Tolnai Népújság, 2002. augusztus (13. évfolyam, 178.-203. szám)

2002-08-01 / 178. szám

Tolnai Heti TV-műsorral! A Grátisz igazi ajándék olvasóinknak! Minden héten csütörtökön megjelenő ingyenes mellékletünkben ____________megtalálják a következő heti tévéműsort._______________ ww w.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu Figyelem! Villáin-, ________ V ÚJA® Mi nden nap szavazhat Lapozzon az 5. oldalra! 2002. augusztus 1., csütörtök Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII, évfolyam, 178. szám TOLNA MEGYE 2002 Kezdődhet a csatorna- beruházás 6. oldal SPORT Péntektől Tamási a bringások fellegvára 9. oldal SZOLGÁLTATÁS Ha ló nincs... 11. oldal Vonali vagyunk Közérdeklődésre számot tartó kérdéseivel hívja ingyenes vonalunkat munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Hírek FADD-DOMBORI. Francia-ma­gyar építő tábor nyílik augusz­tus 4-én, vasárnap Fadd- Domboriban, a gyermektábor­ban. A 16-19 é\!es fiatalok au­gusztus 10-ig, szombatig marad­nak a fürdőhelyen. MEDINA. Falufórumot rendez­nek ma, csütörtökön 18-tól Me­dinán, a házasságkötő terem­ben. A téma a hamarosan befe­jeződő szennyvízberuházás, il­letve a hamarosan elkezdődő Sió-híd felújítás lesz. SIÓFOK. A Testvérvárosi Ének­lő Hét rendezvényének tagjait tegnap a szekszárdi házigazdák egy siófoki kirándulás keretében a Balatonnal ismertették meg. A becsei, bietigheim-bissingeni, lugosi, facsádi, ravennai, torniói és waregemi fiatalok a fürdőzés után városnézésen vettek részt. 02178 Sokba kerül az iskolakezdés Különféle támogatási formák segítik a családokat A beiskolázás a családok nagy részének, fő­ként ahol egyszerre több gyermek is tanul, nem kis tehertétel. Alábbi összeállításunk­ban a várható költségeket szedtük csokorba. Tolna megye Előbb azonban vegyük sorra azokat a támogatá­si formákat, amelyek állami szinten állnak ren­delkezésére. Azok a családok, amelyek rendsze­resen részesülnek az úgynevezett kiegészítő csa­ládi pótlékban, minden iskolás gyermekük után államilag automatikusan 4.200 forintot kapnak ebben a hónapban. A központi normatív támo­gatás alanyi jogon jár minden iskolásnak, ám ezt az összeget nem a családok, hanem az oktatási intézmény kapja meg. Gyermekenként az állami normatíva idei összege 2.390 forint, de a szabá­lyozás szerint az összeg 25 százalékát az intéz­ménynek tartós taneszközökre, például atlaszra, lexikonra, szakkönyvre stb. kell költenie. A helyi önkormányzatok emellett lehetőségeik szerint tá­mogathatják az iskolakezdést, ennek módja, for­mája és összege eltérő és nem kötelező érvényű adni. A munkahelyek egy része is nyújt beiskolá­zási támogatást a családoknak, illetve családon belül általában a nagyszülők is besegítenek, ha megtehetik. Mi mindenre kell költeni a szülőknek? A mel­lékelt lista árai tájékoztató jellegűek, termé­szetesen településenként, üzletenként elté­rőek lehetnek az árak. Ha az alacsonyabb árfekvésű iskolaszerekből csak a legszüksé­gesebbeket vásárolja meg a szülő, akkor ál­talános iskolás gyermek esetén „megúszhat­ja” 11-14 ezer forintból, ám ha a drágább cik­keket vásárolják, illetve’középiskolás cse­mete holmijáról van szó, az összeg elérheti a 30 ezer forintot is. A tankönyvek ára isko­lánként és korosztályonként változó, az ál­talános iskolában 6-8 ezer forint között vár­ható, a középiskolákban nagyjából 12 ezer forinttól „startol”. S akkor még nem beszél­tünk a tornafelszerelésről, a nyár folyamán kinőtt, elkopott, illetve divatjamúlttá vált ru­hadarabok pótlásáról. Ha a legszerényeb­ben számolunk, egy-egy gyerek iskolába in­dításához nagyjából 20-30 ezer forintra van szükség. VENTER MIBE KERÜL? Iskolatáska: 5-10 ezer Ft Tolltartó: 1200-2000 Ft Tornazsák: 1000 Ft-tól Füzetcsomag: 900-1300 Ft Színesceruza: 300-500 Ft Festék: 200-480 Ft Tempera: 600-990 Ft Zsírkréta: 270-1200 Ft Vonalzó: 70-80 Ft darabonként Körző: 230- 470 Ft Ceruza: 50-80 Ft darabonként Toll: 100-500 Ft darabonként Filctoll: 155-880 Ft cső­magonként Ecset: 62-114 Ft darabonként Csomagolópapír: 80-225 Ft ívenként Öntapadós csomagolófólia: 50-55 Ft darabonként (Az árakat egy mérsékelt árkategóriájú szaküzletben mértük fel.) HAVI MINIMÁLBÉR AZ EURÓPAI UNIÓ Csatornázás: happy end Kocsner Antal faddi polgár- mester szerint talán még a meghurcoltatása sem volt túl nagy ár azért, hogy mindenki megelégedésére megvalósul­jon a faddi szennyvízcsator­na-beruházás. Fadd Tegnap zajlott le a teljes egészé­ben elkészült faddi csatornaháló­zat műszaki átadása. Mostantól három hónapig tart majd a rend­szer próbaüzeme. Mától lehet rá­kötni a hálózatra, és, mint azt a faddi polgármester elmondta, máris nagyon sokan jelezték, hogy csatlakoznak a rendszerhez. Mint ismeretes, a gerjeni és a faddi polgármestert a beruházás kapcsán tavaly novemberben há­rom napra őrizetbe vették, jogo­sulatlan gazdasági előny megszer­zése gyanújával. Az ügy országos visszhangot kapott, még a parla­ment egyik bizottsága is foglalko­zott vele, és többen, így az Állami Számvevőszék elnöke is értetlen­ségének adott hangot a gyanúsí­tást illetően. A vád azóta sem iga­zolódott. Kocsner Antal ezzel kapcsolat­ban azt mondta tegnap: talán még a meghurcoltatás is megérte, hi­szen a lakosság örömére, határ­időre elkészült a beruházás. Úgy ítélte meg, hogy jól választott kivi­telezőt (Bau-Team Kft.) a képvise­lőtestület, különösen annak isme­retében, hogy a környékben van­nak olyan szennyvízberuházá­sok, amelyek a faddinál jóval ko­rábban elkezdődtek, és máig nem készültek el. Szerinte a siker re­ceptje a becsületes testületi dön­tés, a profi kivitelezés és a megfe­lelő finanszírozás, mindezt oly módon, hogy jogtalan előnyhöz senki nem jutott. -s­Nyomkereső gyerekek Dávid életével ismerkednek a táborban Negyedik alkalommal rendez a Keresztyén Ifjúsági Egyesü­let paksi csoportja Nyomkere­ső tábort hat-tizenhárom éves gyerekek számára. A táboro­zok kötetlen formában Dávid életével ismerkednek. Paks A nyomkereső olyan gyermek- program, mely során a Biblia ta­nításait adják át iskoláskorú gye­rekeknek. Mindeközben nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy olyan elfoglaltságot kínáljanak a gyerekeknek, amely élményt ad, s közben megismerjék a termé­szetet, környezetüket is. Idén Dá­vid életét dolgozzák fel a hat na­pos program során, ezért az első éjszakát, tegnap, a cseresznyés­pusztai volt iskolában töltötték, ahol a pásztorok életével ismer­kedtek, és az izraeliták által ví­vott csatákat idézték fel. Vasár­nap, a zárónapon az evangélikus templomban tartott istentisztele­ten a táborozók az e héten tanult verseket, dalokat adják elő. vt Ingatlant, állást vagy járművet keres? Olvassa nagyító nélkül több ezer aktuális hirdetésünket! Holnap keresse az újságárusoknál! tempó Apróban óriás f * í Iskolatáskát „próbál" az első osztályba készülő Timi. fotó. bj Vadrózsák a faluházban Hagyományos tánctábor Margán Murga A szekszárdi Vadrózsák Hagyo­mányőrző Néptánc Együttes ma, csütörtökön kezdi immár hagyo­mányosnak mondható murgai tánctáborát, - a helyi önkor­mányzat felajánlásának jóvoltá­ból - a murgai faluházban. A négy napos program során a Vad­rózsák szüreti fesztiváli fellépé­sükre, illetve jövő évi produkció­jukra készülnek, Toláczi József művészeti vezető irányításával. A táborozók (a legfiatalabb táncos 6 éves, a legidősebb 44 éves) ellá­tásában szülők segédkeznek. A program zárásaként az együttes vasárnap 17 órakor műsort ad a helybélieknek. _________-es­Ma : kisveikei magazin Tolna megye településeit bemuta­tó sorozatunkban ma Kisvejké-ről olvashatnak lapunk 6. oldalán. Partnerünk volt: Kisvejke Község Önkormány­zata Lapunk mai száma az önkor­mányzat támogatásával jutott el minden kisvejkei háztartásba. A magazinoldal az önkormányzat jóvoltából jelent meg. _______■

Next

/
Thumbnails
Contents