Tolnai Népújság, 2003. június (14. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-21 / 143. szám

2003. Június 21., Szombat MEGYEI TÜKÖR S. OLDAL Mondom A Magamét IRTA: SZERI ÁRPÁD Megtérülő támogatás Többször jelent meg írás ebben rovatban is a megye értelmiség­megtartó szerepének fontosságáról, arról a nemes misszióról, me­lyet minden arra illetékes szerveződésnek vállalnia kellene, sző­kébb pátriánk érdekében. A kiművelt emberfők itt tartása azonban sok esetben még a leg­nagyobb jószándék mellett is hiábavaló, nemcsak akkor, mint most, hogy tudniillik még érdemi stratégia sem létezik ebben a kérdésben. Az eleve reménytelen vállalkozást mindenesetre jól pél­dázza az az ismerősöm, aki nemrég a szomszédvár székhelyéről látogatott vissza szülőföldjére. A bonyhádi gimnáziumban érettsé­gizett hölgy időközben elvégezte az egyetemet, anyanyelvi szinten beszél olaszul, németül és spanyolul, kétszer járt kint Dél-Ameri- kában, tanulmányozta a Nazca fennsíkon végzett régészeti ásatá­sokat, majd útikönyvéhez gyűjtött anyagot a trópusokon, jelenleg pedig a XIX. századi német-chilei kapcsolatok történetéből fordít szakirodalmat. Esetében nyilván szűknek bizonyulna Tolna me­gye, mert hiszen nem sok személlyel konzultálhatna mifelénk kel­lő mélységében a középkori szicíliai bábjátékokról vagy a preinka civilizációról. Cizzel együtt persze szűkebb pátriánk ezen kivételes tudású, más­felé elszármazott fiairól vagy lányairól sem kellene, hogy levegye kezét: említett ismerősömnek nevetséges százegynéhány ezer fo­rint hiányzik Dél-Amerikát bemutató útikönyve megjelentetésé­hez. A nem egyszer tapasztalható pazarlást látva ez az összeg nem tétel, s az egész országban terjesztendő könyv révén a támogató - ez lehetne például Tolna megye - jó híre is tovább gyarapodna. Iparosok a pince mélyében Bölcskére kirándultak a paksi vállalkozók Paks - Bölcske Mélyre mentek a paksi iparo­sok, le a pincébe. Szakítva a hagyományokkal, ezúttal nem helyben, hanem a közeli Bölcskén tartották szokásos összejövetelüket, Hanák Ti­bor vendégszeretetét élvezve. Megalakulása óta, öt éve legfel­jebb ha külhonba szervezett ki­rándulásokat a paksi Iparoskor, a szokásos összejöveteleket ott­hon, többnyire az ASE éttermé­ben rendezte. Ezúttal szakított a hagyomá­nyokkal a vállalkozókat tömörítő szervezet, a közeli Bölcskére utaztak az iparosok, egy kelle­mes estére. Hanák Tibor pincéjé­ben, a Havasi soron szépen terí­tett asztalok, remekbe sikerült palócleves, marhalábszár pörkölt és kapros túrós rétes várta az öt­ven főnyi csapatot. Átvészelve Pataki János, a Tolna Megyei Ke­reskedelmi és Iparkamara helyi képviselőjének rövidre szabott, frappáns előadását az uniós pá­lyázati lehetőségekről és a két paksi alpolgármester Bagdy Lász­ló és Herczeg József tájékoztató­ját a város közel sem rózsás anyagi helyzetéről (az atomerő­mű üzemzavarának köszönhető­en) a gasztronómia örömei kö­vetkeztek. A kiváló étkek és a még jobb borok mellett a jövőről folyt a kö­tetlen csevegés, csaknem éjfélig, hol a gyümölcsfák alatt, hol a pincék hűsében. Kovács Sándor, az Iparoskor elnöke szerint is hasznos volt kicsit kiruccanni, az új környezet, új gondolatokat ho­zott felszínre. RÁKOSI Előző kérdésünk: Ön szerint javult-e a közszolgálati tévé­csatornák színvonala? A véle­mény eléggé egyértelmű: sza­vazóink 78%-a szerint javult a színvonal. MAI KÉRDÉSÜNK: Ön szerint támogassa-e az állam közpénzből a focit? Szavazhat az interneten: www.tolnalnepuleag.hu és SMS üzenetben: 20/464-36-64 Kisebb lett Tolna megye? Bács megye kezdete tábla az új Dana-híd tolnai hídfőjén Duna folyó A bogyiszlói polgármester levélben for­dult az illetékesekhez amiatt, hogy az új Duna-híd Tolna megyei hídfőjén he­lyezték el a Bács megye kezdete közúti jelzőtáblát. Érdeklődésünkre Tóth István polgármester elmondta: Bács-Kiskun és Tolna megye ha­tára - ahogy Bogyiszló és Fájsz község hatá­ra is - a Duna közepén húzódik. Emiatt nem szerencsés megoldás, hogy a megyehatárt . jelző táblákat a Bogyiszló felé eső oldalra helyezték el, ami számos Tolna megyei, il­letve konkrétan bogyiszlói polgárt is sérthet önérzetében. A polgármester levélben for­dult a Közlekedési Főfelügyelethez, kérve a jelenlegi állapot megváltoztatását. Tóth Ist­ván szerint a legjobb megoldás természete­sen a táblák a híd közepén történő elhelye­zése lenne, ám tisztában van vele, hogy en­nek esetleg műszaki akadálya lehet. Levelé­ben ezért egy kompromisszumos javaslatot is indítványozott, nevezetesen, hogy a híd Tolna megyei hídfőjén maradjanak a most Jó helyre került ez a tábla? fotó: gottvald károly kihelyezett táblák, de a Bács megyei oldalt is ben az esetben a híd mintegy megyéken ki­lássák el hasonló, azaz Bács megye vége, vül eső létesítménnyé válna. Legalábbis a Tolna megye kezdete jelzésekkel. Igaz, eb- KRESZ-táblák szerint. -s­BÖLCSKE. A község képviselő­testülete újabb öt esztendőre dr. Tóth Mihálynét nevezte ki az ál­talános iskola igazgatójává. Az önkormányzat által kiírt pályá­zatra egyedül a tisztséget tíz éve betöltő pedagógus jelentkezett. MEDINA. A Rákóczi-féle sza­badságharc kezdetének 300. év­fordulója alkalmából zajló Tarpa-Tenkes ’2003 Hagyomány- őrző Emléktúra lovasa ma, szombaton 10 órakor érkeznek Medinára. A helyi művelődési ház előtt Szalai László polgár- mester köszönti a „kurucokat”, akik katonai tisztelgés, zászló- szalag felkötés és némi pihenő után indulnak tovább. SZEKSZÁRD. A Szekszárdi Magyar Izraeli Baráti Társaság szervezésében „Változások - Iz­rael akkor és most ” címmel nyí­lik fotókiállítás a szekszárdi Mű­vészetek Házában július 2-án, szerdán, 17 órai kezdettel. A tár­latot, amely az izraeli művészet szellemét és az ország kulturális múltját ismerteti meg a látogató­val, Kocsis Imre Antal, a megye- székhely polgármestere nyitja meg. FELSŐSZENTIVÁN. Immár a harmadik alkalommal rendez nemzetközi egészségügyi kon­ferenciát. A rendezvényt dr. Pé­ter Árpád háziorvos, a rendez­vény kezdeményezője és szer­vezője nyitotta meg, akinek meghívására A Kárpát-medence magyarlakta falvainak egészség­ügye az ezredfordulón című ta­nácskozásra eljöttek a tudo- mány jelességei. ____________■ Fe sztivál a tulipánfák tövében Szerelmesek háza, mese-kucorgó és könyvvásár Eseményfotózás, író-olvasó találkozók, kézműves foglalkozá­sok és még sok színes program részesei lehetnek, akik elláto­gatnak a harmadik Völgységi Könyvfesztiválra. Esténként a sötét sem vethet véget a szabadtéri rendezvénynek, mert el­készült a Perczel kert díszkivilágítása. A város lakóit Bölcsföldi Árpád, a Fűtőmű Kft. vezetője tájékoztatta a folyamatban lévő beruházásról Bonyhád Kezdetét vette a három napos Völgységi Könyvfesztivál. A fel­újított Perczel kertben kiadók sátrai, szerelmesek háza, mese­kucorgó és más érdekességek között Barabás Évi köszöntötte a vendégeket, majd Antal Mária, a Solymár Imre Városi Könyvtár igazgatója megnyitotta a ren­dezvényt. A környezeti értékek mellett - mint a tulipánfák, a Perczel kastély - kiemelte a be­fogadó, támogató bonyhádiak segítségét, akik az évek során bebizonyították, hogy fogéko­nyak a kultúrára. A mecénások közé sorolta azokat a kiadókat, akik a meghívást elfogadva több száz kilométert tettek meg, hogy értékeiket megmutassák. A rendezvényen átadták a Weöres Sándor születésének 90. évfordulójára meghirdetett - a könyvtár és a Loska-Fuji Foto Kft. közös kiírása - rajz- és fotópályá­zat díjait. Több mint 200 pálya­munka érkezett a felhívásra. A rajz kategóriában a kiemelt első díjat, Reif György egy grafikáját, Péter Márton, fotó kategóriában - egy fényképezőgépet -Tabajdi Te­odóra vehette át. Bonyhád közvilágításának ré­szeként valósult meg a Perczel kert felújítása, a díszvilágítás ki­építése, a szökőkút helyreállítása. hogy a bonyhádiak összefogásá­nak köszönhető mindezek meg­valósulása. A köszöntők után kezdetét vet­te a programok sora: író-olvasó-, művész-közönség találkozók, gyermek és felnőtt szórakoztató rendezvények és természetesen a könyvvásár. -pál­Vásárlók egy könyvsátorban és köszönetét mondott a munkálatok során segítsé­get adóknak, a Bonycom K -f t - n e k . Potápi Árpád polgármester köszöntőjé­ben sorra vet­te a közel­múltban meg­valósult fej­lesztéseket és hangsúlyozta, Gyerekek a kézműves foglalkozáson HÍREK Kamionstop ma reggeltől A hétvégén költözködőket nem érinti a teherforgalom-tilalom Ma reggel lép életbe a közutakon a nyári hónapokra érvényes teljes kamionstop. A 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik­ra vonatkozó hétvégi tilalom - szombaton reggel 8 órától va­sárnap este 22 óráig - augusztus 31-ig lesz érvényben. Szekszárd-Pécs A tilalom célja a hétvégi személy­gépkocsi-forgalom biztonságának növelése, a szombat-vasárnapi csendesebb környezet biztosítása. A stop egyaránt vonatkozik a bel­földi forgalomban és a nemzetkö­zi fuvarozásban részt vevő teher­autókra. Balog Tamás alezredes­től, a Pécsi Határőr Igazgatóság sajtóreferensétől megtudtuk, na­ponta átlag 400 teherautó lépi át Udvarnál, illetve Drávasza- bolcsnál a határt, a hétvégeken azonban jóval kisebb a teherforga­lom. Az igazgatóság számára kü­lön feladatot a kamionstop beve­zetése nem jelent. Kovács Ferenc, a Gazdasági Minisztérium osz­tályvezetője jelezte, a határokon átlépőket már az internet segítsé­gével is tájékoztatják (mkfe.hu). A tilalom betartása a belföldi áru- szállításban részt vevőknek lénye­gesen könnyebb. Az elmúlt évek­ben a fuvarozók már a stopra te­kintettel szervezik az útvonalakat, s a határon belüli útvonalidők is sokkal jobban kiszámíthatók. Az említett két határállomásnál lévő pihenőhelyeket a Baranya Megyei Állami Közútkezelő Kht. működ­teti. Borbás László osztályvezető elmondta, Udvarnál 50, Szabolcs- kamionok előtt, de ha valaki hét nál 40 autó tud félreállni. A stop végén költözik, természetesen betartását a Közlekedési Felügye- igénybe vehet ehhez 7,5 tonnásá- let és a rendőrség ellenőrzi, nál súlyosabb teherautót is. m.a. Pankász Tamástól, a felügyelet osztályveze­tő-helyettesétől meg­tudtuk, a tilalom min­den útra vonatkozik. Aki megszegi, több tíz ezer forintos szabály­sértési bírsággal is szá­molhat. Kivételek itt is vannak. Szabad az út például az élőállat-, élelmiszer-, mezőgaz­dasági terményszállít­mányok, a műszaki mentést végző gépko­csik esetében, vagy például út-, közműépí­téshez anyagot szállító Hiányzik a harmónia A kamionstopot bevezető jogszabály 1996- ban lépett hatályba, azóta több ízben is mó­dosították. Van hasonló rendelkezés a kör­nyező országokban is, de ezeket eddig nem hangolták össze egymással. Erre már csak azért is szükség lenne, mert egy-egy országban természetesen eltérnek egymás­tól például a munkaszünettel járó nemzeti és más ünnepek. Az Európa Unióban is él a kamionstop, ám a harmónia itt is hiányzik. Egyelőre csak egy irányelvet fogalmaztak meg, amelyben rögzítik a szinkronba hozás szükségességét, de a megoldást még terv szintjén sem dolgozták ki. Szeretnél a megye egyetlen napilapjának hirdetési „csapatához” tartozni? Ha úgy érzed, hogy: Jó kommunikációs készséggel Széles ismeretségi körrel (Szekszárd, Paks, Bonyhád, Dombóvár) Ambícióval Tárgyalókészséggel rendelkezel, akkor pályázatodat várjuk a Kiadó címére: Jolnaí Népújság 7101 Szekszárd, Liszt F. tér 3. Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők előnyben! Beküldési határidő: 2003. június 30. Jelige: „A mi lapunk” vr ¥ Tolnai Népújság A miénk

Next

/
Thumbnails
Contents