Tolnai Népújság, 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-02 / 255. szám

Csillagok vagyunk SZÉPSÉG- ES EGYENISEGVERSENY 5-16 EVES GYERMEKEK RÉSZÉRE A verseny részleteit és a döntőbe jutott gyermekek fényképeit naponta megtalálja lapunkban. Szavazzon Ön is a lapból kivágott fényképek beküldésével! A legtöbb szavazatot kapott gyermek közönségdíjat kap a Tolnai Népújságtól. A fényképeket az interneten is megnézheti, sőt szavazhat is: www. tolnainepuisaz. hu BhhhhHbHhHÍ MEGYEI TÜKÖR Emléktábla Ordas Iván tiszteletére 5. oldal Tolnai Népújság Almanach Duna-híd Katalin napra Lapozzon ní..oldalra PAKS. A város új képviselő-tes- tülete novemberién, 18 órakor tartja alakuló ülését a Városházán. MEDINA. A medinai képviselő- testület hétfőn 17.30-tól tartja alakuló ülését. DOMBÓVÁR. A Trianon Társa­ság hétfő este hat órakor tartja következő összejövetelét a műve­lődési házban, ahol a civil szerve­zet tagjai az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeznek. BONYHÁD. Az Utazók Klubja a bonyhádi művelődési köz­pontban november 4-én 17 órá­tól tartja összejövetelét. Varga Zsolt indiai úti élményeit osztja meg az érdeklődőkkel. DOMBÓVÁR. A művelődési házban a harmincöt éve törté­nelmi témájú képeket festő Cseke György kiállítása nyílik meg hétfőn. A Bonyhádon élő művész tárlatát november 14-ig nézhetik meg az érdeklődők. Duna folyó A hídon akkor kell átkelni, ami­kor elkészül - hangzik fotóripor­ter kollégánk mély igazságokat hordozó bonmot-ja. Nos, lassan lehet készülődni a folyón Szek- szárd térségében, száraz lábbal, közlekedési eszköz nélkül törté­nő átkelés megvalósításához, a hídépítők ugyanis a munka egy újabb sikeres fázisán vannak túl: csütörtökön a helyére került a mederhíd negyedik, 120 méteres eleme. Ezzel már csak a középső, 66 méteres záró darab hiányzik a Dunán átívelő műből. Az úszó egység már vissza is indult Cse­pelre az utolsó hídelemért, amit a Ganz illetékes szakemberének tá­jékoztatása szerint november­ben, Katalin nap környékén emelnek a helyére.-S- FOTÓ: GOTTVALD Szótárt is készítettek Izgalmasak az Oxford Kiadó pályázatai A szekszárdi I. Béla gimnázi­umban nagy hangsúlyt helyez­nek a diákok magas színvona­lú idegen nyelvi oktatására. Ennek érdekében bátorítják a tanulókat, hogy különféle ver­senyeken induljanak. Szekszárd Simon Györgyné nyelvtanártól meg­tudtuk, hogy az egyik legnépsze­rűbb versenyek egyike az Oxford Ki­adó minden évben meghirdetett pá­lyázata, amely nem csak a diákok nyelvi tudását értékeli, hanem krea­tivitásukat, ötletességüket is. A pá­lyázatnak minden évben más témá­ja van, az elmúlt tanévben például egy szakszótárt kellett angol nyel­ven elkészíteni, bármilyen témá­ban. Az országos döntőt előváloga­tó előzi meg, minden megyéből a tíz legjobb pályamű jut tovább. Varga Réka, a gimnázium 12/A osztályos tanulója a legutóbbi pályázaton nagy sikerrel szerepelt, a kézilabda sportágat mutatta be a saját maga ál­tal összeállított szakszótárral, ké­pekkel illusztrálva. Munkáját az or­szágos zsűri a legjobbnak ítélte, s a nyereményt díszes ünnepség kere­tében vehette át Budapesten, az Or­szágos Széchenyi Könyvtárban. Az Oxford Kiadó az idei tanévben is meghirdeti nyelvi versenyét, amit. már kíváncsian várhak a gimnázi­umban és természetesen a megye más középiskoláiban is. vem Rátok emlékezünk most, kollégák! Gyertyák és koszorúk a szolgálati halottaknak SZEKSZÁRD A Tolna Megyei Rendőr-főkapi­tányság aulájában elhelyezett márványtáblán 11 név olvasható, rendőri vezetői, valamint a köz- igazgatási hivatal és a megyeszék­hely önkormányzatának képvise­lői helyezték el az emlékezés ko­szorúit, gyújtottak gyertyát és tisztelegtek Tolna megye szolgálat közben elhunyt rendőrei előtt. Akikre emlékeztek: Vastag Gábor r.őrmester (1949.), Csapó József r.szakaszvezető (1949.), Kovács Dezső r.őrmester (1959.), Nagy István r.százados (1961.), Rácz József r.őrmester (1966.), Szinger János r.törzsőrmester (1979.), Keszler Márton r. fő­törzsőrmester (1984.), Turóczi Endre r.őrmester (1993.), Boros Levente r. főtörzszászlós (1994.), Kozics Dánicá közalkalmazott (1995.) és Pata László r. főtörzszászlós (1995.). FOTÓ: BAKÓ JENŐ Röviden VÁRONG. A megyeszéli telepü­lés képviselő-testületének ala­kuló ülése hétfő este hat órakor kezdődik a községháza díszter­mében, ahol a megbízólevelek átadását és az eskütételt köve­tően a harmadszor is megvá^ lasztott polgármester, Brunner Dezső mondja el terveit, majd megválasztják a helyettesét és áz önkormányzat egyetlen bi­zottságának a tagjait. DOMBÓVÁR. A művelődési házban Magyarné Németh Ág­nes, a Zrínyi Ilona Általános Is­kola igazgatóhelyettese hétfő este hat órakor nyitja meg azt a kiállítást, rpely Hódosi Ágnes fazekas és a nyári kézműves tá­borban részt vett gyerekek munkáit mutatja be. A tárlatot november 14-ig nézhetik meg az érdeklődők. Megye: elnökválasztás A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 4-én, hét­főn 16 órától tartja alakuló ülését Bzekszárdon, a Megyeháza nagy­termében. Napirend előtt tájé­koztató hangzik el az október 20-i önkormányzati választások Tolna megyei eredményéről, majd a közgyűlés tagjai esküt tesznek. Már a napirend kereté­ben történik a szavazatszámláló bizottság megalakítása, s a leg­fontosabb közjogi aktus, a köz­gyűlés elnökének megválasztása. A Tolna Megyei Önkormányzat szervezeti és működési szabály­zatáról szóló rendelet módosítá­sa után a testület megválasztja a közgyűlés alelnökeit, akik szin­tén esküt tesznek. Ugyancsak a közgyűlés határoz a tisztségvise­lők illetményéről, tiszteletdíjáról, valamint a korábbi alelnökök végkielégítésének mértékéről. ■ Elismerés a polgárőröknek Minden nap szolgálatban vannak Paks Megszokták, elfogadták a Pakson élők a polgárőrök je­lenlétét, a rendőrséggel - túl az első időszak nehézségein - jó kapcsolatot alakítottak ki. Legutóbb pedig szakmai elis­merést kaptak, a megyében egyedüliként. Tavasszal lesz öt esztendeje, hogy megalakult Pakson'a pol­gárőrség. Az önkormányzat te­repjárót, irodahelyiséget biztosí­tott számukra. Sokan támogatan­dónak tartják tevékenységüket, így a működéshez szükséges pénzt is sikerül előteremteni. A létszám stabil, közel a százhoz, de nem állandó a tagság, hiszen van, aki nem erre a munkára szá­mít és hamar elmegy, mások a vezetőség elvárásnak nem felel­nek meg és menniük kell. A mag viszont - élén Kiss Miklós elnök­kel - stabil. Nap, mint nap szol­gálatot adnak, nyitott szemmel járják a várost és környékét. A megyei „polgárőréletbe” is be­kapcsolódtak, felvállalták képzé­sek szervezését, illetve az első megyei Polgárőr Nap megrende­zését, melyből reményeik szerint hagyomány lesz. A megyei elnökség látva és érté­kelve ezt a munkát, a paksi egye­sületet javasolta kitüntetésre. Az Országos Polgárőr Szövetség en­nek alapján az „Év Polgárőr Egyesülete” díjjal ismerte el a paksiak áldozatkész, kiemelke­dő munkáját. VIDA TÜNDE Ingatlant, állást vagy járművet keres? MEGJELENT A tempó Apróban óriás azoknak az arany betűkkel felírt neve, akik szolgálat közben vesz­tették életüket. Október 31-én, délután, a márványtábla előtt az elhunytak hozzátartozói, a megye

Next

/
Thumbnails
Contents