Tolnai Népújság, 2003. június (14. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-19 / 141. szám

MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL 2003. Június 19., Csütörtök . Mondom A Magamét ÍRTA: RÁKOSI GUSZTÁV Atomváros Elkerülik mostanság a turisták Paksot - olvashatták lapunkban, s tapasztaljuk ezt naponta itt helyben is. Sportolók, művészek mondják: köszönjük, de most talán mégsem mennénk. Az atom­város elnevezés ma koránt sem cseng úgy, mint az üzemzavar előtt. A város lakói azonban élik mindennapjaikat. Nem volt ria­dalom, pánik egyetlen napig sem, a paksiak nyugodtan vették tu­domásul a történteket. Hozzászoktunk az atomerőműhöz. Tudjuk persze, hogy ha katasztrófahelyzet nincs is, komoly nehézségek következnek a település életében. Az erőművet ért anyagi kár jelen­tősen csökkenti a helyi adókat, hatással lesz más vállalkozások gazdálkodására is. Egyetlen példa csak az épülőfélben lévő új szakorvosi rendelőintézet, amelynek költségeiből igencsak hiá­nyozni fog a kieső bevétel. A paksiak azonban ezt is tudomásul ve­szik, keresik és meg is fogják találni a megoldásokat. Mi több, ma­gánbeszélgetéseim tapasztalatai szerint többségük továbbra is lo­jális az atomerőműhöz. Pedig egy jó szót nem kaptak még az üzemzavar óta, az erőmű­ben senkinek nem jutott eszébe, hogy megszólítsa a város (és a környék településeinek) lakóit, köszönetét mondjon magatartásu­kért, netán elnézést kérjen az okozott nehézségekért. Talán meg­történik majd ez is, ha valaki elmondja a vezérigazgatónak, hogy Paks egy olyan kisváros, ahol még ma is az a szokás, hogy az ut- cán'köszönnék egymásnak az emberek. Persze, ehhez végig kelle­ne sétálni legalább egyszer a főutcán. Három nap a könyveké Előadások, vetélkedők, érdekes emberek Bonyhád Holnap kezdetét veszi az a három napos rendezvény, amelynek főszereplője a könyv. A programok szinte óránként váltják egymást és egyik jobbnak ígérkezik a másiknál. A Völgységi Könyvfesztivált meg­nyitója, a megújult Perczel kert és szökőkút átadó ünnepsége jú­nius 20-án, 14 órakor kezdődik a Solymár Imre Városi Könyvtárat ölelő parkban. A vendégeket Potápi Árpád polgármester, Bölcsföldi Árpád a Fűtőmű Kft. vezetője és Antal Mária, a könyvtár igazgatója kö­szönti. A rendezvénnyel kezdetét veszi az a három napos program- sorozat, amelynek központi sze­replője a könyv. Huszonöt kiadó kedvezményes vásárral várja a könyvbarátokat, érdeklődőket. Emellett lesz többek között bónusz-gyűjtő verseny, szabad­téri játékok és rengeteg bemuta­tó, író-olvasó találkozó. Pénteken sok egyéb mellett bemutatkoznak az Ünnepi Könyvhét első kötetes szerzői, előadást tart dr. Papp Lajos szív­sebész professzor, megrendezik a nagy érdeklődésre számottartó szülő-gyermek pikniket, az Aré­na együttes és Szokoli előadását, találkozhatnak az érdeklődők a világhírű Szendrő Szabolccsal, aki fél lábbal járt a Himaláján. Szombaton délelőtt 10 órától óránként könyvbemutatók, aka­dályversenyek, vetélkedők, elő­adások váltják egymást. Jókai Annával este hat órától beszél­gethet a közönség munkáiról, most megjelent könyvéről. Vasárnap kapcsolódik a feszti­válhoz a hagyományos Samsung olimpiai futófesztivál is. ______________________________________-PÁL­El őző kérdésünk: Ön szerint túl brutálisan bántak a rend­őrök a Greenpeace-aktivisták- kal Pakson? Szavazóink több mint fele, 58,3%-a szerint bru­tálisan bántak velük. MAI KÉRDÉSÜNK: Ön engedné-e az egyneműek hivatalos házasságát? Szavazhat az interneten: www.tolnalnepitJsag.hu és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Érettségi, a szeretet erejével „Ők mindig itt voltak és türelemmel foglalkoztak velem” A pedagógusok áldozatkészségét szorgalommal hálálta ségi vizsgabi- meg az öt esztendővel ezelőtt balesetet szenvedett Tamás zottság előtt - Szilvia. Tegnap kitűnő eredménnyel leérettségizett. otthon - vizs­gázhatott a Tevel Tamás Szilvia 1998. augusztusában már tudta, hogy ősztől a bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola tanulója lesz. Mégsem így történt. Egy szerencsétle­nül végződött fejes ugrás a Balatonba meg­pecsételte sorsát. Válltól lefelé megbénult, tolószékbe került. Hosszas orvosi kezelés és rehabilitáció után állapota stabilizálódott, s ő tanulni sze­retett volna. A baleset előtt választott közép­iskolájába magántanulónak vették fel. Hogy tanulhatott, egyetlen módon volt lehetséges: az iskola tanárai vállalták, hogy otthonában tartják meg óráikat. Szilvia szorgalommal hálálta meg a peda­gógusok áldozatkészségét. Tegnap az érett­most 19 éves, mosolygós lány. Az elnök, dr. Péchy Benjáminná és az iskola igazgatója, PetzJózsefné ad­ták át a szinte szín jeles bizonyít­ványt.- Soha nem tudom meghálálni, amit tanáraim értem tettek. Lehe­tett jeges út, forróság, ők mindig itt voltak a megbeszélt időpont­ban és türelemmel foglalkoztak velem. Szeretném elmondani kik ők: dr. Bábel Ernő, Braun Anna, Ezer Mihály, dr. Strigensné Lajtai Katalin, Minker Norbert, Illés Éva, Walter Erika, Török Nóra, Somo­gyi János, Szántó Erzsébet, Bara­bás Ivett. Valamennyiüknek kö­szönöm. -PÁL­Petz Józsefné, a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola igaz- gatója virággal köszönti Tamás Szilviát___________________■ Edénkért, színes leanderekkel Minden növénynek van egy története Decs Egyik olvasónk hívta fel szer­kesztőségünket telefonon és mesélte el milyen szép kertet látott Decsen. Rövid egyezte­tést követően mi is ellátogat­tunk a helyszínre, ahol Hava­si Lajos mutatta be növényeit. Akárcsak az Éden-kertben, olyan szép Havasi Lajosék udvara. Tíz év munkája amit látunk, mondta a házigazda, aki már leander szakér­tőnek mondhatja magát. Az első dézsás virágot 25 évvel ezelőtt kapta ajándékba (de a mai napi megvan) egyik ismerősétől, majd később kapott kedvet ahhoz, hogy ezt az érdekes növényt szaporítsa. Ma már 8 fajta leandere van, a szo­kásos fehér és rózsaszín mellett sárga, bordó, az egészen vüágos rózsaszíntől a mély rózsaszín kö­zött több féle árnyalatú, szimpla és dupla szirommal. Színpompás látvány így együtt a sok növény. Havasi Lajos el­mondta, minden leandernek meg van a maga története, van amelyi­kért Szombathelyig utazott, van amelyiket Baján vette. Közel negy­ven dézsában virít ez a gyönyörű virág, mely a Földközi-tenger part­vidékén honos. A környékbeliek a csodájára járnak, sokan megállnak a kerítésnél gyönyörködni a lát­ványban. Amit a leanderről tudni érdemes: Magyarul babérrózsának nevezik a leandert, amely az egyik legis­mertebb edényes dísznövény. Még az a tény sem von le semmit nép­szerűségéből, hogy a növény min­den része mérgező. Ezért különö­sen kisgyerekektől kell távol tarta­ni, akik hajlamosak mindent a szá­jukba venni. Metszéskor a hajtás­ból csöpögő lé irritálhatja az érzé- tápanyagban gazdag földbe ülte- keny bőrűek kezét, ajánlatos tehát tik. mauthner kesztyűt vi­selni. Nyár elejétől fo­lyamatosan virágzik, faj­tától függő­en lehet egy­szerű vagy telt virágú. A leander ne­velése, tartá­sa nem okoz gondot, dú­san virágoz­ni viszont csak akkor fog, ha sok napfényben van része, és A Havasi család csodálatos udvarán fotó. bakó jenö __________Megkérdeztük olvasóinkat________ Sz ereti-e a virágot? Ismerik a mondást? Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, mert a virág törődést igényel, ápolni, gondozni kell. Olvasóinktól is azt kérdeztük, szereti-e a virágokat? Ács János, Szék- Kertai Gáborné, szárd: - Szere- Szekszárd: - A tem a virágokat kedvencem a és szeretem muskátli és a pe- meglepni vele a túnia, valamint a feleségemet is. szobafenyő. Ha Az ő kedvence a nincs a vázárn- rózsa, így én is ban virág, akkor azt részesítem úgy érzem nincs előnyben. rend a lakásban. Fürediné Füredi Dr. Bodor Szilvia, Paks: - A Bíborka, Paks: - virágok szépek, A rendelőmben is mutatósak, vannak virágok, kellemes illatúak, úgy gondolom, a szívesen vására- halk zenével tok ajándékba is, együtt oldja a be­ás persze a laka- tegeim várakozás sunkban is sok közbeni szoron- van. gását. Hírek BONYHÁD. Közgyűlést tart az 56-os Szövetség Bonyhád és Vi­déke Szervezete június 20-án 10 órakor a művelődési köz­pontban. A fórumon részt vesz­nek a szövetség országos szer­vezetének vezetői. DOMBÓVÁR. A városháza ta­nácskozó termében péntek dél­előtt kilenc órakor kezdődik az önkormányzat pénzügyi-ellen­őrző bizottságának ülése, ahol az Erzsébet Óvodában kialakí­tandó melegítőkonyha munká­latainak finanszírozásáról, a volt hatósági húsbolt épületé­nek árverésen történő bérbe­adásáról, valamint működési és beruházási hitel igénybevételé­ről tárgyalnak a képviselők a szakértőkkel. VÁRALJA. Közös ülést tart Kismányok, Nagymányok és Váralja képviselő-testülete júni­us 19-én 18 órakor. Napirenden annak a társulási megállapodás­nak a megtárgyalása szerepel, amely alapján Váralja csatlakoz­hat a már működő nagymányo- ki, kismányoki körjegyzőség­hez. A testületek egyeztetnek a váraljai iskola társulásban törté­nő működtetéséről is. MARTONVÁSÁR. A Fidelio „keresztmetszetének” bemuta­tójával ma kezdődik a Beetho- ven-estek idei rendezvénysoro­zata Martonvásáron. Beethoven zeneművei a nyáron három al­kalommal csendülnek fel az MTA Mezőgazdasági Kutatóin­tézetének martonvásári parkjá­ban. A nyitó napon a zeneköltő egyetlen operáját a Magyar Ál­lami Operaház művészei és a Nemzeti Énekkar közreműkö­désével, a Nemzeti Filharmoni­kusok tolmácsolásában hallhat- ja-láthatja a közönség. Az elő- adást Hamar Zsolt vezényli. ■ A matematika és a művészetek Mégis akadt egy férfi, akiért otthagyta szülővárosát Szomorúnak tartom, hogy éppen azoknak a tantárgyaknak az óraszámát csökkentik, amelyek a gyermekek lelki fejlődé­sét szolgálják, mint a rajz, az ének és a testnevelés - mondja Szekeres Judit, a Deák Ferenc Általános Iskola tanítója. Ha valaki, ő igazán tudja, hiszen tanítványai sikert sikerre hal­moznak országos rajzpályázatokon. Paks A sikerek azonban másodlago­sak, bármennyire is büszke Sze­keres Judit tanítványaira. Sokkal többet jelent ugyanis, hogy a raj­zolás, a festés segít oldani a gye­rekek szorongásait. Volt olyan tanítványom - mondja -, aki eleinte sötét színek­kel festett, feketével, sötétkékkel, barnával. Lassan, sorra elrakat­tam vele ezeket a festékeket, jöt­tek az élénkebb színek és a zárkó­zott gyermek egyre inkább nyitot­tabbá vált. Ezért szomorú, hogy éppen a lelki fejlődést szolgáló tantárgyak, a rajz, az ének, a test­nevelés (nem tévedés, utóbbi leg­alább annyira fontos lelkileg is, mint fizikailag) óraszáma csök­ken. Judit érdekes módon abba az iskolába tért vissza a tanítóképző elvégzése után, ahol diák volt, szülővárosába, Szolnokra. Könnyű volt beilleszkedni pe­dagógusként, hiszen ismertem az értékrendet, szó nélkül is tudtam mit kell tennem. Végigsírtam a A rajzzal vagyok a legsikere­sebb, tanítványaim révén, de ugyanígy kedvencem az ének, a magyar nyelvtan és a matemati­ka. Bármennyire furcsán hangzik a matematika, meggyőződésem, hogy aki a művészetek iránt elkö­telezett, annak van érzéke a számok világá­hoz is. RÁKOSI GUSZTÁV Szekeres Judit Szolnokon született, 1960. szeptember 14. A taní­tóképző főiskolát Jászberényben végezte 1982-ben rajz - pedagógia szakon. Tíz évig tanított Szolnokon, 1993. óta a paksi Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusa. Élettársa Mezősi Árpád tanító, gyermekeik a 15 éves Árpád, a 12 éves Judit és a 10 esztendős Ráhel. nyarat, mikor váltani kellett, mert Paksra költöztünk, élettársam itt kapott kedvező ajánlatot. Előtte azt gondoltam, nincs az a férfi, akiért ott hagynám szüléi­mét, a szülővárosomat. Mégis volt, hiszen megszületett Árpád fiunk, érte meg kellett tennem. Nem bántam meg, nagyon meg­szerettem ezt a várost, a munká­mat pedig ott folytathattam, ahol Szolnokon abbahagytam. Szeretnél a megye egyetlen napilapjának hirdetési „csapatához” tartozni? Ha úgy érzed, hogy: Wr Jó kommunikációs készséggel t. Széles ismeretségi körrel (Szekszárd, Paks, Bonyhád, Dombóvár) § Ambícióval ff Tárgyalókészséggel rendelkezel, akkor pályázatodat várjuk a Kiadó címére: Tolnai Népújság 7101 Szekszárd, Liszt F. tér 3. Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők előnyben! Beküldési határidő: 2003. június 20. Jelige: „A mi lapunk” Tolnai Népújság A miénk

Next

/
Thumbnails
Contents