Tolnai Népújság, 2003. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-29 / 124. szám

4. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2003. Május 29., csütörtök Kik lesznek az igazgatók? Ülést tart a szekszárdi közgyűlés SZEKSZÁRD Rendes havi ülését tartja ma reggeltől a megyeszékhely közgyűlése. Ezúttal is sok döntésre érett témát kell meg­vitatniuk a közgyűlés tagjai­nak. Szó lesz az ülésen a szervezeti és működési szabályzat megváltoz­tatásáról, a Családsegítő Központ szolgálatainak tavalyi tevékeny­égéről. Már pályázati kiírás for­májában kerül a testület elé az úgynevezett fejlesztést területek ügye. A közgyűlés márciusban döntött a Csalogány és az Alisca utca közti terület, a Gemenc szál­ló mögötti garázssor és környe­zetének átépítéséről. Az áprilisi ülésen úgy határoztak, hogy az előbbi terület beépítésének a jo­gát nyilvános pályázaton hirdetik meg. ' A területre többszintes, több­lakásos épületeket kell építeni. A Gemenc szálló környezetének átépítésére a belvárosi igények­nek megfelelő építészeti ötletpá­lyázatot hirdetnek meg, ha a közgyűlés az előterjesztéseket elfogadja. Sok egyéb mellett dönt még a testület arról, hogy ki legyen az 1., a 2. és 4. sz. óvoda, a Babits Mihály és az 5. számú általános iskola, a Garay Gimnázium, a Bezerédj Kereskedelmi és Köz- gazdasági Szakközépiskola, vala­mint a Rózsa kollégium igazgató­ja a következő öt évre. Ez utób­bira négy, a többi úgynevezett magasabb vezetői állásra csak egy-egy pályázó akadt. Egy kivé­tellel a jelenleg is funkcióiján lé­vő vezetők. Mindannyian vállal­ták, hogy nyilvános ülésen tár­gyaljanak a kinevezésekről. • • Öregdiák-találkozó, meglepetéssel A vidám összejövetelnek lesz folytatása Öregdiák találkozó szín­helye volt a Berkes János Gyógypedagógiai Intéz­mény parkja. Az iskola volt tanulói, szülők, neve­lők töltöttek együtt egy na­pot. Paradicsompuszta A hagyományteremtő szán­dékkal megtartott, majálissze­rű rendezvényen bográcsok sokaságában főtt a gulyás, vi­dám társaságok beszélgetésé­től volt a hangos a kastély parkja. A vendégeknek járó meglepetés sem maradt el: hab-partin hűthették le magu­kat gyerekek és felnőttek a délutáni forróságban. A volt diákok nem győzték mesélni pedagógusaiknak a velük történteket. Nagy Sza­bolcs, aki jelenleg a lengyeli Apponyi Sándor Mezőgazda- sági Szakképző Intézet tanu­lója, hálával gondol volt isko­lájára, ahol nagy szeretettel tanították. Édesanyja is elis­merően beszél az intézmény pedagógusainak munkájáról, akik a tananyag mellett önál­lóságra nevelték gyermekét. Kovács Jánosné, az intéz­mény vezetője és munkatár­sai hosszú idő óta tervezték ezt az összejövetelt, hogy hírt kapjanak volt tanítványaik sorsának alakulásáról. Mint az igazgatónő mondja, ez se­gítséget ad további munkájuk­hoz, az első hívó szóra érke­zőknek pedig feltöltődést a következő találkozóig.-PÁL­Nagy Szabolcs (középen), édesanyja (balra) és Varga Anikó, volt osztályfőnöke Hírek PAKS. Ünnepséget rendez a művelődési központban a város önkormányzata május 30-án, pénteken 18 órától a pedagógus,- nap alkalmából. A rendezvényen adják át a Gyermekeinkért díja­kat, a műsorban fellép a Vak Bottyán Gimnázium kórusa, a Művészeti Iskola növendékei, a Tűzvirág Táncegyüttes és vers­mondók, helyi költők műveivel. Az ünnepségre meghívást kapott a város valamennyi pedagógusa. DOMBÓVÁR. A művelődési házban péntek este öt órakor kezdődik az alapításának száza­dik évfordulóját idén ünneplő Zrínyi Ilona Általános Iskola di­ákjainak és pedagógusainak gá­laműsora. TOLNA. A tolnai Wosinsky isko­la holnap, pénteken tartandó gyereknapján bemutatkozik a Táltos iskola drámajáték és kép­zőművészet tanszaka. Lesz to­vábbá fordított óra, aszfaltrajz­verseny, közös fagyizás, vala­mint műsort ad a 4. A osztály és Figura Ede. BONYHÁD. A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtárban óvodásoknak, első osztályosoknak szóló, közel 20 perces bábműsor előadására várják csoportok, családok, osz­tályok jelentkezését a 74/451- 834-es telefonszámon. Az elő­adás gyermekdalokat dolgoz fel, mint például a Boci, boci tarka, az Én elmentem a vásárba, az Egy kis malac röff-röff-röff stb. TAMÁSI. A parlagfű elleni véde­kezésről rendeznek vetélkedőt május 31-én, szombaton, Tamá­siban, a Würtz Ádám Általános Iskolában, ahová harmincegy kistérségi iskola csapata kapott meghívást. A diákok három fős csapatai elméletben és gyakorlat­ban is számot adnak ismereteik­ről, a győztesek június 3-án Pak­son megyei vetélkedőn vesznek részt. ATTALA. Szombat délelőtt ki­lenc órakor fogathajtó verseny és kézműves vásár kezdődik a foci­pályán, ahol helyi és környékbeli lovasok mérik össze ügyességü­ket. A vetélkedők szünetében díjugratók tartanak bemutatót, de az érdeklődők számos népi mesterséggel is megismerkedhet­nek. Este a művelődési házban bál lesz, az Oázis Duó muzsikál. CSIBRÁK. A község képviselő­testülete szombat délelőtt kilenc órától gyermeknapot tart az óvo­dások és az iskolások szüleivel közösen. Az oktatási intézmény szomszédságában lévő sportpá­lyán egész nap játékos vetélke­dők lesznek, a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület látványos be­mutatót tart és az önkormányzat ebédre is vendégül látja a ren- dezvény résztvevőit. _________■ Va lami nagyszerű, gyönyörű A Kishegyi úti óvoda születésnapja Egy hetes, színes programmal ünnepli fennállásának husza­dik születésnapját a paksi Kis­hegyi úti óvoda. A hétköznap­ok, az ünnepek pedig kivált­képpen az intézmény mottója jegyében telnek: Szemedben mosoly legyen és derű, min­den nap kezdődik valami nagyszerű, valami gyönyörű. Paks Szeptemberben lesz húsz esztendeje, hogy megnyi­totta kapuit a paksi Kishe­gyi úti óvoda, de most az évzáró, az iskolába indu­lók búcsúzása előtt emlé­keznek meg erről az év­fordulóról. Az ünneplésnek egy egész hetet szentelnek, s termé­szetesen nem marad el a születés- napi ajándék: zenés délelőtt, sportnap, légvár, kirándulás, fagy­laltozás - minden napra jut valami különleges az apróságok számára. Lehoczkiné Tábi Márta büszke arra, hogy öt éve önállóan, min­den segítség nélkül írták meg saját nevelési programjukat, mely az Óvodai nevelés a művészetek esz­közével nevet viseli. Ennél azon­ban az óvodavezető szerint még sokatmondóbb mottójuk, mely el­árulja, hogy milyen fantasztikus légkörben telnek a napok az óvo­dában. A gyerekeket elsősorban arra nevelik, hogy vegyék észre a szépet a természetben, a tárgyi kultúrában, legyenek udvariasak, igényesek önmagukra. A csemetékkel hat vegyes cso­portban foglalkoznak, a mese ter­mészetesen mindennapos, emel­lett jut idő testnevelésre, környe­zetismeretre, ábrázolásra, rajzra. Igyekeznek megismerni környe­zetüket, mégpedig elsőnként a legközvetlenebbet, mert az intéz­mény pedagógusai azt vallják, hogy a hazaszeretet csiráit azzal lehet elültetni, ha a gyermekek először saját környezetükkel is­merkednek. A Kishegyi úti óvodá­ban nem követnek mindenféle di­vathullámokat, de igyekeznek megadni mindent, amire ebben az életkorban a kicsiknek szüksége van. Alkotóműhely, zeneovi várja a kicsiket, nagycsoportos korban megtanulhatják a kosárlabdasport alapjait. Jut idő tehetséggondozás­ra, felzárkóztatásra, hét éve alkal­mazzák az óvónők a disz­lexia-megelőzést.- Jó a kollektívánk, osz­tozunk egymás, örömében és bánatában. Jó gyermek­közösséget csak úgy lehet kialakítani, ha a felnőttek közössége is jó - zárja in­tézményük bemutatását Lehoczkiné Tábi Márta. Az apróságok felhőtlen jókedve mindezt csak megerősíti: Akkermann Andris és Závodi Zsolti önfeledten élvezik a szüle­tésnapi programokat. Egyébként is szeretnek az óvodában, ahol na­gyon sokat lehet játszani. Zsolti még egy évig óvodás lesz, Andris iskolába megy, amint mondja az oviban nagyon jó volt, de várja már az iskolát. VT \ Apponyi Sándor Mezőgazda ísáhjÁ Iskolánk változatos képzési formák gazdaság és az informatika iránt ért SZAKIRÁNY Környezetvédelmi mezőgazdasági technikus Mezőgazdasági technikus A képzés ide]© alatt megszerezhető:- alapfokú számítógépkezelői bizonyítvány- virágkötő bizonyítvány Növénytermesztő gépész A képzés ideje alatt megszerezhető:- alapfokú számítógépkezelői bizonyítvány- jogosítvány- alapfokú gáz- és ívhegesztő bizonyítvány kai várja a / leklödő fiat .feltétel érettségi bizonyítvány betöltött 16. életév nező­alokat KÉPZÉSI IDŐ 2 év 2 év Kertész Dísznövény- és zöldségtermesztő Szőlő- és gyümölcstermesztő A képzés ideje alatt megszerezhető:- alapfokú számítógépkezeló bizonyítvány- virágkötő bizonyítvány betöltött 16. életév 2 év Falusi vendéglátó A képzés ideje alatt megszerezhető:- alapfokú számrfógépkezelői bizonyítvány- virágkötő bizonyítvány betöltött 16. életév 2 év Általános állattenyésztő A képzés ideje alatt megszerezhető;- alapfokú számítógépkezelői bizonyítvány betöltött 16. életév 1 év Szakközépiskolai érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 9-10 osztályos bizonyítvány 3 év Tanfolyamok a 2003/2004-es tanévben: ezüstkalászos gazda, mezőgazdasági vállalkozó, virágkötő, zöldkönyves, számítógép-kezelő, számítástechnikai szoftverüzemeltető, borász 1 Minden érdeklődőt szeretettel várunk! £- További információ és jelentkezés: Weiszenburger Józsefné, műszaki igazgató-helyettes Cím: Lengyel, Petőfi u. 5, • Tel.: 06-74/582-513, Fax:: 06-74/482-375 E-maii: iskola@server.apponyis.sulinet.hu Honlap: www.apponyis.suiinet.hu Akciós hétvége az AGROBÁZISON Növényvédő szerek széles választékával és szaktanácsadással állunk vevőink rendelke­zésére, a volt honvéd­ségi raktárbázison, Szekszárdi, Bogyiszlói út 8/A. Ezen hétvégén, pénteken és szombaton a Bayer cég új termékeiből rendezünk termékbemutatót és akciós árusítást. Bemutatásra kerülő és 5%-os árkedvezménnyel vásárolható termékek kukoricatermesztőknek: Mester-Monsoon, szőlősgazdáknak: Sereno-Eclair Tudjon meg többet - költsön el kevesebbet! Nyitva tartás: hétfőtől szombatig Át kell alakítani a közigazgatást Tolna megye A közigazgatás átalakításával a lehető legjobban kell érvé­nyesíteni Magyarország érde­keit az Európai Unió döntési mechanizmusában. Tóth Zol­tán belügyminisztériumi ál­lamtitkár egyebek mellett erre hívta fel a figyelmet azon az országos, félévérté­kelő értekezleten, melyet a BM-refer- ensek számára tar­tottak Tengelicen. A reform, azaz a szol­gáltatások korszerűsí­tésének folyamatában előnyt jelenthet az a rengeteg ta­pasztalat, mely a rendszerváltás óta halmozódott fel,- ám azóta is értékelésre vár - folytatta az állam­titkár, aki példaként említette: 1990 óta rendezetlen a megyei képviselő-testületek jogállása, az érdemi hatáskörhiány nincs össz­hangban az EU-s követelmény- rendszerrel. S ugyancsak megva­lósítandó célkitűzés az egynemű szolgáltatások biztosítása az or­szág valamennyi kistérségében. Jelenleg nincs területi esélyegyen­lőség sem az oktatásban, sem az egészségügyben. - Ha engem, mint ötven éves férfit súlyos baj ér valahol a hét végén, akkor a túl­élés zálogát az jelentheti, hogy ép­pen hol tartózkodom az ország­ban - érzékeltette a helyzet tragi­kumát az államtitkár. A biztonság az átalakítás egyik különleges területe, ezzel együtt az állam által nyújtott szolgál­tatás az emberek számára. A biztonság sem egyenlően oszlik meg az ország terüle­tén. Ismeretes, hogy létez­nek olyan gócok, ahol a bű­nözési mutató rendkívül magas, ugyanakkor másutt kifejezetten jó a közbizton­ság. A katasztrófa elleni vé­delem ugyanebbe a körbe tarto­zik, ebben az esetben is - azaz a mindenütt egyenlő mértékű biz­tonság megteremtése céljából - jogszabályok módosítására, költ­ségvetési források átrendezésére van szükség. Tóth Zoltán szerint az ered­mény elérése nem kizárólag a pénz biztosításán múlik, hanem a szemlélet megváltoztatásán is. - A kérdés az, hogy akarunk-e segíteni az embereken, avagy bezárkó­zunk várainkba, s ott békésen költjük a fizetésünket. ______-szá­Me gszűnő távolságok Tolna megye, mint közlekedési metszéspont DECS nő, a közlekedési minisztérium főosztályvezető-helyettese, a té- A kontinens közép-keleti ré- makör előadója. - Tolna megye szét egy természetes észak- ugyanakkor egyelőre nem vala- déli hossztengely szeli melyik kikötője, hanem át: a Dunáról van szó, Duna-hídja révén húz mely folyam magyar- wL, hasznot a közlekedés­országi szakaszának F* ** bői. Az M9-es út kap­több pontja is fejlesz- 1 j*. | Km csolódása, a Dél-Du­tés előtt áll. Erről esett ,1.^* jH nántúl és az Alföld ösz- szó tegnap Decsen, a JR szekötése révén a me­Faluházban tartott gye regionális helyzete szakmai fórumon. ■ESBIS3BI erősödik. Sőt, az észak­déli irányú 6-os út révén - A Duna mentén található kikö- a megyeszékhely afféle metszés­tők közül mindenekelőtt a győr- pontot fog képezni a térségben, gönyüi, illetve a bajai fejlesztése ahol jórészt megszűnnek a távol­szerepel a tervekben - adott tájé- ságok. koztatást lapunknak Rácskay Je- ________________________ Ka marai nívódíjak Szakmai elismerés a legjobbaknak SZEKSZÁRD Második alkalommal adták át az idén a Tolna Megyei Keres­kedelmi és Iparkamara Nívó­díját. A vármegyeháza dísztermében Frankné dr. Kovács Szilvia, a me­gyei közgyűlés elnöke adta át a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idei nívódíjait. A díjat tavaly adták ki először, az idén szakértő zsűri választotta ki a pá­lyázók közül, a minőségi munka alapján a legjobbakat, válaszolta kérdésünkre dr. Fischer Sándor, a kamara elnöke. Az ipari tagozat nívódíját az Alisca Bau Kft, a kereskedelmiét a bonyhádi Völgység Takarékszö­vetkezet, a kézművesét pedig a Marker Kft. érdemelte ki. Ä díj Ju­hos Hermész szobra, oklevél és egy réztábla. A kamaránál elfogadták tegnap az elnökség költségvetési beszá­molóját, a mérleget és az idei költ­ségvetést, az ellenőrző és az etikai bizottság beszámolóját. _______■

Next

/
Thumbnails
Contents