalmas épületek életkora 30 év körül van. Ez már elég idő ahhoz, hogy a gépészeti berende­zések, villamos hálózat elöreged­jen. Van példa arra, hogy a veze­tékeket a tetőtérben megtoldják, ahelyett, hogy az egész épületben kicserélnék a víz, szennyvíz és villamos vezetékeket. Az új laká­sok tulajdonosait akkor érheti meglepetés, ha pár év múlva a szaporodó hibák miatt neki kell állni a felújításnak. Az épületek ugyanis társasházak, amelynek résztulajdonosa lesz az új lakó, tehát részt kell vállalnia a közös tulajdon felújításából - figyelmez- tetett az osztályvezető. _______■ ré gi ház helyén. Az igé- ván a telkek hiánya az oka annak, nyékét jelzi, hogy több hogy divatba jött a tetőterek beépí- vállalkoző is maga kéz- tése. Több, mint ötven lakás épül dett, illetve kezd lakásépí- ezen a módon, a felére már ki is ad- tésbe, s valamennyit sike- ták a használatba vételi engedélyt, rült értékesíteniük. Nyil­Nő az építési kedv a megyeszék­helyen. Mint Jó földi István, a szekszárdi polgármesteri hivatal építési osztályvezetője elmondta, a fellendülés egyértelmű. Az el­múlt évben 100 lakásra adtak ki építési engedélyt a használatba vételi engedélyek száma pedig 40 volt. Az idén az első hét hónap­ban 96 lakás építését engedélyez­ték, az elkészültek száma pedig kettővel már meg is haladta a ta­valyi egész évi mennyiséget. Kér­désünkre válaszolva elmondta, hogy éves átlagot nem lehet mon­dani, mert Szekszárdon is hul­lámzik az építési kedv a változó központi pénzügyi intézkedések hatására. Evekkel ezelőtt például előfordult, hogy az építtető szá­mára kedvezőtlen pénzügyi válto­zásnak már a hírére elképesztő mennyiségű kérelmet adtak be annak érdekében, hogy még ré­szesülhessek a kedvezményben. INGATLAN LAKÁSOK SZÁMA Holub u. 4 db Pollack Itp. 6 db Tartsay Itp. 18 db Ybl M. u. 8 db Hatvanöt esztendő egyszerű titka A gyémántnál is keményebb összetartás Egy balban tetszettek meg egymásnak. Amolyan szerelem el­ső látásra történet volt, amely még most is tart. Forrai József és felesége, Katalin ma, szombaton, gyermekeik, unokáik és dédunokáik körében ünnepük 65. házassági évfordulójukat. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy összetartozásuk a gyé­mánt (lakodalom) nál is keményebb. Tolna-Mözs József, aki szakadáti származású­ként a teveli tejüzemben vajmes­terként dolgozott, Katalin szemé­ben megismerkedésük idején már „benne volt a korban”. A leendő férj akkor 23 éves volt, a remény­beli menyasszony pedig még 16 sem. Ezért aztán hiába volt a sze­relem, az egybekelésre még egy fél évet várni kellett. Katalin 1938. június 30-án töltötte be a 16. élet­évét, rá egy hónapra, augusztus 30-án házasodtak össze. Ekkor volt az „első” lakodalmuk. Az ifjú pár 1942-ben költözött Mözsre, ebben az évben született a fiuk, előtte 3 évvel a lányuk. A családfő a mözsi helyhatóságnál kapott állást, adóügyi vonalon, ahol szükség volt a német nyelv­tudására is. Később a járáshoz, végül az adóhivatalhoz került. Fe­lesége a mözsi tejcsarnokban tej­kezelő volt, később a szövetkezet­ben végezte ugyanezt a munkát. A pár családi házat épített Mözsön, és mint mondják, na­gyon szép életet élt le. Az elma­radt nászutat nyaranta melegvi­zes fürdőhelyeken eltöltendő két hetes (gyógy)üdülésekkel pótol­ták, ezekre a helyekre mindig együtt mentek. Közben teltek az évek, a gyere­kek nőttek, a család gyarapodott, előbb unokákkal, majd déduno­kákkal. A lakodalmak sorában ott volt Kati néni és Józsi bácsi ezüst- , majd aranylakodalma is, aztán öt évvel ezelőtt a gyémántlagzi. Ezek megünnepléséhez elsősor­ban a gyerekek, unokák ragasz­kodtak, mint ahogy a ma, szom­baton rendezendő 65. házassági évforduló alkalmából történő családi össze­jövetelhez is, mert a 88, illetve 81 éves ün­nepeltek már nemigen szoktak kimozdulni otthonról. (A vendég­lői ebédre remélhető­leg rendbejött Józsi bácsi a múlt héten né­mileg elmerevedett kézfeje.) Az ünnepeltek úgy érzik, az, hogy ennyi ideig együtt voltak szeretetben, békesség­ben, annak köszönhe­tő, hogy - bár nagyon sok nehézségen men­tek keresztül - mindig meg tudták beszélni a problémáikat. Ennyi a titka egy 65 éve műkö­dő kapcsolatnak, Mindig jól kijöttek egymással fotói bakó jenő amelynek szereplői azt mondták, ők már olyan sok Ennek a gondolatnak némileg el- jót kaptak az élettől, hogy ne ki- lentmond Kati néni megjegyzése: vánjak nekik újabb „lakodalma- „sokszor magam is csodálkozom, kát”, csak azt, hogy ne kelljen hogy egy 81 éves öregasszony szenvedniük, mielőtt elmennek, még ennyit tud dolgozni.” s­Csúszhat a gázár-kompenzáció? Feltöltésre vár az állami juttatást biztosító pénzalap A kormányzati döntés szerint számlajóváírás formájában jut el a gázár-kompenzáció az arra jogosult lakossági fogyasz­tókhoz. Az idei fűtési idény kezdetétől ígért juttatás folyósítá­sának tervezett kezdési határideje október 15., lapunk érte­sülései szerint azonban nem kizárt, hogy késni fog a kedvez­mény bevezetése. A földgázellátásról szóló törvény júniusi elfogadásával az utolsó jogszabályi feltétele is teljesült a kormány által kilátásba helyezett gázár-kompenzáció kifizetésé­nek. A gazdasági kormányzat a májusi 12 százalékos lakossági gázáremelés kapcsán dolgozta ki azt az új tömbös tarifa- és kom­penzációs rendszert, amely alap­ján terheik enyhítésére számít­hatnak a fogyasztók. Az októbertől belépő új tömb­tarifarendszer lényege, hogy a ki­látásba helyezett állami kompen­záció nagysága, így a fizetendő gázár a fogyasztás nagyságától függ. Az első tömbben, ahová a fogyasztók több mint fele tarto­zik, és fogyasztásuk nem Jiqladja meg évente az 1500 köbmétert, a kompenzáció 6 százalékra mér­sékli a 12 százalékos májusi ár­emelést. A második tömbbe az 1500 és 3000 köbméter között fo­gyasztók tartoznak, akik számára a kompenzáció mértéke 4, az ér­vényesített drágulás 8 százalékos lesz. A 3000 köbméter feletti fo­gyasztók nem számíthatnak álla­mi támogatásra, így nekik a 12 százalékos áremelés hatását teljes egészében maguknak kell viselni­ük. A felmérések szerint egyéb­ként ebbe a kategóriába a fo­gyasztók alig egytizede tartozik. Magát a kompenzációs rend­szert úgy kell elképzelni, hogy az 1500 köbméteres fogyasztásig minden esetben 6 százalékkal kell többet fizetni a lakosságnak, az e fölötti gázmennyiség ára pe­dig a vázolt sávoknak megfelelő­en kerül többe. A juttatás fontos feltétele, hogy azok a fogyasztók, akiknél sza­bálytalan vételezést fedeznek fel, kizárják magukat az állami segít­ségből. A tárca rendelkezése sze­rint a kompenzáció a minisztéri­ummal megállapodásban álló szol­gáltatókon keresztül, úgynevezett számlajóváírás formájában jut majd el az egyes fogyasztókhoz. A kompenzációs rendszer fi­nanszírozására egy júliusi rendele­tében energiagazdálkodási célelői­rányzat létrehozásáról döntött a gazdasági tárca. Annak ellenére azonban, hogy a juttatás folyósítá­sának jogi és szervezeti háttere is biztosított, elképzelhető, hogy mégsem kezdődik meg október­ben a kompenzáció kifizetése, ugyanis lapunk információi sze- rint késhet az alap feltöltése. k.e. JÁTSZÓHÁZZÁ változott pénteken egész napra a paksi Mesevár óvoda. Az intézmény alapításának huszonötödik évfordulóját együtt ünnepelték az egykori, jelenlegi és leendő óvodások. A gyerekek szü­leikkel együtt az egész délelőttöt játékkal töltötték. Kézműves foglal­kozások, ugráló vár és az óvoda udvarán álló sok-sok mászóka, hinta várta a kicsiket. Délután az óvoda mostani és korábbi munkatársai ünnepeltek. A Mesevár óvoda 25. születésnapján készült fotókat la- punk képgalériáján, a www.tolnainepujsag.hu címen láthatják. ■

Next

/
Thumbnails
Contents