Tolnai Népújság, 2003. június (14. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-23 / 144. szám

4. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2003. Június 23., Hétfő ^|H Tízesztendős lett a vízmű A megyében elsőként alakult Lehőcz duplázott Döbröközön Paks Tízesztendős születésnapját ünnepelte a hét végén a Paksi Vízmű Kft. A cég elsőként vált ki a Tolna Megyei Víz- és Csa­tornamű Vállaltból, ma 25 ezer embert lát el ivóvízzel, negyvenezres lakosság szennyvizét kezeli. Családias hangulatú ünnepség­gel emlékezett a Paksi Vízmű Kft. megalakulásának tizedik évfor­dulójára. A cég 1993-ban első­ként vált függetlenné a megyei szolgáltatótól, a ma is többségi tulajdonos, Paks önkormányza­tának döntése alapján. Az elmúlt évtized töretlen fejlődést hozott a kft. életében - mint azt az ünnep­ségen Hajdú János, Paks polgár- mestere és Csapó Sándor, a fel­ügyelő bizottság elnöke egyaránt hangsúlyozta. A vízmű ma Paks, Dunakömlőd, Györköny, Sár- szentlőrinc és Űzd 25 ezer főnyi lakosságának vízellátásáról gon­doskodik. A paksi szennyvíz- rendszeren kívül tavaly óta Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa és Dunakömlőd közös szenny­vízhálózatának egy részét és a madocsai szennyvíztisztító tele­pet is üzemelteti, negyvenezer embernek nyújtva szolgáltatást. Ezentúl korszerű laboratórium­mal rendelkezik, a megye ivóvíz szolgáltatóinak háromnegyede itt végezteti el a vízminőség vizs­gálatokat. A cég ügyvezetője az alakulás óta Artim András, ő kö­szöntőjében a közel hatvan fős szakembergárda szerepét emelte ki a sikeres működés zálogaként, majd a polgármesterrel együtt kis figyelmességgel, a cég emblémá­jával ellátott kitűzővel jutalmazta azokat, akiknek szerepük volt az elmúlt tíz év sikereiben. Rákosi Harmincöt kettes fogat hatszázkilencven méteren át Döbrököz Jubileumi versenyen adtak egymásnak találkozót a múlt hét szombati napján Döbrö­közön Baranya, Pest és Tolna megye legjobb akadályhajtói. Az immár tizedik bajnokság keretében harmincöt kettes fogat küzdött meg a remekül kialakított pályával. A szerve­zés ez alkalommal is a helyi fogathajtó egyesület elnökét, Simon Lászlót dicséri. A versenyzőknek a húsz akadál­lyal nehezített, hatszázkilencven métert kettőszáz másodperc alatt kellett teljesíteniük: a nehéz fel­adatot a mezőny mintegy egyhar- mada teljesítette hiba nélkül. A két fordulós, kettes fogathajtó versenyben a harmadik helyezést a Zombáról ér­kezett Bíró Vik­tor szerezte meg, őt a mattyi ifj. Lantos Mik­lós előzte meg, a képzeletbeli do­bogó legmaga­sabb fokára pe­dig a szakályi Lehőcz Ferenc állhatott fel. Az úgynevezett speniter hajtás­ban taroltak a döbrököziek: harmadik lett Gondos János, második Boczor A versenyzők a külcsínre is adtak György, az első helyezést pedig Gáspár László szerezte meg. A vadász hajtásban a simontornyai Osszkó Zsolt ve­hette át a bronzérmet, az ezüst a döbröközi Boczor Gábornak ju­tott, az arany pedig - akárcsak ta­FOTÓ: BAKÓ JENŐ valy - Lehőcz Ferenc éremgyűjte­ményét gyarapította.-SZÁ­Több lábon áll a Mecsekére A rekultivációs és kömyezetmentesítési beruházási progra­mot követő időszak új kihívásaira készül a létrejöttének 5 éves jubileumát most ünneplő Mecsekére Rt. A társaság szak­mai tevékenysége mellett a közbeszerzési piacon, illetőleg a nukleáris hulladék-elhelyezés kutatási projektjeiben kívánja kamatoztatni személyi állománya szaktudását, tapasztalatait. A fesztivál első verebe Könyvek ünnepe a Völgység fővárosában mm------------------f^ . ■p A Langaléta Garabonciások a Völgységi Könyvfesztiválon Bonyhád Zászlóval a drog ellen Paks A Gyermek-, Ifjúsági és Sportmi­nisztérium a Kábítószer-ellenes Vüágnap alkalmából valameny- nyi Kábítószerügyi Egyeztető Fó­rummal rendelkező városnak el­juttat egy kábítószer-ellenes zász­lót, a Rajtad múlik, tőled is függ jelmondattal, valamint egy táblát, amelyet a KEF-ek kábítószer-elle­nes üzenetekkel töltenek meg. A zászlót és táblát június 26-án, csütörtökön 10 órakor ünnepé­lyes keretek között helyezi fel Hajdú János polgármester, dr. Vöröss Endréné és Csikai Gyuláné a paksi KEF képviseleté­ben a városháza homlokzatára, jelképezve az önkormányzat, a civü szervezetek és a város lakói­nak összefogását a gyermekek egészsége védelmében. ______■ Kób or-ló a paksi utcán Paks Gazdátlan lovat talált szombaton éjszaka egy paksi férfi a háza előtt. A nyugtalan fiatal állatot be­fogta, majd egy közelben lakó ló­tartónál keresett neki átmeneti helyet. Bősz Fülöp Paks egyik családi házas övezetében lakik. Szombaton hajnaltájt furcsa lép­tekre és a szokottnál jóval erő­sebb kutyaugatásra ébredt. Nagy meglepetésére az utcán egy gaz­dátlanul legelésző lovat talált. Mi­után a kapufélfához erősítette az állat kötőfékét, értesítette a rend­őrséget. A csikónak a szomszéd utcában egy lótartónál találtak át­meneti helyett. A kóbor állat ka­landja végül szerencsésen végző­dött. Gazdája jelentkezett a rend­őrségen, amikor felfedezte, hogy az istállóban csak hűlt helye van a húsz hónapos csikónak. vt Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy id. Bőte Lajos életének 82. évében el­hunyt. Temetése 2003. jú­nius 25-én 17 órakor lesz a bonyhádi evangélikus te­metőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagyanya és rokon özv. Pál Györgyné (volt börzsönyi lakos) életének 81. évében el­hunyt. Temetése 2003. jú­nius 25-én, 16 órakor lesz a bonyhádi katolikus teme­tőben. A gyászoló család (X) Pécs - Paks- Az Állami Privatizációs és Va­gyonkezelő Rt. döntött arról, hogy a Mecsekére Rt.-be olvaszt­ja a termelésből korábban kivont gyöngyösoroszi és recski színes­fémbányákat. Ez azt jelenti, hogy az ottani rekultivációs feladatok új munkalehetőséget teremtenek a cég számára - mondta a friss hírt Erős György miniszteri biz­tos, az alapításának 5 éves jubile­umát ünneplő Mecsekére Rt. igazgatóságának elnöke. A szakember elmondta, hogy a mecseki urános rekultivációs és környezetmentesítő beruházási program végső határidejének meg­hosszabbítását kezdeményezték. A programot szabályozó kormány- határozat módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetés idén nem biztosította a munkák befejezéséhez szükséges teljes anyagi forrásokat. A rövidesen tár­caközi egyeztetésre kerülő javasolt új határidő 2005. november 30. Erős György hangsúlyozta, hogy a Mecsekére több profilban akarja hasznosítani mintegy 200 alkalmazottjának speciális szak­tudását a jövőben. A cég piacké­pes tapasztalatokat szerzett a bő­vülő hazai közbeszerzési szektor­ban, amiket a pályáztatástól a le­bonyolításig számos területen le­het hasznosítani. Hasonló sze­repre készülnek a felértékelődő környezetvédelmi tevékenységi körben is. A Mecsekére nem titkolt elkép­zelése, hogy markáns szerephez jusson a hazai nukleáris hulla­dék-elhelyezési kutatási prog­ramban. Ennek kapcsán tegnap elhangzott, hogy a bodai munká­latokra a cég is tendert nyújtott be a közbeszerzési pályázat kereté­ben. A megbízás az optimális te­lephely kiválasztására, annak ku­tatására szól. KASZÁSÉ. Se szeri, se száma nem volt a jobbnál jobb programoknak a Völgységi Könyvfesztiválon. Könyvkiadók, írók, olvasók, vásári és más komédiások ez­rei találkoztak a megújult Perczel kertben. A Völgységi Könyvfesztiválon huszonöt könyvkiadói sátor mel­lett író-olvasó találkozók, könyv- bemutatók, gyermekrendezvé­nyek, vetélkedők kínáltak szóra­kozást, ismeretszerzési alkalmat az érdeklődőknek. Teljes felsorolásuk szinte lehe­tetlen. Csak néhány a sok közül: találkozhattak Szendrő Szabolcs- csal, aki Németh Gézával együtt a Fél lábbal a csúcson című könyvben mondja el hegymászó élményeit. Vendége volt a fesztiválnak Jó­kai Anna, aki életének történései mellett a sors nagy fordulóiról is megosztotta gondolatait hallga­tóságával. A szervező Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár az esemény apro­póján egy díjat alapított, a Veréb díjat. Ezentúl minden évben azt ille­ti ez az elismerés, aki az intéz­ményt nap, mint nap népszerűsí­ti. Az elsőt Pfendezák József, a Fendi Mészárszék vezetője ve­hette át, aki - saját készítésű sza­lámijára, amely az ország sok te­lepülésére eljut - a könyvtár fotó­ját teszi, mint Bonyhád jelképét. A látogatók szavaztak a legba­rátságosabb sátorra, a legolcsóbb kiadóra, a legszebb és legkedve­sebb könyvre. Valamennyi eset­ben a Minerva Nova Kiadó kapta a legtöbb szavazatot. A rendezők a szórakoztatásról sem feledkeztek meg. A gólyalá­bakon járó Langaléta Garabonci­ások igazi fesztivál hangulatot te­remtettek. A Bartina együttes muzsikája, Nagy Bandó András, Tücsök Peti és Hangya Levi műsora vidám perceket adott gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A három nap háziasszonya Barabás Évi volt, aki igazi lokálpatriótaként, éjt nappallá téve dolgozott a ren- dezvény sikeréért. ________-pál­AK CIO HUSEGES ELŐFIZETŐINKNEK! Új előfizetési csomagot kínálunk régi előfizetőinknek, melynek keretén belül kedvezményes áron juthatnak hozzá kiadónk öt lapjához. Az előfizetési csomag az alábbi öt lapot tartalmazza: Tolnai Népújság + |f|g| Tolnai Népújság + h&mpi* + TVR Kéthetes + Választható ajándéklap havonta 1990 Ft-ért! Azaz havi 1990 Ft-ért mindaz öt lapot megkapja. így havonta 1264 Ft-ot takarfthat meg. x­X......................................................................... Amennyiben az előfizető vállalja, hogy legalább egy évig előfizetőnk marad, úgy az alábbi színes magazinok közül egyet egy évre ajándékba választhat: 395 Ft M I I M I I MIM M I I II II II I Ir.szám Település _L ..................... MII Telefonszám Vállalom, hogy további 1 évig előfizető maradok és a fenti összeg befizetését az általam választott előfizetési periódusban teljesítem. Számunk: Beküldési cím: Tolnai Népújság kiadója 71OO Szekszárdi, Liszt F. tér 3. Pf. 71. 06-74/511-503 A kivágott szelvényt válaszborítékban kérjük visszaküldeni, vagy a kézbesítőnek díjbeszedéskor átadni! f > A I

Next

/
Thumbnails
Contents