Tolnai Népújság, 2002. október (13. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-01 / 229. szám

Hogy el ne tévedjen! Rendelje meg a Tolnai Népújságot! Azt már tudjuk: aki a Tolnai Népújságot olvassa, tájékozott a világ, az ország, és szűkebb környezete dolgairól. Aki elő is fizeti a lapot, mindenhová utat talál Tolna megyében. Régi és új előfizetőink között 101 darab ÓRIÁS (90x120 cm) Tolna megye térképet sorsolunk ki. Sorsolás: október 15-én. Fizessen elő lapunkra és legyen tájékozott! Megrendelő szelvény a 7. oldalon. *v V MEGYEI TÜKÖR GAZDASÁG SZOLGÁLTATÁS Ön jár-e Rend, * £ a Ben Affleck k " tüdő­fegyelem, miatt szűrésre? ^ átláthatóság 3,, V i JÉS vált el 5. oldal 8. oldal 11. oldal Van, ahol szűk a kínálat Tolnában mindenütt vannak jelöltek a választásra Tévesen közölte a Belügyminisztérium választási hivatala tegnap délelőtt, hogy kilenc Tolna megyei községben jelöltek hiányában elmaradnak a választások. Mint kiderült, minde­nütt megvan a szükséges számú jelölt, viszont a választási irodák csak tegnap juttatták, vagy ma juttatják el az adatokat az okmányirodákhoz. Tolna megye Dúzs, Értény, Gyönk, Kisszékely, Mucsi, Udvari, Újireg - ezeket a falvakat tüntette fel a BM választá­si honlapja ( www.valasztas.hu ) tegnap, mint ahol nincs sem polgármester-, sem elég képviselőjelölt, Szedresen és Kocsolán pedig képviselő-jelöltekről nem volt információja az országos választási hiva­talnak. Mint utóbb megtudtuk: mindenütt megvan a szükséges számú jelölt, a választási bizottságok azonban csak pénteken a határidő lejárta után, vagy tegnap véglegesítették a jelölteket, az adatto­vábbítást végző okmányirodákhoz pedig szintén tegnap juttatták el az információkat. Egy-két kivé­teltől eltekintve bőséges a kínálat. Szedresen kilenc képviselőt kell választani, péntekig még csak hét jelölt volt. Abszurd esetben elő­fordulhat, hogy a jelöltek ala­csony száma miatt nem alakul meg az új önkormányzat. Ehhez az kell, hogy legalább egy jelölt legyen, aki még sa­ját magára sem szavaz. Mucsiban szintén nem nagy a választék: az öt helyre hatan jelöltették ma­gukat. A legtöbb településen megmérettetnek a ré­gi polgármesterek. Tamási környékén csupán Pin­cehely, Nagyszékely és Nagykónyi polgármestere nem indul; Ocsovai László munkahelyi elfoglaltsá­gaival, Tippel Péter korával, Csató Iván szintén az életkorral és egészségi állapotával magyarázta visz- szavonulását. t. f. (Lapunk 6. oldalán közöljük Tamási térsége pol­gármester- és képviselőjelöltjeinek névsorát. Szerdai számunkban Dombóvár, csütörtökön Paks, pénte­ken Bonyhád és környéke jelöltjeit olvashatják.) Sorrendben a szavazólapokon Dr. Saramó Márta elnökletével tartotta meg tegnap Szekszár- don, a Megyei Önkormányzat Hivatalában a Tolna Megyei Te­rületi Választási Bizottság a jelölő szervezetek listájának nyilvános sorsolását. A művelet két felvonásban zajlott, első­ként a 10 ezres lélekszámot meg nem haladó, másodjára pe­dig a 10 ezernél több lakosú települések kerültek sorra. Figyelem! Villám­Minden nap szavazhat Lapozzon az 5. oldalra! Hírek DOMBÓVÁR. Az Idősek Világ­napja alkalmából a nyugdíjasok bentlakásos ellátását végző Pla­tán Otthonban szerda délután három órakor ünnepség kezdő­dik, ahol Szentkirályi Attila, az önkormányzat kulturális tanács­noka mond köszöntőt, majd a Nosztalgia Klub ad zenés-énekes műsort. BONYHÁD-DUNAKESZI. A III. Dunakeszi Őszi Fesztiválon a helyi zenekar mellett fellépett a Bonyhád Városi Zeneiskola Fú- vószenekara is. A vendégek nagy sikert arattak slágerzenék feldolgozásából álló műsorukkal. SZEKSZÁRD. A nyugdíjasok területi érdekszövetségének szervezésében kedvezményes al­mavásárt tartanak október 12-én 7 órai kezdettel a Hunyadi úti székházban. Az almára október 10-ig vesznek fel előjegyzést a helyszínen. ________________■ 02229 77 3 36 5 6 3 ) ' A 10 ezer, vagy annál kevesebb la­kosú településekből álló választó- kerületben állított listán - azaz majdan a szavazólapon - a követ­kező sorrend született: 1. Völgységi Ipartestület, 2. Ma­gyar Vidék és Polgári Párt, 3. Ma­gyar Szocialista Párt, 4. Tolna Me­gyei Német Kisebbségi Önkor­mányzatok Szövetsége, 5. Fidesz- MPP - Magyar Demokrata Fórum - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség - Kisgazda Polgári Egye­sület, 6. Tolna Megyéért Választási Szövetség, 7. Magyarországi Ci­gányszervezetek Fóruma, 8. Sza­bad Demokraták Szövetsége, 9. Tolna Megyei Emberek Szövetsége -Tolna Megyei Szociális Intézmé­nyek Egyesülete, 10. Kajdacsi Sportegyesület, 11. Lungo Drom, 12. Pincehelyért Egyesület, 13. Független Kisgazdapárt, 14. Ma­gyar Igazság és Élet Pártja. A 10 ezernél több lakosú településekből álló választókerületben állított lis­tán így követik egymást az indu­lók: 1. Fidesz-MPP- Magyar De­mokrata Fórum - Magyar Keresz­ténydemokrata Szövetség - Kisgaz­da Polgári Egyesület, 2. Független Kisgazdapárt, 3. Magyar Szocialis­ta Párt, 4. Paksi Lokálpatrióták Egyesülete - Dombóvári Polgárkor, 5. Szabad Demokraták Szövetsége, 6. Tolna Megyéért Választási Szö­vetség, 7. Magyar Igazság és Élet Pártja, 8. Lungo Drom, 9. Magyar- országi Cigányszervezetek Fóru­ma, 10. Tolna Megyei Emberek Szövetsége - Tolna Megyei Szociá­lis Intézmények Egyesülete, 11. Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége. A 41 fős megyei önkormány­zatba a 10 ezer alatti listáról 26, a 10 ezer felettiről pedig 15 kép­viselő kerül.-SZÁ­„Csillagok vagyunk” Szépség- és egyéniségverseny Tolna Megye Ki a legszebb, legokosabb, legügyesebb, legizgalmasabb egyéniség a maga korcsoport­jában? Kiderül Csillagok va­gyunk című vetélkedőn A ne­vezési határidő október 10. Szépség- és egyéniség versenyt hirdet a Szekszárdi Színházi Kul­túráért Alapítvány és Babits Mi­hály Művelődési Ház és Gyerme­kek Háza. A versenyen indulhat minden 5 és 16 év közötti lány és fiú, aki úgy érzi, hogy részt akar venni egy izgalmas játékban. En­nek során közönség előtt megmu­tathatja, hogy nemcsak szép, ha­nem érdekes, ügyes, talpraesett, tehetséges egyéniség. A verseny helyszíne a művelődési ház, a ve­télkedés négy korosztályban zaj­lik. A nevezési határidő október 10. A jelentkezési lapot az infor­mációs szolgálatnál lehet átvenni, illetve a vidékieknek igény esetén elküldik. Nevezési díj 1500 forint. A fellépést felkészítés előzi meg. Az első forduló időpontja október 18, 19, a válogatás is közönség előtt történik. A második forduló november 9-én lesz, gálaműsorral és díjkiosztó ünnepséggel. Min­den résztvevő ajándékot kap, a győztesek értékes díjakban része­sülnek. A nagydíj kategóriánként 100.000 forintos külföldi utazás, A nagydíjat elnyerő gyerekek óvo­dai, illetve iskolai csoportjai 1 na­pos 300 kilométeres kirándulást nyernek. A résztvevőkről fotó, vi­deofelvétel készül, a sajtóban és az Interneten közönségszavazás lesz. A versenysorozatot sztárvendégek segítik. A gyerekek Döbrentei Ildi­kóval, Levente Péterrel és Novák Péterrel együtt lépnek fel. A ren­dezvénysorozat bevételét a szín- házterem felújítására fordítják. ■ Erős emberek a pincefaluban Három napos rendezvény Bölcskén Bölcske Az iskola névadójának, Ke­gyes József festő emlékünne­pével kezdődik a három na­pos programsorozat csütörtö­kön, majd a már megszokott színes, változatos műsorfo­lyammal fejeződik be szom­baton. Ismét versengést ren­deznek a Tolna Megye Leg­erősebb Hölgye és Ura címe­kért. Csütörtökön délután 17 órakor kezdődik a moziban a Bölcskei falunapok rendezvényeinek sora. Kegyes Józsefre, az általános is­kola névadójára emlékeznek kul­turális műsorral. A következő nap is a diákságé, délelőtt az iskolában sportverse­nyek folynak, délután hirdetnek eredményt a Béke téren, a pince­faluban. A díjakat Martinék Já­nos olimpiai, világ- és Európa- bajnok öttusázó adja át. Diák di­vatbemutató, majd tátika ver­seny következik, a nap diszkóval zárul. Szombaton jön az igazi forga­tag, délelőtt a Falusi Fiatalok Lö­vészfesztiválja a lőtéren, a pince­faluban pedig a megye legerő­sebb emberei - hölgyek és urak - mérik össze erejüket, kitartásu­kat. Látványban nem lesz hiány, a nézők izgulhatnak a petrencés- rúd tartása, puttoncipelés, súly­húzás, szekérhúzás, tejeskanna- cipelés , kosártartás, talicskahú­zás láttán. Ez persze nem min­den, délután és este szórakoztató műsorok várják a közönséget, néptánccal, népzenével, operet­tel, kabaréval. Az esti utcabált tű- zijáték előzi meg. ___________rg Fu tás a természetért Schirilla György 360 kilométert teljesít hét nap alatt Hétfő reggel Pécsről indult és vasárnap délután 360 kilomé­ternyi futás után a budapesti célba érkezik meg az extrém tel­jesítményeiről ismert Schirilla György, aki különleges akció­jával a természet megóvására és az egészséges életmódra kí­vánja felhívni a társadalom figyelmét. Dombóvár A sportember tegnap délután öt órakor Fazekas Gáspár edző szer­vezőmunkájának köszönhetően többtucat helybeli atléta társasá­gában érkezett meg a város köz­pontjában lévő szálláshelyéhez, ahol Magyarné Németh Ágnes köszöntötte és kötötte fel kopjafá­jára az önkormányzat által ado­mányozott díszszalagot. Schirilla György elmondta, hogy a bara­nyai megyeszékhely állatkertjé­ben előbb megetette Bálintot, a vízilovat, majd nekivágott a Me­csek kanyargós útjainak és Dom­bóvár felé vette az irányt. Az első napi penzum 60 kilométer volt, amit könnyen teljesített, ugyanis az útjába eső települések mind­egyikén gyerekek csatlakoztak hozzá és futottak vele hosszabb- rövidebb ideig. Dombóváron a művelődési házban este több mint száz érdeklődő előtt tartott előbb élménybeszámolót, majd a szeretet gyógyító erejéről, az egészséges táplálkozás és a rend­szeres testmozgás fontosságáról, valamint az ember és a természet kapcsolatáról beszélt. Kiemelte, hogy az Állatok Világnapja - ok­tóber 4-e - alkalmából vállalko­zott erre a különleges akcióra, amivel a társadalom figyelmét szeretné felhívni az előadásán említett témákra. Kedden Iregszemcsére visz az útja, majd Siófok és Szántód kö­vetkezik, ahol beleveti magát a Balaton 14 fokos vizébe és két ki­lométer úszás után Tihanyban ér partot. Onnan Veszprémbe fut, ahol meglátogatja a vadasparkot. Székesfehérvár és Érd érintésével érkezik meg Budapestre, ahol előbb a Campona bevásárló- és szórakoztatóközpontban lévő Tropicáriumban vizitál, majd a Fővárosi Állat- és Növénykertbe viszi a 45 település emlékszalag­jával feldíszített kopjafát.-GR­! _____________________________________________________; Sc hirilla György helybeli atléták lársaságábanérkezett meg Dombóvárra

Next

/
Thumbnails
Contents