Tolnai Népújság, 2002. április (13. évfolyam, 76-100. szám)

2002-04-02 / 76. szám

fogn áprilisban is Az előfizető aranyat ér! Áprilisban a huszonegy aranyékszer (nyak- és karlánc, fülbevaló) egyike az Öné lehet! Még nem késő, fizessen elő a Tolnai Népújságra! Hívja a 74/511-503-es számot! Lapozzon a 10. oldalra! {A képekcsak illusztrációk) www.tolnainepujsag.hu email: tolnai.nepujsag@axels.hu 2002. április 2., kedd Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 76. szám Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 MEGYEI TÜKÖR Gyógypedagó­gus, tanár, apa, barát 5. oldal TOLNA MEGYE2002 Sok a megoldásra váró feladat 6. oldal ERRÖL-ARRÓL Bob Dylen önéletrajzot ír 14. oldal Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 FADO. Testületi ülést rendez­nek Faddon, április 2-án, ked­den. A legfontosabb téma a rendőrség és a tűzoltóság be­számolójának megvitatása lesz. PINCEHELY. Uitgeestből, Pin­cehely hollandiai partnertelepü­léséről jártak vendégek a Kapós-parti településen. A Pin­cehelyért Egyesület vezetőivel folytatott megbeszélésen felme­rült, hogy a nyári Falunapokon Uitgeest is bemutatkozik. DOMBÓVÁR. A József Attila Általános Iskola aulájában bált tartottak, ahol a Golden's zene­kar muzsikált. BELECSKA. Költözik a Jeans- Tex Kft. Belecskáról. A siófoki cég belecskai varróüzemében dolgozók Ozorán és Hőgyészen folytathatják a munkát. DOMBÓVÁR. AIII. utcai Pan- csi Klubban megrendezték a VII. Nyuszifül Fesztivált, ahol a Flash, a Prompt, az Incydens és a Borvirág nevű zenekarok mu­zsikáltak. Duna: megszűnt a készültség Tolna megye A Duna teljes Tolna megyei sza­kaszán vasárnapról hétfőre árvíz- védelmi készültség alatti szintre csökkent a folyó vízállása - közöl­te lapunkkal Klingl Béla, a víz­ügyi igazgatóság szekszárdi sza­kaszmérnökségének vezetője. A szakember úgy értékelte, hogy vi­szonylag szerencsésen jutottunk túl ezen az egyébként jelentős áradáson, károkat lényegében csak a hullámtéren belül okozott a magas vízszint. _______ -s­Tá ncos keresztelő a Húsvétolón Évadnyitó nagyműsor, hagyományőrző fiatalokkal Immár negyedik alkalommal vehetett részt a közönség Hőgyészen, a művelődési házban a Húsvétoló elnevezést vise­lő rendezvényen. A helyi székely kör, illetve elnökének, Csöglei Istvánnénak szervezésében vasárnap ezúttal is gaz­dag kínálat várta az érdeklődőket. ta névvel folytatja tovább munkáját. Ugyancsak táncokkal, de már du­nántúli, valamint rábaközi lépések­kel arattak sikert a zombai zeneis­Högyész-Zomba-Bonyhád Hőgyészen a látogatók megtekinthették a Ki tud­ja merre? című kiállítást, mely a kezdetektől napjainkig mutatja be a bukovinai székelyek életét. Egy másik tárlat a hímes tojások leg­szebb darabjaival vonzotta a népművészet ked­velőit. A műsoros esten a publikum a sombere- ki székely pávakör énekkarának, a Sólyom tánc- együttesnek, a bonyhádi székely kör kórusának - benne Világosi Antal szóló énekének -, a Völgy- s é g tánc- együttes ifjúsági csoport­jának, s termé­szetesen a hőgyészi szé­kely kör tán­cos lányainak tapsolhatott. A rendezvényen Csöglei Ist­vánná bejelen­tette: a hely­beli együttes a övőben Bokré­Táncosok, székely népviseletben ÚJRA NYERT AZ ATOM. Két rangadón elszenvedett kis különbsé­gű vereséget követően vasárnap este a Körmend ellen ismét győzni tudott az Atomerőmű SE a férfi kosárlabda NB I-ben. A listavezető paksiak a képünkön Madison (14) és Mujanovics között kosárra tö­rő Terrence Davis vezérletével öt ponttal nyertek (75-70). (Részletes sporttudósításainkat a 11. oldalon olvashatják.) fotó! gottvalp károly Mi lehet a négyszázmillióval? A termálfürdő nem Tamásié Tamási Az eladás egyelőre még hang­súlyozottan előkészületi stá­diumban van, a tamási képvi­selő-testület tagjai előtt már­cius 28-án természetesen terí­tékre került: mi lehet a ter­málfürdőért kínált négyszáz- millió forinttal. A fürdő nem egyedül a tamási ön- kormányzat, hanem a Tamási Kö­zös Víz- és Csatornamű Kft. tulaj­donában van - nyomatékosította az önkormányzat jegyzője a tes­tületi ülésen, világossá téve min­denki előtt, hogy az esetleges be­vétel sem a tamási önkormányza­té, hanem a korlátolt felelősségű társaságé, amelynek összesen tíz önkormányzat a tulajdonosa. A fürdő ellenértékének sorsáról így nem is önkormányzati testület, hanem annak a képviselője dönt­het a taggyűlésben. A Vízmű Kft. számára a piaci ár, azaz az aján­lott négyszázmillió forint és a für­dő a könyvekben nyilvántartott értékének (százhúszmillió forint) különbözete adóköteles, a Vízmű Kft. csak a fennmaradó összeget - a vízmű jogásza a testületi ülésen a vételár mintegy felét említette - fizetheti ki osztalékként. Tamási tőkecsökkentéssel hozzájuthat a fürdő nyilvántartott értékéhez is, ekkor azonban elveszíti többségi részesedését a Vízműben. A fürdő jövőjéről mai ülésén tárgyal a Vízmű Kft. taggyűlése. TÓTH A mozgó urnák házhoz mennek Az igényt telefonon is be lehet jelenteni Ki döntsön a szociális ebédről? Vita az intézményvezető és a polgármester között Nem szerencsés, hogy a szociális étkeztetésben részesülőkről a feladatot ellátó intézménynél születik döntés - adott hangot véleményének Tamási polgármestere egy korábbi testületi ülé­sen. Mindezzel arra reagált, hogy az Idősek Gondozási Köz­pontjának vezetője szerint az intézmény költségvetéséből le kellett „húzni” az étkeztetéshez szükséges összeg egy részét. Tamási A közvélemény-kutatások sze­rint április 7-én rekordmen­nyiségű szavazásra jogosult honfitársunk járul majd az urnákhoz. Sokan vannak olyanok, akik szívesen adnák voksukat valamelyik párt je­löltjére, azonban mozgásuk­ban korlátozottak, ezért a számukra kijelölt szavazókö­rökben nem tudnak szemé­lyesen megjelenni. Szekszárd Dr. Kilián Orsolya, Szekszárd vá­ros jegyzője kérdésünkre el­mondta, hogy a helybéliek az Okmányiioda 319-969 es és a 415-558-as, és a Polgármesteri Hi­vatal 504-100/ 204-es mellékű te­lefonszámain előre jelezhetik igényüket, hogy a mozgó urnák a lakásukon felkeressék a mozgá­sukban korlátozott embereket. A szavazás napján a szavazókör­ben is kérhetik a családtagok az urnával történő kiszállást a be­teg, lázas, járásában korlátozott hozzátartozójukhoz. A csalás le­hetősége kizárt, hiszen az ellen­tétes érdekű pártok bizottsági tagjai, megfigyelői jelenlétükkel szavatolják a tiszta körülménye­ket. Természetesen a kórházak­ban is lehet majd a hét végén sza­vazni. Azoknak az embereknek, akiknek az egészségügy intéz­mény a választási körzetük hatá­rain kívülre esik, az állandó lakó­helyük szerinti polgármesteri hi­vatalban kérhetnek igazolást pé,ntek délután 4 óráig arról, hogy más helyszínen fognak sza­vazni. O. J. P. Ma: szakcsi magazin Tolna megye településeit bemutató sorozatunkban Szakcsról olvashatnak lapunk 6. oldalán. Partnereink voltak: CBA Horváth Vegyeskereskedés Szakcs, Dózsa u.-6. Báünt Gazda Kft. Szakcs, Árpád u. 3. T: 60/363-339 Hangya Ferenc mezőgazdasági vál­lalkozó Szakcs, Dózsa u. 28. M.R. Bt táp, takarmányok forgal­mazása. Szakcs, Árpád u. 18. Rohonczi Lajos mezőgazdasági vállalkozó Szakcs, Kossuth 45. Magyar Nándor és Társa Kft. Szakcs, Rákóczi u. 33. Nagy Béla Szakcs, Hunyadi u. 4. Forró József mezőgazdasági vál­lalkozó Szakcs, Vörösmarty 80. Őri József ÁMK igazgató Szakcs Lapunk mai száma a vállalkozók támo­gatásával jutott el minden szakcsi ház­tartásba. A magazinoldal az önkor- mányzat jóvoltából jelent meg. ■ Megkeresésünkre Hajdics József polgármester megerősítette az ülé­sen elhangzottakat: a testületnek kellene arról döntenie, hogy kik ré­szesülnek kedvezményes étkezés­ben. Az intézménynek ugyanis - tette hozzá - az az érdeke, hogy minél nagyobb számban részesül­jenek ebben az ellátásban. A dön­tési hatáskör a közeljövőben vár­hatóan napirendre kerül. Ettől a kérdéstől külön kezelendő a Gon­dozási Központ költségvetése ­folytatta Hajdics József. Ezzel kap­csolatban megjegyezte: célratörő védekezés az intézményvezető ré­széről, hogy azt a tételt - a szociá­lis étkeztetést - csökkenti, amely­ről úgyis tudja, hogy a képviselő- testület később kénytelen lesz hozzá a költségvetési támogatást megszavazni. Barna Sándomé, a Gondozási Központ vezetője állít­ja, hogy más tételt - dologi és bér­kiadásokat - nem lehetett csök­kenteni; az intézmény költségveté­se a 2001-es 12,033 millió forint helyett 2002-ben 10,4 millió. Ez az összeg az egész intézmény műkö­désére szeptemberig elég - mond­ta. Eredetileg 21 936 adag ételre kértek pénzt, amely így mintegy hatezerrel kevesebb adagot fedez. A városban nyolcvankilenc idős embernek szállítanak ki ebédet, közülük huszonnyolcán a teljes összeget (350 forint), hatvanegyen különböző mértékű kedvezmé­nyes összeget, valamint szállítási költséget (70 forint) fizetnek. A kedvezmény a nyugdíjjal arányos, amelynek legtöbb 30 százalékát kérheti el az intézmény a szolgál­tatásért. A legkisebb összeg 71 fo­rint egy adag ételért. Vannak olya­nok, akiknek a szállítási díjra már nem futja nyugdíjuk 30 százaléká­ból. Barna Sándomé szerint valójá­ban több idős ember szorulna rá a szociális ellátásra. t. f. 4 k i I 4 Igy járják a Dunántúlon, illetve Zombán fotói bakó jenő tolások és a hagyományőrző népi együttes ifjú tagjai. Az évadnyitó nagyműsorban a télen tanult táncokat mutatták be. Bonyhádon húsvét hétfői bemutatóját és bálját tar­totta a Völgység Néptánc Egyesület. Fellépett az óvo­dásokból álló előképzős csoport, a gyermek és az ifjú­sági együttes. Bukovinai székely hagyományokat idé­zett a Völgység Néptánc Egyesület műsora. A látvá­nyos, Húsvét hétfő összeállítás után a gyermek cso­port tavaszi gyermek játékokat mutatott be, majd táncba hívták szüleiket, s együtt ropták a híres bukovi- nai székely táncot, a silladrit. ____________pál-sz.á.

Next

/
Thumbnails
Contents