Tolnai Népújság, 2002. július (13. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-01 / 151. szám

írni Szkéné egy hétvégét eltölteni Hévízen vagy Hajdúszoboszlón?. Valóra válhat álma, mert valamennyi előfizetőnk között egy mobiltelefont, továbbá 2 db kétszemélyes hétvégi pihenést sorsolunk ki. Tolnai Népújság Fizessen elő lapunkra, és Ön is nyerhet! Hívjon bennünket most! 74/511-503 www.tolnainepujsag.hu e mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2002. július 1., hétfő Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 151. szám Figyelem! (Jj WMm­Mindennap szavazhat Lapozzon az 5. oldalm! MEGYEI TŰKOR Újabb ösztöndíjjal Németországba 5. oldal TOLNA MEGYE2002 Folyamatos küzdelem a létért 7. oldal SPORT Brazília ötödször világbajnok 11.'oldal Vonalban vagyunk Közérdeklődésre számot tartó kérdésével hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óra között 06/80/200-398 __________Hír__________ PA KS. A város önkormányzata ma 14 órakor rendezi Semmel­weis napi ünnepségét az Agóra étteremben. A műsor keretében adják át az idei Pongrácz Sán­dor díjat, amelyet az egészség­ügyben kimagasló teljesítményt nyújtók számára alapított a képviselő-testület.__________■ _________Lottó_________ Öt ös lottó: 5, 30, 32, 49, 79. Jo­ker-szám: 7 1 8 3 8 3. Hatos lottó: 2,10,21, 23,40,42. Pótszám: 36. A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá­sa szerint a 26. heti ötös és hatos lottó nyereményei a következők: az 5-ös lottón 5 találatos szelvény nem volt; a négy találatosokra 959.485; a három találatosokra 13.148; a 2 találatosokra 789 fo­rintot fizetnek. A Joker játékban, az első nyerőosztályban nyere­mény nem volt. A 6-os lottón 6 találatos szelvény nem volt. A 3 darab 5+1 találatosra 3.098.963; az 5 találatosokra 197.806; a 4 ta­lálatosokra 3.606; a 3 találatosok­ra 757 forintot fizetnek. ■ 770865 603012 Diplomaosztó a főiskolán Közel háromszázan mondtak búcsút A frissdiplomások eskütétele Szombaton délelőtt, a főiskola épülete előtt ünneplőbe öltö­zött szülők, családtagok és vendégek, kezükben virágcsok­rokkal várták a diplomaosztó ünnepséget. Maguk az ünne­peltek, szám szerint 288-an, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának aulájában gyülekeztek. Szekszárd Fényképezőgépek, videokamerák ke­reszttüzében vették át a Pécsi Tudo­mányegyetem Illyés Gyula Főiskolai Ka­rának végzősei a diplomájükat. Mind­nyájan szerették volna megörökíteni maguknak néhány fénykép, vagy film­kocka erejéig ezt a felejthetetlen pillana­tot. A múlt évben bevezetett új egyenruhában (fe­hér kesztyű, fekete bojtos sapka, fekete talár) na­gyon jól mutattak a diákok. Az idén összesen FOTÓ! GOTTVALD 288-an kaptak diplomát, ebből 160-an nappali tagozaton, 108- an levelezőn, míg 20-an másod- diplomásként végezték el a főis­kolát. Összesen 149 tanító, 73 szociális munkás, 95 óvodape­dagógus és 38 gyógytestnevelő vette át a diplonjáját. Dr. Horváth Bója, a főisko­la főigazgatója köszönt el a fiataloktól, majd valamennyien elmondták az es­küt, melyben megfogadták, hogy mun­kájukat a tanultak szerint, a lehető leg­jobban végzik majd. Ezt követően a friss diplomások megkoszorúzták az is­kola névadójának, Illyés Gyulának a szobrát, majd a tanárok pohárköszöntővel bú­csúztak el a hallgatóktól. MAUTHNER A MÁV RT. SZÁLLÍTÁSI TELJESITMENYEI 1980 ÉS 2002 KÖZÖTT Sokmilliós támogatások Partfalak és pincék veszélyelhárítása Paks - Dunaföldvár Jelentős összegű támogatáso­kat kapnak Paks és Duna­földvár önkormányzatai a kormány döntése szerint, a már korábban benyújtott pá­lyázatok alapján a pincerend­szerek és természetes partfa­lak veszélyeinek elhárításá­hoz. Paks a szakorvosi rende­lőintézet műszerbeszerzésére több mint negyvenmillió fo­rinthoz jut. A kormány a múlt héten döntött a Belügyminisztériumhoz korábban benyújtott önkormányzati pályá­zatokról - tudtuk meg Tóth Fe- renctől, Paks és Dunaföldvár kör­zetének országgyűlési képviselőjé­től. A pincerendszerek és termé­szetes partfalak okozta veszélyek elhárítására Dunaföldvár kilenc­millió forintot kap, a munka teljes összege 15 millió, hatmilliót az ön- kormányzat saját forrásaiból bizto­sít. Paks két pályázatot is benyúj­tott a partfalak és pincerendszerek veszélyelhárítására, az egyik mun­ka teljes összege 41 millió forint, ehhez 16 milliót kap a város a kor­mányzattól, az idén 8 millió 480 ezer forintot, jövőre '7 millió 920 ezret. A másik pályázat 25 milliós teljes összegéhez 10 milliót nyert a város. Ugyancsak kedvezően bírál­ták el Paks pályázatát a szakorvosi rendelőintézet műszerbeszerzésé­re, a 107 millió 800 ezer forintos beruházáshoz negyvenhárommil- lió-százhúszezer forint kormány­zati támogatást kap az önkor­mányzat. RÁKOSI Holtágkotrás jövőre? Félmillió köbméter iszapot kell elhelyezni Tolna A tolnai Holt-Duna város alat­ti szakaszának rendbetételé­re, iszapkotrására jelentős ál­lami támogatást remélnek a helyi városházán. A részle­tekről dr. Szilák Mihály pol­gármestert kérdeztük.- A holtág rekultivációjának terve­zésére tavaly mintegy 4 millió fo­rint állami támogatást nyert az ön- kormányzat - tájékoztatott a vá­rosvezető. - Idén a kivitelezésre nyújtottunk be pályázatot az FVM-hez. Kb. 200 millió forintos beruházásról van szó, ami három év alatt, a település alatti holtágszakasz teljes iszapkotrását (kb. 500 ezer köbméter), bizo­nyos partvédelmi művek megépí­tését, fövenystrand, horgászhe­lyek kialakítását jelentené. Az első szakaszban, idén mintegy 40 mil­liós állami támogatást várunk. Bí­zunk benne, hogy a néhány na­pon belüli elbírálás pozitív lesz, ebben az esetben akár idén ősz­szel, de jövő tavasszal minden­képpen megkezdődhet a kotrás.- Az iszapot hova tervezik elhe­lyezni?- Több variáció létezik. A ter­vek egy része számol azzal, hogy a holtágrendszer egyik mellék­ágát, a Rosmayer-tavat töltenék fel. Hangsúlyozom azonban, hogy erről még nincs döntés. Na­gyon fontos, hogy a kitermelt iszapot mezőgazdasági' célra, ta­lajjavításra is fel lehet használni, ezzel kapcsolatban korábban már folytak biztató kísérletek Tolnán. Arra számítunk, hogy a kitermelt iszap jelentős része így hasznosul majd.- Ugyanakkor a Rosmayer-tó feláldozása ellen már van tiltako­zás.- Bízunk benne, hogy ésszerű kompromisszumra tudunk majd jutni ebben a kérdésben.- A város részéről előteremt- hető-e a beruházás önereje?- Ha a település valami nagy dolgot szeretne tenni, akkor ezért áldozatokat is kell hozni. Gondo­lom, a következő képviselőtestü­let is fontosnak tartja majd a tol­nai Duna ügyét, és a három év alatt esedékes, összesen mintegy 60 millió forintot biztosítani tud­ja ahhoz, hogy a tolnai holtág ál­lapotában valami igazán nagy, látványos javulás álljon be. -s­Ma: kajdacsi magazin Tolna megye településeit bemu­tató sorozatunkban ma Kaj- dacsról olvashatnak lapunk 7. ol­dalán. Partnerünk volt: Kajdacs Köz­ség Önkormányzata Lapunk mai száma az önkor­mányzat támogatásával jutott el minden kajdacsi háztartásba. A magazinoldal az önkormányzat jóvoltából jelent meg. Olvasóink kérésére péntektől megújult formában, változatlan áron a legfrissebb apróhirdetésekkel! tempó Apróban óriás Keresse az újságárusoknál!

Next

/
Thumbnails
Contents