Tolnai Népújság, 2003. augusztus (14. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-15 / 190. szám

MOST KERESI ÁLMAI HÁZÁT, LAKÁSÁT? \ bér Apróban n óriáí !P a VELÜNK BIZTOSAN MEGTALÁLJA! MEGJELENT! www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2003. augusztus 15., péntek Vonalban vagyunk Ara 76 Ft. Előfizetve 51 Ft. XIV. évfolyam, 190. szám Közérdeklődésre számot tartó kérdéseivel hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Mai számunkból Tábori olimpia Egy boldog hét Kerékpársport Rangos mezőnyök Miszlán I Gigi és Gaga Szénabála: jó ötlet HÍREK CSIKÓSTŐTTŐS. A falu ön- kormányzata háromszázezer fo­rintot nyert az Egészségügyi, Szociális^ Családügyi Miniszté­rium pályázatán számítógép vá­sárlásához. A komputer a polgár- mesteri hivatal szociális ügyeket intéző előadójának a munkáját fogja megkönnyíteni. BONYHÁD. A Magyar Rádió Pé­csi Körzeti Stúdiója augusztus 20-án reggel 8-tól négy órás élő műsort közvetít Bonyhádról. El­hangzik a polgármesteri hivatal átadási ünnepségének program­ja, valamint számos érdekes be­szélgetés a város közéleti szerep­lőivel. A műsor szerkesztője: Szepesi László. PAKS. A Tolna Megyei Terület- fejlesztési Tanács céljellegű de­centralizált támogatását szeretné elnyerni a paksi önkormányzat Gyapa közüzemi ivóvíz ellátá­sára. A negyvenöt milliós beru­házáshoz a képviselő-testület a költségvetésben harminchárom­millió forintot különített el. BONYHÁD. A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtárban Molnár György szobrász munkáiból rendeznek kiállítást augusztus 18-tól. ___■ Ki svizes intézkedési terv Paks A Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműben életbe lé­pett a „kisvizes intézkedési terv” első védelmi fokozata. A szokat­lan hőség ellenére az erőmű be­tartja a környezetvédelmi előírá­sokat. A hűtővíz-használat kap­csán a környezet védelmét két korlátozás szolgálja: Az erőmű­ből távozó víz hőmérséklete leg­feljebb 11 fokkal lehet magasabb, mint a bekerülő vízé. Ezen kívül a melegvizes csatorna torkolatá­tól 500 méterre mért vízhőmér­séklet nem haladhatja meg a 30 fokot. Ezeket az értékeket folya­matosan ellenőrzik és az erőmű egyik esetben sem lépte túl a kor­látozásokat. (További részletek a 3. oldalon.) ■ Hátrányos helyzetben Két napos program fiataloknak SZEKSZÁRD A Tolna Megyei Munkaügyi Központ két napos nyílt na­pos programot szervezett hal­mozottan hátrányos és fogya­tékkal élő fiataloknak. A tá­jékoztatón közel nyolcvanan vettek részt. A megyei munkaügyi központ hu­mánszolgáltatási osztályának ve­zetője, Kispál Istvánná sikeresnek ítélte a kétnapos programjukat. Közel nyolcvan hátrányos helyze­tű fiatal vett részt az előadásokon, megismerkedhettek a borkészítés­sel (Nepp Dénes mester irányításá­val), a virágkötészettel (Ulakcsai Anna kertészmérnök segítségé­vel) és a textilből való dísztárgy készítésével (Rókus Jánosáé folt­varró irányításával). A fiatalok tá­jékozódhattak az aktuális képzési lehetőségekről is. Az ezeken való részvétel feltétele, hogy a fiatal re­gisztrálva legyen a munkaügyi ki- rendeltségen. Tájékoztatták a fia­talokat a humánszolgáltatási osz­tály őszi képzéseiről is. Bogdán Zsuzsa, a szekszárdi önkormány­zat szociális irodájának munkatár­sa tájékoztatott arról, kik és mi­lyen feltételekkel vehetik igénybe a lakásfenntartási-, az ápolási tá­mogatásokat, a segélyezési lehető­ségeket, a közgyógy-ellátást és'a rendkívüli támogatásokat. A fiata­lok megismerkedhettek a Foglal­kozási Információs Tanácsadó szolgáltatásaival is, és a pályavá­lasztáshoz, szakmaváltáshoz szükséges számítógépes teszteken próbára tehették a tudásukat, illet­ve pszichológiai teszteket oldhat­tak meg, szakmabemutató filme­ket nézhettek és kipróbálhatták a kézügyességüket a virágkötő és bőrműves szakmákban is. _______________________ MAUTHNER Is kolakezdésre: támogatás IDŐJÁRÁS Zivatarok, erős síél +18, +28 °C Vízhőmérsékletek Háromnapos előrejelzés Szombat Vasárnap Hétfő ♦18, +28 °c ♦18, *31°C Ismerkedés a sportcsarnokban A bemutatkozás mellett a tájékoztatást is szolgálja az alkalom Iparosok, kereskedők és gazdák standjait építik föl Nagymányokon. A kezdeményezés máris népszerű a vállal­kozók körében. A szervezők további jelentkezéseket még el­fogadnak. A bemutatkozás mellett számos hasznos informá­cióra számíthatnak a résztvevők. Nagymányok A nagymányoki művelődési ház kezdeményezésére iparosok, ke­reskedők és gazdák napját rende­zik meg a településen. A vállalko­zások bemutatását célzó program az előjelek szerint sikeresnek bi­zonyul. Eddig közel harminc nagy­mányoki és környékbeli cég, in­tézmény jelezte részvételét a kiál­lításon. A számos könnyűipari, keres­kedelmi, építőipari, biztonság- technikai, mezőgazdasági, élel­miszeripari és a szolgáltatások egyéb területein működő gazda­sági egység mellett mezőgazdasá­gi gépkiállítással várják az érdek­lődőket augusztus 19-én, tehát a jövő kedden a sportcsarnokban. A jelentkezési határidő nem járt le. A szervezők továbbra is várják a bemutatkozni szándékozókat. A jelenlévők igen sok hasznos információkhoz is juthatnak. Az elképzelést az önkormányzat mellett a Tolna Megyei Munka­ügyi Központ Bonyhádi Kiren­deltsége állásbörzével támogatja. Tájékoztatót tart a Vám- és Pénz­ügyőrség, az uniós csatlakozásról az Euroinfo Centre, felvilágosítás­sal szolgálnak a Miniszterelnöki Hivatal régiókkal és területfej­lesztéssel foglalkozó munkatár­sai. A programnak otthont adó Nagymányok megismerésére az egész nap nyitva tartó Tájház és a Széchenyi-emlékszoba, valamint a helyi és környékbeli falvak ké­zimunka kiállítása szolgál. Előzetes jelentkezés alapján fa­lu-túrára, pince- és présház láto­gatásra indulhatnak az arra vál­lalkozók. Az iparosok, kereskedők és gazdák augusztus 20-án is várják az érdeklődőket. E mellett színe­sebbnél színesebb rendezvények sokaságát kínálják majd ezen a napon is a szervezők az érdeklő­dőknek. ________________________ -PÁL­To lnai Népújság Tolnai Néyú|»ás / í • Grátisz tempó Apróban óriás MAR A POSTÁN IS FELADHATJA APRÓHIRDETÉSÉT! Tolna megye valamennyi postahivatalában. Tolnai Népújság A miénk á t i I Csepeli diákok felfedező úton Udvariban kutattak a fővárosból érkezett közéviskolások Lehet, hogy Udvari, ez a kis település néprajzilag még nen igazán felderített terület: ezért döntött úgy tizenhét csepel középiskolás diák, hogy erre a hétre tábort ver a településen A fiatalok - Kabdebó Ferenc igazgató vezetésével - felkeres ték és kikérdezték a helybelieket a hagyományokról. A Podmaniczky Frigyes Közgazdasági Szakközé iskola tanulói gyorsan feltalálták magukat a hely­színen: miként mondják, alig akadt olyan család, akit ne kerestek volna fel ittlétük idején.- Három fős csoportokban indultunk útnak, igazgató úr tanácsainak megfelelően, szervezett módon jártuk be az utcákat - tudjuk meg a 10. osz­tályos Egedi Istvántól. - Hírünk megelőzött ben­nünket, a településen már szinte mindenki tudott jelenlétünkről, gyűjtőmunkánkról. Ez az­zal az előnnyel járt, hogy általában szívé­lyesen fogadtak bennünket. A diákok főként a szokásokkal, aztán az ünnepekkel, az öltözködéssel, az ételekkel kapcsolatban tudakozódtak. Az ugyancsak 10. osztályos Lovász Brigitta - két társával, Horváth Edinával és Schüszler Orsolyával együtt - jó alanyokra talált, de efölötti elis­merését még a helyszínre vonatkozó dicsé­rettel is megtoldja: - Remekül éreztem ma­gam, kellemes itt lenni, ezen a nyugodt te­lepülésen. A helybeliek szeretettel hívtak a házaikba, s bármit kérdezhettünk tőlük, minrlpnrp válaszoltak A fiatalok felfedező útjuk” fo­lyamán azért azt is érzékelték, hogy nem egy időskorú meglehe­tősen nehezen él Udvariban: nem is feltétlenül az anyagiak hiánya, hanem például a nagyobb esők dején alig járható külterületi utak miatt... Ám ez nár szociológia, nem pedig néprajz, a diákok pedig ?z utóbbi miatt folytattak kutatást egy érdekes vi- léken, érdekes emberek között. Ezek közé tarto­zott a nyolcvanadik életévét taposó .Székely lándorné - Juli néni - is, aki sok különlegességgel íalmozta el a hozzá bekopogtató diákokat. A gyűj­ött anyagból készült összegzés az udvari általános skolát, valamint a helyi polgármesteri hivatalt gya- apítja, illetve eljut több csepeli oktatási intéz­A héten testületi ülésen hozták meg azt a döntést a bátai képvise­lők, hogy minden diáknak egysé­gesen járjon iskolakezdési támo­gatás. Az általános iskolás korú gyermekek - függetlenül attól, hogy hol, helyben vagy pedig má­sik településen járnak iskolába ­1200 forint támogatást kapnak. Ez Bátán 184 kisdiákof érint. A kö­zépiskolások iskolakezdési támo­gatása 2000 forint, a felsőfokú in­tézményben tanuló hallgatóknak pedig 4000 forint támogatás jár. Az iskolakezdési támogatást Bátán minden érintett család megkapja. A bátai önkormányzat erre a célra 400 ezer forintot különített el. m.i. Horváth Edina, Schüszler Orsolya és Lovász Brigitta kedves vendégnek számított Székely Sándorné, Juli néni portáján fotó. bakó jenö

Next

/
Thumbnails
Contents