Tolnai Népújság, 2003. augusztus (14. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-01 / 178. szám

MOST KERESI ÁLMAI HÁZÁT, LAKÁSÁT? i bei Apróban ni óriás ■ pó VELÜNK BIZTOSAN MEGTALÁLJA! MEGJE LENT! www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2003. augusztus 1., péntek Ára 76 Ft. Előfizetve 51 Ft. Mai számunkból Gyöngyélet Pénteken zsűrizés IMF Magyar Kupa Paksi főpróba Amit megeszel Uborkaszezon és tisztitókúra Teljes joggal, kerekesszékben Közeledik az akadálymentesítés határideje Amíg egyetlen olyan hely akad, ahová nem juthatunk be, nincs minden rendben. Tolna megyében, az elmúlt években sokat javultak a mozgáskorlátozottak közlekedési lehetősé­gei - mondta Deák Istvánná, a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesületének gazdasági vezetője. Tolna megye Egy 1988-ban született törvény ér­~ telmében 2004. december 31-ig minden közterületen, közintézményben, hi­vatalban biztosítani kell a mozgássérültek aka­dálymentes közlekedé­sét. A megye négy váro­sában néztünk körül, mit tettek és mennyi tennivaló van még, hogy sérült embertársa­ink egyenlő feltételek­kel élhessenek jogaik­kal. Szekszárdon há­rom éve készült egy program az önkor­mányzati intézmények akadálymentesítéséről, ezt többször jóváhagyta a közgyűlés. Az új épü­leteknél, így például az okmányiroda novem­berre elkészülő új szár- A bonyhádi Solymár Imre Könyvtár minden feltételt nyánál természetes mó- biztosít a mozgáskorlátozottaknak fotós pál agnes dón tervezik be a rám­Egy praktikus megoldás A négy település közül háromban jelent gondot a polgármesteri hi­vatalokban történő ügyintézés a mozgáskorlátozottak számára. Az épületekben nehezen építhető lift, Szekszárdon, műemlék épület­ről lévén szó egyáltalán nem jöhet szóba. Szabó Lóránd, Dombó­vár polgármestere praktikus és olcsó megoldást javasol, német testvérvárosukban, Kemenben látott példa alapján. A lépcsőre szerelhető felvonószerkezettel könnyedén juthatnak az emeletekre a kerekes széket használók. Nemrégiben kiderült, hogy olasz test­vérvárosukban, Növi di Modenában gyártanak ilyen szerkezeteket, Dombóváron hamarosan lesz is belőle a városházán. pákát, kerekesszékkel is használ­ható liftet. Ugyanez igaz Bonyhá- don, Dombóváron, Pakson is. Bonyhádon például a most átadott városházán minden irodába eljut­hatnak a mozgáskorlátozottak. A másik három városban ez egyelőre nem lehetséges, ám az ügyintézők minden esetben lemennek a föld­szintre ha mozgássérült ügyfél ér­kezik. A Völgység székhelyén sok intézményt akadálymentesen használhatnak kerekesszékkel, a Solymár Imre Városi Könyvtár a legszebb példa. Itt még a mellék- helyiségek is megközelíthetőek, nem véletlenül nyerték el tavaly Az év akadálymentes épülete országos címet. A négy város közterületein is folyamatosan építenek rámpákat, az útfelújítások során döntött járda- szegélyeket, ám még sok a teendő. Ugyancsak mindenütt gond az egészségügyi intézmények megkö­zelítése, pedig talán ez lenne a leg­fontosabb. Dombóváron jó a hely­zet e téren is, mint más intézmé­nyeknél, mert viszonylag sok a kö­zelmúltban átadott épület, amelyek megfelelnek az előírásoknak. Pak­son az épülő új rendelőintézet is természetesen minden tekintetben megfelel a törvényben foglaltak­nak. Mind a négy városban pozitív példaként említették a postát és az OTP-t, ezekbe az intézményekbe könnyen bejuthatnak a mozgás­korlátozottak. RÁKOSI GUSZTÁV Kalapos tánc, rezgős polka, döngölős A magyarországi németeket képviselő nagymányokiak Nagy sikert aratott a „Glück auf” Hagyományőrző Egyesület ifjúsági tánccsoportja Szardínia szigetén, Nuoro városában. Jártak kalapos táncot, rezgős polkát, döngölőst, mikor mi il­lett az Europe Ade Táncfesztivál hangulatához. Nagymányok IDŐJÁRÁS Zápor, zivatar várható +16, +24 °C Vízhőmérsékletek Háromnapos előrejelzés Szombat Vasárnap Hétfő ♦Í7,'+28Y I +17, +29 'C I +18, +30°C A nagymányoki „Glück auf” Egyesület fiatal hagyományőrző táncosai egy pince-partin elevení­tették fel szardíniái vendégsze­replésüket. Fényképeket nézeget­tek, videofilmhez fűztek kom­mentárokat, megemlegetve egy- egy emlékezetes történetet. Sok szó esett a kilenc órás hajóútról, amikor a 2700 fő befogadására al­kalmas hajón együtt utaztak az Europe Ade Táncfesztivál portu­gál, spanyol, német, francia, s még ki tudja milyen nemzetiségű táncosaival. Baloghné Wusching Ágota, az együttes művészeti ve­zetője elismeréssel beszél a fo­gadtatásról, szervezésről, a feszti­válnak otthont adó Nuoro város vendégszerető lakóiról, a csoport helytállásáról.- Kettőszáznegyven együttes volt jelen Európából. Már a vise- letek sokszínűsége is elkáprázta­tott valamennyiünket. A program szervezése csodálatos volt. Fellé­péseink mindig hatalmas sikert arattak. Úgy állítottuk össze mű­sorunkat, ahogy a fesztivál han­gulata megkívánta. Jártunk kala­pos táncot, rezgős polkát, döngö­lőst és még sorolhatnám. Emléke­zetes marad a 2 km-es menet­tánc. El lehet képzelni, amikor több ezer táncos egymás után, vagy éppen párhuzamosan mu­tatja be rövid programjait. A kö­zönség tombolt, s mikor látták, hogy nem könnyű dolog a negy­ven fokos melegben táncolni, üdítőt, ásványvizet kínáltak. A csoportról is csak a legjobbakat tudom elmondani. Fegyelmezet­ten, egymásra figyelve teljesítet­ték minden vállalásunkat. Hatal­mas élmény volt ez a szereplés mindannyiunk számára, s hogy ott lehettünk támogatóinknak is köszönhetjük: az Alisca Bau Kft- nek, a Tesco Kft-nek, az Axel Springer-Magyarország Kft-nek, a Tolna Megyei Önkormányzatnak és a helyi vállalkozóknak. _____________________P. Á. XIV. évfolyam, 178. szám Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Tolnai Népújság „Bukovinai Találkozások” Három nap a tánc és a dal jegyében A Bukovinai Székelyek Or­szágos Szövetségének szerve­zésében augusztus 1-jén há­rom napos folklórfesztivál kezdődik. A külföldről érkező csoportok azokon a települé­seken is bemutatkoznak, ahol jelentős számban élnek bukovinai székelyek. Ma délután kezdetét veszi a „Bu­kovinai Találkozások” XIV. Nem­zetközi Folklórfesztivál. Az egy­kor Bukovinában együtt élt és a vendégfogadó Tolna megyei tele­pülések nemzetiségei találkoznak egymással a Völgység „fővárosá­ban”. Már a fesztivál megnyitója előtt találkozhatnak a város lakói az ukrán, román és lengyel együt­tesekkel, akik zenével, tánccal hí- vogatókat tartanak Bonyhád több pontján. A nagyszabású kulturális seregszemle nyitó estje 17 órakor kezdődik a szabadtéri színpadon, ahol Potápi Árpád a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségé­nek elnöke, Bonyhád polgármes­tere köszönti a vendégeket. Aki valami oknál fogva ezt az alkal­mat elmulasztaná, szombaton és vasárnap 16 órától is részese lehet a Warta (Lengyelország), a Flori de Sanziene, Colindul Cerbului (Románia) és a Juzsinyecki Molodicski (Ukrajna) együttesek műsorának. Mellettük fellépnek a bonyhádi, az aparhanti, a kétyi, a véméndi, a mözsi, az izményi, a bátaszéki, a csátaljai, a sombere- ki, a hidasi, a kakasdi, a hőgyészi, a kisdorogi, a palotabozsoki és a teveli székely és német hagyo­mányőrző dalos és táncos csopor­tok. A külföldiek más települése­ken is vendégszerepeinek. Pénte­ken Cikón a román, Tevelen az ukrán együttesek mutatkoznak be, szombaton a lengyelek Véménden lépnek fel. -p*l­Pályázatokról és a kompról Korszerűsítik a világítást A képviselő-testület ma 13 óra kezdettel ülést tart a kultúrház ban. A tanácskozáson beszámolt hangzik el a költségvetés első fél évi felhasználásáról, döntenek £ Kenessey Albert Általános Iskok igazgatói pályázatáról, a megyei területfejlesztési alaphoz benyúj- i tandó pályázatokról, az intézmé­- nyék világításának korszerűsíté- j séről, valamint tájékoztatót kap a- testület a komp forgalmának ala- i kulásról a Szent László-híd át- i adása óta eltelt időszakban. ■

Next

/
Thumbnails
Contents